Protokół nr V/15 z dnia 09 marca 2015 rokuPROTOKÓŁ NR V/15

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 09 marca 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1310

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła V sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

 Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca  Rady udzieliła głosu Burmistrzowi Miasta, który przedstawił zebranym Pana Wojciecha Mrozka – radcę prawnego Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Wiktor Gucz               - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mirosław Olejarz       - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Tadeusz Szełęga        - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr IV/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.01.2015 r. 
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
•    ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasta Kudowa-Zdrój,
•    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku,
•    określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój,
•    bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości,
•    utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
•    powołania członków Rady Muzeum.
5.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    Wolne wnioski – zapytania.

Nie zgłoszono wniosków dot. zmiany porządku obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad V sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 09.03.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr IV/15 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.01.2015 r. 
Przy obecności 10 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Na salę obrad przybył radny B.Buksak. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok

Na salę obrad przybyła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów o kwotę  35.072,00 zł  oraz zwiększenie  planu wydatków  kwotę 166.561,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
-    dział 630 – wprowadza się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu darowizny, którą planuje się uzyskać z Fundacji Polska Miedź z przeznaczeniem na sfinansowanie doposażenia Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju.
-    dział 756 – wykreśla się z rozdziału 75618 dochody w kwocie 2.360.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
-    dział 758 – zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej o 93.722,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w budżecie państwa na 2015 rok i kalkulacji subwencji oświatowej dla gminy Kudowa-Zdrój.
-    dział 801 – zwiększa się o 63.650,00 zł  dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z rozdzielnikiem wykazanym w piśmie Ministra Edukacji Narodowej DE.WB.3513.1.3.2015 z 6.02.2015 roku.
-    dział 900 – zmniejsza się o 20.000,00 zł  dochody z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Eko - kudowianie – nakręceni na segregację – gminny konkurs ekologiczny dla młodych mieszkańców Kudowy-Zdroju” zgodnie z decyzją Zarządu Funduszu z dnia 22.12.2014 roku. Wprowadza się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.360.000,00 zł.
Wydatki:
-    dział 600 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 98.792,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt” w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań z 2014 roku.
-    dział 630 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł na doposażenie Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju (konstrukcja kaskadowa do ekspozycji roślin egzotycznych).
-    dział 700 – zwiększa się o 52.769,00 zł wydatki na remonty lokali gminnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku  z koniecznością remontu mieszkań po pożarze w budynku przy ul. Słone 33.
-    dział 801 – wprowadza się wydatki w rozdziale 80150 w kwocie 560.851,00 zł związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie zgodnej z wyliczeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej stanowiącej część subwencji oświatowej. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę  276.406,00 zł, w  rozdziale 80110 o kwotę 229.440,00 zł, w rozdziale  80120 o kwotę 55.005,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z realizacją w/w zadań.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     12 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasta Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że  projekt  w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust. 1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1)    wielodzietność rodziny kandydata,
2)    niepełnosprawność kandydata,
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorem przedszkola oraz uwzględnione były w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Przyjęto następujące kryteria:
1.    dziecko rodzica /obojga rodziców/prawny opiekun/ prawnych opiekunów pracuje/ pracujących lub prowadzi/ prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą  - wartość punktowa – 70,
2.    czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - wartość punktowa – 12,
3.    dziecko, którego rodzic/rodzice/ prawny opiekun/prawni opiekunowie odprowadza/ odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Kudowa-Zdrój - wartość punktowa – 10,
4.    zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola - wartość punktowa – 5,
5.    dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Kudowa-Zdrój - wartość punktowa – 3.
Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 - letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach na mocy prawa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw-od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to dotyczy również dzieci 3 letnich.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasta Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku 
Głos zabrał S.Jakubiec, który poinformował, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2015 roku wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt . Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław.  Rada Miejska ma obowiązek  uchwalić programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  do 31 marca. Program obowiązywał będzie do 31.12.2015 r. Celem Programu jest:
1)    zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
2)    zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3)    edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
4)    poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy,  która  poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.                                                                             
Dotychczas zasady, o których wyżej mowa były określone przez uchwałę nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.  Ponieważ od wejścia w życie poprzedniej uchwały praktyka stosowania przedmiotowych przepisów wzbogaciła się o ustaloną linię orzeczniczą koniecznym stało się uchwalenie przedmiotowych zasad.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał się       -       0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.  

