Zarządzenie nr 224/08
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 18 listopada 2008 roku


w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa - Zdrój.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:


§1.


Przeznacza się do zamiany działkę nr 689/3 (AM-9) o pow.1913m2, księga wieczysta Kw. nr 43358 położonej w obrębie Słone, gmina Kudowa - Zdrój stanowiącą własność gminy Kudowa - Zdrój na działkę nr 210/8 (AM-9) o pow.171m2, księga wieczysta Kw. nr 79719 położoną w obrębie Słone, gmina Kudowa - Zdrój, która jest własnością  osoby fizycznej.


§2.


Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji nieruchomości i umowy przyrzeczonej ponoszą strony po połowie.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy – Zdroju.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 224/08
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:26.11.2008 14:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:26.11.2008 15:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 35