UCHWAŁA Nr XVII/89/16
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz §19 ust. 2 uchwały nr VI/21/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 58, poz. 622, z 2012 r. poz. 922 oraz z 2014 r. poz. 4595), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju na rok 2016:
Luty 2016
Działalność Zdrojowego Inkubatora Przedsiębiorczości  sp. z o.o.
Marzec 2016
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kudowa-Zdrój.
Kwiecień 2016
Przygotowanie miasta do sezonu turystycznego z uwzględnieniem elementów  bezpieczeństwa i promocji.
Czerwiec 2016
1.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
2.    Absolutorium dla burmistrza.
Wrzesień 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
Październik 2016
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – atrakcje turystyczne i ośrodek dokumentacji historii Kudowy Zdroju.
Listopad 2016
Uchwały okołobudżetowe. Podatki i opłaty lokalne.
Grudzień 2016
Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na rok 2017.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVII/89/16
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2016 08:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2016 08:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 29