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy,  która  poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Art. 209a. w ust.1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  stanowi, że jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej, pod warunkiem że roszczenie to zostało zgłoszone łącznie przez właścicieli wszystkich lokali; w razie braku zgody stosuje się przepisy art. 199 Kodeksu cywilnego.  Przeniesienie własności nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po rozpatrzeniu przez właściwe organy wniosków poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o przywrócenie własności tej nieruchomości. Natomiast art. 68 w/w ustawy stanowi, że  właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 i ust. 2.
Ponieważ na terenie Gminy Kudowa-Zdrój znajdują się nieruchomości, których właściciele wyrażają wolę realizacji roszczenia, o którym wyżej mowa proponuje się zastosowanie bonifikaty przy  sprzedaży nieruchomości gminnych w tym trybie w wysokości zaproponowanej w treści uchwały.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem jak duży grunt może być zakupiony z bonifikatą, czy są określone jakieś limity.
B.Kopeć poinformowała, że każda sprawę, każdą nieruchomość  trzeba będzie rozpatrywać indywidualnie. Będzie to wymagało wydzielenia stosownych działek. Różne czynniki będą miły wpływ na ostateczne decyzje.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy,  która  poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. W związku z podjęciem przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju uchwały  nr XLII/291/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej na mocy, której zlikwidowano ul. Cichą koniecznym stało się wykreślenie tej ulicy z granic obwodu głosowania nr 3. Uchwałą nr XLVIII/332/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w gminie Kudowa-Zdrój  nadano nazwy następującym nowoutworzonym ulicom: Bluszczowa, Liliowa, Szafirkowa, Wrzosowa. Wobec czego koniecznym stało się włączenie ich w granice obwodu głosowania nr 2.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania członków Rady Muzeum
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy,  która  poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Uchwałami Nr LVIII/387/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku oraz  nr IX/63/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca 2011 roku  powołano Radę Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju. Art.11 ust.3 ustawy o muzeach stanowi, że kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata. W związku z tym z dniem 30 września 2014 r. upłynęła kadencja Rady. Kandydatów do Rady w składzie przedstawionym w projekcie uchwały wskazali burmistrz miasta oraz dyrektor muzeum. Burmistrz Miasta wskazał 2 kandydatów. Są to: Iwona Biernacik, Bronisław Kamiński. Pozostałych kandydatów wskazał dyrektor Muzeum.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie powołania członków Rady Muzeum została podjęta jednogłośnie. 

Ad.5)

Radna A.Mróz zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu pojawiła się informacja dot. umorzeń należności z tytułu wywozu nieczystości stałych ze względu na nieskuteczność postępowania egzekucyjnego. Radna zwróciła się z pytaniem, czy są jakieś możliwości, aby te należności odzyskać.
Pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy  poinformowała, że ujęte w sprawozdaniu umorzenia należności dotyczą  wywozu nieczystości stałych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Sprawy zostały skierowane do egzekucji i w wyniku postępowań komorniczych należności nie zostały zaspokojone i stąd decyzja o ich umorzeniu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    12 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. 

Ad.6)

Radna M.Midor-Burak zwróciła się  do Burmistrza  Miasta z pytaniem kiedy organizacjom pożytku publicznego zostanie udzielona odpowiedź w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzanie realizacji zadań publicznych gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku. Czy są już wyniki rozstrzygnięcia tego konkursu, kiedy ewentualnie zostaną opublikowane na oficjalnych stronach Kudowy.
Burmistrz Miasta poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał z panią Skarbnik na temat podziału środków dla organizacji pożytku publicznego. Jedyny powód, który  powoduje, że środki nie zostały rozdysponowane to jest inicjatywa dot. powołania jednego wielosekcyjnego klubu sportowego, której jednym z pomysłodawców jest radny B.Buksak. Rozmowy w tej sprawie są bardzo zaawansowane. Burmistrz stwierdził, że nie chce wstrzymywać tych organizacji, ale  chce wiedzieć jak zostanie sfinalizowana sprawa utworzenia wielosekcyjnego klubu sportowego. Radny B.Buksak informuje go co jakiś czas, że jest dobra wola, że są czynione kroki majce na celu utworzenie wielosekcyjnego klub, być może na bazie  KS Włókniarz. Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby, aby sprawa ta został jak najszybciej sfinalizowana, ponieważ jeżeli środki zostaną rozdysponowane to w momencie utworzenia jednego klubu nie będzie środków dla tego klubu.
Radny B.Buksak poinformował, że na początku kadencji Rady Miejskiej wystąpił z inicjatywą ustanowienia w Kudowie-Zdroju jednego klubu sportowego. Takie  funkcjonowanie przynosi wiele korzyści. W sporcie kwalifikowanym funkcjonowanie takiego klubu przynosi wiele korzyści.  Według wiedzy jaką posiada wynika, że istota działania dużego klubu sportowego jest  dużo prostsza niż  funkcjonowanie wielu mniejszych klubów sportowych.  KS Włókniarz funkcjonuje w Kudowie od 1946 r.  Jego marzeniem było, aby doprowadzić do reaktywacji sekcji, które przy tym Klubie funkcjonowały. Rozmawiał w tej sprawie kilkakrotnie z Prezesem KS Włókniarz. Jest dobra wola. Ostateczną decyzję może podjąć Zarząd Klubu i na taka decyzję czeka. Trudno powiedzieć jaka ona będzie, niemniej jednak wie, że jest wola, aby tę sprawę sfinalizować.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że  jest problem. Jeżeli  środki zostaną rozdysponowane w 100% to w momencie kiedy powstanie jedne duży klub sportowy to nie dostanie w roku bieżącym dofinansowania.
Radny M.Turoń  zwrócił się z pytaniem, czy w Kudowie-Zdroju przy zapisywaniu dzieci do szkoły obowiązuje  rejonizacja czy też nie.
Pani E.Ubik poinformowała, że podjęta uchwała Rady Miejskiej obwodach zgodnie z prawem oświatowym obowiązuje. Obwody są, i tak dla gimnazjum jest to całe miasto, natomiast dla  szkoły podstawowej nr 2, która wchodzi w skład ZSP są przydzielone ulice. Obwody są natomiast rodzic ma prawo zdecydować, do której szkoły dziecko będzie chodziło.
Radny M.Turoń w imieniu Klubu Radnych Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój oraz Klubu Radnych Rozwój Kudowy-Zdrój złożył na ręce Przewodniczącej Rady dwa pisemne wnioski dot.:
1.    wykonania łagodnego podjazdu dla wózków wzdłuż ż schodów od skrzyżowania ul. Moniuszki i ul. Zdrojowej tj. naprzeciw wejścia do teatru Zdrojowego w dół do Parku Zdrojowego.
2.    utworzenia otwartej siłowni zewnętrznej, z której korzystać będą mogli zarówno turyści odwiedzający nasze miast, jak również mieszkańcy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że sprawę budowy siłowni zewnętrznej na terenie Parku  należy omówić z projektantem. Wniosek zostaje przyjęty do realizacji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Sosincke, która nawiązując do podjętej przez radę  Miejska uchwały przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2015 roku, zwróciła się z wnioskiem, aby jak najszybciej  ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na  świadczenie usług sterylizacyjnych.
Pan S.Jakubiec poinformował, że przetarg został już ogłoszony i zostanie rozstrzygnięty 12 marca br.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu A.Filarowskiemu, który  w imieniu mieszkańców ul. Fabrycznej zwrócił się z wnioskiem o posprzątaniem piasku zalegającego po zimie  na ulicy i chodnikach. 
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani M.Moric, która w imieniu swoim i mieszkańców zwróciła się z wnioskiem, aby sesje Rady Miejskiej odbywały się w godzinach popołudniowych.  Obecnie mieszkańcy nie mają możliwości uczestniczenia w sesjach, ponieważ są w pracy lub w szkole.  Jeżeli sesje będą odbywały się w godzinach popołudniowych to mieszkańcy na pewno będą w nich uczestniczyć.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który odpowiadając  na prośbę pana A.Filarowskiego  poinformował, że odbył wizytę w Nachodzie, gdzie uczestniczył  w spotkaniu z przedsiębiorcami oraz rozmawiał ze  Starostą J.Birke na temat udostępnienia sprzętu zamiatającego. Burmistrz stwierdził, że miasto jest sprzątane na bieżąco. Jednak od połowy marca trzeba będzie rozpocząć sprzątanie miasta po zimie.
Natomiast jeżeli chodzi o wniosek dot. organizacji sesji Rady Miejskiej w godzinach popołudniowych  to uważa, że jest to jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Ponadto  należy zauważyć, iż posiedzenia Komisji Rady Miejskiej odbywają się w godzinach popołudniowych.  Mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji i dyskutować z radnymi.
Przewodnicząca Rady  stwierdziła, że tak naprawdę to nad czym pracują radni, odbywa  się  na posiedzeniach Komisji, które najczęściej rozpoczynają się o godz.14 i trwają długo. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć każdy mieszkaniec i tak jak powiedział wcześniej Burmistrz Miasta może  zabrać głos. Miejscem, gdzie można śledzić  to nad czym Rada pracuje są właśnie posiedzenia Komisji.  Informacje  o terminach Komisji umieszczane są na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta, na stronie BIP oraz na stronie internetowej Kudowy-Zdroju.  Praca Rady tak naprawę odbywa się na Komisjach. Trwają długo, mają burzliwy przebieg. W posiedzeniach Komisji uczestniczy Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, kierownicy jednostek organizacyjnych.
Radny B.Buksak zwrócił się z prośbą o posprzątanie terenu znajdującego się bezpośrednio za stadionem KS Włókniatz.  Robi się tam wysypisko śmieci. Można tam dojechać od ul. Norwida.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że na górnej części ul. Słonecznej powyżej  siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych nadal nie posprzątano zalegających tam gałęzi.
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa ta była zgłaszana już przez kilka innych osób. Zostanie to wykonane przez gminę.
Radna M.Midor-Burak poinformowała, że mieszkańcy zgłosili chęć posprzątania drewna po wykonanych cięciach, ale bez zgody Burmistrza Miasta nie mogą tego zrobić.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zostanie przeprowadzona wizja lokal i wtedy zostanie podjęta decyzja. Ponadto poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na  remont ul. Kościelnej, 10.03.2015 r. zostanie podpisana umowa z firmą Strabag, a inwestycja ma być zakończona do końca czerwca.
Jeżeli chodzi o środki i projekty unijne to gmina się do tego przygotowuje. Powołany został duży zespół, a o efektach jego pracy radni zostaną poinformowani na odrębnym spotkaniu.
Odbyło się spotkanie ze Starostą Hronowa panią J.Nedvedową podczas, którego rozmawiano o  wspólnych zamierzeniach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady V sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta  Marecka-Szydł
o


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr V/15 z dnia 09 marca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.03.2015 10:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż