Protokół nr VI/15 z dnia 31 marca 2015 roku


PROTOKÓŁ NR VI/15

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 31 marca 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1620

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła VI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal”.
4.    Przyjęcie protokołu nr V/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.03.2015 r. 
5.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2014,
•    zmiany uchwały nr XXI/140/12 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
•    zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
•    rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.
6.    Wolne wnioski – zapytania.

Radny M.Turoń zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia przez Radę  Apelu w sprawie poparcia przez Radę Miejską rozpoczęcia budowy  budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi o podwyższonym standardzie.
Burmistrz Miasta poinformował, że chciałby na posiedzeniach  Komisji przedstawić  radnym dodatkowe informacje, które pojawiają się  w sprawie budownictwa komunalnego. Ponadto poinformował, że prowadzi rozmowy ze Starostą Powiatu Kłodzkiego. Intencją gminy jest to, aby zasób mieszkaniowy gminy był na tyle  atrakcyjny, by długą listę osób oczkujących na mieszkanie skutecznie  redukować. Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest wrogiem budowy budynków komunalnych czy socjalnych. Natomiast  dochodzą dodatkowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na budowę  budynku socjalnego.
Wiceprzewodniczący Rady – W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości jest aż tak pilna, że musi być podjęta na dzisiejszej sesji.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji, na którym omawiane były materiały na sesję poinformowano radnych, że obliguje nas termin sporządzenia odpowiedzi na skargę i przesłania jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przed przekazaniem odpowiedzi na skargę do WSA Rada Miejska musi się do niej ustosunkować.
Radny M.Turoń nawiązując do budowy budynku socjalnego stwierdził, że w jego odczuciu termin rozpoczęcia tej inwestycji jest  ciągle przesuwany.  Jest tym zaniepokojony i boi się, ze inwestycja w ogóle nie zostanie w roku bieżącym rozpoczęta.
Burmistrz Miasta poinformował, że termin rozpoczęcia budowy budynku socjalnego określony jest w umowie i jest to dzień 15.10.2015 r.  Terminy określone w umowie są zachowywane, procedura wyłonienia wykonawcy może być uruchomienia. Natomiast  proponuje, aby poczekać na efekt rozmów prowadzonych ze Starostą Powiatu Kłodzkiego.
W związku z powyższym radny M.Turoń wycofał wniosek  o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu dotyczącego podjęcia przez Radę Apelu w sprawie poparcia przez Radę Miejską rozpoczęcia budowy  budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi o podwyższonym standardzie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 31.03.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Głos zabrała pani E.Bubińska – Zastępca Burmistrza Miasta, która poinformowała, że uznając za jedno z podstawowych zadań samorządu Kudowy- Zdroju dążenie do zachowania całokształtu materialnego dorobku mieszkańców Kudowy- Zdroju, stanowiącego historyczne dziedzictwo  członków kudowskiej wspólnoty samorządowej i będącego częścią kultury, komisja w składzie :
1) Przewodniczący: Piotr Maziarz – Burmistrz Miasta;
2) Zastępca przewodniczącego: Edyta Bubińska – Z-ca Burmistrza Miasta;
3) Członek: Elżbieta Marecka-Szydło – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju;
4) Członek: Mirosław Olejarz – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
5) Członek: Urszula Karpowicz – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa ;
6) Członek: Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich:
spotkała się w celu zapoznania się i nagrodzenia  złożonych przez właścicieli, współwłaścicieli, wspólnoty mieszkaniowe zgłoszonych kandydatur do nagrody  za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
Do Urzędu Miasta w ustanowionym i ogłoszonym terminie tj. od 01 stycznia 2015 do 15 lutego 2015  wpłynęło 19 zgłoszeń.
Komisja przystępując do oceny zgłoszonych kandydatur przyjęła kryteria określone  w Uchwale  Nr LII/354/10 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 31 marca 2010 r. oraz  w regulaminie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony materialnej Miasta Kudowy- Zdroju o nazwie „Mój Dom na medal”.
Wszystkie zgłoszone nieruchomości spełniły wymagania formalne określone regulaminem.
Wobec ocenianych nieruchomości komisja zajęła stanowiska zawarte w formularzu oceny.

Żadna z kandydatur nie spełniła warunków pozwalających zakwalifikować ją do pierwszej nagrody. Na podstawie liczby uzyskanych punktów przyznano 2 drugie nagrody (22,08 pkt., 21,83 pkt.) oraz przyznano 3 trzecie nagrody ( 19,67 pkt., 19,5 pkt., 19,33 pkt.)
Wobec powyższego  decyzją komisji konkursowej:
I miejsce -   nie zostało przyznane
II miejsce zajmuje :
Nieruchomość  przy ul. Kościuszki 75
Nieruchomość przy ul. Nad Potokiem 8
III miejsce zajmuje :
Nieruchomość przy Al. Jana Pawła II 2
Nieruchomość przy ul. Zdrojowe 34
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zdrojowej 42.

Ad.4)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr V/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.03.2015 r. 
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  następującą ilością głosów:
za było                  - 14 radnych
przeciw było        -  0 radnych
wstrzymał się      -   1 radny.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, T.Szełęga. M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Olejarz.

Ad.5)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2014.
Głos zabrała pani K.Oczkowska, która poinformowała, że  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport.  W naszej gminie funkcjonuje Gminny Program  Przeciwdziałania Narkomanii połączony Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wydatkowane w ramach Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.  Raport z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2014 stanowi załącznik do w/w uchwały i został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2014 została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/12 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Głos zabrała pani E.Bubińska, która poinformowała, że  w Gminie Kudowa-Zdrój od 15 lat funkcjonuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Od września 2014 r. Gmina Kudowa-Zdrój przejęła do prowadzenia szkolnictwo ponadgimnazjalne. Uchwała z 2012 roku nie zawierała tej kategorii szkół. Chcąc objąć wsparciem tą grupę uczniów należy dokonać zmian w dotychczasowych uregulowaniach prawnych.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały nr XXI/140/12 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
Głos zabrała pani E.Bubińska, która poinformowała, że  w związku z przejęciem przez gminę szkolnictwa ponadgimnazjalnego uściślono zapisy uchwały z 2013 r. Zmiana obejmuje § 2 ust. 1 w/w uchwały, którego aktualne brzmienie jest następujące: „Nagrodą jest jednorazowe świadczenie wypłacane z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój, przyznawane uczniom lub studentom będącym jednocześnie mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój, którzy w terminie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zajęli od I do III miejsca w krajowym współzawodnictwie sportowym, co najmniej szczebla wojewódzkiego, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub zostali powołani do Kadry Polski lub Kadry Wojewódzkiej.”
Radny B.Buksak zwrócił się z pytaniem co  z uczniami, mieszkańcami Kudowy-Zdroju, którzy  nie są uczniami kudowskich szkół. To są tak samo mieszkańcy. Radny uważa, że jest to dyskryminacja, ponieważ przyznaje się nagrody studentom, którzy są mieszkańcami a nie mogą studiować w Kudowie, bo Kudowa nie posiada żadnej szkoły wyższej.  Są przecież uczniowie, którzy kontynuują naukę na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej poza Kudową.  Uchwała w przedstawionej formie jest dyskryminującą  dla tych uczniów. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach celu omówienia zapytania radnego dot. projektu w/w uchwały.

Po wznowieniu obrad głos zabrała Przewodnicząca Rady, która poinformowała, że w trakcie dyskusji ustalono, że projekt w/w uchwały na wniosek radnego B.Buksaka zostanie wycofany z  porządku obrad i zostanie poddany pod dalszą dyskusję w Komisjach Rady Miejskiej.
W związku z tym Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe został przyjęty jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zwiększenie  planu dochodów i  planu wydatków o kwotę 191.276,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
    dział 630 –wprowadza się dochody w kwocie 144.284,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z kontynuacją projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”. Dalsza realizacja projektu jest możliwa w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie dotychczasowej realizacji projektu,
    dział 754 – wprowadza się dochody w kwocie 46.992,00 zł z tytułu refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w związku z kontynuacją projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen”.Dalsza realizacja projektu jest możliwa w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie dotychczasowej realizacji projektu.
Wydatki:
    dział 600 – zmniejsza się o 36.241,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej,
    dział 630 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 169.745,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”. W ramach projektu uzupełnione zostaną nasadzenie wzdłuż ciągu prowadzącego do Altany Widokowej oraz elementy małej architektury,
    dział 754 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 55.284,00 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „Modernizacja integrowanego systemu ochronnego Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy w Shengen”. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie z zakresu ratownictwa medycznego i drogowego. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 2.488,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP Czermna (dotacja celowa).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.

Głos zabrał Pan W.Mrozek – Radca Prawny Urzędu Miasta, który poinformował, że przedstawiony  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt uchwały dotyczy skargi, która została złożona początkiem marca br. przez Stowarzyszenie Obywatelskie „Kudowianie”. Dotyczy ona jednego postanowienia  uchwały z 2007 roku   Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości. Rekomenduje Radzie Miejskiej podjecie uchwały z wnioskiem o oddalenie złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Głównym powodem oddalenia tej skargi będzie brak zawezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Podstawą złożenia skargi był art. 101  ustawy o samorządzie  gminnym. Ten przepis wymaga od składającego skargę poprzedzenie złożenia skargi czynnością zawezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. W dniu dzisiejszym uzyskał informację, że takie zawezwania wpłynęło do Urzędu Miasta Kudowy-Zdroju, tym  niemniej to zawezwanie nie ma wpływu na bieg rozpoznania tej skargi. Ono oczywiście implikuje określone czynności, trzeba będzie rozpoznać to zawezwanie. W odpowiedzi na skargę, którą  sporządzi będzie głównie wniosek o oddalenie skargi, a w dalszej kolejności będzie  rekomendacja o oddalenie z przyczyn merytorycznych.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem, czy zawezwania Stowarzyszenie Obywatelskiego „Kudowianie” do usunięcia naruszenia interesu prawnego uruchamia drugą procedurę.
Pan W.Mrozek poinformował, że zawezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego uruchamia drugą procedurę, która prawdopodobnie zakończy się ponowną skargą.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że po wspólnym posiedzeniu Komisji pozwoliła sobie poprosić o akta sprawy Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie”  w związku z tym, ze nie czuła  się kompetentna, żeby podjąć głos w tej sprawie świadomie i odpowiedzialnie. Musiała  dogłębnie przeanalizować akta, co jednak nie daje pełnego obrazu. Poinformowała, że zabrakło poproszenia na wspólne posiedzenie Komisji stron, które dotknęła ta wadliwa decyzja spowodowana uchwałą 2007 r., zabrakło również poproszenia Stowarzyszenia jako strony skarżącej, w celu  wypowiedzenia się. Generalnie zabrakło jakichkolwiek konsultacji. Jest to sprawa ważna. Uchwała poniosła za sobą pewne skutki,  trudno powiedzieć czy odwracalne, czy nie.  Trudno powiedzieć, czy radni w tak bardzo wąskim gronie,  bez konsultacji społecznych, bez zapoznania się z całokształtem materiału są w stanie zagłosować za czy przeciw. Odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego radna stwierdziła, że  w dosyć pokaźnych dokumentach sprawy, odnajduje przesłankę  zawezwania z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio ona się tam znajduje.
Pan W.Mrozek odpowiadając  na wątpliwości radnej poinformował, że zapoznał się z tym dokumentem. Gdyby ten dokument był rzeczywiście zawezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego, to powinien on nabrać takiego biegu jak skarga, która została złożona. To nie był dokument  stanowiący zawezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Jeśli  w tym zakresie będą jakiekolwiek wątpliwości, to  ostatecznie rozstrzygnie o tym Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ponadto odnosząc się do wypowiedzi radnej dot. wątpliwości, czy głosować nad tą uchwałą Pan W.Mrozek stwierdził, że radni  nie mają wyboru, ponieważ gmina i reprezentujący gminę burmistrz jest zobowiązany w ściśle określonym terminie do przekazania akt sprawy  wraz ze skargą do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Uchybienie tego terminu skutkuje nałożeniem grzywny.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    10 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      5 radnych.

Za głosowali radni: J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, A.Mróz M.Olejarz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, B.Buksak, W.Gucz, B.Kluka, M.Midor – Burak.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Obywatelskiego „Kudowianie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości została podjęta większością głosów.
 
Ad.6)

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu obecnemu na sesji Rady Miejskiej panu S.Jurcewiczowi – Senatorowi RP, który zwrócił się z prośbą o przywrócenie swoich dyżurów w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój w pierwsze poniedziałki miesiąca. Podczas dyżurów spotykał się z radnymi, mieszkańcami, którzy zwracali się do niego z różnymi sprawami, często bardzo trudnymi. Wyraził wolę współpracy  z władzami miasta w  sprawach związanych z rozwojem  naszego południowego regionu np.  konsultacje nt. spraw transportowych,  skorzystania  z Regionalnych Programów Operacyjnych.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do pana Senatora S.Jurcewicza z prośbą, aby władze we Wrocławiu nie zapominały, że mają  Kudowę-Zdrój. Odnosi się niestety  wrażenie, że do Wrocławia od strony północnej wszystko jest super, a od strony południowej jest jakby zachowawczo. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że mieszkańcy chcieliby, aby droga nr 8 mimo wszystko była drogą ekspresową.
Senator S.Jurcewicz stwierdził, że jeżeli chodzi o drogę nr 8 ma inne zdanie. Wyjaśnił zebranym, co to znaczy droga ekspresowa, ponieważ jest w tej sprawie wiele niejasności. Droga ekspresowa ma bardzo ostre i różne wymagania. Budując drogę ekspresową odetnie się możliwość wjazdu wielu miejscowościom. Poinformował, że sieć transeuropejska uzgodniona przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i decyzje, czy droga nr 8  wejdzie do tej sieci, czy nie zapadły  już w 2005r. Temat został zamknięty i nie ma mowy o włączeniu tej drogi do sieci transeuropejskiej.  Natomiast w konsultacjach jest obecnie Program ogólnie nazywany 2014 – 2023. W pierwszej kolejności należy sobie wyjaśnić co to jest  droga ekspresowa, co to jest droga szybkiego ruchu i droga krajowa. Na pewno wszystkim obecnym na sesji zależy na dwóch sprawach tj. bezpiecznej drogi  i skróceniu czasu dojazdu  do stolicy regionu. Pan Senator stwierdził, że jego zdaniem droga krajowa nr 8 powinna być zmodernizowana a nie remontowana i powinna być drogą o parametrach drogi szybkiego ruchu. Na niektórych odcinkach tej drogi nie ma możliwości wybudowania drogi ekspresowej. Ponadto  pan  Senator poinformował zebranych, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje. Decyzje mają być podejmowanie w czerwcu lub lipcu br. Poinformował również, że wystąpił z pismem do Ministerstwa Infrastruktury o modernizację  w parametrach drogi szybkiego ruchu po tzw. starym śladzie. Modernizacja jest to zmiana w wielu miejscach stanu obecnego.
Radny M.Turoń poinformował, że Rada poprzedniej kadencji oraz obecna Rada boryka się dużym problemem. W Ministerstwie Ochrony Środowiska utknął Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych, który z kolei blokuje gminie możliwość wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych jest sporządzony przez pracowników Parku. Natomiast realizacja tego  Planu Ochrony wymaga akceptacji właściwego Ministra. Plan został przekazany ok. 3 lat temu, ale służby  w tym resorcie z rożnych względów,  do tej pory nie miały możliwości dokonania  oceny Planu.  Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych jest gminie niezbędnie potrzebnym dokumentem do tego, aby zakończyć prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest podstawą do sporządzenia projektu i uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Stąd  prośba do Pana Senatora, aby dowiedzieć się  co blokuje ocenę tego Planu.
Ustalono, że należy przesłać Panu Senatorowi skan korespondencji w sprawie Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który podziękowała Senatorowi S.Jurcewiczowi za obecność na sesji,  zadeklarował chęć pomocy w zorganizowaniu dyżurów w Kudowie-Zdroju oraz jak również współpracy. 
Ponadto poinformował, że odbyło się spotkanie w Nachodzie z udziałem Starosty Nachodu i marszałka Hradec Kralowe, podczas którego mówiono, że zmiana kategorii droga nr 8  dla przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców ze strony Czeskiej jest niezrozumiała. W grudniu Rada Miejskiej podjęła Apel w sprawie w sprawie: konieczności budowy drogi ekspresowej S 8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów oraz pełnej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Kudowa-Zdrój.  Czesi mówią, że o tym nic nie wiedzą. Oni wiedzą o S 3 Lubawka – Hradec Kralowe i to jest uzgodnione, natomiast o drodze nr 8 wiedzą niewiele.
Radna T.Zulińska zwróciła się z pytaniem na jakim etapie jest  remont budynku przy ul. Słone 33, który uległ zniszczeniu wskutek pożaru. Kiedy ludzie będą mogli wrócić do sowich mieszkań. Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy radni mogliby zobaczyć postęp prac remontowych.  
Burmistrz Miasta poinformował, że kilka dni temu wraz z wykonawcą robót remontowych oglądał cały budynek. W ramach zapytanie ofertowego do realizacji prac remontowych wybrano firmę pana Szarka. Wcześniej wykonano miedzianą  instalację elektryczną, natomiast obecnie realizowane są prace budowlane wewnątrz budynku. Jednak nie wszystkie prace można wykonać ponieważ budynek po przeprowadzonej akcji pożarniczej nie został jeszcze osuszony, a najlepszą metodą osuszania jest po prostu wietrzenie. Burmistrz Miasta stwierdził, że po świętach będzie można wprowadzać do budynku pierwszych mieszkańców. Również po świętach,  jeżeli radni wyrażą taką wolę, będzie można obejrzeć budynek i zobaczyć postęp prac remontowych.
E.Bubińska –Z-a Burmistrza w uzupełnieniu do wypowiedzi Burmistrza Miasta stwierdziła, że prace budowlane są mocno zaawansowane. Kilka  mieszkań jest przygotowanych jest już do malowania. Tak jak powiedział Burmistrz  budynek musi być dobrze osuszony. Z pomocy gminy obecnie korzysta 15 rodzin. W mieszkaniach gminnych ulokowane zostały dwie osoby, jedna w noclegowni, cztery rodziny u swoich bliskich i w mieszkaniach wynajmowanym przez gminę mieszka osiem rodzin.  Podjęte zostały również pewne prace związane z funduszami, które  zostały zgromadzone na koncie  Komitetu Społecznego „Na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słone 33 w Kudowie – Zdroju”. Udało się zebrać 19.259,00 zł. Potrzeby tych ludzi zostały zdiagnozowane na podstawie wniosków przez nich składanych do Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydaje się, że obecnie wszystkie rodziny zostały zaopatrzone na tyle, na ile pozwalały możliwości gminy. Tak jak powiedział Burmistrz Miasta po świętach będą podejmowanie decyzje o tym kogo i w jakiej kolejności wprowadzać do budynku.
Obecny na sesji mieszkaniec gminy zwrócił się z pytaniem, czy bałaby możliwość zmian godzin  sesji. Czy byłaby możliwość rozpoczynania sesji w godzinach popołudniowych np. po godz. 15.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że godziny rozpoczęcie sesji rady zostały już przesunięte. Wydaje się, że godz. 14 jest już tą godzoną, która będzie spełniała oczekiwania mieszkańców. Jest to sprawa nad którą można się pochylić. Jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców będzie temat  rozpatrzony.
Radny D.Kandefer zwrócił się z pytaniem, czy można bardziej wykorzystywać świetlicę środowiskową działającą w budynku Caritasu. Świetlica ta jest częściej zamknięta niż otwarta. Dochodzą go głosy, że harcerze nie mają się gdzie podziać  i  szukają  lokum. Być może harcerz mogliby się tam spotykać.
Pani Sekretarz poinformowała, że pani, która opiekuje się harcerstwem w Kudowie – Zdroju otrzymała od niej osobiście  klucze do sali narad.. Korzystają z pomieszczenia kiedy mają  taką potrzebę, a najczęściej jest to w soboty, także harcerze mają się gdzie podziać. Ponadto zgadza się z kwestią związaną z tym, że świetlica środowiskowa jest często nieczynna. Należy zastanowić się nad zmianą tej sytuacji.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest sprawa klubu przedszkolaka, który miał być utworzony (zgodnie z programem wyborczym) w budynku Caritasu.
Sekretarz Gminy stwierdziła, że sprawa ta nie jest jej znana.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o klub przedszkolaka to sprawa jest „świeża”. Jest to sprawa, która wymaga szczegółowego omówienia.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przewodnicząca Rady  Miejskiej
Elżbieta Marecka - SzydłoNa tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VI/15 z dnia 31 marca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.04.2015 10:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż