UCHWAŁA Nr XVI/80/15
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c – d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 – 212, art. 214 – 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 35.351.399,00 zł, w tym:
1)    dochody bieżące: 33.704.524,00 zł,
2)    dochody majątkowe: 1.646.875,00 zł,
zgodnie z Tabelą nr 1 i 1a załączoną do niniejszej uchwały.

 § 2.

1.    Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok  w kwocie 34.468.399,00 zł w tym:
1)    wydatki bieżące: 31.552.339,00 zł,
2)    wydatki majątkowe: 2.916.060,00 zł,
zgodnie z Tabelą nr 2 i 2a załączoną do niniejszej uchwały.
2.    Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1)    wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.586.801,00 zł, w tym:
a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.421.570,00 zł,
b)    wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.165.231,00 zł,
2)    wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.026.775,00 zł,
3)    wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.137.973,00 zł,
4)    wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 125.790,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,
5)    wydatki na obsługę długu publicznego – 675.000,00 zł;
3.    Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 2.916.060,00 zł, w tym  dotacje na zadania inwestycyjne 113.000,00 zł.

 § 3.

1.    Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu
w kwocie 883.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.
2.    Ustala się rozchody budżetu w kwocie 883.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.
3.    Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych w 2016 roku w  kwocie 2.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 655.000,00  zł, w tym:
1)    rezerwę ogólną w kwocie 145.000,00 zł,
2)    rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  90.000,00 zł,
3)    rezerwę celową na wkład własny w realizację mikroprojektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 60.000,00 zł,
4)    rezerwę celową na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w kwocie 180.000,00 zł,
5)    rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego
w kwocie 100.000,00 zł,
6)    rezerwę celową na wydatki inwestycyjne na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 80.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)    dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 335.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 335.000,00 zł,
2)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 1.691.704,00 zł zgodnie z Tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały,
3)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 5 załączoną do niniejszej uchwały,
4)    dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220.970,00 zł zgodnie z Tabelą nr 6 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy Kudowa – Zdrój obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w kwocie 2.139.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1)    dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały,
2)    dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8.

1.    Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój:
1)    do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)    polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b)    w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c)    polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2)    do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a)    w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
b)    w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań
i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1.    W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.    Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa – Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy – Zdroju.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/80/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.01.2016 10:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.01.2016 10:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 221