UCHWAŁA Nr XIX/109/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 kwietnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój”


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIX/109/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.04.2016 14:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.04.2016 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 27