PROTOKÓŁ NR X/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 14 lipca 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1600

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1650

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła X sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych oraz  mieszkańców gości przybyłych na sesję.

Poinformowała, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek części radych.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Tadeusz Szełęga                 - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju:
a)    powołanie komisji skrutacyjnej,
b)    przyjęcie  regulaminu odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
c)    przeprowadzenie głosowania (tajne),
d)    podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju:
a)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
b)    powołanie komisji skrutacyjnej,
c)    przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju,
d)    prezentacja (wystąpienia kandydatów),
e)    przeprowadzenie głosowania (tajne),
f)    podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5.    Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do przedstawiciela wnioskodawców o przedstawienia projektu uchwały.
Głos zabrał radny M.Kieca, który zwrócił się z pytaniem dot. punktu 1 porządku obrad – stwierdzenie prawomocności obrad, ponieważ zwołano sesję w trybie art. 20 ust. 3, który brzmi następująco: „Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim.”
Radny stwierdził, że wniosek, który został złożony spełnia wymogi określone w ust. 1, aczkolwiek wniosek wpłynął 15.06.2015 r.  wiec termin 7 dni nie jest zachowany i nie jest to tryb art. 20 ust.3. Termin nie został zachowany, wiec rodzi się pytanie o prawomocność sesji.
Głos  zabrał pan. W.Mrozek, który stwierdził, że jak najbardziej obrady mogą być przeprowadzone.  Przepis, który przytoczył radny reguluje sytuację, która zaistniała. Pani Przewodnicząca rozpatrując wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej tę  sesję zwołała. To, ze ona z przyczyn formalnych  się nie odbyła, nie oznacza, że taki wniosek  nie powinien być rozpoznany. Przy czym przepisy ustawy o samorządzie gminnym w ogóle nie regulują sytuacji, co się dzieje w przypadku konieczności ponownego rozpoznania wniosku, czyli wyznaczenia kolejnego terminu. Jest to  decyzja Przewodniczącej  Rady, która ustala termin rozpoznania wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Radny M.Kieca stwierdził, że 22.06.2015 r. kiedy została zwołana pierwsza sesja nie było nikogo kto mógłby udzielić informacji. Po rozmowie telefonicznej z panem mecenasem radni uzyskali informację, że sesja powinna odbyć się niezwłocznie, aczkolwiek prawo tego nie reguluje. Rodzi się zatem pytanie, skoro trzy dni później odbyła się sesja zwołana w normalnym trybie, czy nie można było zwołać sesji nadzwyczajnej , która odbyłaby się po tej sesji. Wtedy obecnych było 15 radnych.
W.Mrozek stwierdził, że owszem można było, ale zawsze  ostateczna decyzja należy do Przewodniczącej Rady, która  rozpatruje wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie kiedy należy zwołać  kolejną sesję, ponieważ ten przepis nie wynika z ustawy o samorządzie gminnym, ani z zapisów Statutu Gminy. Stąd też niezwłocznie oznacza w takim zakresie w jakim jest to niezbędne, może to być np. 2, 3 tygodnie.
Radny M.Kiec stwierdził, że dzisiejszy dzień nie spełnia wymogów zawartych w art. 20. ust. 3 ustawy.
W.Mrozek stwierdził, że wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej musi być rozpoznany. W gruncie rzeczy Przewodnicząca Rady miałaby patową sytuację. Radni mogliby czynić zarzuty, że  sesja w ogóle nie zwołała sesji, ponieważ  przepis nie pokazuje jak należy poruszać się dalej w takiej sytuacji. Wg niego należy  powtórzyć tę procedurę i rozpoznać ten wniosek do końca, do skutku. Gdyby  zaistniała taka sama sytuacja jak za pierwszym razem, trzeci raz   usiałaby być zwołana sesja nadzwyczajna. I też prawo tego nie reguluje.
Radny M.Kieca  stwierdził, że to rozumie, wydaje się, że  rozsądek to nakazuje. Skoro jest ten tryb to wniosek mógł być złożony ponownie, w dniu kiedy miała się odbyć sesji i tryb 7 dni musiałby być dochowany.  
Pan W.Mrozek  stwierdzali, że zgadza się z wypowiedzią radnego. Radny jednak mówi hipotetycznie co by było, gdyby radni złożyli kolejny wniosek . Pani Przewodnicząca posiada tylko jeden wniosek, który nie został rozpatrzony.
Radny M.Kiec stwierdził, że do przewodniczącego należy sprawa organizacji pracy Rady Miejskiej. Jednak 29 dni od daty złożenia wniosku, jest to termin bardzo wydłużony. Ponadto radny dodał, że pani Przewodnicząca planując te sesję dzwoniła do wszystkich radnych. Uważa  za niestosowne zwołanie sesji w momencie kiedy jedna z osób, która wniosek podpisała powiedziała, że  na sesji nie będzie.  Jest to dosyć nieeleganckie, ponieważ  nie dość, że termin nie został dochowany, to radni nie otrzymali żadnych informacji, dlaczego tamta sesja się nie odbyła. Uzyskali tylko lakoniczne wyjaśnienie i w jego prywatnym odczuciu jest to lekceważenie osób, które się pod wnioskiem podpisały.
Radna S.Bielawska zgłosiła wniosek o odroczenie sesji do momentu, kiedy będą obecni wszyscy wnioskodawcy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej S.Bielawskiej o odroczenie sesji do momentu, kiedy będą obecni wszyscy wnioskodawcy.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

za było                  -  7 radnych
przeciw było          -  7 radnych
wstrzymało się      -   0 radnych

Za głosowali: S.Bielawska, M.Kieca, B.Kluka, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T. Żulińska.
Przeciw głosowali: B.Buksak, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz.
W związku z powyższym wniosek nie został rozpoznany i Rada Miejska proceduje nadal zgodnie z porządkiem obrad.

Przewodnicząca Rady ponownie zwróciła się z  pytaniem, kto z Państwa wnioskodawców przedłoży argumentację do przedstawionego projektu uchwały.
Radny M.Kieca stwierdził, że ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje tego, nie ma wymagania formalnego żeby przedstawić uzasadnienie.
Radny M.Olejarz stwierdził, że wniosek został złożony przez konkretne osoby. Uzasadnienie jest bardzo lakoniczne i nic z tego nie rozumie.  Radny M.Kieca powiedział, że w momencie kiedy odbędzie się sesja przedstawi szczegółowe uzasadnienie projektu uchwały, tego wniosku.  Jeżeli ma to tak wyglądać to nie wie w jakim celu radni się spotkali.
Radny M.Kieca stwierdził, że radni spotkali się w celu, który zapisany jest w porządku obrad. Skoro można interpretować prawo administracyjne tak jak tutaj się to robi, traktować radnych w sposób obcesowy i  lakonicznie wyjaśniać pewne sprawy. Radni stwierdził, ze nie widzi potrzeby przedstawienia uzasadnienia. Nie ma artykułu , który zmuszałby do przedstawienia uzasadnienia. Uzasadnienie wniosku jest, podpisało się pod nim siedmiu radnych i to jest stanowisko  tych radnych.
Radny M.Olejarz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady  o odczytanie  uzasadnienia, aby wszyscy wiedzieli jak ono brzmi.
Przewodnicząca Rady  odczytała uzasadnienie do wniosku o jej odwołanie z funkcji przewodniczącej Rady Miejskiej.  Następnie stwierdziła, że chciałaby poznać argumentację. Szukając uzasadnienia przejrzała wszystkie protokoły  z sesji Rady Miejskiej, z posiedzeń Komisji  i nigdzie nie  znalazła uwagi, notatki  poza tą, którą radny M.Kieca złożył na drugiej sesji dot. udzielenia głosu  mieszkańcowi Kudowy-Zdroju, do którego to udzielenia głosu miała pełne prawo.  
W związku z tym, że wnioskodawcy nie chcą zabrać głosu Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który stwierdził, że po raz  pierwszy spotkało go coś takiego. Z wykształcenia jest prawnikiem.  Jeżeli kogoś chce się odwołać to należy konkretnie  podać  jaki artykuł,  jeżeli chodzi o prawo administracyjne naruszyła Przewodnicząca Rady. Musi to być  konkretnie podane i uzasadnione, szeroko opisane. Jeżeli Rada będzie tak debatować to przestanie przychodzić na sesje i zabierać głos. Uważa, że radni zajmują się tym czym nie powinni się zajmować.  Jest zbulwersowany tą sytuacją i nie wie dlaczego część radnych chce odwołać Przewodniczącą Rady. Rada Miasta powinna wziąć się do pracy. Żeby kogoś odwołać trzeba mieć podstawę prawną. Prosi o jej podanie i konkretny zarzut.
Radny W.Gucz stwierdził, że  sprawa ta jest bardzo niesmaczna. Gdyby popatrzeć wyżej,  w Sejmie ścierają się różne  poglądy, posłowie czasami sobie ubliżają,  ale nadal funkcjonuje i nikt nie odwołuje z tego tytułu marszałka czy wicemarszałka. Pan K.Stolarz ma rację radni powinni wziąć się  wspólnie do pracy.

Ad.3)

a)    powołanie komisji skrutacyjnej
Przewodnicząca Rady Radny  zwróciła się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia tajnego glosowania.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych :
-    radny W.Gucz zgłosił kandydaturę radnej Anny Mróz,
-    radny M.Turoń zgłosił kandydaturę radnej Teresy Żulińskiej,
-    radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnego Macieja Turonia
-    radny M.Turoń zgłosił kandydaturę radnego Damiana Kandefera.
Radna A.Mróz nie wyraziła zgody na pracę w  Komisji Skrutacyjnej.  Radni T.Żulińska, M.Turoń i D. Kandefer  wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady  poddała pod głosowanie następujący skład Komisji Skrutacyjnej T.Żulińska, M.Turoń, D. Kandefer.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

    
za było                   - 11 radnych
przeciw było         -    3 radnych
wstrzymało się     -     0 radnych

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przeciw głosowali radni: J.M. Fabrycka, A.Mróz, M.Olejarz.

Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej -radną Teresę Żulińską.

b)    przyjęcie  regulaminu odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie projekt uchwały w sprawie  ustalenia głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady Miasta Kudowa-Zdrój
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

 za było                   -     13 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał  się      -       1 radny.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego rady Miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta większością głosów.

c)    przeprowadzenie głosowania (tajne)
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała § 7  Regulaminu  dot. sposobu głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania wniosku o odwołanie radnej z  funkcji  przewodniczącej Rady Miasta Kudowa-Zdrój.
Wydano 14 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały brzmienie: „Karta do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój” oraz  pytanie „Czy jesteś za odwołaniem radnego Elżbiety Mareckiej z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój”. Obok nazwiska z prawej strony umieszczono dwie jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”. Głosowano poprzez postawienia znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak” opowiadając się w ten sposób za odwołaniem przewodniczącego Rady, lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu przewodniczącego Rady.

Radni zgodnie z listą obecności  podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

Przewodnicząca Rady  ogłosiła  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska  odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój sporządzony na sesji w dniu 14 lipca 2015 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że wniosek w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój radnej  Elżbiety Mareckiej – Szydło nie uzyskał minimalnej liczby głosów i w związku z tym radna nie została odwołana z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Kudowa-Zdrój.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Kudowa-Zdrój sporządzony na sesji w dniu 14 lipca 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady X sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr X/15 z dnia 14 lipca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2015 10:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.08.2015 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 20