UCHWAŁA Nr XIX/113/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Kudowy – Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r."

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239 oraz poz. 1146) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa -Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/113/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2016 14:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2016 14:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 35