UCHWAŁA Nr XVII/96/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca  2016 r.

w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się z dochodów własnych gminy Kudowa – Zdrój środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na „Fundusz Wsparcia Straży Granicznej” Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Kłodzku w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Kudowa – Zdrój.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2016 rok.

§ 3.

Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój  z Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/96/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 29