PROTOKÓŁ NR XVII/16
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 4 lutego 2016 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1300
GODZINA ZAKOŃCZENIA  OBRAD W DNIU 4.02.2016 R.  –  1700

GODZINA ROZPOCZĘCIA II CZĘŚCI SESJI W DNIU 02.03.2016 R. - 1500
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI  -  1830

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Działalność Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości  sp. z o.o.
4.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XI/15 z dnia 25.09.2015 r.,  nr XIV/15 z dnia 25.11.2015 r., nr XV/15 z dnia 3.12.2015r. i  XVI/15 z dnia 30.12.2015 r.
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016,
•    uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”,
•    powołania doraźnej Komisji Statutowej,
•    wyznaczenia radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju,
•    bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok,
•    przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z prac między sesjami.
7.    Wolne wnioski – zapytania.
8.    Zamknięcie obrad.

W związku z ogłoszeniem wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju wnosi o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad następujących punktów:
    Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
    Złożenie ślubowania przez nowo wybranego  radnego.
Ponadto zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 5  porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016.
W związku z tym, że  nie zgłoszono innych wniosków dot.  zmiany porządku obrad, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad pkt.  3.  Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak , A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w wniosek został przyjęty  jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego  radnego.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak , A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w wniosek został przyjęty  jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, J. M. Fabrycka, W. Gucz, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymali się radni: D. Kandefer, M. Olejarz.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XVII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 04.02.2016 r. oraz, że punkty 1 i 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pan Piotr Schab wręczył nowo wybranemu radnemu VII kadencji panu W. Dusiowi zaświadczenie  Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzające Jego wybór na radnego oraz  życzył wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców.

Ad.4)

Przed  przystąpieniem  do ceremonii złożenia ślubowania Przewodnicząca Rady Miejskiej  poinformowała,  że ślubowanie będzie odbywało się w następujący sposób -   odczyta rotę ślubowania, a następnie radny  wypowie wg swojego wyboru, słowo "ślubuję" lub zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała rotę ślubowania radnych, która brzmi:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  
Następnie radny W. Duś złożył ślubowanie   wypowiadając zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady   stwierdziła,  że radny po  złożeniu  ślubowania objął mandat radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Ad.5)

Głos zabrała pani  A. Franus – Grzeszcz, która  przedstawiła zebranym informacje dotyczącą funkcjonowania Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości oferuje młodym firmom kompleksowe wsparcie, pomaga otworzyć działalność gospodarczą, pozyskać źródła finansowania, skorzystać z usług  biurowych, wspiera przedsiębiorstwa. Pomoc Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości polega na doradzaniu, szkoleniu, przygotowywaniu ludzi, którzy planują otwarcie działalności gospodarczej do zaistnienia na rynku.  Celem Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości jest również  wsparcie lokalnych firm, które przyczyniają się do rozwoju regionu Kotliny Kłodzkiej. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorczości z wynajmu powierzchni biurowej, sali szkoleniowej i konferencyjnej  wyposażonej w sprzęt audiowizualny, usług szkoleniowych, doradczych, wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej.  Inkubator posiada do udostępnienia  około 50 lokali użytkowych, które mają dostąp do sieci internetowej.  Poinformowała także, że  Inkubator  oferuje usługę  biura wirtualnego.  Jest to miejsce pod adresem Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości, pod którym można zarejestrować działalność, zorganizować spotkanie biznesowe, odebrać  przesyłki i korespondencję, wynająć salę konferencyjną. Istnieje też możliwość skorzystania z biura w wymiarze 16 godzin  miesięcznie.
Ponadto poinformowała, że  Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości otrzymał Grant na Nowoczesny Start. W ramach wsparcia  dla przedsiębiorców, którzy otworzą działalność gospodarczą w Zdrojowym Inkubatorze Przedsiębiorczości przewidziany jest grant finansowy na pokrycie kosztów składek ZUS przez okres 6  miesięcy.
Radni oraz obecni na sesji Rady Miejskiej mieszkańcy  zwracali się do pani A. Franus-Grzeszcz z pytaniami dotyczącymi: ilości zatrudnionych pracowników, zainteresowania przedsiębiorców Zdrojowym Inkubatorem Przedsiębiorczości, otrzymania  grantu, sposobu zapłaty grantu, kto jest płatnikiem ZUS-u, ilości wynajętych przez Inkubator   pomieszczeń, działalności biura wirtualnego, możliwości skorzystania z usług Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości przez przedsiębiorców spoza Kudowy-Zdroju np. z Dusznik-Zdroju czy Kłodzka,  jak również przez  przedsiębiorców zagranicznych  np. z Republiki Czeskiej, różnicy  w kosztach między wynajęciem pomieszczenia w Inkubatorze a wynajęciem biura wirtualnego.     
Pani  A. Franus – Grzeszcz udzieliła odpowiedzi na pytania zainteresowanych.
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami  dot.  idei przedsięwzięcia jakim było utworzenie Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości zaproponowano, aby  zorganizować spotkanie poświęcone tej sprawie.  Tę część dyskusji podsumowano stwierdzeniem, iż radni podczas sesji  nie rozwieją wątpliwości ani nie odpowiedzą  na pytania dot. idei tego przedsięwzięcia.
Kudowscy przedsiębiorcy zwrócili się do radnych z prośbą o pomoc w prowadzeniu działalności, o zajęcie się ich problemami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto jeden z mieszkańców zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej na majątku położonym w rejonie byłego przejścia granicznego, który nabył w 2009 r.
Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach podczas, której osoby zainteresowane miały możliwość zwiedzenia budynku Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości.
(Nagranie  z dyskusji dot. działalności Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

 Ad.6)

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady, przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad dot. przyjęcia protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
Radna T. Żulińska zgodnie z § 38 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój  zwróciła się z wnioskiem formalnym o wpisanie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej o odwołanie radnej E. Mareckiej-Szydło z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz o powołanie nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radna T. Żulińska przekazała na ręce Przewodniczącej Rady w/w projekty uchwał w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego RM  oraz  w sprawie wyboru przewodniczącego RM Kudowa-Zdrój.
Radna T. Żulińska zawnioskowała, aby w/w projekty uchwał znalazły się jako pierwsze w punkcie dot. podjęcia uchwał.
Radna A. Mróz w związku z tym, że porządek obrad został już ustalony, zwróciła się z pytaniem, czy  taka sytuacja może mieć miejsce.
Pan W. Mrozek Radca Prawny wyjaśnił, że radni mogą zmienić porządek obrad, oczywiście w ramach punktu, który jest temu poświęcony. Radni decydują w głosowaniu w jaki sposób zostanie zmieniony porządek obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do punktu dot. podjęcia uchwał, projekty uchwał w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącej RM  oraz  w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój,  jako pierwszy podpunkt pkt. 7 – podjęcie uchwał Rady Miejskiej.   
Przy obecności 15 radnych na Sali głosowano w następujący sposób:
za było                     - 8 radnych
wstrzymało się       - 3 radnych
przeciw było           - 4  radnych.
W związku z powyższym wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty większością głosów.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś, M. Kieca, M. Midor - Burak, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymali się radni: J. M. Fabrycka, D. Kandefer, A. Mróz,
Przeciw  głosowali radni: B. Buksak, W. Gucz, E. Marecka – Szydło, M. Olejarz.
W związku z koniecznością przeprowadzenia głosowania tajnego w obradach sesji została ogłoszona przerwa w celu  przygotowania  kart do głosowania, projektów protokołów komisji skrutacyjnej, urny do głosowania.

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XI/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia z dnia 25.09.2015 r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XIV/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia z dnia 25.11.2015 r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XV/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia z dnia 3.12.2015 r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T.Żulińska.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XVI/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia z dnia 30.12.2015 r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek,T.Żulińska.

Ad.7)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie  odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W związku z w/w projektem uchwały  konieczne było powołanie  Komisji Skrutacyjnej  w związku z tym Przewodnicząca Rady  zwróciła się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia tajnego głosowania.  Zaproponowała, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszło 3 radnych.
Propozycja  Przewodniczącej Rady  przy obecności 15 radnych na sali została przyjęta jednogłośnie.
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w trzyosobowym składzie głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor - Burak, A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T.Żulińska.

W związku z tym, że głos chciał zabrać  mieszkaniec obecny na sali obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej  poinformowała, że będzie mogła udzielić głosu w chwili otwarcia dyskusji nad projektem uchwały, bądź w punkcie wolne wnioski zapytania.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
-    Radny M. Kieca zgłosił kandydaturę radnego M. Turonia.
Radny M. Turoń wyraził zgodę na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radna A. Mróz zgłosiła kandydaturę radnego B. Buksaka.
       Radny B. Buksak nie  wyraził zgody na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radny M. Turoń zgłosił kandydaturę radnej T. Żulińskiej.
Radna wyraziła zgodę na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radny W. Gucz zgłosił kandydaturę radnej J. M. Fabryckiej.
       Radna J. M. Fabrycka nie  wyraziła zgody na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radny M. Turoń zgłosił kandydaturę radnego W. Gucza.
Radny ze względu na pełnioną funkcję  Wiceprzewodniczącego Rady i ewentualną konieczność prowadzenia obrad nie wyraził zgody na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radny M. Turoń zgłosił kandydaturę radnej A. Mróz.
Radna nie wyraziła zgody na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.
-    Radny M. Turoń zgłosił kandydaturę radnego W. Dusia.
Radny wyraził zgodę na powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                    -      8 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych
przeciw było          -       7  radnych

Za w/w składem Komisji Skrutacyjnej głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś,  M. Kieca, M. Midor - Burak, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Przeciw głosowali radni: B. Buksak. J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, E. Marecka – Szydło, A. Mróz, M. Olejarz.
W/w skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty większością głosów.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas, której Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej – radną T. Żulińską oraz przygotowała karty do głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła informację dot. sposobu głosowania. Karty do głosowania zawierały brzmienie „Karta do głosowania w sprawie odwołania radnej z funkcji przewodniczącej Rady Miasta Kudowa-Zdrój oraz pytanie: Czy jesteś za odwołaniem radnej Elżbiety Mareckiej-Szydło z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój. Z prawej strony karty  umieszczono dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”. Poprzez postawienie znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” radny opowiada się za odwołaniem z funkcji przewodniczącej Rady. Stawiając znak „x” w kratce obok wyrazu „nie”  radny opowiada się przeciwko odwołaniu z funkcji przewodniczącej Rady.

Pan L. Nakoneczny mieszkaniec gminy wyraził swoje niezadowolenie stwierdzając, że: "głos mu się należy" oraz, że nie przyszedł na sesję po to, aby "patrzeć jak  wybrani przez mieszkańców radni zajmują  się polityką, ale po to, aby zajęli się sprawami kudowskich przedsiębiorców. Radni są tutaj dla mieszkańców i gminy, maja ich reprezentować,  a nie po to, aby politykować". Chciałby usłyszeć dlaczego część radnych chce odwołać Przewodniczącą Rady.  Zwrócił się  do radnej T. Żulińskiej z prośbą o podanie powodu odwołania.
Przewodnicząca Rady odebrała głos w/w mieszkańcowi.
Radca prawny poinformował, że przed głosowaniem Pani Przewodnicząca zarządzi dyskusję nad projektem uchwały. W pierwszej kolejności głos będą mogli zabrać radni  oraz mieszkańcy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zgodnie z listą obecności odczytała imiona i nazwiska radnych, którym rozdano karty do głosowania. Wydano 15 kart do głosowania.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad projektem uchwały w  sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Głos zabrała radna J. M. Fabrycka, która stwierdziła, że w imieniu części  radnych i mieszkańców chciałaby usłyszeć odpowiedź na pytanie – dlaczego cześć radnych chce odwołać Panią Przewodniczącą.
Radna T. Żulińska poinformowała, że jeszcze w ubiegłym roku złożyła pismo  informujące, że nie godzi się z takim zachowaniem i prowadzeniem Rady Miejskiej. Nie odbyły się dwie sesje. Wyraziła już swój pogląd, iż przewodnicząca E. Marecka-Szydło nie spełnia jej oczekiwań.
Głos zabrał pan K. Stolarz mieszkaniec gminy, który stwierdził, że  "jeżeli kogoś się odwołuje to powinny być przedstawione argumenty. Nie takie jakie przedstawiła radna T. Żulińska".  Ponadto stwierdził, że wg niego najpierw powinna być dyskusja, podanie  argumentów odwołania, a  dopiero później rozdanie kart do głosowania i głosowanie.
Kolejny raz głos zabrał pan L. Nakoneczny, który  stwierdził, że "mieszkańcy wybrali radnych nie po, aby politykowali. Radni są dla mieszkańców. Nie  przyszedł na sesję Rady Miejskiej po to, aby politykować, ale po to żeby usłyszeć co radni zrobią dla kudowskich przedsiębiorców. Mieszkańców nie interesuje, że część radnych chce odwołać Przewodniczącą. Mieszkańców  interesuje co radni potrafią zrobić dla mieszkańców i małych przedsiębiorców Kudowy-Zdroju".
Głos zabrała  jedna z mieszkanek Kudowy, która przypomniała, że była obecna na sesji Rady Miejskiej, kiedy część radnych chciała odwołać  radną M. Midor – Burak z Komisji Rewizyjnej i nie została wtedy dopuszczona do głosu. Patrząc na to co dzieje się na dzisiejszej sesji czuje się pokrzywdzona, ponieważ nie dopuszczono jej do głosu i  protest podpisany przez 30 mieszkańców odczytał, w jej imieniu, radny M. Turoń. Stwierdziła, że dyskusje, które mają tu miejsce do niczego nie prowadzą. Przedłużanie  obrad  jest niepotrzebne. Kilku radnych ma wolę, aby  w imieniu mieszkańców odwołać przewodniczącą i w związku z tym mają mandat, by tego typu decyzje podejmować. Przedłużanie dyskusji wg niej  nie ma sensu.
 Przewodnicząca Rady  poinformowała, że na wspomnianej sesji nie udzieliła Jej głosu, ponieważ tak jak w przypadku, który miał wcześniej miejsce, chciała zabrać głos  w nieodpowiednim punkcie porządku obrad.
Następnie głos zabrała kolejna mieszkanka Kudowy pani E. Miklas, która stwierdziła, że "radni będą głosować, taka jest ich wola i takie jest ich prawo".  Zadała jednocześnie pytanie, czy wniosek i argument  pani T. Żulińskiej, że nie odbyły się dwie sesje,  to jest powód do odwołania Przewodniczącej Rady?  Wg niej jest to śmieszne.  
Głos zabrał mieszkaniec Kudowy pan A. Gomółka, który  stwierdził, że "należy zwołać jeszcze jedną sesję.  Jeżeli jest wniosek o odwołanie Przewodniczącej Rady, to mieszkańcy chcą wiedzieć i mają prawo wiedzieć dlaczego i  jaki jest tego powód. Jeżeli jest coś do powiedzenia, to należy to robić na forum i wtedy mieszkańcom będzie łatwiej to zrozumieć. Jeżeli  8 radnych chce odwołać Przewodniczącą Rady,  to każdy   powinien  powiedzieć  dlaczego,  jaki jest powód odwołania.  To jest ważne dla mieszkańców. Mieszkańcy zgodzą się z argumentacją lub nie, ale przynajmniej będą wiedzieć o co chodzi". Stwierdził, że będzie przychodził na każdą sesję i będzie poruszał sprawy, które do tej pory nie były omawiane.  
Zwrócił się do radnych z prośbą, aby się nie kłócili, aby zaczęli działać dla mieszkańców tego  miasta.  "Radni powinni być wsparciem dla mieszkańców, dla przedsiębiorców" - podsumował.
Głos zabrała radna J. M. Fabrycka, która stwierdziła, że ma nadzieję, że będzie wyrazicielem woli mieszkańców. Zwróciła się z prośbą do każdego z radnych, którzy zgłosili wniosek o odwołanie Przewodniczącej Rady  o wypowiedzenie się. Stwierdziła, że uczestniczy w każdej sesji, obecna była prawie na wszystkich posiedzeniach Komisji i nie zauważyła, aby któryś z tych radnych  przedstawił zarzuty   wobec  Przewodniczącej. Mieszkańcy mają pytanie już od poprzedniego wystąpienia w sprawie odwołania, jakie są zarzuty, jakie są powody. To o czym mówi część radnych to nie są żadne konkrety. Stwierdziła, że jest radną pierwszy raz.  Nie postrzega tego jak Pani Przewodnicząca prowadzi sesje, jak kieruje Radą Miejską za jakieś wypaczenie, coś co jest niezgodne z zasadami. Czasami ma wątpliwości co do zachowania niektórych  radnych. Jej wyobrażenie o pracy  w Radzie Miejskiej było inne, chwilami jest rozczarowana, że tak to wygląda, że tak  mnożna się zachowywać. Oczekuje w imieniu mieszkańców na odpowiedź  na zadane pytanie.
Kolejny raz swoje niezadowolenie  wyraził pan L. Nakoneczny  stwierdzając, że nie przyszedł na sesję na polityczną rozróbę. Zwrócił się z pytaniem dlaczego rany W. Duś chce głosować, skoro został dopiero wybrany i nigdy w Radzie na pracował. Znowu powtórzył, że chce otrzymać odpowiedź  na pytanie co  radni  są w stanie zrobić dla małych przedsiębiorców.
Przewodnicząca Rady pozbawiła  w/w głosu.  
Następnie głos zabrała radna M. Midor-Burak  zwróciła się do zebranych w prośbą o  wyciszenie emocji. Stwierdziła, że obecni na sesji są Kudowianami nie po to, żeby się dzielić, lecz po to, żeby rozmawiać. Obecni na sesji przedsiębiorcy trafiali do niej jako do radnej, ponieważ mają problemy  z rozwojem przedsiębiorczości w Kudowie. Sygnały  indywidualne i zbiorowe w tej sprawie trafiały do niej już od pewnego czasu. Spotykała się z przedsiębiorcami indywidualnie i grupowo, ponieważ jako radna ma taki  obowiązek. Nakazuje jej to Statut Gminy oraz ustawa o samorządzie gminnym.  Intencją Rady jest  doprowadzenie do rozwoju przedsiębiorczości w Kudowie. Jak  widać jest stagnacja, dlatego przedsiębiorcy oczekują zmian. Radni  nie chcą uprawiać polityki, radni chcą żeby przedsiębiorcom, mieszkańcom zapewnić rozwój.  Sami przedsiębiorcy obecni na sesji stwierdzili, że  potrzebują rozwoju przedsiębiorczości, czyli czują jakiś niedosyt w tej sferze.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu  Burmistrzowi Miasta, który zwracając się do radnej M. Midor-Burak stwierdził, że nie życzy sobie, aby  forowała opinie mówiące o tym, że jest stagnacja w Kudowie-Zdroju.  Stwierdził, że radna spotyka się z przedsiębiorcami, radna złożyła pismo, w którym obarcza Burmistrza Miasta winą za łamanie  ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych. Poinformował, że odbyło się spotkanie z  firmą Geotras, która się zastanawia, czy  podpisać z gminą umowę po rozróbie politycznej zrobionej wokół byłego składowiska odpadów  na użytek polityczny. Tak nie można postępować, Burmistrz Miasta zaapelował o spokój.  Radni mogą się  spierać, mogą wybierać sobie przewodniczących, ale dajmy się rozwijać temu miastu. Mamy uchwalone podatki,  pracujemy nad budżetem, Urząd Miasta nie jest zdemolowany, Urząd funkcjonuje. Burmistrz Miasta stwierdził, że być może radna ma jakieś cele polityczne, bądź ich  nie  ma. Zwrócił się do radnej M. Midor-Burak z prośbą o ważenie słów. Radna zarzuca mu łamanie demokracji. W związku z tym Burmistrz Miasta zwrócił się do radnej z pytaniem co było na spotkaniu, które zorganizowała w Cyganerii w pomieszczeniach instytucji kultury? Podczas tych spotkań zarzuca się burmistrzowi poważne rzeczy w sprawie rekultywacji byłego wysypiska odpadów. Na spotkaniu z firmą Geotrans była o tym mowa. Nie było ani przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatelskiego Kudowianie, które zostało zaproszone imiennie, ani Pani radnej.
Głos zabrała mieszkanka Kudowy-Zdroju pani E. Majewska, która stwierdziła, że z tego co powiedziała radna M. Midor-Burak zrozumiała, że zmiana przewodniczącego wpłynie na rozwój małych przedsiębiorstw.  Zwróciła się do radnej z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.
Głos zabrał mieszkaniec Kudowy –Zdroju pan K. Stolarz, który przypomniał, że dwa razy pytał o powód odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej. Było to na spotkaniu w Rybaczówce i na ul. Łąkowej.  Radna T. Żulińska odpowiedziała, że demokracja pozwala jej na nieodpowiadanie na to pytanie. Poinformowała, że odpowiedź będzie na kolejnej sesji. Do dzisiaj jednak tej odpowiedzi nie uzyskał. Od radnej z ul. Kościelnej usłyszał, że demokracja pozwala  na  nieudzielanie odpowiedzi. Pan K.Stolarz stwierdził, że na spotkaniu z firmą Geotrans była demokracja. Była dyskusja, w której udział wzięli i radni i mieszkańcy. Mówiono o wszystkim, były pytania, zarzuty, wszyscy zainteresowani otrzymywali odpowiedź.  Należy dyskutować na formalnych spotkaniach.
Mieszkaniec Kudowy-Zdroju pan A. Gomółka stwierdził, że potrzebna jest jeszcze jedna sesja, żeby wyjaśnić jaki  jest powód zmiany przewodniczącego. Najlepiej gdyby  było to na pisemne wyjaśnienie, przedstawione w Internecie.
Mieszkaniec pan L. Nakoneczny stwierdził, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój powinno  zająć się dożywieniem dzieci a nie polityką. Dzieci nie mogą chodzić głodne.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój ze względów finansowych nie zajmuje się dożywianiem dzieci.  Zadanie to przejął Polski Komitet Pomocy Społecznej. W Kudowie-Zdroju nie ma głodnych dzieci. Ponadto podziękował pani S. Stolarz za działania PKPS w tym zakresie.
Głos zabrała mieszkanka Kudowy-Zdroju pani E. Miklas, która wracając do spotkania z firmą Geotrans stwierdziła, że na spotkaniu w Cyganerii na pytanie jaką ilość  odpadów planuje się przyjąć na wysypisku  radna M. Midor – Burak powiedziała, że będzie to ok. 260.000 ton, tona to  100 zł a może 200. To samo pytanie zadano na spotkaniu w firmą Geotrans i uzyskano odpowiedź, że nie jest to taka ilość odpadów.  "Pani radna wprowadza ludzi w błąd, wylicza sobie jakieś słupki" - dodała.
Radna M. Midor-Burak poinformowała, że powołała się na opinię i informację jaką uzyskała od Pani Skarbnik w zestawieniu rekultywacyjnym.  Obliczeń dokonano oficjalnie na sesji Rady Miejskiej. Obliczeń dokonał radny M. Kieca.  Od Burmistrza Miasta i od Pani Skarbnik nie usłyszała  zaprzeczenia, że tak nie jest. Więc wg Ich wiedzy drogą dedukcji jeżeli nie zaprzeczyli to przyjęli, że tak jest.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że gdyby radna odczytała informację drobnym drukiem na w/w zestawieniu to zauważyłaby, że podane są wszystkie frakcje, które będą wykorzystywane w zależności od potrzeby i okoliczności.   Dokonano zwykłego podliczenia licząc słupek z góry na dół nie zwracając na to uwagi. Informację, którą otrzymali uczestnicy spotkania z Geotransem, i która była oczywista po dokładnym przeczytaniu  dokumentacji wynika, że będzie to ok. 80.000 ton odpadów.
Radna M. Midor-Burak stwierdziła, że na sesji obecni byli pan mecenas, Pani Skarbnik, Pan Burmistrz jak również Pani Przewodnicząca.  Nikt nie wyprowadził obecnych na tej sesji radnych z błędu,  nikt nie stwierdził, że dokonane przez radnego obliczenia są błędne, więc powołuje się na przyjęte tą drogą informacje. Ponadto uważa, że jest bogaty porządek obrad i można poruszać jeszcze wiele spraw, ale to niczego nie zmieni.
Przewodnicząca Rady przypomniała  radnej M. Midor-Burak, że na  posiedzeniu jednej z Komisji, radna stwierdziła, „że tak długo, jak długo będą chętni do  wypowiedzenia się, tak długo będziemy siedzieli i słuchali”.
Mieszkaniec Kudowy-Zdroju pan L. Nakoneczny  stwierdził, że nadal nie otrzymał odpowiedzi na pytanie, dlaczego część radnych chce odwołać Przewodniczącą Rady. Mieszkańcy się  na to nie zgadzają i mają takie prawo. Stwierdził, że chce  dzisiaj uzyskać odpowiedź ustną i pisemną  na w/w pytanie.
Przewodnicząca Rady kolejny raz przywołała pana L. Nakonecznego do porządku prosząc o zajęcie miejsca i uspokojenie się.
Głos zabrał  radny W. Gucz stwierdzając, że szkoda, iż na spotkaniu z firmą Geotrans nie było przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatelskiego Kudowianie, choć byli na nie zaproszeni. Stowarzyszenie podejmuje dziwne działania, krytykując na każdym kroku Burmistrza Miasta. Szkoda, że pan B. Kamiński opuścił już salę obrad ponieważ powiedziałby panu Kamińskiemu, że pisanie w Almanachu takich artykułów „Na fotelu siedzi leń” jest bardzo obraźliwe.  Na spotkaniu z firmą Geotrans wyjaśniono wiele rzeczy. Należy dojść do jednego wniosku – pan Punda po prostu się myli. Umowę do 30.000 euro  Burmistrz Miasta może zawrzeć bez przetargu, tak mówi ustawa. Opisuje się różne dziwne tematy w różnej prasie, pojawiają się w mieście różne anonimy. Jest to  bardzo brzydkie. Do wszystkich radnych pan Kamiński wysyła informacje, które nie mają racji bytu. Dlaczego nie przyjdzie na posiedzenia Komisji, na sesje Rady. "Drogą artykułów opisuje się, krytykuje się, a chyba nie tędy droga.  Radni mają pracować  dla dobra mieszkańców i taki jest ich obowiązek. Dobro mieszkańców jest najważniejsze".  
Mieszkaniec Kudowy-Zdroju pan A. Gomółka  stwierdził, że przy tak dużym przedsięwzięciu jakim jest rekultywacja wysypiska  władze miasta powinny zadbać o to, aby brali w nim udział  przedsiębiorcy z Kudowy, którzy będą podwykonawcami. Należałoby zadbać o kudowskich przedsiębiorców, żeby otrzymali pieniądze  po wykonanej pracy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że owszem będą zawierane umowy  w drodze  ofertowej na transport  i przewożenie odpadów. Ma być   zawarte porozumienie z KZWiK sp. z o.o. odnośnie pozyskania osadów z oczyszczalni ścieków. Niemniej jednak trzeba zrozumieć, że nie odbędzie się to za  darmo, ponieważ  oferta opiewająca na 120.000 zł obejmująca  rekultywację starego, zamkniętego wysypiska jest na tyle niska, że firma będzie chciała korzystać z miejscowych przedsiębiorców, niemniej jednak  nie jest w stanie zrobić tego charytatywnie.
Ponadto Przewodnicząca Rady stwierdziła, że oczekuje od radnych ustosunkowania się do pytania radnej J. M. Fabryckiej dot. powodów jej dowołania.
W związku z tym, że radni nie wyrazili chęci zabrania głosu Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad w/w projektem uchwały.
Część obecnych na sesji mieszkańców bez udzielenia im głosu przez Przewodniczącą Rady wyraziła głośne niezadowolenie żądając od radnych odpowiedzi na pytanie dot. powodów odwołania Przewodniczącej  Rady.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10. min. przerwę w obradach.  
Po wznowieniu obrad część obecnych na sesji mieszkańców bez udzielenia głosu przez Przewodniczącą Rady ponownie wyrażała swoje niezadowolenie i żądanie udzielenia im odpowiedzi na pytanie dot. powodu odwołania Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zamknęła już dyskusję nad w/w projektem uchwały. Chce się poruszać w obrębie przepisów prawa. Sprawa dotyczy jej osobiście i przez wszystkie miesiące chciała uzyskać odpowiedź. Poza lakoniczną odpowiedzią radnej T. Żulińskiej, która powoływała się na jej nieobecność na dwóch sesjach, żadnej innej odpowiedzi nie uzyskała.

Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do  przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie  Przewodniczącej Rady Miejskiej.  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T. Żulińska odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

Przed przystąpieniem do obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną  głos zabrał radny W. Gucz – Wiceprzewodniczący Rady, który  poinformował, że źle się czuje i musi opuścić salę obrad.
Przewodnicząca Rady  ogłosiła  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej sporządzony na sesji w dniu 4 lutego 2016 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania ze  stanowiska Przewodniczącej Rady Kudowy-Zdroju odwołano radną Elżbietę Marecką – Szydło. Ponadto poinformowała, że Przewodniczącą Rady odwołano następującym stosunkiem głosów: za odwołaniem głosowało  8 radnych, przeciw głosowało  7 radnych.

Burmistrz Miasta stwierdził, że radna  E. Marecka-Szydło nie prowadzi już obrad i podziękował Jej za dotychczasową pracę.
Radna E. Marecka-Szydło  podziękowała wszystkim radnym za pracę. Ze  swojej strony wykonała tyle działań ile potrafiła, ile uznała za właściwe. Poruszała się w obrębie przepisów prawa, zawsze ponad wszystko stawiała dobro mieszkańców tego miasta. Radni korzystając z prawa demokracji odwołali ją  z funkcji Przewodniczącej Rady. Jedyny dyskomfort, który czuje to tylko i wyłącznie brak uzasadnienia. Jak wcześniej powiedziała, odpowiedź którą uzyskała nie jest dla niej żadną wykładnią. Nadal będą wspólnie pracować. Tak jak powiedzieli mieszkańcy, to oni wybrali radnych i radni są przedstawicielami  wybranymi przez mieszkańców. Wyraziła nadzieję, że radni nie zapomną, że pracują dla nich.  Życzy sobie i wszystkim radnym owocnej pracy i wielu ciekawych doświadczeń z pracą w Radzie Miejskiej.
Radna E. Marecka-Szydło poinformowała mieszkańców, że w związku z odwołaniem Jej  z funkcji Przewodniczącej Rady nie może dalej prowadzić sesji i udzielać głosu radnym oraz mieszkańcom obecnym na sesji.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem kto będzie prowadził obrady, czy będzie to najstarszy wiekiem radny.
Pani Sekretarz stwierdziła, że w związku z odwołaniem Przewodniczącej Rady oraz nieobecnością Wiceprzewodniczącego Rady sesja zostaje przerwana.  
W. Mrozek – radca prawny poinformował, że jeśli na sali obrad nieobecny jest wiceprzewodniczący rady, to najstarszy wiekiem radny może prowadzić sesję tylko w dwóch przypadkach: pierwsza sesja  i sesja wynikająca z odwołania bądź  rezygnacji z funkcji  przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  W sytuacji jaka zaistniała nie można kontynuować obrad. Pan Wiceprzewodniczący po powrocie do zdrowia powinien wyznaczyć  kolejny termin  spotkania i kontynuacji sesji. Do uznania radnych należy, czy chcą kontynuować obrady i czy będzie to zgodne z prawem. Jego zdaniem nie.  Wiceprzewodniczący jest, nie ma Go na tej sesji, nie będzie kontynuował porządku obrad. Nikt inny nie jest uprawniony żeby to czynić i poddawać pod głosowanie kolejne projekty uchwał.
W związku z zaistniałą sytuacją o godz. 1700 obrady  sesji zostały przerwane.  

GODZINA ROZPOCZĘCIA II CZĘŚCI SESJI W DNIU 02.03.2016 R. - 1500
GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI  -  1830

Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady sesji Rady Miejskiej przerwanej w dniu 04.02.2016r. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji w dniu 02.03.2016 r. obecnych jest 15 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na tym, aby w pierwszej kolejności podjąć uchwały ujęte w porządku obrad, a następnie dokonać wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że nowo wybrany przewodniczący nie będzie posiadał podpisu elektronicznego niezbędnego do podpisania podjętych przez Radę Miejską uchwał. Podjęte uchwały przesyłane do Wydziału Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wymagają podpisu elektronicznego.  Wybór nowego przewodniczącego spowoduje, że nie będzie miał kto podpisać podjętych  uchwał. Wyrobienie  podpisu elektronicznego  trwa ok. 1 m-ca.  
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na tym, aby w pierwszej kolejności podjąć uchwały ujęte w porządku obrad, a następnie dokonać wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radych na sali głosowano następująco:
za było                  - 13 radnych
przeciw było        -   0 radnych
wstrzymało się    -   2 radnych
Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, E. Marecka – Szydło, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymali się radni: M. Kieca, M. Midor – Burak.
Wniosek o zmianę  porządku obrad został przyjęty większością głosów.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016
Radni nie zgłosili uwag do w/w projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016 została podjęta jednogłośnie.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016.
Radny M. Kieca zgłosił wniosek, aby tematy zaplanowane w planie pracy Komisji Gospodarczo - Ekonomicznej w lutym przenieść na marzec.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     12 radnych
przeciw był            -       1 radny
wstrzymało się      -       2 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz,   T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Przeciw głosował radny: M. Olejarz
Wstrzymali się radni: B. Buksak, D. Kandefer
W/w wniosek został przyjęty większością głosów.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw był            -       1 radny
wstrzymał   się      -       1 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Przeciw głosował radny: D. Kandefer.
Wstrzymał się radny: B. Buksak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016 została podjęta większością głosów.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój”.
Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt w/w  uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” jest kontynuacją uchwały rady Miejskiej z 2007 r. Program został uzupełniony o rejestr wyrobów azbestowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.   Na terenie gminy znajduje się 22.052,38 m2 wyrobów azbestowych, przewidywany ciężar to  242.576,20 kg. Azbest znajduje się na 300 obiektach. Aktualizacja Programu pozwoli gminie na wystąpienie o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radna S. Bielawska zwróciła się z pytaniem ile azbestu znajduje się na budynkach gminnych.
Pani Skarbnik stwierdziła, że  informację dotyczącą ilości wyrobów azbestowych na budynkach gminnych przygotuje i przedstawi na posiedzeniu Komisji.
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” została podjęta jednogłośnie.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków doraźnej Komisji Statutowej.
Radna A. Mróz zgłosiła na członka doraźnej Komisji Statutowej radną J. M..Fabrycką.
Radna M. Midor-Burak zgłosiła na członka doraźnej Komisji Statutowej radnego M. Kiecę.
Radna J. M. Fabrycka zgłosiła na członka doraźnej Komisji Statutowej radnego D. Kandefera.
Radna T. Żulińska zgłosiła na członka doraźnej Komisji Statutowej radną M. Midor-Burak.
Radny M. Turoń zgłosił na członka doraźnej Komisji Statutowej radną S. Bielawską
Radny W. Duś zgłosił na członka doraźnej Komisji Statutowej radnego M. Olejarza, który nie wyraził zgody na pracę w doraźnej Komisji Statutowej.
Radny B. Ziemianek zgłosił na członka doraźnej Komisji Statutowej radnego W. Dusia.
Radni J. M. Fabrycka, M. Midor-Burak, S. Bielawska, W. Duś, D. Kandefer i M. Kieca wyrazili zgodę na powołanie ich w skład doraźnej Komisji Statutowej.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej została podjęta jednogłośnie.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju  

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego.
Radna A. Mróz zgłosiła do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego radną E. Marecką-Szydło.
Radna S. Bielawska zgłosiła do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego radnego M. Turonia.
Radni E. Marecka-Szydło i M. Turoń  wyrazili zgodę na powołanie ich do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego.
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyznaczenia radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju do składu Zespołu  ds. Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej   

Głos zabrała pani B. Kopeć – sekretarz Gminy, która poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. W celu uporządkowania  stanu prawnego proponuje się sprzedaż  gruntu o pow. 81m2, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie – Zdroju przy udzieleniu  bonifikaty w wysokości 99%.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                     -     14 radnych
przeciw było           -       0 radnych
wstrzymał  się        -       1  radny

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymał się radny: D. Kandefer.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej została podjęta większością głosów.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok.

Pani I. Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i  wydatków o kwotę   81.000,00  zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina otrzymała dotację w kwocie 3.012.000 zł na realizację Programu Rodzina 500+.
Pani Skarbnik przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Dochody:
    dział 630 – wprowadza się dochody w kwocie 57.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”
    dział 754 –wprowadza się dochody w kwocie 24.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Schengen”.

Wydatki:
    dział 600 – zmniejsza się o 26,557,00 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zmniejsza się o 12.660,00 zł wydatki na ubezpieczenia majątkowe dróg publicznych.
    dział 630 – zmniejsza się o 55.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zagospodarowanie  ul. Moniuszki - koncepcja i dokumentacja techniczna” w związku z pilniejszą potrzebą opracowania dokumentacji związanej z modernizacją Stawu Zdrojowego. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 7.200,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dojazdu do budynku ul. Zdrojowa 45 w Parku Zdrojowym dla osoby niepełnosprawnej – projekt” w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2016 rok. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 144.000,00 zł na realizację projektu pn. „Aqua Mineralis Glacensis” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. W ramach zabezpieczonej w budżecie kwoty planuje się zrealizować zadanie pn. „Rewitalizacja małej architektury Parku i Stawu Zdrojowego- dokumentacja” – 114.000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja linii brzegowej Stawu Zdrojowego wraz z odbudową przystani wodnej – dokumentacja” – 30.000,00 zł.
    dział 750 – wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta – dokumentacja”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 27.773,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w tym 250,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 27.523,00 zł obejmują przygotowanie audytu efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta, opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
    dział 758 – zmniejsza się o 65.000,00 zł rezerwę celową utworzoną na wydatki inwestycyjne na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.
    dział 801 –wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 123.244,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Kudowie-Zdroju” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w tym 501,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Wydatki kwalifikowalne obejmują przygotowanie audytu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Buczka 9 i Zdrojowej 22a oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki 58, opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
    dział 900 – wykreśla się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Łąkowej i Starego Zdroju” w kwocie 50.000,00 zł w związku z pilniejszą potrzebą wykonania dokumentacji termomodernizacyjnej budynków użyteczności publicznej i oświatowych.
    dział 921 – zmniejsza się o 13.264,00 zł  wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Głównej 43 na potrzeby domu kultury - projekt”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 13.264,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków administracyjnych i użyteczności publicznej” planowanego do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w tym 250,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Wydatki kwalifikowalne w kwocie 13.014,00 zł obejmują przygotowanie audytu efektywności energetycznej budynku przy ul. Głównej 43, opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W związku z otrzymaną przez gminę dotacją na realizację  programu Rodzina 500+ ustalono, że  w celu dotarcia do jak  największej ilości rodzin należy przygotować i przeprowadzić  szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dla mieszkańców dot. wdrożenia w/w programu.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak, A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T.  Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2016 rok  została podjęta jednogłośnie.

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim    

I. Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że realizując zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu m.in. kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, co reguluje art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim złożył wniosek o przekazanie poprzez „Fundusz Wsparcia Straży Granicznej” środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych do samochodów służbowych Placówki  Straży Granicznej w Kłodzku. Straż Graniczna oprócz realizacji priorytetowych zadań tj. ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego i kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, prowadzi działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w gminie Kudowa-Zdrój. Funkcjonariusze pełnią służby patrolowe, kontrolują stan techniczny pojazdów z kontrolą czasu pracy kierowców włącznie, na terenie gminy. Intensyfikacja podejmowanych działań wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, które z uwagi na istniejącą sytuację budżetową nie znajdują pełnego pokrycia w środkach przeznaczonych w budżecie na funkcjonowanie Straży Granicznej. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone na zakup paliwa dla środków transportu zdecydowanie poprawią mobilność funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, co przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gminy. W uchwale w sprawie budżetu gminy na rok 2016 ujęto w planie wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy kwotę 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że otrzymał pismo informujące, że w Kudowie-Zdroju nie będzie reorganizacji Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju – służby dyżurne będą  funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.
Pani Wiceburmistrz Miasta odczytała pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku w w/w sprawie.
 
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymała się     -       1  radna.

Za głosowali radni: S. Bielawska, B. Buksak, W. Duś, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, M. Kieca, E. Marecka – Szydło,  A. Mróz, M. Olejarz, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymała się radna: M. Midor – Burak
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim została podjęta większością głosów.  

•    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowa-Zdrój.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny M. Turoń zaproponował kandydaturę radnej Sylwii Bielawskiej  na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przedstawił charakterystykę radnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny M. Olejarz zaproponował kandydaturę radnego Damiana Kandefera  na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.  Radny stwierdził, że współpraca radnego D. Kandefera  z Radą Miejską i Burmistrzem  Miasta będzie układała  się bardzo dobrze. Uważa, że jest to dobra kandydatura.
Radny D. Kandefer poinformował zebranych, że od urodzenia mieszka w Kudowie-Zdroju.  Ma żonę i dwójkę dzieci. Od 2006 r. prowadzi działalność gospodarczą.
Radna S. Bielawska stwierdziła, że radny M.Turoń przedstawił informację na jej temat i nie ma nic więcej do dodania.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Wiceprzewodniczący Rady  zamknął listę kandydatów.

Następnie zwrócił się do radnej S. Bielawskiej z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady. Radna S. Bielawska  wyraziła  zgodę.
Następnie  zwrócił się do radnego D. Kandefer z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady. Radny  D. Kandefer  wyraził  zgodę.

Komisja Skrutacyjna wybrana w pierwszej części sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w dniu 04.02.2016 r. w składzie T. Żulińska – Przewodnicząca Komisji, W. Duś, M. Turoń – członkowie Komisji,  przygotowała karty do głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady  ogłosił  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o przygotowanie kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad  Wiceprzewodniczący Rady zaproponował zadawanie pytań zgłoszonym  kandydatom.
Pan A. Gomółka  zwrócił się z pytaniem do radnej S. Bielawskiej  jaką ma ofertę dla mieszkańców, jak będzie wyglądała Jej praca,  gdzie i kiedy mieszkańcy mogą się spotykać i załatwiać swoje sprawy.
Radna S. Bielawska poinformowała, że biuro Rady Miejskiej jest czynne w każdą środę w godz. 1430 –  1630  i w każdą środę  dyżur będzie pełnić osobiście lub  będzie go pełnić Wiceprzewodniczący Rady.  Można przyjść, złożyć zapytania, wnioski, porozmawiać.  
Pan A. Gomółka  zwrócił się z pytaniem, czy dyżur pełniony  jest raz w tygodniu. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi stwierdził, że jest to za mało.
Radna E. Marecka - Szydło  poinformowała, że biuro Rady Miejskiej w każdą środę od godz. 1430  do 1630  przyjmuje interesantów. Poinformowała, że jeżeli chodzi o czas kiedy pełniła funkcję Przewodniczącej Rady  należy stwierdzić, że bardzo niewielu mieszkańców wykazywało zainteresowanie tym co się w mieście dzieje, co  w mieście można zrobić.  Na czas kiedy pełniła tę funkcję poza kilkukrotną wizytą jednego mieszkańca,  to były wizyty 3 innych mieszkańców.  Informacja dot. dyżurów w biurze rady Miejskiej zamieszczona jest na stronach BIP oraz na tablicy informacyjne w holu Urzędu Miasta.
Radna S. Bielawska poinformowała, że jeżeli frekwencja będzie większa i jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście  będzie się częściej spotykać z mieszkańcami.
Pan A. Gomółka zwrócił się z pytaniem jakim sprawami  mogą zgłaszać się mieszkańcy.
Radna S. Bielawska  poinformowała, że mieszkańcy mogą zgłaszać  się z różnymi sprawami, ale należy pamiętać, że wykonawcą wszelkiego rodzaju decyzji jest Burmistrz Miasta.

Następnie Komisja Skrutacyjna  przystąpiła do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój.  
Wydano 15 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z prawej  strony umieszczony był pusty kwadrat, na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Radny M. Turoń oraz radna T. Żulińska odczytywali w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

Wiceprzewodniczący Rady  ogłosił  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T. Żulińska   odczytała protokół nr 2/14 Komisji Skrutacyjnej z dnia 2 marca  2016 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącej Rady Kudowy-Zdroju wybrano radna Sylwię Bielawską. Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania sporządzony na sesji w dniu 2.03.2016 r. stanowi załącznik do uchwały nr XVII/97/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój.

Wiceprzewodniczący Rady poprosił nowo wybraną Przewodniczącą Rady o dalsze prowadzenie obrad.
Nowo wybrana Przewodnicząca Rady S. Bielawska  przejęła funkcję prowadzącego obrady.  Podziękowała za oddane na nią głosy. Wybór na Przewodniczącą Rady Miasta traktuje jako ogromne  wyzwanie i wyróżnienie. Zobowiązuje się  do tego, aby podołać temu zadaniu rzetelnie i kompetentnie. "To, co się stało to nie jest żadna rewolucja w mieście, jest to początek ciężkiej pracy  na rzecz dalszego, intensywnego rozwoju naszego miasta".   Ponieważ  radni zdążyli się już nieco poznać jest prawie pewna, że może zrobić wiele, aby  radnych pojednać, zjednoczyć. Należy zwrócić uwagę na fakt, że 8 radnych wybrało przewodniczącą, natomiast 7 radnych nadal ma swojego Wiceprzewodniczącego w osobie pana W. Gucza. Jest pełna podziwu dla Jego pracy, rzetelności, zaangażowania. Jest dla niej ogromnym wzorem i cieszy się, że będą mogli bliżej współpracować. Następnie  odczytała słowa Św. Franciszka z Asyżu
„Tam gdzie niezgoda wzniesiemy harmonię,
Tam gdzie omyłki wprowadzimy prawdę,
Tam gdzie wątpienie przyniesiemy wiarę,
A tam gdzie rozpacz znajdziemy nadzieję”.

Radny M. Turoń zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  powołującej radnego W. Dusia do  składu komisji stałych Rady Miejskiej. Radny zgłosił chęć pracy w Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.
Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie wniosek radnego M. Turonia o zmianę porządku  obrad.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -      8 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymało się     -       7  radnych.

Za głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś, M. Kieca, M. Midor – Burak, T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymali się radni: B. Buksak, J. M. Fabrycka, W. Gucz, D. Kandefer, E. Marecka – Szydło,  A. Mróz, M. Olejarz.
Wniosek o znamię porządku obrad  został przyjęty większością głosów.  
W związku z koniecznością przygotowania stosownego projektu uchwały Przewodnicząca Rady ogłosiła  przerwę w obradach.  

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -      12 radnych
przeciw było           -       0 radnych
wstrzymało się       -       3  radnych.

Za głosowali radni: S. Bielawska, W. Duś, W. Gucz, M. Kieca, E. Marecka – Szydło, M. Midor – Burak,  A. Mróz, M. Olejarz,  T. Szełęga, M. Turoń, B. Ziemianek, T. Żulińska.
Wstrzymali się radni: B. Buksak, J. M. Fabrycka, D. Kandefer.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej została podjęta większością głosów.  

Ad.8)

Radny M. Turoń zwrócił się prośbą o podanie informacji na temat przekazania lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 31 do adaptacji  na cele mieszkaniowe. Czy będą to lokale komunalne, czy będzie to przeznaczone  do sprzedaży, czy adaptacja będzie wykonana przez gminę, czy na innych zasadach.
Burmistrz Miasta poinformował, że przeprowadził rozmowy w sprawie tego lokalu z radnymi  M.Olejarzem i B. Ziemiankiem. Rozmowy będą kontynuowane. Lokal ten jest w bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na drewniany strop i związaną z tym uciążliwością dla mieszkańców zaniechano prowadzenia tam zajęć sportowych.  Pomysł adaptacji tego lokalu nie jest nowy. Już w poprzedniej kadencji rozważano taką możliwość. Gmina chciałaby  przeznaczyć ten lokal do sprzedaży.
Radny W. Gucz poinformował, że Komisja Spraw Społecznych była w tych pomieszczeniach i stwierdziła, że pomieszczenia te powinny być sprzedane. Stan techniczny tego pomieszczenia jest bardzo zły – grzyb, podłoga, która się od wilgoci podniosła, przeciekający dach. Ze względu na drewniane stropy nie można tam prowadzić zajęć sportowych, jak to miało kiedyś miejsce. Zajęcia te zakłócały spokój mieszkańców.  Dlatego też zrodziła się taka propozycja.
Burmistrz Miasta poinformował ponadto, że poza osobami, które chcą być na liście oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego zgłaszają się do niego osoby, które nie kwalifikują się do umieszczenia na tej liście. Pojawiają  się osoby, które na wolnym rynku chętnie kupiłyby lokal np. do adaptacji.
Radny M. Olejarz stwierdził, że problem związany z lokalem przy ul. Kościuszki 31 pojawiał się już w poprzedniej kadencji. Lokal ten był przedmiotem wizji lokalnej przeprowadzonej przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Pomieszczenie to jest naprawdę w bardzo złym stanie technicznym. Prowadzenie jakichkolwiek zajęć w tym lokalu jest niebezpieczne. W budynku tym powstała wspólnota mieszkaniowa i nie wydaje się  możliwe, aby wspólnota wyraziła zgodę, aby popołudniami odbywały się tam zajęcia sportowe.
Radna A. Mróz zwróciła się z pytaniem w jakim % gmina jest udziałowcem  w nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 31?
Informacja taka zostanie  przygotowana i przedstawiona radnym.
Radny M. Kieca zwrócił się z prośbą o przygotowanie  na wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej przygotować informacje dot.:
    prac nad propozycją projektową EWT w ramach współpracy Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój–Nachod,
    prac nad propozycją projektową EWT w ramach współpracy polskich i czeskich gmin uzdrowiskowych,
    prac nad propozycją projektową EWT w ramach współpracy polskich i czeskich instytucji kultury (Skansen),
    prac nad propozycją projektową EWT w ramach rozwoju produktów turystycznych Kudowy-Zdrój i Nachodu.
Burmistrz Miasta stwierdził, że informacja taka dla radnych zostanie przygotowana.

Ad. 9)

Radny M. Turoń poinformował, że w ostatnim czasie dotarło do niego kilku przedsiębiorców  z informacją dot. kłopotu związanego z miejscami pod kantory w rejonie  byłego przejścia  granicznego. Radny zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem, czy problem ten został rozwiązany, czy widzi jakieś rozwiązanie tego problemu. Radny poinformował, że chodzi o dwóch mieszkańców m.in. o pana K. Zębika.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie chodzi tylko o dwóch mieszkańców.  Poinformował ponadto, że jeżeli chodzi o działkę nr 572 obręb Słone podjęta została decyzja o przeznaczeniu jej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Pan K. Zebik zwrócił się z pytaniem jaka jest decyzja dot. działki nr 575, która była do wydzierżawienia. Ponadto zwrócił się z pytaniem, kiedy otrzyma odpowiedź na ostatnie pismo – 25 lutego minął termin udzielenia odpowiedzi – dot. dzierżawy tych gruntów. Ponadto stwierdził, że rozmowy dot. dzierżawy działki nr 575, która jest wolna i niezagospodarowana trwają już ok. półtora roku.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie do końca jest tak jak mówi pan K. Zębik. Rozmowy trwają  bardzo długo ze względu na skomplikowany charakter sprawy. Poinformował również, że odpowiedź na pismo  została pani K. Zębikowi udzielona oraz, że podtrzymał swoje stanowisko zawarte we wcześniejszym piśmie, zgodnie z poczynionymi ustaleniami. Ustalenia zostały poczynione na spotkaniu w  którym uczestniczyli pani B. Kopeć - Sekretarz Gminy, pan W. Mrozek – radca prawny.
Burmistrz Miasta stwierdził również, że sprawa trwa bardzo długo. Wydaje się, że nie może to być przedmiotem obrad sesji. Można na ten temat porozmawiać z radnymi na komisji, jeżeli radni będą chcieli się tą sprawą zająć.
Sprawa jest  skomplikowana, jest wielu chętnych do  dzierżawy jednego gruntu.  Jeżeli jest wielu chętnych to należy ogłosić przetarg na dzierżawę.
Pan K. Zębik  stwierdził, że przedstawia sprawę na sesji ponieważ od roku pisze do radnych w tej sprawie, a jak się okazuje żadne z pism do radnych nie dotarło.
Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby pomóc panu K. Zebikowi. W związku z tym, że jest kilku chętnych rozważy ogłoszenie przetargu na dzierżawę.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do  radnych oraz do byłej Przewodniczącej Rady z pytaniem, czy otrzymali jakiekolwiek pisma  od pana K. Zębika.
Radna E. Marceka-Szydło stwierdziła, że w ciągu ostatnich 13 – 14 m-cy nie wpływały takie dokumenty. Pamięta, że w poprzedniej kadencji wpływały pisma od innego mieszkańca.
Radna M. Midor-Burak w nawiązaniu do części sesji, która odbyła się  4.02.2016 r. stwierdziła, że  mieszkańcy w swoich wypowiedziach sugerowali radnym, że zostali zapoznani z  sytuacją na granicy.  Zwróciła  się z pytaniem do zainteresowanych mieszkańców, czy składali do Rady Miejskiej jakieś wnioski w tej sprawie. Mieszkańcy nie zapoznali radnych z tą sytuacją.
Pan L. Nakoneczny  poinformował, że pisma były składane przez kilka ostatnich lat. Jednak poprzedni Burmistrz Miasta nic w tej sprawie nie zrobił. Zostawił natomiast obecnemu Burmistrzowi dług w kwocie 20 mln zł. zaproponował, aby obecny Burmistrz zaciągnął kolejny dług np. w kwocie 30 mln zł i zrobił coś dla Kudowy.  Kudowianie nie będą mieli o to pretensji do Burmistrza.  Nawiązując do wypowiedzi nowo wybranej Przewodniczącej zwrócił się z pytaniem kiedy zamierza pogodzić wszystkich radnych, czy będzie to za trzy dni, czy za trzy lata. Mieszkańcy chcą wiedzieć kiedy pani Przewodnicząca pogodzi radnych żeby działali na rzecz gminy, Burmistrza Miasta.
Radna M. Midor-Burak poruszyła sprawę  dot. złożenia przez nią pisma w sprawie  spotkań z mieszkańcami. Otrzymała od Burmistrza Miasta informację,  że niezwłocznie zapozna się ze sprawą, zajmie stanowisko i udzieli jej odpowiedzi.  Odpowiedzi na pismo jednak jeszcze nie otrzymała.
Burmistrz Miasta poinformował, że radna M. Midor-Burak i radny M. Turoń zwrócili się do niego z prośbą o możliwość realizacji kontaktów z mieszkańcami. Stwierdził, że nie  rozumie  jaki jest  problem.
Radna M. Midor-Burak stwierdziła, że nie otrzymała pisma mówiącego o tym, że  Burmistrz Miasta nie widzi problemu.
Część obecnych na sesji mieszkańców wyrażała swoje opinie bez udzielenia im głosu przez Przewodniczącą Rady. W związku z tym Przewodnicząca Rady  stwierdzając, że jest to sesja Rady Miejskiej, jednocześnie poprosiła mieszkańców, aby nie przeszkadzali radnym w ich pracy.  
Głos zabrała pani Sekretarz stwierdzając, że doszło do nieporozumienia. Pan Burmistrz kilkakrotnie mówił, że nie ma przeszkód jeżeli chodzi o kontakty radnych z mieszkańcami. Problem  dotyczy protestu w obronie demokracji. Problem, który Burmistrz Miasta miał przeanalizować i wyjaśnić dotyczył Domu Pracy Twórczej "Cyganeria".
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o kontakty z mieszkańcami, to żadnego problemu nie ma. Każdy radny powinien spotykać się z mieszkańcami. Natomiast doszło do sytuacji, gdzie uczestnicy dyskusji, przy obecności m.in. radnej M. Midor-Burak podważali pewne tezy dotyczące umowy zawartej przez gminę  z firmą Goetrans. Mieszkańcy wyrażali po tym spotkaniu swoje oburzenie i pytali dlaczego Burmistrz nie jest zapraszany na takie spotkania. Poinformował, że zapoznał się z wyjaśnieniami pracownika  instytucji kultury oraz,   że chce szczegółowo  zapoznać się z tą sprawą i ją wyjaśnić.
Burmistrz Miasta poinformował, że efektem  m.in. w/w spotkania było  spotkanie z firmą Geotrans.  W spotkaniu udział wzięli m.in. radni. Była możliwość zadawania pytań i wyjaśnienia  wątpliwości. Burmistrz Miasta stwierdził również, że nie ogranicza żadnemu dostępu do spotkań radnych z mieszkańcami.
Radna M. Midor-Burak stwierdziła, że podtrzymuje swój protest, natomiast intencją końcową było, aby Burmistrz Miasta udostępnił lokal gminny do spotkań z mieszkańcami. Każdy radny ma prawo, a wręcz obowiązek takie spotkania organizować. Oczekuje na zajęcie przez Burmistrza Miasta stanowiska i wskazania lokalu, w którym może spotykać się z mieszkańcami.
Burmistrz Miasta poinformował, że skoro radna nie chce spotykać się z mieszkańcami w "Cyganerii", to wskaże inny lokal, w którym spotkania będą mogły się odbywać.
Radny M. Olejarz stwierdził, że jeżeli chce się spotkać z mieszkańcami lub mieszkańcy mają taką potrzebę to po prostu  się z nimi spotyka i tylko taką informację przekazuje Burmistrzowi Miasta.  Takim miejscem spotkań  w jego okręgu jest szkoła.
Radny M. Turoń poinformował, że również uczestniczył w spotkaniu, na którym była mowa o formie Geotrans. Dziwi się, że mieszkańcy, którzy zgłaszali taki duży sprzeciw nie poinformowali Burmistrza, że  wnioskiem z rozmów była propozycja zorganizowania spotkania  z firmą Geotrans. Ponadto stwierdził, że radna M. Midor-Burak w swoim piśmie nie prosiła o zgodę na zorganizowanie spotkania z mieszkańcami tylko o wskazanie lokalu, w którym spotkania mogą się odbywać. Pani, która  prowadzi zajęcia w "Cyganerii" powiedziała, że nie zgadza się na spotkania.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wróci do tego pisma i udzieli odpowiedzi.
Radna E. Marecka-Szydło stwierdziła, że niestety musi stwierdzić fakt, że wiele przedstawianych  rzeczy, jest interpretowanych zgodnie z punktem widzenia osoby, która je przedstawia. Pani, która jest pracownikiem instytucji kultury powiedziała wyraźnie, że nie wyraża zgody na tego typu zachowanie, a nie na organizację spotkań. Nie chodzi o to, że ktoś komuś zabrania  organizowania spotkań, ponieważ jest to lokal gminny. Spotkania  z mieszkańcami odbywały się tam od zawsze.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, żeby zakończyć tę dyskusję ponieważ ona do niczego nie prowadzi.  Od tego, aby prowadzić takie dyskusje są posiedzenia Komisji. Poinformował, że na spotkaniu z mieszkańcami w jego okręgu wyborczym wzięli udział również radni z innych okręgów. Każdy mógł zabrać głos i wyrażać swoje stanowisko.
Przewodnicząca Rady  zamknęła dyskusję i zwróciła się do radnych z pytaniem, czy chcą zabrać głos w innych sprawach.
Radna A. Mróz - w nawiązaniu do wypowiedzi radnego M. Turonia - wywnioskowała, że podsumowaniem dyskusji, która miała miejsce w "Cyganerii  był wniosek o zorganizowanie spotkania z firmą Geotrans.  Komisje Rady Miejskiej już w ubiegłym roku skierowały do  Burmistrza Miasta wniosek o zorganizowanie takiego spotkania. Burmistrz Miasta zobowiązał się do zorganizowania spotkania z firmą Geotrans  i takie spotkanie się odbyło.  W związku tym nie widzi spójności.
Radny M. Turoń wyjaśnił, że na spotkanie do "Cyganerii" przyszli mieszkańcy, którzy przedstawili swoje racje. Pani Kierownik miała prawo powiedzieć to, co  powiedziała i nikt Jej nie cenzurował, tak samo każdy mieszkaniec miał prawo powiedzieć to co chciał. Dyskusja m.in.  dotyczyła firmy Geotrans, ilości odpadów itd. Z tej części dyskusji był wniosek dot. potrzeby spotkania z przedstawicielami firmy  Geotrans.
Radna M. Midor-Burak w nawiązaniu do wypowiedzi radnego W. Gucza dot. spotkania z mieszkańcami, na którym każdy miał prawo wyrażać swoje stanowisko i nikt nikomu nie odmawiał zabrania głosu,  stwierdziła, że tak samo nikt nie miał prawa narzucać jej i radnemu M. Turoniowi -   organizatorom spotkań z mieszkańcami - warunków i formy w jakich odbywają się spotkania. Tak samo, jak nie śmieliby pracownicy instytucji kultury narzucać formy w jakiej ma prowadzić "Cyganerię". Radna poinformowała, że podtrzymuje swój wniosek i prosi Burmistrza Miasta o jak najszybsze rozpatrzenie pisma  i wskazanie lokalu gminnego, w który będą mogły odbywać się spotkania z mieszkańcami.
Burmistrz Miasta poinformował, że zarzuca mu się łamanie ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych. Ze zdumieniem czytał  pismo radnej, w którym zarzuca mu się łamanie demokracji.  Zwrócił się  do radnej z prośbą o spokój i rozwagę.

Ad.10)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVII/16 z dnia 04.02.2016 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.03.2016 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.03.2016 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 29