Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZM/271.2.2016

Kudowa-Zdrój, 05.05.2016 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie zatoczek parkingowych w ciągu ul. Słonecznej w Kudowie-Zdroju” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-04-2016 pod numerem 41265-2016 wybrana została Oferta nr 1 firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

 

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz okres gwarancji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie tj. 100 pkt w tym w kryterium cena: 95 pkt; w kryterium okres gwarancji: 5 pkt.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

  1. Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o., ul. Objazdowa 24, 57‑300 Kłodzko, liczba uzyskanych pkt: 100 w tym cena: 95; okres gwarancji w miesiącach:5,

 

Burmistrz

 

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, ZM/271.2.2016 z dnia 05.05.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:05.05.2016 14:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:05.05.2016 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 21