PROTOKÓŁ NR VIII/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 maja 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1300

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1535

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła VIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała  gospodarzy Pana Janusza Korybę – Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych   i Pana Tomasza Mazura oraz radnych,  mieszkańców gości przybyłych na sesję. Ponadto powitała grupę młodzieży z Gimnazjum przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju wraz z Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Z Dołu Do Góry Krystyną Słobodą.  Młodzież w Szkolnej Ławie Sejmowej to kolejny projekt realizowany przez to Stowarzyszenie w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że Burmistrz Miasta Piotr Maziarz objął Honorowy Patronat nad realizacją tego zadania.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                   - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Anna Mróz                              - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Maciej Turoń                          - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr VII/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.04.2015 r.
4.    Współpraca z Parkiem Narodowym Gór Stołowych w zakresie udostępnienia  turystycznego i edukacji przyrodniczej.
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•     zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
•    podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
•    utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
•    udzielania dotacji  celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
7.    Wolne wnioski – zapytania.

Nie zgłoszono wniosków dot. zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.05.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani K.Słobodzie, która poinformowała, że jest  Prezesem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Z Dołu Do Góry.  Działalność Stowarzyszenia kierowana jest głownie do młodzieży Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Projekt Młodzież w Szkolnej Ławie Sejmowej to kolejny projekt realizowany przez  Stowarzyszenie w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Fundacji im. S.Batorego złożonych zostało  860 wniosków,  a udzielono 44 dotacje. Na realizację projektu pozyskano ok. 70.000 zł. Program realizowany będzie w terminie od  20.04.2015 do  28.02.2016 r.
Jednym z celów projektu jest  pobudzenie w młodzieży ZSP im. JP II w Kudowie - Zdroju potrzeby samorządności, odpowiedzialności za to, co dzieje się w szkole i otoczeniu. W projekcie bierze udział bezpośrednio 28 uczniów, a pośrednio wszyscy uczniowie gimnazjum ZSP im. JPII. W partnerstwie z dyrekcją szkoły i urzędem miasta kształtowane będą świadome postawy obywatelskie młodzieży. Posłużą temu wizyty w ośrodkach samorządowych, cykl warsztatów o mechanizmach kampanii wyborczych na różnych szczeblach, zasadach funkcjonowania samorządów, wytycznych programowych głównych ugrupowań politycznych w Polsce, roli PR, reklamy i sztuce negocjacji.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr VII/15 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.04.2015 r.

Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T T.Żulińska.

 Ad.4)

Głos zabrał pan J.Korybo – Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, który poinformował, że m.in. dzięki przychylności władz lokalnych został zrealizowany projekt pn. Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych. Obiekt ten  służyć ma  wszystkim, to nie jest tylko miejsce pracy pracowników PNGS, ale przede wszystkim ma to być miejsce do pracy z młodzieżą.  Przez krótki miesięczny okres funkcjonowania ośrodka edukacyjnego przewinęło się ok. 2.500 osób.
Pan Dyrektor  stwierdził, że przyjemnie jest kierować Parkiem Narodowym w takim otoczeniu jakim jest Kudowa-Zdrój.  Przez lata  kiedy kierował PNGS współpraca  z władzami miasta układała się wzorowo. Bardzo cieszy się  z faktu, że siedziba PNGS  znajduje się właśnie w Kudowie-Zdroju. Statut Parku przewiduje, że PNGS jest parkiem narodowym i ma służyć ogółowi społeczeństwa. Statutowym celem jest jego racjonalne udostępnienie dla ludzi.  PNGS współpracuje z innymi parkami europejskimi oraz wieloma instytucjami, uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach.
Następnie pan T.Mazur przedstawił zebranym prezentację multimedialną Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta  poinformował, że trwają cały czas rozmowy z dyrekcją Parku Narodowego Gór Stołowych. Inwestycja, która już została zrealizowana będzie wymagała odpowiedniej infrastruktury, o czym mówią również radni. Chodzi m.in. o miejsca parkingowe. Zagadnienia są o wiele bardziej złożone. Chodzi o  miejsce, które zostało przekazane PNGS i problemy z którymi ta część miasta się boryka. Jednym z takich problemów jest brak systemu  kanalizacyjnego. Trzeba  wspólnymi siłami pokonać problem kanalizacji i  parkingu.
