Zarządzenie nr 241/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 24 listopada 2008 roku


w sprawie: zmiany  terminów we współużytkowaniu wieczystym gruntów.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)  w związku uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości oraz art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Dokonać zmiany terminów użytkowania wieczystego n/w działek przez przyjęcie jednego terminu dla wszystkich udziałów  we współużytkowaniu wieczystym gruntów:


obręb Zakrze


1.działka nr 436 (AM-17) o pow.225m2, ul. Fabryczna 13,  Kw. Nr 38016
2.działka  nr 433/4 (AM-17) o pow.238m2, ul. Fabryczna 13a, Kw. nr 64866
- użytkowanie wieczyste do dnia 28.04.2103r.


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowa - Zdrój.


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Z up. Burmistrza

Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 241/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 14:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.11.2008 15:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 47