Uchwała nr XVI/79/15
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 zpóźn.  zm.), art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2025 – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015 – 2021– określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta  do zaciągania zobowiązań:
1)    związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Kudowa-Zdrój i  z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Traci moc uchwała III/5/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2014roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XVI/79/15
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.01.2016 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.01.2016 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 165