Głos zabrał pan J.Korybo, który  stwierdził, że ze względu na coraz większą atrakcyjność obiektu i całego otoczenia ulica Słoneczna zaczyna być ulicą nie tylko indywidualnych spacerów. Dobrze byłoby pomyśleć jak rozwiązać problemy komunikacyjne (m.in. bezpieczne poruszanie się pieszych) i parkingowe. PNGS chętnie włączy się w realizację takiej inwestycji zwłaszcza pod kątem rozwiązań rowerowych. Ponadto stwierdził, że  należałoby się zastanowić nad zniesieniem zakazu  lub złagodzeniem obostrzeń dot. jazdy na rowerach na terenie Parku Zdrojowego.
Radny W.Gucz  poinformował, że gmina Lewin Kłodzki przygotowuje się do budowy ścieżek rowerowych. Czy jest możliwość połączenia z gminą Kudowa-Zdrój.  Ponadto poinformował, że przygotowywany jest projekt  ustawy dot. nartostrad. Mówi się o tym, że inwestor będzie mógł wejść na prywatną własność . Radny zwrócił się z pytaniem, czy w naszej gminie może nastąpić zderzenie z takim problemem.
Pan J.Korybo poinformował, że istnieje możliwość połączenia ścieżkami rowerowymi gminy Lewin Kłodzki i gminy Kudowa-Zdrój. Jeżeli chodzi o przygotowywany projekt ustawy stwierdził, że może nastąpić zderzenie z takim problemem, natomiast nie dot. to terenu PNGS, ponieważ na terenie parku problem własności jest wyjątkowo dobrze  rozwiązany – 99% powierzchni parku jest własnością Skarbu Państwa.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że jest radną okręgu na terenie, którego znajduje się ul. Słoneczna. Po rozmowach z mieszkańcami należy stwierdzić,  że mają oni  oczekiwania, aby  to miejsce tj.  górny odcinek ul. Słonecznej uatrakcyjnić poprzez chodniki, a w perspektywie o ścieżki rowerowe. Natomiast po głębszych, wspólnych zastanowieniach z mieszkańcami doszli do wniosku, że nie ma możliwości podniesienia atrakcji tej ulicy, jeżeli uprzednio gmina nie zajmie się stanem rowów melioracyjnych, które są w żałosnym stanie. Trzeba zacząć od tego, żeby móc czynić cokolwiek w następnej kolejności. Ponadto radna poinformowała, że Burmistrz Miasta zadeklarował, że w II kwartale, tak jak wnioskowała z mieszkańcami, będą umieszczone kosze na śmieci i ławeczka dla starszych mieszkańców ul. Słonecznej. Mieszkańcy czekają na   realizację złożonej deklaracji.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że dobrze wspomina współpracę z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych, ponieważ przez wiele lat z ramienia gminy zasiadł w Radzie Naukowej Parku. Przypomina sobie rozmowy dotyczące ścieżek rowerowych.  Pomysły takie zapisane są w  Regionalnym Programie Operacyjnym, czy też Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy i nie tylko są przedmiotem przygotowywanych do złożenia wniosków.  Czynione są ustalenia dot. połączenia ścieżkami rowerowymi gminy Kudowa-Zdrój, gminy Lewin Kłodzki i gminy Duszniki-Zdrój.  Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że przygotowywany jest projekt rewitalizacji obszaru Starego Zdroju, czyli ul. Słoneczna, ul. Chopina, ul. Warszawska oraz ul. Okrzei.
Burmistrz Miasta podziękował dyrektorowi PNGS za deklarację współpracy.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Głos zabrała pani E.Bubińka – Z-ca Burmistrza Miasta, która poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez panią E.Ubik na wspólnym posiedzeniu Komisji. Podjęcie tej uchwały związane jest ze specyfiką pracy w liceum ogólnokształcącym, np. klasa maturalna uczy się przez 8 miesięcy, a nie 10 jak pozostałe klasy,  oraz z różną liczbą godzin w poszczególnych semestrach. Wprowadzenie powyższej uchwały daje możliwość umieszczenia w arkuszu organizacyjnym średniego wymiaru zajęć nauczyciela i możliwość podania nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego. W załączniku zawarta jest informacja o tym jak wygląda przeliczanie realizowanych godzin w ciągu całego  roku. Ponadto poinformowała, że na wniosek radnego M.Kiecy w załączniku do przedmiotowej uchwały  należy zmienić brzmienie  zapisu wzoru „(G1+ G2) : ( W+ Y) : Z” na zapis w brzmieniu „ [(G1+ G2) : ( W+ Y)] : Z”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o dokonanie zmiany zapisu wzoru „(G1+ G2) : ( W+ Y) : Z” na zapis w brzmieniu „ [(G1+ G2) : ( W+ Y)] : Z”.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -     12 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał  się      -       0 radnych.

Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T T.Żulińska.
W związku z powyższym wniosek radnego M.Kiecy został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -     12 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał  się      -       0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że  przedstawione radnym dwa projekty uchwał tj. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   uwzględniają  wszystkie wnioski kierowane przez radnych do  Burmistrza Miasta i do Przewodniczącej  Rady dot. skorygowania podziału trzech okręgów wyborczych – nr 10, 11 i 12.
Pan W.Mrozek – Radca Prawny Urzędu Miasta poinformował, że  obydwa projekty uchwał podejmowane są  zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego na wniosek Burmistrza Miasta.  W przypadku podziału okręgów wyborczych projekt uchwały  nie wymaga  uprzedniej jakiejkolwiek konsultacji z komisarzem wyborczym.  Jego rola jest następcza.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów  oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska,   J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek,   T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielania dotacji  celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  

Głos zabrał W.Mrozek – Radca Prawny Urzędu Miasta, który poinformował, że projekt uchwały został merytorycznie omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Poinformował, że ustawa o działalności leczniczej daje  możliwość udzielania wsparcia finansowego jednostek, które zajmują się świadczeniem usług zdrowotnych.  Gmina Kudowa-Zdrój ma taką możliwość  w oparciu o powołane w podstawie prawnej przepisach – art. 114 i art.115 – udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie  zadania, które jednostka ma wpisane w planie budżetowym, w tym przypadku planie finansowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku. Konsekwencją podjęcia uchwały będzie podpisanie umowy między gminą a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, która szczegółowo określi zasady wykorzystania dotacji.
 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie udzielania dotacji  celowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Wydatki:
    Dział 010 – wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”. Zmniejsza się o 100.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta”  w związku z podjęciem decyzji o stopniowej wymianie sprzętu komputerowego.
    Dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla zadania pn. „Termomodernizacja remizy strażackiej OSP Czermna”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.150,00 zł w związku z podjęciem decyzji o współfinansowaniu budowy ogrodzenia terenu OSP Czermna (na granicy z działką 359/3).
    Dział 801 – zwiększa się o 6.500,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Buczka 9” z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP-3 przy ul. Kościuszki 58”. Zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach ( 3 dzieci uczęszcza do przedszkola w gminie Lewin Kłodzki).
    dział 851 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w formie dotacji celowej w kwocie 48.000,00 zł dla ZOZ Kłodzko na dofinansowanie modernizacji łazienek w Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Kudowie-Zdroju.
    Dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych dla odprowadzania wód opadowych z gminnych terenów utwardzonych. Zwiększa się o 48.229,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w ramach robót publicznych.
    Dział 921 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych w związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z organizowania imprezy pn. „Let`s dance”.
    Dział 926 – wykreśla się wydatki w kwocie  26.949,00 zł w związku z brakiem konieczności zatrudnienia trenera środowiskowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
Radna S.Bielawska  zwróciła się z pytaniem co wpłynęło na decyzję o rezygnacji z organizowania imprezy pn. „Let`s dance”.
E.Bubińska- Zc-a burmistrza Miasta poinformował, że budżet przeznaczony na zorganizowanie tej imprezy wynosił  aż 60.000 zł.  Stwierdzono, że  priorytetową sprawą jest zapewnienie  opieki medycznej dla mieszkańców. Ponadto gmina jest w stanie zorganizować imprezę równie atrakcyjną za dużo mniejsze środki.
Burmistrz Miasta poinformował, że po zasięgnięciu  opinii ekspertów stwierdzono, iż  impreza ta została przeszacowana.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     12 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)
Radny M.Kieca stwierdził, że w sprawozdaniu znajduje się informacja dot. wydania przez Burmistrza Miasta zarządzenia w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej. W związku  z tym zwrócił się z pytaniem, czy kiedy było tworzone stanowisko ds. kontroli wewnętrznej to nie było regulaminu, czy regulamin był  i zostały wprowadzone jakieś  istotne zmiany do regulaminu.
Głos zabrał W.Mrozek – Radca Prawny Urzędu Miasta, który poinformował, że jedynym  dokumentem dot. kontroli zarządczej było zarządzenie  Burmistrza Miasta z poprzednich lat, które było wykonywane przez sekretarza gmin, skarbnika gminy i ewentualnie stosowali się do tego zarządzenia kierownicy. Natomiast zarządzenie to nie było ściśle dostosowane do  potrzeb komórki w strukturze Urzędu Miasta, która zajmuje się kontrolą wewnętrzną, i której nie było. Osoba zatrudniona na tym stanowisku  została zobowiązana  do opracowania dokumentu związanego z regulaminem kontroli wewnętrznej i taki dokument oczywiście  przy jego współudziale powstał. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia i dotychczasowe regulacje związane z kontrolą zarządczą,  stworzony został nowy regulamin kontroli wewnętrznej, czyli w jaki sposób  osoba kontrolując wewnętrznie  pracowników,  będzie przeprowadzała poszczególne czynności. Jest to regulamin, który ma służyć obu stronom tj. zarówno  kontrolującemu, jak i podmiotom kontrolowanym. Regulamin szerzej traktuje problem kontroli wewnętrznej, ponieważ zarządzenie  w swej pierwszej części reguluje tę kontrolę wewnętrzną, którą sprawują pracownicy na danym stanowisku, w części drugiej reguluje  relacje kierownik komórki organizacyjnej w stosunku do pracowników, część trzecia regulaminu reguluje zasady sprawowania kontroli wewnętrznej przez osobę bezpośrednio zatrudnioną na  stanowisku kontroli wewnętrznej.  
Burmistrz Miasta poinformował, że tworząc stanowisko ds. kontroli wewnętrznej  przygotował pomysły dot. tego stanowiska. Natomiast poprosił Radcę Prawnego oraz osobę wyłonioną w naborze o przygotowanie regulaminu. W trakcie prac nad regulaminem doprecyzowano oczekiwania dot. stanowiska kontroli wewnętrznej.  Kontrola wewnętrzna ma na celu doprowadzenie do coraz lepszego funkcjonowania referatów Urzędu Miasta.
Radna M.Midor – Burak  w związku z tym, że kontrola wewnętrzna ma na celu doprowadzenie do coraz lepszego funkcjonowania referatów  zwróciła się z pytaniem, czy  jakieś konkretne przedsięwzięcia ta osoba poczyniła i faktycznie doszło do jakiś polepszeń  czy udogodnień funkcjonalnych.
Burmistrz Miasta poinformował zebranych, że osoba kontrolująca działa wg planu oraz doraźnych  poleceń burmistrza wynikających z pracy czy też  sytuacji, które się pojawiają. Na dzień dzisiejszy kontrolujący  jest na etapie przejścia przez poszczególne stanowiska pracy i jest w kontakcie  z audytorem w zewnętrznym, który przeprowadza audyt w Urzędzie Miasta. Rezultaty będą za jakiś czas.
Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy  informując zebranych,  że pracownik zatrudniony  na stanowisku kontrolera jest w tej chwili na etapie przechodzenia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Osoba ta zapoznaje się z samodzielnymi stanowiskami pracy, z referatami wg planu, który został opracowany przez referat organizacyjny. To nie stoi oczywiście w sprzeczności  z tym co powiedział pan Burmistrz.  Kontrola doraźna została zlecona przez Burmistrza Miasta.  Kiedy skończy się służba przygotowawcza osoba ta będzie mogła w pełni działać samodzielnie.  
Radna M.Midor-Burak zwróciła się z pytaniem kto przeprowadza służbę przygotowawczą, czy są to jednostki z zewnątrz, czy jest to  sprawa wewnętrzna.
Pani Sekretarz poinformowała,  że obowiązuje  regulamin dot. służby przygotowawczej, obowiązek przeprowadzenia służby przygotowawczej spoczywa na pracodawcy i określony jest w ustawie o pracownikach samorządowych.  Ponadto poinformowała, że nie dotyczy to wszystkich nowo zatrudnianych pracowników. Pewne grupy pracownicze, które w wyniku naboru są zatrudniane, mogą być z tej służby zwolnione i określa to ustawa.
Radny B.Kluka zwrócił się z pytaniem komu kontrolujący składa informację pokontrolną, czy na ręce Burmistrza Miasta, czy komuś jeszcze.
Burmistrz Miasta poinformował, że protokół z przeprowadzonej kontroli kontrolujący przekazuje tylko Burmistrzowi Miasta.
Rady M.Kieca zwrócił się z pytaniem, czy  w takim razie Komisja Rewizyjna nie będzie informowana o wynikach kontroli.
W.Mrozek – Radca Prawny poinformował zebranych, że są tutaj dwie różne sprawy. Protokoły z kontroli wewnętrznej przekazywane są przez kontrolującego Burmistrzowi Miasta. W zarządzeniu dot. regulaminu kontroli wewnętrznej nie ma możliwości, aby Burmistrz określił, że ten dokument dodatkowo przedkładany jest Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna w ramach swojej działalności może np.  może wystąpić do Burmistrza Miasta o informację jakie kontrole doraźne zostały przeprowadzone.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy  podkreśliła następujący element. Burmistrz Miasta występuje  w tym momencie w podwójnej roli. Jako pracodawca i jako organ władzy samorządowej. Burmistrz Miasta  jako pracodawca, kierownik Urzędu Miasta organizuje sobie pracę, ma określone kompetencje co określone jest w ustawie o samorządzie gminnym.  Jak radni wiedzą ze szkoleń pewne  informacje np. dot. pracowników, wynagrodzeń do radnych dotrzeć nie mogą. Dotyczy to również kontroli wewnętrznych, w tym przypadku Burmistrz Miasta zarządza swoją jednostką budżetową – Urzędem Miasta. W pewnym  zakresie radni mogą posiąść  informację dot. wyników kontroli. Może się to odbyć  np. na wniosek Komisji Rewizyjnej, ale to Burmistrz Miasta będzie decydował w jakiej formie i jakie informacje zostaną przekazane radnym.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było         -      0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

Ad.7)

Przewodnicząca Rady poinformowała, że rozmawiała  z Burmistrzem Miasta oraz panią Sekretarz na temat Statutu Gminy. W związku z tym, że konieczne jest wprowadzenie zmian do Statutu proponuje, aby  w terminie do 30.06.2015 r.  radni składali do biura Rady Miejskiej  swoje propozycje, wnioski dot. zmian Statutu Gminy. Po zebraniu wniosków i propozycji po okresie wakacyjnym rozpoczną się prace nad zmianą Statutu Gminy.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy istnieje możliwość, aby z oszczędności z projektów np. „Miejsca pełne widoków”  czy jakiegoś innego  sfinansować  zakup i montaż słupów ogłoszeniowych na terenie gminy.
Burmistrz Miasta  poinformował, że rozmawiał na ten temat z panią Skarbnik i jest propozycja, aby realizować to etapami. Być może uda się to rozpocząć już w tym roku. Sprawa zostanie rozeznana i  zostanie radnym przedstawiona propozycja. Dobrze byłoby, aby słupy były dostosowane do architektury miasta.
Przewodnicząca Rady  poinformowała, że organizowany będzie turniej piłki nożnej i w związku z tym, zwróciła się do radnych z pytaniem, czy wyrażą zgodę, aby Rada Miejska objęła swoim patronatem ten turniej. Przewodnicząca Rady zobowiązała się do przedstawienia radnym szczegółowych informacji  na ten temat.
Radni wyrazili wolę objęcia patronatem w/w turnieju piłki nożnej.
