Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.1.2015
Kudowa-Zdrój, 18-02-2015

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17-02-2015

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-02-2015 pod numerem 16357-2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie 1. Prosimy o korektę ilości w poz. 58.8.1. przedmiaru robót części drogowej. Obecnie w pozycji widnieje 0,00 ha.
Odpowiedź: Wartość ww. pozycji w przedmiarze wynosi 0,004 ha. Jednocześnie Zamawiający informuje, że załączone przedmiary nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej edytowalnych załączników do SiWZ.
Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy formie wzorów załączników do SIWZ zamieszczonych na stronie internetowej. Jednocześnie informuje, że w przypadku braku miejsca w ww. załącznikach na wprowadzenie wszystkich wymaganych informacji należy sporządzić i podpisać stosowny załącznik o treści jak we wzorze.   

Pytanie 3. Prosimy o uszczegółowienie zakresu robót związanego z wykonaniem remontu wylotu do rzeki. W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji brak jakichkolwiek rysunków dotyczących tego zakresu robót. SST również nie precyzują zakresu robót w sposób umożliwiający prawidłową wycenę (brak m.in. wymagań dotyczących klap zwrotnych i umocnienia skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym).
Odpowiedź: W dokumentacji przewidziano wykorzystanie istniejących wylotów do potoku Klikawa. Remont polega na ewentualnym udrożnieniu istniejących kanałów i oczyszczenie brzegów w rejonie wylotów.

Pytanie 4. Na stronie 14. opisu do projektu budowlanego wskazano, że na kanale za studnią Dli przed odprowadzeniem do potoku Klikawa należy zastosować separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem I wewnętrznym kanałem odciążającym o przepływie 20 l/s, natomiast później w opisie jest mowa o możliwości zrezygnowania z separatora ze względu na duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego w ul. Kościelnej. Decyzję o ewentualnej rezygnacji ma podjąć Inwestor. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie kontraktu, prosimy o jednoznaczne określenie czy w wycenie należy ująć wycenę separatora. Brak klarownej informacji powoduje nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi udzielonej 16.02.2015r. poinformował Wykonawców, że zrezygnował z separatora.
Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 17-02-2015 - IFE/ZP.271.1.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.02.2015 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:18.02.2015 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 86