UCHWAŁA Nr XVII/91/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kudowa – Zdrój”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/79/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 września 2007r. w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kudowa-Zdrój.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/91/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 44