ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”

 

Kudowa-Zdrój, dnia 30.03.2016r.

Znak sprawy: OŚ.7021.1.8.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 74/86-61-926, fax. 74/86-61-351

zaprasza do złożenia oferty dla zadania:

„Opracowania analizy stanu  gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”

Rodzaj zamówienia: usługa

Oznaczenie wg CPV:      71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

90720000-0 - Ochrona środowiska

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Kudowa-Zdrój za rok 2015. Analiza winna zostać sporządzona zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U.2016.250) i zawierać następujące informacje:

 1. możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 4. liczbę mieszkańców (zameldowanych i objętych systemem);
 5. liczbę właścicieli, którzy nie zawarli umowy o której mowa w art.6 ust.1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
 6. ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy;
 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 8. stan wyposażenia mieszkańców w pojemniki.

Na podstawie dokonanej analizy Wykonawca: określi braki i potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój; zaproponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych ustawowo poziomów recyklingu dla poszczególnych frakcji odpadów; określi zasady organizacji i funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zmierzające do poprawy jego efektywności ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnych i środowiska; sporządzi ocenę efektywności funkcjonującego na terenie gminy Kudowa-Zdrój modelu selektywnej zbiórki i odbioru odpadów komunalnych oraz zarekomenduje metodę jego optymalizacji.

Wersja robocza analizy winna zostać przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i zaopiniowania w terminie zapewniającym zachowanie ostatecznego terminu realizacji zamówienia.

Opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia winno zostać sporządzone w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy:
  1. termin realizacji zamówienia:  opracowanie ostatecznej wersji analizy do 27.04.2016r.
  2. warunki płatności: 30 dni licząc od daty wystawienia faktury;
  3. kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%;
  4. warunki realizacji zamówienia: realizacja usługi potwierdzona zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym opracowania zaakceptowanego przez Zamawiającego;
  5. kary umowne:
 • za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 • za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie;
 • za zwłokę w wykonaniu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wykonania

 

 1. Kontakt w sprawie zamówienia:

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem tel. 74 86 21 723.

 

 1. Warunki formalne:

Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym Oferentem umowę w formie pisemnej.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 04.04.2016r. do godz. 13:00 w formie:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, pokój nr 5 (BOK) oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: „Oferta na: „Opracowanie analizy stanu  gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”.

 

Oferta winna być sporządzana na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz winna zawierać:

 • oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
 • oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego;
 • imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy (pełne dane oferenta)
 • w załączeniu należy przedłożyć:  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wykaz minimum dwóch zrealizowanych zamówień związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia

 

Uwaga: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.

 

 

  Z up. Burmistrza

 

Edyta Bubińska

Z-ca Burmistrza Miasta

* niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY -„Opracowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kudowa-Zdrój za rok 2015”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.03.2016 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż