PROTOKÓŁ NR XII/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 września 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1545

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1600

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła XII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych oraz  mieszkańców przybyłych na sesję.


Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.

Głos zabrał I.Biernacik -  Skarbnik Gminy, która poinformowała, że projekt w/w został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej. Jeżeli chodzi o stronę dochodową radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Natomiast  jeżeli chodzi o stronę wydatkową wprowadzone zostaną dwie zmiany zawarte w załączniku nr 2 i nr 3 oraz w opisie.
W dziale  750 nie będzie zapisu dot. zwiększenia o 13.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej. W Zamian za to znajdzie  się zapis dot. zwiększenia  o 13.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy. Kolejna zmiana dot. działu 801,  w którym  nie znajdzie się zapis o wykreśleniu wydatków  w kwocie 50.000,00  zł na zadanie pn. „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kudowie-Zdroju”. Natomiast znajdzie się zapis mówiący,  że zwiększa się o się o 30.000,00 zł  wydatki na zadanie pn. „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego w Kudowie-Zdroju” i nie będzie zdania „wprowadza się wydatki w kwocie 80.000,00 zł na  zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Zdrojowej 22a na potrzeby przedszkola”. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.  Pani Skarbnik poinformowała, ze są to zmiany, które  wraz z radnymi zostały wypracowane  na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji.
Radni nie wnieśli  uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       2 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, M.Midor – Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T T.Żulińska
Wstrzymali się radni: E.Marecka – Szydło,  M.Olejarz.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta większością głosów.

I.Biernacik zwróciła się do radnych z prośbą, aby w przyszłości na posiedzeniach Komisji mówili,  że z czymś się nie zgadają, że proponują zmiany w projektach uchwał. Wtedy jest jeszcze czas, aby omówić  propozycje radnych z Burmistrzem Miasta i wprowadzić zmiany w projektach uchwał.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XII/15 z dnia 29 września 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.11.2015 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.11.2015 08:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 20