Protokół nr IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku


PROTOKÓŁ NR IV/15

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 stycznia 2015 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1310

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła IV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nieobecni:
1.    Bogusław Kluka     - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad: 
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr III/14 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 r. 
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
•    przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
•    zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
•    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
•    wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
•    wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa - Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych,
•    planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015,
•    planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2015.
5.    Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6.    Wolne wnioski – zapytania.

Nie zgłoszono wniosków dot. zmiany porządku obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad IV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.01.2015 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr III/14 z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół z sesji Rady Miejskiej został przyjęty  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały zakłada przekazanie kwoty 2.000 zł dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Kwota ta zostania przeznaczona na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych Placówki  Straży Granicznej w Kłodzku, która  będzie odbywała wzmożone patrole na Terenia gminy Kudowa-Zdrój. W uchwale III/6/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 ujęto  w planie wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy kwotę 2.000 zł w rozdziale 75406 „Straż Graniczna”.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     14 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Głos zabrała pani E.Ubik, która poinformowała, że  projekt  w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Projekt w/w uchwały  został radnym przedstawiony ponieważ, w uchwale podjętej przez Radę Miejska w dniu 14.11.2015 r. nie ustalono górnej  granicy dodatku funkcyjnego dla dyrektora i zastępcy. Nadzór Prawny Wojewody Dolnośląskiego zwrócił na to uwagę i uznał, że należy to uściślić.  Ma to być konkretna kwota bądź widełki dla tego dodatku. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    11 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      3 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, J.M. Fabrycka, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: B.Buksak, W.Gucz, M.Midor - Burak,Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia została podjęta większością głosów. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Głos zabrała  M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że organ Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego  stwierdził nieważność uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania  podjętej na sesji 30.12.2014 r. Przedstawiony radnym w/w projekt uchwały został przygotowany z uwzględnieniem wszystkich uwag Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, jak również został z nim  skonsultowany. 
Radny B.Buksak zwrócił się z prośbą o podanie informacji jakie opłaty będą pobierane za te świadczenia.
M.Kryczka poinformowała, każda osoba korzystająca z w/w usług będzie miała wytrawioną decyzję, w której będzie określona kwota  odpłatności, ponieważ zależy ona od wysokości dochodu. Ogólna kwota dla osób, którym świadczone są w/w usługi wynosi  ok. 1.200 zł miesięcznie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Głos zabrał P.Maziarz – Burmistrz Miasta,  który  poinformował, że  w  związku z upływem kadencji i koniecznością powołania nowej Rady  Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole  Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Starosta Kłodzki  zwrócił się z prośbą o wytypowanie jednej osoby do składu powyższej Rady. W ubiegłej kadencji przedstawicielem Gminy Kudowa-Zdrój w Radzie Społecznej SP ZOZ był radny M.Olejarz.  Poinformował, że przeprowadził rozmowę z radnym M.Olejarzem, który wyraził wolę pracy  w Radzie  Społecznej SP ZOZ w Kłodzku.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    13 radnych
przeciw było         -       0 radnych
wstrzymał się       -       1 radny.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.OlejarzUchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa Zdrój do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
 została podjęta większością głosów.  

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa - Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Głos zabrał P.Maziarz – Burmistrz Miasta,  który  poinformował, że  Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych zwrócił się z prośbą o wyłonienie reprezentanta Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych na kadencję 2015 – 2020. Poinformował, że jako wiceburmistrz  był  pierwszym przedstawicielem Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Pełnił tę funkcję do czasu złożenia rezygnacji w trakcie trwania kadencji, po uzgodnieniu tej kwestii z ówczesnym burmistrzem miasta. W tym czasie pełnił również  funkcję w zarządzie Dolnośląskiej  Organizacji Turystycznej i innych stowarzyszeniach.  Trudno było połączyć tę ważną i odpowiedzialną funkcję w Radzie  Naukowej PNGS i sprostać angażowaniu się w sprawy PNGS, które są bardzo ważne.  Wówczas zaproponował burmistrzowi miasta, aby jego następcą była pani A.Potoczna, której kadencja się zakończył i stąd pismo pana Dyrektora.  Burmistrz Miasta poinformował, że rozmawiał z panią A.Potoczną, panem  Dyrektorem PNGS oraz Panią Wiceburmistrz. Z racji tego, że sprawy Parku Narodowego są sprawami ważnymi i należy utrzymywać stały i bezpośredni kontakt z PNGS, a wiceburmistrz jest jego najbliższym  współpracownikiem,  zgłasza kandydaturę pani E.Bubińskiej do Rady Naukowej PNGS.
Następnie głos zabrał pan J.Korybo – Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych, który poinformował, że ustawodawca określił w ustawie o ochronie przyrody tzw. ciało doradcze dla dyrektora parku, w skład którego wchodzi od 10 do 20 osób. Wszystkie ważne decyzje, które ma podejmować dyrektor parku powinny być skonsultowane z Radą Naukową. Rada naukowa ma charakter merytoryczny. Wiedza interdyscyplinarna  członków Rady  jest bardzo szeroka, w związku z tym ich pomoc jest nieodzowna, szczególnie wtedy gdy tworzy się np. plany  ochrony Parków Narodowych czy zadania ochronne. W zakresie funkcjonowania Rady znalazło się również miejsce dla przedstawicieli samorządów, z tego względu, że Park jest otoczony przestrzenią publiczną i jest nie hermetyczny. W związku  z tym kontakt z samorządami z otoczenia Parku Narodowego  najlepiej się realizuje poprzez członkostwo w Radzie Naukowej.  Rada Naukowa spotyka się najczęściej  2 razy do roku. Jeden dzień to są obrady plenarne, drugi dzień to wyjście w teren i omawianie różnego rodzaju  problematyki.  Rada Naukowa powoływana jest na kadencję trwającą 5 lat. Stosownie do art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody członków rady naukowej powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak są rozwiązane sprawy dot.  bezpieczeństwa ppoż.
Pan J.Korybo poinformował, że corocznie w kwietniu PNGS przechodzi pełną kontrolę  przeprowadzaną przez Państwową Straż Pożarną z Kłodzka. Opracowany jest plan obrony, wszystkie  drogi  pożarowe, które nadają się do przejazdu samochodem pożarowym mają swoje  oznaczenia. Oznaczone są również punkty poboru wody. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa - Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015

Przewodnicząca Rady  poinformowała, że przestawiony plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok został opracowany po konsultacjach z Burmistrzem Miasta i był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015
została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2015

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2015 została podjęta jednogłośnie. 

Ad.5)

W związku z tym, że w dniu   14.01.2015 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z Panią Jadwigą Radziejewską  Dyrektorem SP ZOZ Kłodzko. Rozmowy dotyczyły nocnej oraz świątecznej opieki medycznej nad mieszkańcami Kudowy-Zdroju, radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem, czy już wiadomo coś więcej na ten temat.
Burmistrz Miasta poinformował, że temat świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej jest nadal kontynuowany. Trwają cały czas rozmowy, jest to sprawa bardzo ważna i chciałby, aby to się zmieniło. Ze względów proceduralny jest to sprawa bardzo trudna, aczkolwiek jego zdaniem nie jest to sprawa niemożliwa do załatwienia. Ona musi być załatwiona  dla dobra naszych mieszkańców.  Ponadto poinformował, że w dniu 09.01.2015 r. odbyło się spotkanie  ze starostą  Nachodu Panem  Janem Birke, w czasie którego również poruszano sprawę opieki zdrowotnej, którą świadczy,    może świadczyć i jak świadczy szpital nachodzki. Będzie to  również tematem spotkania, które odbędzie  się w lutym z udziałem pana J.Birke oraz dyrektora nachodzkiego szpitala.
Radny M.Turoń  zwrócił się z pytaniem czy odbyła się już wizja lokalna działki nr 13/3 obręb Jakubowice i czy został podjęta decyzja w sprawie przedłużenia umowy obecnemu dzierżawcy. Ponadto zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat  wydzierżawienia  części działek nr 574 i 575 obręb Słone.
Burmistrz Miasta poinformował, że działka nr 13/3 obręb Jakubowice zostanie wydzierżawiona obecnemu  dzierżawcy pod warunkiem, że  zgodnie z pismem, które otrzymał, zostanie ona uporządkowana.  Muszą być tam usunięte pewne rzeczy do czego obecny dzierżawca został zobowiązany.  Natomiast jeżeli chodzi o działki nr 574 i 575 obręb Słone Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa jest trudniejsza. Osoby zainteresowane wydzierżawieniem w/w działek zostały poinformowane o przedłużeniu terminu załatwienia tej sprawy, ponieważ chodzi o wydzierżawienie części działki, która znajduje się na samym początku wjazdu na  tzw. starą drogę. Odbyło się spotkanie, na którym niestety nie były obecne wszystkie strony. Prowadzona jest z Urzędem bardzo obszerna korespondencja, która wymaga bardziej wnikliwej oceny.  O zakończeniu sprawy poinformuje radnych w późniejszym terminie. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. 

Ad.6)

Radna S.Bielawska – poruszyła sprawy dot. sytuacji mieszkaniowej w Kudowie-Zdroju. Poinformowała, że kiery rozpoczynała pracę w Komisji Spraw Społecznych lista  przydziału mieszkań zamykała się na liczbie 40 rodziny, obecnie na liście jest 45 osób. Jak widać sytuacja się pogarsza. Mieszkańcy są odsyłani od Komisji do Burmistrza, od Burmistrza do Komisji. I z tego  właściwie nic nie wynika. Nie ma nowych mieszkań. Wydaje się, że budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Łąkowej też nie rozwiąże  problemu.  Radna stwierdziła, że być może należałoby się zastanowić na tzw. delężakiem przy ul. Łąkowej, być może należałoby do zostawić a nie burzyć. Może należałoby go wyremontować i w ten sposób pomóc mieszkańcom.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o mieszkania komunalne to nie są one obecnie sprzedawane. Nie podjął decyzji o ich sprzedaży. Należy zastanowić się nad budynkiem przy ul. Kościuszki. Należy do tej sprawy wrócić, ponieważ możliwość adaptacji jest.  Z przeprowadzonych rozmów w tej sprawie wynika, ze jest możliwość uzyskania dwóch dużych mieszkań. Jest również budynek przy ul. Głównej. Jednak  to wszystko determinuje na chwilę obecną budynek przy ul. Słone 33, który uległ zniszczeniu po pożarze. Obecnie jest tam przeprowadzany remont instalacji elektrycznej. Trwają tam prace, które pozwolą przywrócić budynek do normalnego funkcjonowania. Koszty remontu budynku są wysokie. Remont obejmuje całość budynku łącznie z 2 lokalami, które uległy spaleniu.
Burmistrz stwierdził, że sprawy mieszkaniowe są bardzo trudne.  Są takie sytuacje, gdzie  osoba z kilkorgiem dzieci  czeka na przydział mieszkania. Nie chce powiedzieć, że ta osoba np. jutro dostanie mieszkanie.  Radni muszą zrozumieć, że obejmując to stanowisko, pewną sytuację przejął. Wszyscy będziemy się pochylać na rozwiązaniem tego problemu, ale wymaga to czasu. Należy wspólnie zastanowić się jak w tej kwestii pomóc naszym mieszkańcom.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy gmina mogłaby skorzystać z tzw. społecznego budownictwa - TBS, gdzie państwo dopłaca. Trzeba się nad tym zastanowić, żeby coś w naszym budownictwie komunalnym zmienić. Od 1970 r. nie wybudowano w Kudowie żadnego mieszkania komunalnego.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy wiadomo już co było przyczyną pożaru w budynku przy ul Słone 33. Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy nadal w Urzędzie prowadzony jest audyt wewnętrzny, czy są już może jakieś wnioski.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeszcze nie są znane przyczyny pożaru.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego M.Turonia Pani Skarbnik poinformowała, że audyt ma trwać przynajmniej 12 miesięcy więc żadnych wniosków jeszcze nie ma.
Radna S.Bielawska zwróciła się w pytaniem dlaczego przy zmianie sekretarki w Urzędzie Miasta nie został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Ewentualnie chciały by wiedzieć jaka umowa został podpisana z obecnym pracownikiem.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że w ustawie o pracownika samorządowych jest opisanych kilka kategorii pracowników. Są to m.in. stanowiska urzędnicze, pomoc administracyjna, stanowiska nie związane z wykonywaniem zadań stricte administracyjnych.  Ustawodawca w ustawie o pracownikach samorządowych zastrzegł, że na stanowiskach urzędniczych mogą być zatrudniani pracownicy, którzy zostaną wyłonieni w drodze naboru. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc administracyjna takiego  wymogu nie ma.  W tym przypadku pracodawca ma prawo sobie dobrać taką osobę, do której ma zaufanie, która spełni jego oczekiwania na takim stanowisku pracy.  Stanowisko sekretarki nie jest stanowiskiem urzędniczym wobec tego Pan Burmistrz miał pełną swobodę  w zatrudnianiu bez przeprowadzania jakiejkolwiek procedury związanej z naborem.
Radny W.Gucz stwierdził, że jak wszyscy wiedzą w ostatnim okresie na drodze nr 8  odbyły się blokady tej drogi od Kobierzyc do Dusznik –Zdroju. Kudowa-Zdrój jakby nie była tym zainteresowana. Radny uważa, że nasza gmina powinna być tym zainteresowana i powinniśmy się do tego przyłączyć. Nie wystarczy przesłanie uchwały do ministerstwa, Blokady były organizowane pod patronatem Urzędów Miast.
Burmistrz Miasta stwierdził, że urząd burmistrza jest od tego żeby strzec prawa. Można na ten temat dyskutować. Wiemy, że zbliżają się wybory parlamentarne. Dobrze by było, żeby te blokady z różnej inspiracji były skuteczne. Należy zadać pytanie, czy te blokady są na skuteczne, czy skuteczniejsze będą procedury przewidziane prawem np. konsultacje społeczne dot. budowy drogi nr 8. Nasz apel został przekazany i jest zarejestrowany w Ministerstwie Infrastruktury i jest dokumentem obowiązującym. Burmistrz Miasta stwierdził, że wg. niego należy postępować długodystansowo, skutecznie i w wyważony sposób.   

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2015 08:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż