Uchwała nr III/6/14

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2015 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )  oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt  9 lit. c, d,  i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok  w kwocie 36.760.000,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 31.007.238,00 zł;
2) dochody majątkowe: 5.752.762,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok  w kwocie 35.160.000,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 30.992.644,00 zł;
2) wydatki majątkowe: 4.167.356,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 25.013.801,00 zł, z czego:
a)    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.761.784,00 zł;
b)    wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.252.017,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.062.590,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.190.653,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  10.600,00  zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  715.000,00 zł;
3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:
1)    wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.167.356,00 zł  w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  79.191,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 79.191,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany nadwyżkę budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł  i rozchody budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów i pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2015 roku w kwocie  1.200.000,00 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2015 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 510.000,00  zł, z tego:
1)    rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
2)    rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  100.000,00 zł,
3)    rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 60.000,00 zł,
4)    rezerwę celową na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym w kwocie 150.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 360.000,00 zł,
2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 1.749.690,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
4)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 217.277,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w kwocie 2.141.781,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1)    dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 27.000,00 zł,   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały,
2)    dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3 do uchwały.
    
§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)  polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2)    do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a)    w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b)    w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1.    W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.    Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Marecka-Szydło


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/6/14
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2015 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2015 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 173