UCHWAŁA Nr XVII/92/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 58, poz. 622, z 2012 r. poz. 922 oraz z 2014 r. poz. 4595), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję Statutową w następującym składzie:
1)    Sylwia Bielawska – Członek Komisji,
2)    Wojciech Duś  – Członek Komisji,
3)    Joanna Monika Fabrycka – Członek Komisji,
4)    Damian Kandefer – Członek Komisji,
5)    Mariusz Kieca – Członek Komisji,
6)    Marta Midor-Burak – Członek Komisji.

§ 2.

1.    Przedmiotem działania Komisji Statutowej jest:
a)    analiza postanowień obowiązującego Statutu Gminy Kudowa – Zdrój,
b)    zebranie i rozpatrzenie propozycji zmian do obowiązującego Statutu Gminy Kudowa – Zdrój, w szczególności propozycji zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju, stałe komisje Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju oraz przez Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju,
c)    opracowanie projektu nowego Statutu Gminy Kudowa – Zdrój wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój.
2.    Komisja Statutowa przedstawi Radzie Miejskiej Kudowy – Zdroju opracowany projekt Statutu Gminy Kudowa – Zdrój w terminie do 31 maja 2016 r.
3.    Komisja Statutowa ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia nowego Statutu Gminy Kudowa – Zdrój  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/92/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 36