Uchwała nr XVI/86/15

UCHWAŁA Nr XVI/86/15
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji pilotażowego Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2016 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/86/15
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2016 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż