UCHWAŁA Nr XVII/94/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 6 i ust. 1b ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r., poz. 65), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Słone, gmina Kudowa – Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, stanowiącej działkę gruntu nr 204/1  (AM-9) o pow. 81m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 83545/6, na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie – Zdroju udziela się bonifikaty w wysokości 99%.

§ 2.

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Wiktor Gucz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/94/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 29