UCHWAŁA Nr XVII/90/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz §63 ust. 1 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 58, poz. 622, z 2012 r. poz. 922 oraz z 2014 r. poz. 4595), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016:

I.    KOMISJA GOSPODARCZO – EKONOMICZNA
STYCZEŃ
1.    Urząd Miasta – struktury organizacyjne.
2.    Plan pracy komisji na 2016r.
MARZEC
1.    Posiedzenie wyjazdowe - wizytacje kudowskich zakładów pracy, TWENTEBELT, WEMECO, TEVEMA.
2.    Bezpieczeństwo w mieście - spotkanie z komendantami: Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Urząd Celny.
3.    Analiza działalności spółek z udziałem Gminy:
    Spółka z o.o."BASEN WODNY ŚWIAT"
    Spółka z o.o. KZWiK.
4.    Wieloletni plan inwestycyjny Gminy na lata 2016-2019.
KWIECIEŃ
1.    Analiza i ocena wykonania budżetu za 2015 r.
2.    Ocena akcji zima za 2015-2016.
3.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój oraz plany miejscowe.
MAJ
1.    Komisja wyjazdowa – ocena stanu nawierzchni ulic i chodników w Gminie.
2.    Strategia rozwoju Gminy.
CZERWIEC
1.    Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska
    gospodarka odpadami,
    rekultywacja wysypiska w Brzozowiu.
2.    Wspólne posiedzenie sąsiednich Gmin oraz zaproszenie na spotkanie Senatorów, Posła RP Ziemi Kłodzkiej odnośnie bezpieczeństwa drogi krajowej nr 8.
LIPIEC
Pomoc Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju osobom fizycznym i instytucjom inwestującym w Gminie.

SIERPIEŃ
Przerwa wakacyjna.
WRZESIEŃ
1.    Wykonanie środków finansowych Gminy przez jej jednostki organizacyjne.
2.    Współpraca Transgraniczna Polska – Czechy 2016 r.
PAŹDZIERNIK
1.    Analiza założeń do projektu uchwały budżetowej na 2017r.
2.    Analiza planu inwestycji Gminy na 2017r.
LISTOPAD
1.    Przygotowanie Gminy do akcji zima 2016 – 2017 r.
2.    Plan pracy komisji na 2017 r. Sprawozdanie komisji z pracy za 2016r.
GRUDZIEŃ
1.    Analiza nad budżetem na 2017 rok.
2.    Zapoznanie z opiniami wszystkich Komisji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju w sprawie projektu budżetu Gminy na 2017 rok.

II.    KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

STYCZEŃ
1.    Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2016.
2.    Zapoznanie się z ofertą spędzenia czasu w okresie ferii zimowych, skierowaną do dzieci i młodzieży przez Referat Zarządzania Funduszami i Promocji miasta oraz inne placówki działające w Kudowie – Zdroju.
LUTY
1.    Odwiedziny prywatnego  przedszkola „Co Słonko widziało?” oraz Zespołu Szkół Społecznych.
2.    Oferta edukacyjna liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej na rok szkolny 2016/2017 oraz organizacja roku szkolnego 2016/2017  w placówkach oświatowych.
3.    Zapoznanie z działaniami  podejmowanymi przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
MARZEC
1.    Spotkanie z Kierownikiem Referatu Zarządzania Funduszami i Promocji oraz dyrektorem MKLPS w Pstrążnej w celu zapoznania się z ofertą imprez kulturalnych skierowaną do mieszkańców Kudowy – Zdroju.
2.    Podsumowanie działań podjętych w czasie ferii zimowych przez Referat Zarządzania Funduszami i Promocji miasta oraz inne placówki działające w Kudowie – Zdroju.
3.    Zapoznanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z wnioskami o dofinansowanie na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
KWIECIEŃ
Spotkanie w Bibliotece Miejskiej, zapoznanie się propozycjami imprez organizowanych przez placówkę w roku 2016 dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Kudowy – Zdroju.
MAJ
1.    Zapoznanie się z informacją na temat pracy pedagogów szkolnych oraz samorządów uczniowskich.
2.    Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2015/2016.
3.    Stypendia Rady Miasta Kudowy – Zdroju dla uczniów uzdolnionych – weryfikacja wniosków.
CZERWIEC
Spotkanie z pracownikami OPS i zapoznanie się z ofertą wakacyjną dla dzieci z ubogich rodzin.
LIPEC
Funkcjonowanie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju – wizyta w muzeum.
SIERPIEŃ
Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
WRZESIEŃ
1.    Spotkanie  pracownikami OPS oraz pracownikiem działu kadr i oświaty w sprawie podjętych działań opiekuńczych w stosunku do dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji materialnej.
2.    Ocena stopnia przygotowania świetlic środowiskowych do pracy w roku szkolnym 2016/2017.
PAŹDZIERNIK
Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających w Kudowie – Zdroju.
LISTOPAD
1.    Spotkanie z przedstawicielami organizacji pożytku publicznego.
2.    Analiza projektu budżetu na rok 2017.
GRUDZIEŃ
Ocena pracy komisji w roku 2016. Opracowanie wniosków do planu pracy na rok 2017.
Wyżej przedstawiony plan pracy Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2016 w trakcie realizacji będzie ulegał zmianom zgodnie z potrzebami.

III.    KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

STYCZEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.                           
1.    Spotkanie z mieszkańcami – seniorami z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Kudowie  Zdroju  oraz Kierownika OPS dotyczące zjawiska wyłudzania pieniędzy przez oszustów.
LUTY
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.

II.
1.    Zapoznanie Komisji o zmianach w przepisach obowiązujących od 01.01.2016 r. dot. przyznawania świadczeń i pomocy przez OPS.
2.    Spotkanie z  Zarządem  Kudowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych  n.t. wsparcia w zakresie opieki społecznej.
3.    Bezrobocie w gminie Kudowa – Zdrój – stan na 31.12. 2015 r. oraz ofert pracy w 2016 r
MARZEC
I.  
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Informacja o podziale środków finansowych  na działalność organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na 2016 r.    
2.    Plan remontów gminnych zasobów mieszkaniowych w 2016 r.  
3.    Wizytacja w Ośrodku CARITAS Świdnica filia w Kudowie -  Zdroju prowadzącego działalność  leczniczo – rehabilitacyjną . Informacja o opiece pielęgniarek środowiskowych nad osobami przewlekle chorymi i osobami starszymi.
KWIECIEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – realizacja i wnioski.
2.    Realizacja oceny zasobów pomocy społecznej gminy Kudowa – Zdrój za 2015 .
III .
1.    Wydatki OPS z budżetu gminy na świadczenia pieniężne i pomoc w naturze,  usługi  opiekuńcze , dożywianie dzieci itp. wykorzystane w 2015 r.
2.    Zasiłki mieszkaniowe dla ubogich rodzin ubogich  w 2015 r. –  wykorzystanie środków.
MAJ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie Zdroju na lata 2013- 2018.
2.    Ocena realizacji uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31.08.2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  ( z wyjątkiem piwa ) – analiza porównawcza lat 2001 – 2016.
3.    Spotkanie z Zarządem  Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – działalność tutejszego Związku .
CZERWIEC
I.  
1.     Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Zabezpieczenie przez OPS letniego wypoczynku dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz typowanych przez szkoły - wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu.
2.    Zabezpieczenie przez OPS w okresie wakacji posiłków dla dzieci z rodzin ubogich.
III.
1.    Ocena realizacji programu „ Strategia rozwiązywania problemów społecznych  na lata 2014 – 2020”.
LIPEC
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego – stan wykorzystania środków za I półrocze  2016 r.
2.    Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
III.
1.    Informacja na temat działalności Kudowskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – plan zamierzeń na okres jesieni i zimy 2016 – 2017 .
              
SIERPIEŃ – przerwa wakacyjna .

WRZESIEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Ocena realizacji zakupu przyborów szkolnych i książek dla dzieci z rodzin ubogich na rok szkolny 2016 – 2017.
2.    Informacja OPS o pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek.
III.
1.    Zabezpieczenie rodzin ubogich w opał , ubiór i posiłki w okresie jesieni i zimy 2016 -2017.
2.    Podejmowanie inicjatyw w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa na terenie Gminy.
PAŹDZIERNIK
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 oraz informacja o pomocy rodzinom przez asystenta rodzin.
2.    Ocena realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013 – 2017.
III.
1.    Opiniowanie wniosków mieszkańców ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminnych na 2017 r.
2.    Ocena realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminnym na lata 2013 – 2017.
LISTOPAD
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II
1.    Opiniowanie wniosków mieszkańców ubiegających się o przydział mieszkania z zasobów gminnych na 2017 r. warunkowo złożonych po ustawowym terminie.
2.    Zapoznanie się z przygotowaną przez Referat Gospodarki Mieszkaniowej Analizą wniosków osób ubiegających się o umieszczenie na liście mieszkańców oczekujących na przydział  mieszkania komunalnego w 2017 r.
III.
1.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
2.    Ocena wstępnego  projektu listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne w 2017 r.
GRUDZIEŃ
I.
1.    Przyjęcie mieszkańców w sprawach społecznych m.in. potrzebujących pomocy doraźnej lub stałej.
2.    Opiniowanie propozycji Ref. Gosp. Mieszkaniowej dot. zagospodarowania mieszkań gminnych.
II.
1.    Opiniowanie odwołań mieszkańców nie umieszczonych na liście osób oczekujących Na mieszkanie komunalne w 2017 r.
2.    Informacja OPS i PKPS n.t. zaopatrzenia świątecznego w żywność rodzin ubogich , osób samotnych i bezdomnych  oraz w paczki okolicznościowe dla dzieci z rodzin ubogich.
III.
1.    Opracowanie sprawozdania Komisji z jej działalności za 2016 r.
2.    Uzupełnienie projektu listy przydziału osób oczekujących o przydział mieszkania z zasobów gminnych w 2017 r. w przypadkach społecznie uzasadnionych.
3.    Zapoznanie się Komisji z wersją ostateczną listy osób oczekujących na mieszkanie z zasobów komunalnych na 2017 r.

IV.    KOMISJA WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ, PROMOCJI I UZDROWISKA
     
I Kwartał
    Spotkanie z gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej z naszego miasta, zapoznanie z oczekiwaniami i wypracowanie właściwej płaszczyzny współpracy.
    Wysokość środków zapisanych w budżecie na 2016 rok przeznaczonych na promocję miasta.
    Spotkanie z przedstawicielami Referatu Zarządzania Funduszami i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju celem zapoznania się z zamierzeniami przewidzianymi do realizacji w roku 2016.
II Kwartał
    Spotkanie z przedstawicielami Referatu Zarządzania Funduszami i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju celem zapoznania się z zamierzeniami  przewidzianymi do realizacji w okresie wakacyjnym roku 2016.
    Strategia Rozwoju Miasta - podsumowanie aktualnych Strategii Rozwoju Miasta Kudowa- Zdrój, omówienie wykonanych zadań oraz kierunków rozwoju miasta w kolejnych latach.
    Rozwój turystyczny na terenie Gminy (spotkanie z prezesem Koła Turystycznego          i przewodnikami turystycznymi w Kudowie – Zdroju).
III Kwartał
    Podsumowanie pierwszego półrocza 2016 w obszarach promocji, sportu, rekreacji i turystyki (realizacja budżetu i zadań).
    Lato w mieście - analiza imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, podsumowanie wakacji w mieście.   
IV Kwartał
    Omówienie formy współpracy z miastami partnerskimi i partnerami zagranicznymi.
    Formy promocji zewnętrznej miasta w roku 2016.
    Współpraca miasta z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi  w  Kudowie-Zdroju w sferze turystyki i promocji.   
    Przyjęcie informacji na temat planowanych wniosków na dofinansowanie promocji miasta  z funduszy pozabudżetowych.    

        
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/90/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 61