Protokół nr III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku


PROTOKÓŁ NR III/14

z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 grudnia 2014 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1340

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła III sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała radnych,  mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad: 
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr I/14 z sesji Rady Miejskiej z dnia 1.12.2014 r. i nr II/14 z sesji Rady Miejskiej z dnia 8.12.2014 r.
4.    Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
-    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
-    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych  założeń do budżetu,
b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki.
-    planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
-    określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
5.    Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do pkt. 4 proponowanego porządku obrad
Apelu nr 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów.

W związku z tym, że  nie zgłoszono innych wniosków co do zmiany porządku obrad, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek  Burmistrza Miasta o wprowadzenie do pkt. 4 proponowanego porządku obrad Apelu nr 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów.

Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty  jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad III sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.12.2014 r. oraz, że punkty 1, 2  porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów z sesji Rady Miejskiej nr I/14 z dnia 01.12.2014 r. oraz nr II/14 z dnia 08.12.2014 r.

Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały  przyjęte  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4)

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że konieczność uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy wynika z ustawy o finansach publicznych. W przedstawionej prognozie finansowej zgodnie w rozporządzeniem  Ministra Finansów zostały ujęte dane dotyczące wykonania za 2012 i 2013  rok, plan na 2014 rok wynika z uchwały  budżetowej, która funkcjonuje na chwilę obecną, dane na 2015 r. wynikają z projektu  uchwały budżetowej na 2015 r., natomiast w latach 2016 – 2025  wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków przyjęto z zastosowaniem  przewidywanych wskaźników inflacji wynikających z założeń makroekonomicznych. Załącznik nr 1 do projektu uchwały zawiera tabelaryczne ujęcie wszystkich danych, łącznie z wyliczeniem wskaźnika zadłużenia  gminy. Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2015-2018. Załącznik ten zawiera następujące pozycje  leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej - zmniejszenie nakładów na utrzymanie terenów zielonych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Łąkowej w Kudowie-Zdroju - zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego i socjalnego. Jeżeli chodzi o kształtowanie się zadłużenia to na 2015 rok  złożone są przychody budżetu  w kwocie 1.200.000 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W następnych latach nie przewojuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek, natomiast rozchody są rozłożone do 2025 roku i zawierają zarówno spłaty kredytów i pożyczek  jak również wykup obligacji komunalnych. Kwota długu, która jest wykazana w wieloletniej prognozie finansowej składa się z tzw. zadłużenia, które spłacane jest rozchodami, jak również zadłużenia, które jest spłacane kosztami. Kwota zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wynosi 21.666.200,00 zł i prognozuje się spłatę do 2025 roku  z wyjątkiem kredytów, które zostały zaciągnięte na finansowanie inwestycji w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na głosowano następująco:

za było                    -     15 radnych
przeciw było          -       0 radnych
wstrzymało się      -       0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok
a)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że procedura uchwalania budżetu gminy oraz zasady szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zostały określone w uchwale Rady Miejskiej  nr III/7/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą do 15 listopada każdego roku  przed rozpoczęciem roku budżetowego Burmistrz Miasta  przedkłada radnym projekt uchwały budżetowej. Radni w Komisjach pracują nad projektem uchwały budżetowej. Komisją właściwą do zaopiniowania projektu budżetu jest Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna. Na  zakończenie prac na projektem budżetu odbywa się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej z udziałem przewodniczących poszczególnych Komisji, na którym wypracowywane są wnioski dotyczące  projektu budżetu.
Pani Skarbik poinformowała, że przyjęto następujące  założenia do projektu budżetu na 2015 rok:
-    wskaźnik planowanej inflacji na poziomie 1,2 %,
-    wskaźnik wzrostu stawek podatkowych w wysokości 0,4 %,
-    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników fizycznych -  2,00 %,
-    wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto dla pracowników umysłowych -  1,00 %,
-    wysokość środków na wynagrodzenia nauczycieli należy projektować w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( t.j.  Dz.U z 2014 roku poz. 191 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi przyjmując dla okresu styczeń-sierpień 2015 roku organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, a dla okresu wrzesień-grudzień 2015 roku przewidywaną przez Dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2015/2016.
Ponadto poinformowała, że Ministerstwo Finansów  w wydanej interpretacji  jednoznacznie określiło zasady  poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych. Z interpretacji ogólnej  Ministerstwa wynika, że gmina takiej  opłaty pobierać nie może.  Wpłynie to na zmniejszenie dochodów gminy w roku bieżącym tylko z opłaty uzdrowiskowej natomiast w następnych latach także z dotacji uzdrowiskowej, którą gmina otrzymuje z budżetu państwa. Poinformowała również o zmniejszeniu dotacji wyrównawczej (dotyczy to tylko roku 2015) w wyniku przeprowadzenia upadłości firmy  Centrum i przeprowadzenia tzw. umorzenia z urzędu., które wpłynęło na zwiększenie podstawy  podatków w  2013 r. 

b)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Gminy  odczytała projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, który został przekazany radnym na sesji Rady Miejskiej w dniu 01.12.2014 r.

c)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę nr III/267/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2014 roku  w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
W/w uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
Radny M.Olejarz - Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej  odczytał opinię Komisji Gospodarczo -  Ekonomicznej  dot. przedłożonego projektu budżetu gminy na 2015 r.  – opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
Skarbnik Gminy  odczytała stanowisko w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 – stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Radny  W.Gucz poinformował zebranych, że na licznych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej kiedy omawiano projekt budżetu gminy  padło pytanie dotyczące zatrudnienia animatora w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,  trenerów w ramach „Akademii Orlika” oraz trenerów piłki siatkowej oraz zatrudnienia  trenera środowiskowego. W obu przypadkach  kwoty przeznaczone na wynagrodzenia są dość znacznie. W pierwszym przypadku jest to kwota 37.750,00zł,  a  w drugim  jest to kwota 27.258,00 zł.  Radny  zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie ilu osób to dotyczy i na jakich zasadach mają zawarte umowy.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że  takie zestawienie zostało przygotowane natomiast nie ma tego ze sobą i nie jest w stanie odpowiedzieć na w/w pytanie. Stwierdziła, że jeżeli radni pozwolą to taka informacja zostania im przekazana na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Głos zabrał radny M.Olejarz, który stwierdził, że  temat ten został poruszony na posiedzeniu  Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej i umówiono się, że sprawa zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Komisji,
Burmistrz Miasta zwrócił się do  Wiceprzewodniczącego Rady czy jest jakaś zmiana, ponieważ były pewne ustalenia i chcemy je realizować. Ustalono, że taka informacja  zostania przedstawiona  na posiedzeniu Komisji  a nie na sesji Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na wspólnym  posiedzeniu Komisji, które odbyło się 29.12.2014 r. nie została taka informacja przedstawiona, dlatego też zwrócił się z takim pytaniem.
Radny M.Olejrz poinformował, że 29.12.2014 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na którym omawiane były materiały na sesję.  Natomiast jeżeli chodzi o sprawę animatora sportu i zatrudnienia  trenerów środowiskowych to ustalono, że informacja zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w projekcie  budżetu zwykle znajdowały się zadania do wykonania w roku budżetowy związane z infrastrukturą budowlaną mieszkań i domów komunalnych. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na ten temat. 
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że  taki plan nie został szczegółowo rozpisany, natomiast jeżeli jest taka potrzeba to plan zadań remontowych i inwestycyjnych związanych  z komunalnym zasobem mieszkaniowym zostanie również przedstawiony na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.

g)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
Pani Skarbnik poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej na 2015rok zgłoszono następujące poprawki i  autopoprawki:
1.    Zmiana zapisu w § 2 ust. 2 pkt 1a i 1b oraz w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w związku ze zmianą sposobu świadczenia usług opiekuńczych.
       było:
      „1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.013.801,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.701.784,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.312.017,00 zł”
jest po zmianach:
„1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.013.801,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.761.784,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.252.017,00 zł”
2.    Zmiana w tabeli 2 „ Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok” w rozdziale 85228 poprzez zmniejszenie w  § 4300 o 60.000,00 zł i wprowadzenie § 4170 – 53.000,00 zł i § 4110 – 7.000,00 zł
3.    Zmiana w tabeli 2 „ Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok” w rozdziale 75023 poprzez zmniejszenie w  § 4300 o 10.000,00 zł i zwiększenie § 4390  o 10.000,00 zł  w związku z planowanym przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.
4.    Zmiana w tabeli 4 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2015 rok”  w rozdziale 85212 po stronie wydatków poprzez wykreślenie zbędnego zapisu:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  7.500,00 zł”
oraz poprawienie błędnego zapisu:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  96.000,00 zł” na prawidłowy zapis:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  103.500,00 zł”.
5.    Wykreślenie z treści uzasadnienia po stronie wydatkowej w dziale  Administracja publiczna (750) w punkcie 6 wydatków na wydawanie „Kuriera Kudowskiego” w kwocie 20.000,00 zł i przeznaczenie tej kwoty na pozostałe zadania promocyjne wg potrzeb, które po zmianie wynoszą 130.000,00 zł.
6.    Poprawienie w treści uzasadnienia po stronie wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie poprzez poprawienie kwot w punkcie 2 (zmniejszenie wydatków o 50.000,00 zł)  dopisanie pkt 11 w brzmieniu:
„11.    wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z budową zespołu przedszkolno-żłobkowego”.

