PROTOKÓŁ NR XIII/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 października 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1340

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych oraz  mieszkańców i gości przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
    powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019,
     wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019,
    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
4.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza Miasta do porządku obrad nie wprowadza się dodatkowych punktów.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.


Ad.3)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019

Głos zabrała B.Kopeć –Sekretarz Gminy, która poinformowała, że w 2003 r. gmina Kudowa-Zdrój miała możliwość wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Był to  czas kiedy było aż 88 chętnych mieszkańców gminy do pracy w charakterze ławników. W roku bieżącym Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy poinformował, że  gmina ma możliwość wyboru czterech ławników. Informowała radnych, że stosowne ogłoszenie w tej sprawie pojawi się na stronie internetowej Kudowy-Zdroju. Do  30.06.2015 r. można było  zgłaszać swoje kandydatury, które musiały spełniać określone wymogi.  Wymogi te były określone w ogłoszeniu. Na sesji wrześniowej poinformowała radnych, że zgłosiły się dwie osoby, które chcę tę funkcję pełnić.  Gmina ma możliwość obsadzenia stanowiska ławnika w wydziale pracy oraz w wydziale rodzinnymi nieletnich. We wniosku Prezesa Sądu Okręgowego było zapisane, że jeżeli chodzi o ławnika w Sądzie Pracy musi to być osoba, która nie tylko wyrazi chęć pracy w tym wydziale ale również musi mieć doświadczenie związane z zastosowaniem prawa pracy. Kandydaci wskazali gdzie chcą pracować. Jedna z osób to kandydat do pracy w wydziale rodzinnym, a druga w wydziale pracy.
Pani Sekretarz stwierdziła, że chciałaby, aby Rada miała możliwość dokonania wyboru. Wybór tych dwóch kandydatów musi się odbyć w głosowaniu tajnym, ponieważ taki jest wymóg ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Aby wybór został przeprowadzony najpierw kandydatury muszą być ocenione przez zespół  powołany przez Radę Miejską.  Stąd też projekt uchwały w sprawie powołania zespołu z grona radnych. Wybrany zespół  zapozna się z kandydaturami, przejrzy je, dokona oceny oraz zarekomenduje Radzie. Następnie radni dokonają tajnego głosowania.  Termin do podjęcia decyzji to jest 31 października.  
Głos zabrała radna M.Midor-Burak stwierdziła, że chciałby  wnieść protest, ponieważ tak jak powiedział pani Sekretarz, wnioski kandydatów były przyjmowane do 30 czerwca. Jest 30 października a 31 kończy się termin wysyłania zgłoszeń kandydatów wraz z dokumentacją. Pozostałe gminy dano to uczyniły, natomiast nasza gmina w terminie opieszałym podeszła do  procesowania tej kwestii. Jako Rada jesteśmy źle postrzegani w Kudowie-Zdroju. Jeżeli doprowadzamy do takiej opieszałości. Był lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Praktycznie kończy się termin, co Rada robiła do tej pory. Lipiec, sierpień  koniec września Rada miała wakat sesyjny, komisje nie pracowały. Na jednym z posiedzeń Komisji Gospodarczej zwróciła się do wszystkich radnych z prośbą, aby nie doprowadzać do takich sytuacji.  Rada po prostu  nie pracuje. Prace Rady są blokowane. O tym jak pracuje Rada decydują radni a   Pani Przewodnicząca bądź w zastępstwie Wiceprzewodniczący zwołuje sesje. Mieliśmy czas na zwołanie sesji. 6 października zarzucono osobom, które przyszły, że paraliżują prace. A co to jest jak nie paraliż prac Rady i całej społeczności lokalnej. Nie będziemy się  rozwijać jako gmina jeżeli będziemy doprowadzać do takich sytuacji. To godzi w nas wszystkich, w rozwój gminy, w Radę, w organ zarządzający. Na sesji w maju br. pozwoliła sobie złożyć na ręce Przewodniczącej Rady wniosek dot. zainicjowania prac nad zmianą Statutu Gminy.  Jest koniec października, a prace się nie rozpoczęły. Miała być powołana Młodzieżowa Rada Miejska. Takie zapewnienia otrzymała.  Radna stwierdziła, że jest sfrustrowana takim stanem rzeczy.
Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która przypomniała, że termin upływa 31 października w związku z tym jest zachowany ustawowy termin.  Ponadto poinformowała, że w takiej sytuacji jak nasza gmina jest jeszcze 46 gmin na Dolnym Śląsku.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy  wybór ławników to przywilej, czy obowiązek gminy.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że ustawa mówi, że Rada wybiera. Teoretycznie radni mogą, pomimo, że kandydat spełnia wymogi  zagłosować przeciw wyborowi. Jest to suwerenna decyzja radnych w wyborach tajnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że miała styczność z osobami, które chciały kandydować jednak rezygnowały po zapoznaniu się w listą dokumentów, które należało złożyć wraz ze zgłoszeniem.
Radny W.Gucz poinformował, że ze względu na nieobecność oraz ważność sprawy Przewodnicząca Rady upoważniła go do podpisania zawiadomienia o sesji. Ponadto stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnej M.Midor-Burak, że komisje nie pracują.  Komisja Spraw Społecznych, której jest przewodniczącym pracuje zgodnie z przyjętym planem pracy.
Radna M.Midro-Burak zwróciła się z pytaniem dlaczego dopiero teraz w trybie nadzwyczajnym została zwołana sesja Rady Miejskiej.  Dlaczego sesja nie została zwołana wcześniej.  Był czas od 30 czerwca.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że tak się złożyła sytuacja i tak został ustalony termin sesji.

Przewodnicząca Rady Radny  zwróciła się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019.
Do składu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019 zgłoszono następujących radnych:
-    radny B.Buksak zgłosił kandydaturę radnego M.Olejarza,
-    radny M.Olejarz kandydaturę radnego B.Buksaka,
-    radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnej M.Midor-Burak,
-    radna M.Midor-Burak zgłosiła kandydaturę radnego M.Kiecy.
Radni M.Olejarz, B.Buksak , M.Kieca  i M.Midor-Burak wyrazili zgodę na pracę w Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
     
za było                   -  14 radnych
przeciw było         -    0 radnych
wstrzymało się     -     0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019 została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę podczas, której Zespół w w/w składzie przygotuje opinię o kandydatach zgłoszonych na ławników.
Przewodnicząca Rady wznowiła obrady. Następnie radny M.Olejarz – Przewodniczący Zespołu  odczytał protokół Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kłodzku na lata 2016-2019. Kandydatury Pani M.Tomaszewskiej i pana K.Baldego uzyskały pozytywne opinie.  Protokół Zespołu w załączeniu.  

Przewodnicząca Rady Radny  zwróciła się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia tajnego głosowania.  
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:
-    radny M.Turoń zgłosił kandydaturę radnej S.Bielawskiej,
Radna nie wyraziła zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

-    radna J.M.Farbrycka zgłosiła kandydaturę radnego D.Kandefera,
-    radny W.Gucz zgłosił swoją kandydaturę,
-    radny M.Turoń zgłosił swoją kandydaturę.
Radni W.Gucz, M.Turoń i D. Kandefer  wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej –radnego W.Gucza.

Komisja Skrutacyjna w w/w składzie przygotowała karty do głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił informację dot. sposobu głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sadu Rejonowego w Kłodzku.
Wydano 14 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały brzmienie Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego  w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019 oraz pytanie Czy jesteś za wyborem na ławnika? Obok nazwiska z prawej strony umieszczono dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”. Głosowano poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.

Radni zgodnie z listą obecności  podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

Przewodnicząca Rady  ogłosiła  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radny W.Gucz  odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach na ławników do Sadu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016-2019 sporządzony na sesji w dniu 30 października 2015 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że za wyborem obydwu kandydatów głosowało 14 radnych w związku z czym zostali oni jednogłośnie wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania sporządzony na sesji w dniu 30 października  2015 r. stanowi załącznik do uchwały nr XIII/56/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019.
Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 października 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2016 – 2019.

Pan K.Baldy podziękował za wybór oraz zwrócił się z prośbą o zajęcie przez Radę Miejską odpowiedniego stanowiska w sprawie przeniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Kłodzku do Ząbkowic. Jest to strata nie tylko dla powiatu, ale  także dla mieszkańców.
Pani M.Tomaszewska podziękowała  radnym za wybór na ławnika.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że omówi jednocześnie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  oraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój dokonuje się w następujący sposób:
1)    dostosowuje się wartości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dla roku 2015 do aktualnej korekty budżetu;
2)    do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” z okresem realizacji na lata 2015-2021.
Poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zakłada zwiększenie planu dochodów i  wydatków o kwotę 6.678,00 zł. Przedstawiła informację dot. najistotniejszych zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dochody:
    dział 801 – zwiększa się o 6.678,00 zł dochody uzyskane przez Zespół Przedszkolno-Żłóbkowy w związku z otrzymaniem refundacji kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Wydatki:
    dział 801 – wykreśla się wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” w kwocie 115.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 4.700,00 zł na zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego. Zwiększa się o 1.978,00 zł wydatki na zakup materiałów w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym (zakup wykładziny do holu budynku).
    dział 853 – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka w Kudowie-Zdroju – dokumentacja” w kwocie 60.000,00 zł.
    dział 900 – zwiększa się o 24.600,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju” z przeznaczeniem na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji na zamknięcie składowiska przy wykorzystaniu odpadów zagospodarowanych w procesie R5 i R3.  Odstępuje się w 2015 roku od realizacji następujących zadań: „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne – projekt” na kwotę 50.000,00 zł, „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Łąkowej i Starego Zdroju” na kwotę 100.000,00 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetleniowych i modernizacja istniejących” o 17.000,00 zł w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej sieci o 38 punktów oświetleniowych. Zwiększa się o 13.400,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup oświetlenia świątecznego”.

Radna M.Midor-Burak w związku z budową żłobka zwróciła się z pytaniem, czy będzie on przybudowany do budynku liceum czy będzie to budynek wolnostojący.
Pani Skarbnik  poinformowała, że będzie to budynek wolnostojący usytuowany na działce przed skateparkiem od strony ul. Szkolnej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który podziękował za działania związane z rekultywacją wysypiska odpadów w Brzozowiu.
Radny  M.Turoń stwierdził, że była swego czasu informacja dot.  wykonania audytu w dot. oświetlenia, ponieważ są miejsca prześwietlone.  Czy opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej sieci o 38 punktów oświetleniowych wynika  właśnie prześwietlenia, czy  punkty będą przenoszone.
Pani Skarbnik stwierdziła, że rozbudowa istniejącej sieci punktów oświetleniowych nie wynika z prześwietlenia.  Jeżeli chodzi o prześwietlenie to nie jest to kwestia ilości punktów oświetleniowych,  ale ich wysokość lub oprawy.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój .
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -       14 radnych
przeciw był            -         0 radnych
wstrzymało się      -         0  radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -       14 radnych
przeciw był            -         0 radnych
wstrzymało się      -         0  radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło,  M.Midor – Burak A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok   została podjęta jednogłośnie.

Ad.4)
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIII/15 z dnia 30 października 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.11.2015 08:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.11.2015 08:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 17