Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


    Znak sprawy: IFE/ZP/271.16.2014
Kudowa-Zdrój, 08.01.2015

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej ofertyNa podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: " Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-12-2014 pod numerem 264793-2014 wybrana została
Oferta nr 2 firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marketingowe, „ROYAL”
Aleksander Rojek, ul. Fabryczna 12, 57-350 Kudowa-Zdrój.

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (95%) oraz okres gwarancji (5%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.
Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

cena oferty

okres gwarancji

1

DGM paliwo sp. z o.o.,
ul. Morska 10,

75-221 Koszalin

87,25

5

92,25

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marketingowe, „ROYAL” Aleksander Rojek,

ul. Fabryczna 12,

57-350 Kudowa-Zdrój

95

5

100


POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

BURMISTRZ
Piotr Maziarz
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP/271.16.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.01.2015 12:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:08.01.2015 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 31