Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.1.2015
Kudowa-Zdrój, 16-02-2015

Odpowiedzi na zapytania z dnia 11-02-2015


do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Kudowie-Zdroju” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-02-2015 pod numerem 16357-2015.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, w związku z wniesieniem niżej wymienionych zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

 1. Czy podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ma być wykonywana na miejscu przy użyciu istniejącego kruszywa występującego jako podbudowa, czy z dowożonej mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego cementem wyprodukowanej w węźle betoniarskim ?
  Odpowiedź: Do wykonania powyższej warstwy można użyć gruntu wykopanego uprzednio podczas korytowania, jednak przed wbudowaniem takiego materiału należy każdorazowo uzyskać zgodę projektanta. Należy założyć, że do utylizacji przewidziano 50% istniejącej podbudowy, a pozostała część zostanie wykorzystana przy wykonywaniu warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

 2. Jaki asfalt należy zastosować do mieszanki asfaltowej SMA, która będzie wbudowana w warstwę ścieralna, nawierzchni?. Czy-ma być to asfalt zwykły, czy polimeroasfalt?.
  Odpowiedź: Warstwa ścieralna z mieszanki SMA ma być wykonana na bazie polimeroasfaltów.

 3. W opisie technicznym znajduje się zapis dotyczący ewentualnego zastosowania ; separatora wód opadowych za studnią rewizyjną D11 przed odprowadzeniem, ich do potoku Klikawa. Prosimy o określenie przez Inwestora, czy taki separator należy zastosować, a jeżeli tak to prosimy o podania jego danych technicznych ?. W części rysunkowej separator nie jest uwzględniony.
  Odpowiedź: Ze względu na brak wymagań prawnych, podział kanału na kilka odcinków i duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego w ul. Kościelnej inwestor rezygnuje z separatora.

 4. Prosimy o podanie rodzaju wpustów żeliwnych, w jakie powinny zostać zaopatrzone studzienki ściekowe. Czy mają być to wpusty zwykłe, czy krawężnikowe ?
  Odpowiedź: Przy lokalizacji wpustu w miejscu krawężnika zwykłego – wpusty krawężnikowe, przy krawężnikach obniżonych – wpusty zwykłe.

 5. Czy podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego. Jeżeli tak to prosimy o podanie stawki obowiązującej w Gminie Kudowa-Zdrój za zajęcie 1.m2 pasa drogowego.
  Odpowiedź: Zgodnie z uchwałą nr LI/346/10 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju dnia 24 lutego 2010 roku na cele związane z budową, przebudową lub remontem drogi gmina nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego.

 6. Na stronie 11 Opisu Technicznego mowa jest o projektowanym nowym wodociągu oraz przełożeniu istniejącego wodociągu. Prosimy o załączenie w wersji elektronicznej projektu technicznego oraz przedmiaru dotyczącego wykonania robót wodociągowych.
  Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej.

 7. Podczas wykonywania prac w pobliżu istniejących sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych oraz wodociągowych należy w/w sieci zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prosimy o podanie ilości i rodzaju zabezpieczeń, jakie należy zastosować na tych sieciach.
  Odpowiedź: Zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do SIWZ. Ilość skrzyżowań z nowo projektowaną siecią kanalizacji deszczowej: z siecią gazową – 9 kolizji, z siecią telekomunikacyjną – 2 kolizje.


Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. RS/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odpowiedzi na zapytania z dnia 11-02-2015 - IFE/ZP.271.1.2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:16.02.2015 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:16.02.2015 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 84