UCHWAŁA Nr XIX/112/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej  jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 10a pkt 1 i 10b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zapewnia się wspólną obsługę finansowo – księgową dla następujących jednostek organizacyjnych gminy Kudowa – Zdrój zaliczonych do sektora finansów publicznych:
1)    Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kudowie – Zdroju,
2)    Zespół Przedszkolno-Żłobkowy im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju.

§ 2.

1.    Jednostką obsługującą jest Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju.
2.    Jednostkami obsługiwanymi są jednostki organizacyjne gminy Kudowa – Zdrój wymienione w § 1.

§ 3.

W ramach wspólnej obsługi finansowo – księgowej powierza się jednostce obsługującej w szczególności:
1)    obsługę ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
2)    rozliczanie inwentaryzacji,
3)    sporządzanie sprawozdań jednostek obsługiwanych (sprawozdania budżetowe, sprawozdania finansowe, sprawozdanie o wydatkach strukturalnych oraz inne  wymagane przepisami prawa),
4)    organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej,
5)    rozliczanie finansowe realizowanych ze środków zewnętrznych projektów oświatowych,
6)    rozliczanie dotacji na zadania zlecone i własne,
7)    obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych , zgodnie z przyjętymi regulaminami,
8)    obsługę spraw dotycząca wynagrodzeń, a w szczególności:
    sporządzanie list płac oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń i innych należności,
    prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
    prowadzenie analizy wypłat z osobowego funduszu płac,
    naliczanie zasiłku chorobowego,
    Sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszelkiej dokumentacji dla ZUS,
    wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych
i byłych pracowników dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego.
9)    pomoc i koordynację w opracowywaniu projektów  planów finansowych oraz zmian
w tych planach,
10)    bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
11)    informowanie kierowników jednostek o bieżącym stanie realizacji planu wydatków
i poziomie zaangażowania,
12)    prowadzenie rozliczeń VAT.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XXI/141/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 5 września 2012 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/112/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2016 14:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2016 14:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 42