Radny W.Gucz stwierdził, że remont budynku  przy ul. Słone 33, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru kosztował gminę 70.000,00 zł. Od ubezpieczyciela udało się  uzyskać kwotę 25.000,00 zł.  Radny zwrócił się z pytaniem, czy są szanse, aby uzyskać jeszcze  jakąś kwotę Burmistrz Miasta poinformował, że nie zgadza się  z kwotę odszkodowania w wysokości 26.000,00 zł. Odbyło się spotkanie z brokerem, który obsługuje Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne. Poinformował, że gmina walczy o większa kwotę.
Radna S.Bielawska w imieniu mieszkańców ul. Łąkowej zwróciła się z wnioskiem o ustawienie co najmniej dwóch ławek na odcinku, gdzie dawnej usytuowany był basen i gdzie miał powstać budynek z mieszkaniami socjalnymi. Potrzeba taka wynika z faktu, że przy ul. Łąkowej mieszka wiele starszych osób z różnego rodzaju chorobami nóg, płuc, serca  i powrót do domu np. z zakupami czeto sprawia im dużą trudność.
Radna M.Midor-Burak złożyła na ręce Burmistrza Miasta wniosek o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zniżki w opłatach śmieciowych dla rodzin wieloosobowych (wielodzietnych oraz wniosek o zmianę regulaminu gminnego konkursu „Eko-kudowianie – nakręceni na segregację” dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalych  oraz dzieci przedszkolnych i żłobkowych, który  jest jednym z elementów realizowanej przez Gminę Kudowa-Zdrój edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Proponowana zmiana dotyczy pkt. VI podpunktów 3, 4, 5 dot. punktacji i klasyfikacji.
Ponadto na ręce Przewodniczącej Rady radna złożyła wniosek o jak najwcześniejsze zainicjowanie działań zmierzających w kierunku prac Rady Miejskiej nad zmianą Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, który  został podjęty uchwałą Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2007 r. bądź uchwaleniem nowego. Radna poinformowała, że do złożenia takiego wniosku skłoniło ją ostatnie wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, na którym zażądano od niej poprowadzenia posiedzenia i sporządzenia z niego protokołu. Wg radnej takie coś ogólne nie powinno mieć miejsca, ponieważ Statut  Gminy wyraźnie mówi w art. 65, że posiedzenia komisji stałych prowadzone są przez  przewodniczących tychże  komisji lub zastępcę przewodniczącego komisji, wybranego przez członków danej komisji.  Należy podkreślić, że komisja wspólna nie jest komisją stałą w rozumieniu przepisów prawa.  Radna stwierdziła, że niedopuszczalna i nieprzyzwoita jest forma w jakiej zażądano od niej  poprowadzenia wspólnego posiedzenia komisji. W związku z tym jest to jeden z atutów  skłaniający do zmiany Statutu Gminy. Kolejną przesłanką zmiany Statutu jest bark  zapisu z art. 18a ust.4 dot. funkcji kontrolnych komisji stałych. Takiego zapisu nie ma, a powinien się znaleźć.
Przewodnicząca Rady  odwołując się do radnych poprzedniej i obecnej kadencji  poinformowała zebranych w jaki sposób powstał zaproponowany przez Przewodniczącą Rady poprzedniej kadencji, zwyczaj prowadzenia i protokołowania wspólnego posiedzenia wszystkich komisji przez przewodniczących komisji, zmieniających się alfabetycznie. W momencie  kiedy nie ma przewodniczącego komisji posiedzenie wspólne prowadzi zastępca przewodniczącego komisji. Zdarzały się różne sytuacje i nigdy nie było z tym problemu. Nigdy nie uważano, że do tego, aby Rada właściwie działała potrzebne były przepisy prawa, ponieważ wszyscy uważali, że działają na dobro tego miasta.  Nigdy nie było założenia, że ktoś komuś robi  coś złośliwie. Dzień kiedy odbyło się wspólne posiedzenie komisji to był splot nieszczęśliwych wydarzeń. Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który miał poprowadzić wspólne posiedzenie  zadzwonił i poinformował, że się spóźni. Ona sama z osobistych względów również nie dotarła na czas na to posiedzenie. W związku z tym ustaliła telefonicznie z przewodniczącym Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, że wspólne posiedzenie komisji poprowadzi radna M.Midor-Burak – z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że dla niej był to po prostu rozkaz.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że interpretacja jest  rzeczą subiektywną. W związku z tym co mówiła wcześniej oraz wnioskiem radnej M.Midror-Burak Rada będzie pracowała nad zmianą Statutu Gminy,  tak żeby Statut spełniał oczekiwania wszystkich radnych i był zgodny z przepisami prawa. Niczyją intencją nie było  zmuszanie i obrażanie kogokolwiek. W poprzedniej kadencji było również 15 radnych, którzy bardzo się różnili i mieli bardzo różne zdania, ale działali w jednym kierunku i dla dobra tego miasta.
Radny M.Kieca stwierdził, że są nowi radni i  nie znają tego zwyczaju. Ponadto należy stwierdzić, że zwyczaj nie jest prawem  i ta sytuacja pokazuje konieczność uregulowania tego  w Statucie Gminy. Zwrócił się z  prośbą o to, aby nie podchodzić do tej sprawy personalnie tylko konstruktywnie.  Radny stwierdził, że jest to odpowiedni moment, aby  określić  dokładnie działanie komisji wspólnej, jako komisji nadzwyczajnej, ponieważ takiej regulacji nie ma. W Statucie  jest dokładnie opisane  działanie Komisji Rewizyjnej, § 66 mówi jak mają działać  pozostałe komisje stałe, ale tylko w jednym trybie, ale nie ma w ogóle  trybu kontrolnego, który też powinien być określony. Braków i uchybień w Statucie Gminy jest dużo więcej i należy to zmienić.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że wprowadzony  w poprzedniej kadencji zwyczaj nie został nigdzie zapisany i nowo wybrani radni po prostu o tym nie wiedzą. Zmieniła  się  Przewodnicząca Rady,  zmienił się w części  skład Rady. Natomiast tak jak pani Przewodnicząca pozwoliła sobie na swoje subiektywne odczucia, tak ona pozwoli sobie na swoje subiektywne odczucie. Radna stwierdziła, że ma wrażenie, iż Przewodnicząca Rady traktuje sesje jak  własny folwark. Zwróciła się z prośbą o więcej taktu i delikatności. Sprawę  można było  delikatnie załatwić, po porostu tuż przed rozpoczęciem wspólnego posiedzenia komisji poprosić radną M.Midor-Burak  o poprowadzenie posiedzenia, nie naciskać, wytłumaczyć z jakiego jest to powodu i pewnie nie byłoby tej dyskusji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że pomimo podjętych prób rozmowy i wytłumaczenia radna M.Midor-Burak nie chciała z nią rozmawiać. Podczas spotkania w biurze Rady Miejskiej radna powiedziała, że nie ma czasu.
Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że czasy poprzedniej przewodniczącej Rady Miejskiej dawno się skończyły. Jest nowa Rada i kreuje nową rzeczywistość, którą chce kreować dobrze w obliczu przepisów jakie daje prawo administracyjne. Należy robić to tak jak należy. Tak jak powiedziała radna S.Bielawska, wyciszmy emocje i nie  róbmy z Urzędu Miasta „sklepu przechodniego”, dobrze byłoby czuć powagę Urzędu. Nawiązując  do w/w wypowiedzi  Przewodniczącej Rady radna poinformowała, że była w biurze Rady Miejskiej w konkretnym celu, z konkretną informacją, mając mało czasu, ponieważ była umówiona z Burmistrzem Miasta. Pani Przewodnicząca nie dała jej możliwości wypowiedzenia się, ponieważ nie dopuściła jej do słowa. Radna stwierdziła, że tak nie można  robić, trzeba dać się wypowiedzieć innym, trzeba zachować szacunek i pokorę dla drugiej osoby. Stwierdziła, także, że bardzo chętnie podejmie współpracę ze wszystkimi radnymi, ponieważ wszyscy działają dla dobra naszej gminy. Nikt nie ma prawa zarzucać jej braku taktu czy przyzwoitości. Wracając do sprawy wspólnego posiedzenia komisji radna stwierdziła, że komisja wspólna nie jest  komisją stałą, więc jeżeli  było obecnych czterech przewodniczących komisji stałych to posiedzenie mógł poprowadzić któryś z nich. Poinformowała, że z przyjemnością poprowadziła to wspólne  posiedzenie, ale jest świadoma, że nie powinna  tego posiedzenia prowadzić.
Radny W.Gucz stwierdził, że atmosfera jest bardzo nieciekawa, zwrócił się do radnych z prośbą o wzajemny szacunek. Na posiedzeniu komisji  usłyszał, że ma się nie wtrącać, ponieważ sprawa nie dotyczy jego okręgu wyborczego.  Jesteśmy radnymi całego miasta  i jeżeli zauważamy jakiś problem to nie ma znaczenia, z którego okręgu jesteśmy.
Radna S.Bielawska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pani E.Ubik poinformowała, że powstał jeden arkusz organizacyjny Zespołu Szkół Publicznych. W niej mniemaniu i odczuciu  i  grupy nauczycieli jeden arkusz organizacyjny  powinien wyglądać w ten sposób, że informuje  się wszystkich nauczycieli ile jest godzin poszczególnych przedmiotów, ilu jest nauczycieli,  jakie dostają godziny i jasne przejrzyste zasady dlaczego ktoś dostaje tych godzin więcej, a ktoś inny mniej. Tymczasem wspólny arkusz  organizacyjny szkoły został przedstawiony  w ten sposób,  że na radzie pedagogicznej nauczyciele usłyszeli tylko i wyłącznie ile jest godzin  poszczególnych przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej, ilu jest nauczycieli w tym typie szkoły i ile przypada godzin. Radna stwierdziła, że nie rozumie tej rozbieżności i dlatego nauczyciele potrzebują wsparcia,  być może rozmowy z dyrektorem, aby uściślić rozumienie jednego arkusza organizacyjnego i wyjaśnienia dlaczego tak, a nie inaczej zostały przyznane  godziny. Radna poinformowała, że na radzie pedagogicznej w kwietniu przez dyrektora szkoły została przedstawiona liczba godzin danego przedmiotu i w związku z tym godziny dla danego nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej. Zapytała na radzie pedagogicznej, czy powstał jeden arkusz organizacyjny i pan dyrektor powiedział, że nie. Natomiast na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  usłyszała, że powstał jeden arkusz organizacyjny.
Głos zabrał pan W.Mrozek, który wyjaśnił, że w przypadku zespołu szkół rzeczywiście należy mówić o jednym arkuszu organizacyjnym, ale  de facto składającym się z trzech części. Ten dokument jako całość jest dostępny dla wszystkich nauczycieli do analizy. Natomiast odrębną kwestią jest opiniowanie tego arkusza organizacyjnego, który w przypadku Zespołu Szkół Publicznych w Kudowie-Zdroju składa się z trzech  części. W związku  z tym, że w ZSP działają trzy rady pedagogiczne to zgodnie z przepisami każda z tych rad zachowuje odrębność co  do swojej kompetencji.  Jeżeli chodzi  o sam arkusz organizacyjny należy stwierdzić, że nauczyciele wszystkich trzech szkół  mają prawo do pełnej informacji o całości arkusza, czyli ilu jest nauczycieli i ile godzin zostało im przydzielone.
Radny M.Olejarz, który również uczestniczył w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  stwierdził, że radna S.Bielawska poprosiła o wsparcie dla nauczycieli  o lepszy przekaz informacji pomiędzy nimi a dyrektorem szkoły.  Rozmawiano również o tym, że na wniosek nauczycieli powstały trzy rady pedagogiczne, które  mają odrębność,  z uwagi na to, że  opracowanie arkusza organizacyjnego jest to naprawdę ogrom pracy.
Następnie pani E.Bubińska – Z-ca Burmistrza przedstawiła zebranym kalendarz imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka.
Burmistrz Miasta złożył  podziękowania radnemu D.Kandeferowi pomoc  i  przygotowanie posiłku dla poszkodowanych w  wypadku drogowym polskiego busa, który miał miejsce 18 maja br.  na drodze nr 8. Osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala, natomiast pozostałe osoby  zostały przewiezione do sali  narad przy ul. Zdrojowej27.
B. Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że w najbliższych dniach pojawi się na stronie internetowej i na BIP informacja dot. wyboru ławników. Sąd  Okręgowy w Świdnicy przedstawił informację,  z której wynika, że Rada będzie wybierać dwóch ławników do Wydziału Pracy i dwóch ławników do Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku.   


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/15 z dnia 28 maja 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.06.2015 12:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.12.2016 14:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 32