h)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie następujące poprawki i  autopoprawki do projektu uchwały budżetowej:
1.    Zmiana zapisu w § 2 ust. 2 pkt 1a i 1b oraz w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w związku ze zmianą sposobu świadczenia usług opiekuńczych.
       było:
      „1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.013.801,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.701.784,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.312.017,00 zł”
jest po zmianach:
„1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.013.801,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.761.784,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.252.017,00 zł”
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.
2.    Zmiana w tabeli 2 „ Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok” w rozdziale 85228 poprzez zmniejszenie w  § 4300 o 60.000,00 zł i wprowadzenie § 4170 – 53.000,00 zł i § 4110 – 7.000,00 zł
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
       W/w poprawka została przyjęta jednogłośnie.

3.    Zmiana w tabeli 2 „ Planowane wydatki gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok” w rozdziale 75023 poprzez zmniejszenie w  § 4300 o 10.000,00 zł i zwiększenie § 4390  o 10.000,00 zł  w związku z planowanym przeprowadzeniem audytu wewnętrznego.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

4.    Zmiana w tabeli 4 „ Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2015 rok”  w rozdziale 85212 po stronie wydatków poprzez wykreślenie zbędnego zapisu:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  7.500,00 zł”
oraz poprawienie błędnego zapisu:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  96.000,00 zł” na prawidłowy zapis:
„4110  Składki na ubezpieczenia społeczne  103.500,00 zł”.
Przy obecności 15 radnych na sali   głosowano następująco:

za było                 -      15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

5.    Wykreślenie z treści uzasadnienia po stronie wydatkowej w dziale  Administracja publiczna (750) w punkcie 6 wydatków na wydawanie „Kuriera Kudowskiego” w kwocie 20.000,00 zł i przeznaczenie tej kwoty na pozostałe zadania promocyjne wg potrzeb, które po zmianie wynoszą 130.000,00 zł.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      14 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymał się       -      1 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: M.Turoń.
W/w autopoprawka została przyjęta większością głosów.

6.    Poprawienie w treści uzasadnienia po stronie wydatkowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie poprzez poprawienie kwot w punkcie 2 (zmniejszenie wydatków o 50.000,00 zł)  dopisanie pkt 11 w brzmieniu:
„11.    wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z budową zespołu przedszkolno-żłobkowego”.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:

za było                 -      15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

 Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
W/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

i)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
I.Biernacik - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

j)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Przewodnicząca Rady odczytała a następnie poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Głos zabrała  M.Kryczka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że podjęcie niniejszej uchwały pozwoli gminie na realizowanie jednego z głównych obowiązkowych zadań jakim jest  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania została podjęta jednogłośnie. 

•    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt Apelu nr 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S 8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów oraz pełnej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Kudowa-Zdrój

Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że projekt  Apelu został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Stwierdziła, że od pewnego czasu bardzo głośne i medialne  są akcje związane z poprawą bezpieczeństwa  na drodze krajowej nr 8.  Oprócz form protestu mieszkańców i organizacji  pozarządowych mających na celu zwrócenie uwagi na stan techniczny i stan bezpieczeństwa tej drogi, pojawiła się również inicjatywa, aby samorządy aktywnie włączyły się w akcję  mającą na celu  przystąpienie do budowy drogi ekspresowej S8. Od wielu lat prowadzona jest dyskusja na temat wybudowania na odcinku Wrocław-Kłodzko-Boboszów drogi ekspresowej S8. Osobą bardzo aktywną, która działa w tym  zakresie jest pani poseł M.Wielichowska, która zwróciła się z apelem, aby korzystając z tego, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dot. międzyresortowego projektu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, w którym niestety budowa drogi ekspresowej nie została  ujęta,   samorządy  próbowały  zadziałać i wpłynąć na Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Przewodnicząca Rady odczytała i  poddała pod głosowanie w/w Apel nr 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
 
za było                   -    15 radnych
przeciw było        -       0 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych.

Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Apel nr 1/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie konieczności budowy drogi ekspresowej S 8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów oraz pełnej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko-Kudowa-Zdrój został podjęty jednogłośnie. 

Ad.5)

Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o rozważenie zmiany strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, ponieważ trudno jest znaleźć np. zarządzenia Burmistrza Miasta.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta, w jaki sposób widzi składanie sprawozdań z prac Burmistrza, czy dalej będzie funkcjonowała forma pisemna. Jeżeli tak to rani mają prośbę, aby sprawozdanie obejmowało okres  od sesji do sesji.
Burmistrz Miasta  poinformował, że sprawozdania będą w formie pisemnej oraz  że uwzględni uwagę radnych i sprawozdania będą obejmować okres od sesji do sesji.
Radny M.Turoń zwrócił się z wnioskiem o aktualizowanie informacji zawartych na Biuletynie Informacji Publicznej.
Radny M.Turoń poinformował, że jakiś czas temu zgłosił  wniosek o naprawę złamanej barierki (od strony krawężnika) koło kina. Barierka ta  została zabrana, ale do dziś nie została ponownie ustawiona.
A.Mróz zawnioskowała, aby Burmistrz Miasta lub Przewodnicząca Rady Miejskiej zwrócili się do wójtów, burmistrzów Lewina Kłodzkiego, Dusznik –Zdroju, Szczytnej i Polanicy-Zdroju, aby również wystąpili z podobnym apelem dot. budowy drogi ekspresowej S 8 oraz modernizacji i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8. Wniosek przyjęto do realizacji zgodnie z ustaleniami z posiedzenie wspólnego Komisji.
Radny M.Kieca na prośbę mieszkańców Czermnej zwrócił się z wnioskiem o rozważenie możliwości ustawienia lustra, które poprawi bezpieczeństwo wyjazdu z ul.  Chrobrego na ul. Kościuszki przed restauracją Toronto. Wyjazd jest utrudniony ponieważ przy skrzyżowaniu ulic rośnie duży dąb i ustawione jest wysokie ogrodzenie.
Przewodnicząca Rady  zwróciła się z wnioskiem, aby  zwrócić się do właściciela Hotelu Verde Montana o właściwe ustawienie reklamy hotelu, ponieważ na chwilę obecną stanowi zagrożenie dla wyjeżdżających z ul. Okrzei na ul. 1 Maja.
Burmistrz Miasta poinformował, że zostało wystosowane pismo do właściciela Hotelu, w którym zostały określone terminy załatwienia sprawy.  Ustawienie reklamy nie zostało  wcześniej uzgodnione z Burmistrzem Miasta.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu G.Gąsce mieszkańcowi Czermnej, który wnioskował o:
•    całkowite odnowienie nawierzchni ul. Chrobrego  oraz  jej oznakowanie  - pierwsza i druga odnoga – (nawierzchnia bitumiczna nie sprawdza się w naszych warunkach klimatycznych, po deszczu tworzą się kałuże, wypełnienie bitumiczne jest wypłukiwane),
•     zamontowanie  lustra przy pierwszej odnodze ul. Chrobrego  – wyjazd z ul. Chrobrego od nr 1 do nr 13 na ul. Kościuszki,
•    wymianę lustra (na większe) przy wyjeździe z byłego przejścia granicznego ,
•    systematyczne odśnieżanie ul. Chrobrego  (odnogi),
Pan G.Gąska poinformował, że w/w  wnioski przedstawi na piśmie Burmistrzowi Miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że w dniu 29 grudnia 2014r. powstał Komitet Społeczny „Na rzecz osób poszkodowanych w pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słone 33 w Kudowie – Zdroju”, który uruchomił rachunek bankowy nr konta 83 9523 0001 3001 2118 3000 0001 (adres Urzędu Miasta w  Kudowie-Zdroju: ul. Zdrojowa 24, Kudowa-Zdrój),  na który można dokonywać wpłat na rzecz osób poszkodowanych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady III sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-SzydłoPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.01.2015 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż