PROTOKÓŁ NR VII/15
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1540

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła VII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bolesław Ziemianek                     - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr VI/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015 r.  
4.    Kultura fizyczna dzieci i młodzieży.
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,
•    zmiany uchwały Nr XXXI/217/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
•    przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania,
•    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
•    rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości,
•    zmiany uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
7.    Wolne wnioski – zapytania.

Nie zgłoszono wniosków dot. zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 29.04.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr VI/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 31.03.2015 r.  
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  następującą ilością głosów:
za było                  - 13 radnych
przeciw było           -  0 radnych
wstrzymał się        -   1 radny.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga. M.Turoń, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.

 Ad.4)

Głos zabrał pan W.Duś – Kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu, który przedstawił informację dot. działalności gminy na niwie sportu.  Poinformował, że gmina Kudowa-Zdrój w okresie ferii zimowych zorganizowała dla dzieci z kudowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wyjazd do Zieleńca w ramach  nauki jazdy na nartach. Dziećmi w ramach wolontariatu opiekowali się nauczyciele, gmina pokrywała koszty wyciągów narciarskich, transportu i ubezpieczenia. Ponadto gmina przystąpiła do programu MultiSport w ramach, którego gmina nie ponosząc kosztów prowadzi zajęcia dla dzieci z klas IV – VI. Są to zajęcia z lekkiej atletyki, gier zespołowych i ogólnorozwojowe. Od lutego br.  na terenie gminy realizowany jest program pod hasłem „Umiem pływać” w ramach, którego 65 dzieci z klas I – III kudowskich szkół podstawowych bierze udział w zajęciach nauki pływania. Zajęcia odbywają się na kudowskim Aquaparku. Inicjatorem tego programu było Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Głównym koordynatorem programu na terenie woj. dolnośląskiego  jest Dolnośląska Federacja Sportu.  W  ramach Orlik prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej oraz hokeja na trawie. Zajęcia  odbywają się od poniedziałku do soboty. Ponadto na terenie miasta działają różne stowarzyszenia i kluby sportowe. Są  to działania na niwie kolarstwa górskiego, piłki nożnej, piłki siatkowej. Dostępność obiektów sportowych jest bardzo zadawalająca.  Na Orliku odbywają się zajęcia z piłki koszykowej i nożnej. Działają dwa kluby sportowe tj. w Czermnej i KS Włókniarz, gdzie prowadzone są zajęcia z piłki nożnej. Hala sportowa przy ul. Głównej wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć z piłki siatkowej.
Ponadto poinformował, że dodatkowo prowadzone są działania sportowe finansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to zajęcia z lekkiej atletyki, zapasów, piłki nożnej, pływania, piłki siatkowej i koszykówki.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”,
Głos zabrała pani E.Hendler-Bolechała, która poinformowała, że  obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa - Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2014; poz. 1118 z późn.zm.). Sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej gminy. Gmina Kudowa-Zdrój w 2014 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzieliła wsparcia z budżetu w wysokości 150.000 zł. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radny B.Buksak zwrócił uwagę, że w § 1 uchwały jest napisane „Przyjąć sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Radny zwrócił się z pytaniem, czy jest to oczywista pomyłka pisarska, którą należy sprostować, albo jest to tu jakiś inny błąd.
Pani E.Hendler-Bolechała poinformowała, że nie ma innego błędu, ponieważ innego błędu być nie może. Uchwałę jak będzie się realizować  program podejmuje się w wyprzedzeniem jednego roku. Jest to błąd pisarski, który został już poprawiony.
Wiceprzewodniczący Rady  stwierdził, ze kwota 150.000 zł, która jest do podziału jest kwotą zbyt niską. Na posiedzeniu Komisji wspólnie ustalono, że na lata następne należy tę kwotę podnieść.  Ponadto należy podziękować tym wszystkim organizacjom, ponieważ pozyskały one  290.000 zł dodatkowych środków na swoją działalność.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -     13 radnych
przeciw było           -       0 radnych
wstrzymał  się        -       1 radny.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga. M.Turoń, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: B.Buksak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
Głos zabrała pani E.Bubińska, która zgłosiła  autopoprawkę do projektu w/w uchwały w brzmieniu jakie zostało zaproponowane na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27.04.2015 r.   „§ 2. 1. Nagrodą jest jednorazowe świadczenie wypłacane z budżetu Gminy Kudowa – Zdrój, przyznawane:
a)    uczniom szkół prowadzonych na terenie Gminy Kudowa – Zdrój,
b)    uczniom i studentom będącym mieszkańcami Gminy Kudowa – Zdrój realizującym naukę poza miejscem zamieszkania,
którzy w terminie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zajęli od I do III miejsca w krajowym współzawodnictwie sportowym, co najmniej szczebla wojewódzkiego, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub zostali powołani do Kadry Polski lub Kadry Wojewódzkiej.”
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:

 za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/217/13 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  
Głos zabrała pani E.Bubińska, która poinformowała, że  do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  otwiera się przed gminą a także przed stowarzyszeniami i organizacjami, które działają na terenie gminy możliwość   aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020. Projekt uchwały szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji pani J.Klich

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Żulińska.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Kudowa-Zdrój do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez radcę prawnego pana W.Mrozka.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej w brzmieniu §1 „ Nie uwzględnia się skargi Pana Karola Breguły z dnia 6 kwietnia  2015 r. na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój w sprawie bezczynności stwierdzonej postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 13 stycznia 2015r. (sygn. akt IV SAB/Wr 215/14).”
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Żulińska.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji przez radcę prawnego pana W.Mrozka.
Radna S.Bielawska zwróciła się z  pytaniem, czy tak jak radni prosili, przedstawiciele Stowarzyszenia „Kudowianie” zostali zaproszeni na sesję Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przedstawiciele Stowarzyszenia „Kudowianie”  nie zostali zaproszeni na sesję.
Radna M.Midor-Burak wyjaśniła, że  przedmiotem jej wniosku było zapraszanie organizacji zainteresowanych sprawą bezpośrednio na posiedzenie Komisji, nie było mowy o zaproszeniu  na sesję Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na Komisji wypracowano  wniosek o zapraszaniu na posiedzenia Komisji stron zainteresowanych daną sprawą. Ustalone zostanie, czy zaproszenie będzie telefoniczne, czy w formie pisemnej.
Burmistrz Miasta stwierdził, że należy przychylić się do tego wniosku. Zaproszenie zainteresowanych stron pozwoli np. uzyskać dodatkowe informacje, czy wyjaśnić pewne kwestie.
Głos zabrała pani B.Kopeć, która w nawiązaniu do w/w wniosku zwróciła się do Przewodniczących Komisji z prośbą o planowanie posiedzeń Komisji, na które będą zapraszani goście co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenia na posiedzenia Komisji powinny być pisemne, a dostarczenie takiego zaproszenia wymaga czasu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej w brzmieniu §1 „Rada Miejska Kudowy – Zdroju nie uwzględnia wezwania Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 302, poz. 4103).”
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      3 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, W.Gucz, M.Midor – Burak.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości   została podjęta większością głosów.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że proponowana zmiana § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. Nr XXXVII/252/13 w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej poboru jest związana z otrzymanym wnioskiem z dnia 9 lutego 2015 r. Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu o zmianę postanowienia §3 ust. 2 w/w uchwały. Zdaniem Prokuratury naruszenie polega na tym, że Rada Miejska Kudowy-Zdroju nałożyła obowiązek ponoszenia opłat uzdrowiskowych także na osoby przebywające w szpitalach, które zgodnie z w/w ustawą opłatom tym nie podlegają. Konkretnie chodzi o umiejscowienie w uchwale nazewnictwa „zakłady uzdrowiskowe”, pod którym mieści się oprócz sanatoriów również pojęcie szpitala uzdrowiskowego. Za zmianą wyżej wymienionego przepisu prawa przemawia również opinia z dnia 16-03-2015 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, z której wynika, że z uwagi na wątpliwości prawne, jakie nasuwało dotychczasowe praktyczne stosowanie przepisów przedmiotowej uchwały, organ gminy powinien rozważyć doprecyzowanie jej zapisów, by wyeliminować wszystkie niejasności interpretacyjne.
W związku z powyższym projekt uchwały zawiera nowe brzmienie §3 ust. 2, w którym  doprecyzowano, iż obowiązek poboru opłaty uzdrowiskowej spoczywa na zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, za wyjątkiem szpitali uzdrowiskowych. Tym samym wyłączno szpitale uzdrowiskowe z kręgu podmiotów zobowiązanych do poboru tej opłaty.

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Gucz, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Żulińska.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w gminie Kudowa-Zdrój, terminu płatności i sposobu jej została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu dochodów i  planu wydatków o kwotę 191.276,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
    dział 010 – wprowadza się dochody w kwocie 17.250,00 zł z tytułu z pomocy finansowej planowanej do uzyskania od Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Gruntowna konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”. Zwiększa się o 1.600,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy realizacji zadania pn. pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej  i przeciwpowodziowej w 2015 roku”,
    dział 020 – zwiększa się o 7.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych,
    dział 630 –zwiększa się o 10.000,00 zł dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań za zniszczone mienie w Parku Zdrojowym,
    dział 700 – wprowadza się dochody w kwocie 26.000,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenia powstałe w wyniku pożaru w budynku komunalnym przy ul. Słone 33,
    dział 756 – zwiększa się o 8.000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
    dział 758 – zmniejsza się o 30,00 zł kwotę subwencji oświatowej (błędnie wprowadzona kwota subwencji).
Wydatki:
    dział 010 – zwiększa się o 1.600,00 zł plan wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy realizacji zadania pn. pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej  i przeciwpowodziowej w 2015 roku”,
    dział 630 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ul. Moniuszki – koncepcja i dokumentacja techniczna”. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zakup elementów drobnej architektury do Parku Zdrojowego. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na opłaty członkowskie w związku z przystąpieniem gminy do Stowarzyszenia „Kłodzka wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”,
    dział 700 – zmniejsza się wydatki  inwestycyjne na uzbrojenie tzw. 17 ha o 123.280,00 zł,
    dział 801 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie  61.500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Buczka 9,
    dział 900 – wprowadza się wydatki w kwocie  30.000,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój,
    dział 926 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie  5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej doposażenia stadionu „Włókniarz” przy ul. Nad Potokiem.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     13 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       1 radny

Za podjęciem uchwały głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, , M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz, T.Szełęga. M.Turoń, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: D.Kandefer.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta większością głosów.

Ad.6)

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy został ustalony termin wyjazdu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia sprawy remontu przeciekającego muru oporowego na stawie w Parku Zdrojowym. Sprawa wydaje się pilna.
Burmistrz Miasta poinformowała, że jest na etapie organizowania spotkania z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do omówienia jest sprawa dot. remontu muru oporowego oraz sprawa całego potoku i pewnych uszkodzeń w Parku Zdrojowym.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem na jakim etapie są rozmowy w sprawie przywrócenia pomocy wieczornej medycznej w naszym mieście.
Burmistrz Miasta poinformował, że rozmowy prowadzone są dwutorowo. Jedne rozmowy  prowadzone są ze Starostą i mają zmierzać do zapewnienia opieki lekarskiej w Kudowie-Zdroju w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego. Założono plan, aby od maja br. taka opieka była dostępna. Jednak  z powodów prawnych, formalnych są pewne kłopoty przy podpisaniu porozumienia. Wynikają one z obostrzeń dotyczących finansowania pewnych zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Trwają rozmowy między prawnikami.
Ponadto Burmistrz Miasta  poinformował, że prowadzi rozmowy z Burmistrzem Nachodu oraz dyrektorem nachodzkiego szpitala. Przedstawili plany rozbudowy tego szpitala. Będzie to jeden z największych szpitali w Republice Czeskiej.  Poinformował, że sprawa leczenia  przez szpital w Nachodzie mieszkańców Kudowy-Zdroju tam pracującym jest wszystkim znana, sprawa błękitnej karty też jest znana. Dyrektor szpitala poinformował, że podjął już pewne działania np. dotyczące zatrudnienia pielęgniarek mówiących po polsku. Podjął również działania dot. sfery informacyjnej, aby pacjent mógł porozumieć się w języku polskim. Jest to rzecz niezmiernie ważna. Chciałby ponadto rozszerzyć działalność dla mieszkańców Kudowy.
Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że wkrótce uda się  podpisać porozumienie między gminą a SP ZOZ Kłodzko i Starostwem Powiatowym w sprawie opieki medycznej.
Rady B.Kluka zwrócił się z pytaniem, czy już coś wiadomo na temat budynku przy ul. Słowackiego.
Burmistrz Miasta poinformował, że wpłynął protest  mieszkańców osiedla przy ul. Łąkowej dotyczący budowy budynku socjalnego. Poinformował również, że prowadzi ze Starostą Kłodzkim rozmowy dotyczące budynku przy ul. Słowackiego. Stwierdził, że chce ma mieć pewność, że jeżeli gmina nabędzie ten budynek, to będzie można tam zrobić np. mieszkania komunalne, a to wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego i funkcji pomocniczej tego planu. Polecił dokonanie analizy planu i wtedy będzie wiadomo co robić dalej. Stwierdził, że na kolejnej sesji Rady Miejskiej będzie mógł udzielić bardziej szczegółowych informacji na ten temat lekarza i budynku przy ul. Słowackiego.
Radny D.Kandefer  zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest sprawa dzierżawy działki  naprzeciw stacji paliw Statoil. Czy odbyło się zpotkanie z osobami zainteresowanymi dzierżawą tego terenu
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina otrzymała negatywną opinię Policji na temat lokalizacji działalności gospodarczej (kantor wymiany walut) na działce nr 574 obręb Słone naprzeciw stacji paliw Statoil (część od strony wjazdu z kierunku przejścia granicznego). Lokalizacja wskazywana przez osoby zainteresowane dzierżawą nie jest bezpieczna.  Wskazano  miejsce  nieco oddalone od zakrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  uzależnia wydanie opinii od przedstawienia koncepcji zagospodarowania terenu, chodzi o odległości od skrajni jezdni.
Radna S.Bielawska zwróciła się z pytaniem na jakim etapie są prace na ul. Kościelnej.
Burmistrz Miasta poinformował, że na ul. Kościelnej prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Prace podzielone są na trzy etapy, zakończenie prac planowane jest na koniec lipca.
Radny M.Kieca zwrócił się z prośbą o rozszerzenie informacji dot. listy priorytetowych działań na okres programowania RPO i EWT na 2014-2020. Nie chodzi o gradację tych inwestycji, tylko informację od tych najważniejszych do mniej ważnych.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest po wielu rozmowach ze stroną czeską, radnym Dolnośląskiego Sejmiku. Rozmawiano o możliwościach, które się pojawiają, o działaniach, które pozwolą  nasze zadania umieścić wysoko w rankingu. Zadania, o których rozmawiano to: ścieżka rowerowa w Słonem łącząca się ze ścieżką rowerową po stronie Czech,  termomodernizacją budynku przy ul. Buczka 9 i ul. Zdrojowej 22, termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Kościuszki,  likwidacja niskiej emisji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, rewitalizacja osiedla Stary Zdrój - ul. 1 Maja, rozważana jest również rewitalizacja osiedla przy ul. Łąkowej, zagospodarowanie ul. Moniuszki, polsko – czeskie trasy rowerowe, modernizacja stadionu sportowego Włókniarz oraz rozważane jest utworzenie centrum  kultury, sportu i edukacji w budynku przy ul. Głównej (hala sportowa i dana szkoła ponadgimnazjalna), modernizacja  ul. Nad Potokiem i ul. Słone - połączenie do byłych przejść granicznych, modernizacja ul. Norwida, projekt promocyjny „Trzy Zdroje”. Gmina musi mieć  możliwość wyboru.  Trend jest taki – naprawa nawierzchni ulic, chodników, poprawa budynków użyteczności publicznej czyli szkół i przedszkoli. Wykaz zadań jest przedmiotem pewnych ustaleń, rozmów. Gmina musi być przygotowana do realizacji zadań, musi być przygotowana niezbędna dokumentacja.
 Radna T. Żulińska zwróciła się z pytaniem  na jakiem etapie są prace remontowe w budynku przy ul. Słone 33 i kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.  Ponadto w związku z tym, że 10 maja odbędą się wybory zwróciła  się z pytaniem, czy są przewidziane środki na dofinansowanie lokalu wyborczego w budynku Zespołu Szkół Społecznych w Słonem.
Pani B.Kopeć stwierdził, że jeżeli chodzi o dofinansowanie lokalu wyborczego to takich środków Państwowa Komisja Wyborcza już od wielu lat nie przekazuje gminom. Gminy mają pieniądze tylko na obsługę, wyposażenie w urny, godło, flagi, stojaki i materiały biurowe, które są niezbędne do przeprowadzenia wyborów. W kodeksie wyborczym  zapisane jest, ze instytucja państwowe, samorządowe mają obowiązek nieodpłatnie udostępnić lokale na potrzeby wyborów.
Burmistrz Miasta poinformował, że 5  maja odbędzie odbiór. 30 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z wykonawcą robót remontowych. Termin wykonania prac remontowych przy akceptacji gminy został wydłużony, ponieważ wykonawca zwraca uwagę na duże zawilgocenie.  
Radna M.Midor – Burak zwróciła się z pytaniem, czy dwie rodziny z górnego piętra mają realne szanse na powrót do tych mieszkań.
Burmistrz Miasta poinformował, że na razie nie ma takiej możliwości.  Lokatorzy do  dwóch lokali na poddaszu nie  będą wprowadzone. Przygotowywane  są dla nich inne lokale.
Radna M.Midor – Burak zwróciła się z pytaniem, czy należy przez to rozumieć, że te lokale nie są do uratowania.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w pierwszej kolejności zajęto  się  sprawami, które pozwolą wprowadzić  do budynku rodziny.  Gdyby podjęto decyzję o remoncie lokali na poddaszu to koszty byłyby zdecydowanie większe i wszystko odsunęłoby się z czasie, ponieważ niezbędne byłoby uruchomienie procedury zamówień publicznych. Prace remontowe nie byłyby wtedy na pewno na takie etapie na jakim są na dzień dzisiejszy. Lokale te pewnie zostaną w jakiejś mierze  odtworzone i przeznaczone do zakwaterowania, ale w późniejszym czasie.
Radny B.Buksak zwrócił się do Burmistrza Miasta  z pytaniem, czy opinia Policji, o której mówił wcześniej została wydana przez  Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju, czy przez Komendę Powiatową Policji w Kłodzku i czy opinia została wydana w oparciu o  opinię biegłego w zakresie niebezpieczeństwa na tym odcinku drogi nr 8.

Salę narad opuściła rada A.Mróz. Na sali obrad pozostało 13 radnych.

Burmistrz Miasta  poinformował, że opinia została wydana praz Komisariat Policji w Kudowie-Zdroju.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    13 radnych
przeciw było         -      0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Gucz, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor – Burak, M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

Ad.7)

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z apelem, aby informacje dotyczące imprez organizowanych w mieście w czasie tegorocznej majówki, znalazły się z pensjonatach, hotelach, sanatoriach itp.

Salę narad opuścił rady M.Olejarz. Na sali obrad pozostało 12 radnych.

Głos zabrał pan W.Duś, który przedstawił zebranym szczegółowy program imprez organizowanych w gminie w czasie majówki. Poinformował ponadto, że  program ten  znajduje się już w pensjonatach, sanatoriach, kawiarniach, w punkcie informacji turystycznej itd.

Na salę obrad wróciła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest  13 radnych.

Głos zabrał pan M.Biernacki – Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, który przedstawił informację na temat imprez organizowanych w Skansenie w czasie majówki.
Głos zabrała pani B.Kopeć- Sekretarz Gminy, która poinformowała, że reprezentowała gminę na zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski gali, która miała na celu uroczyste zamkniecie  programu  pn. „Budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” realizowanego w latach 2011 – 2015.  Inwestycja to miała na celu dostarczenie szerokopasmowego Internetu na teranie całego województwa dolnośląskiego.  Została ona zakończona  sukcesem i w terminie. Ponadto poinformowała, że gmina Kudowa-Zdrój znalazła się z niewielkiej grupie gmin, kó™re otrzymaly podziękowania od Pana marszałka.
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy przekazała  radnym bilans z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz  zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zmiany w funduszu, zestawianie i rachunek   zysków i strat. Jest to niezbędne do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.  na którym radni będą procedować  w czerwcu.
Radny M.Turoń zwrócił się z prośbą, aby uporządkować teren za sklepem Dino. Ponadto zwrócił się z prośbą o  uaktualnienie Statutu Gminy zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz z prośbą o podanie informacji na jakim etapie jest sprawa przetargu na wywóz nieczystości.
Pani I.Biernacik poinformowała, że opracowywana jest dokumentacja przetargowa i najprawdopodobniej w pierwszej  połowie maja przetarg zostanie ogłoszony.
Przewodnicząca  Rady poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie przygotowana ostanie pisemna odpowiedź na wnioski Klubu Radnych dot. wykonania zjazdu do Parku Zdrojowego dla wózków oraz  budowy tzw. siłowni zewnętrznej.
Ponadto odczytała anonim dot. cofnięcia przez Burmistrza Miasta pozwolenia na organizowanie coniedzielnych  rajdów samochodowych organizowanych przy Al. Jana Pawła II.   Poinformowała, że odbędzie się spotkanie z przedstawicielami  Kudowa Rally. W związku z tym, że środki pozyskiwane w trakcie trwania tych imprez przekazywane są na szczytne cele – pomoc w leczeniu ciężko chorych mieszkańców naszego miasta czy pomoc kudowskiemu Klubowi Klubu HDK ustalono, że taka informacja zostanie umieszczona na stronie Kudowy-Zdroju.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka Szydło

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: bs

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VII/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.05.2015 11:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.05.2015 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 13