Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.721.16.2014
Kudowa Zdrój, dnia 29-12-2014r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy

Kudowa-Zdrój: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych odpowiadających nomie DIN/PN EN 228 dla benzyny bezołowiowej 95 i DIN/PN EN 590 dla paliw oleju napędowego i przepisom Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2013, poz. 1058) do pojazdów i sprzętu Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, określonych w wykazie sporządzonym przez Zamawiającego w formie załącznika do umowy, na zasadzie bezpośrednich i bezgotówkowych tankowań do zbiorników jak również do kanistrów przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, w punkcie dystrybucji paliw Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Kudowa-Zdrój, czynnym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniającymi uwarunkowania rynkowe sterowane zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa a w szczególności z kosztami VAT, podatku akcyzowego, ubezpieczeń oraz zastosowanych upustów. W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający szacuje zakup paliwa w łącznej ilości 32 750 litrów, w tym: - 24 800 litrów - oleju napędowego - 7 950 litrów - benzyny bezołowiowej Pb 95 Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w 2014r. wraz z uwzględnieniem większego zapotrzebowania ze względu na zakres zadań planowanych do wykonania w 2015r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilości odbiegającej od podanych wielkości szacunkowych z tytułu niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia - z zachowaniem poniższego warunku: Z podanej łącznej ilości litrów paliwa Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 60%. W przypadku nie wykorzystania tego limitu Zamawiający przedłuży umowę do czasu wykorzystania gwarantowanego limitu 60% - na warunkach zawartych w istotnych postanowieniach umowy - §9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawione są w części III SIWZ - Opis przedmiotu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiające nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm) 
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Jeżeli jest to wymagane w SIWZ a Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1. Cena - 95
 • 2. Okres gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. zmiany podanego w ofercie wynagrodzenia wykonawcy, kalkulowanego do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz cen jednostkowych w związku: a) z niezależnymi od Wykonawcy zmianami hurtowych cen paliw wynikających z uwarunkowań rynkowych, sterowanych zjawiskami zachodzącymi na światowych rynkach produktów naftowych, stanem gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa. Zmiany jednostkowych cen sprzedaży paliw dla każdej dostawy ustalane będą proporcjonalnie do aktualnych wahań cen hurtowych producentów paliw z dnia zakupu. b) z niewykorzystania pełnej ilości zamawianego paliwa w stosunku do oszacowanych potrzeb, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. 2. zmiany szacowanych ilości poszczególnych paliw (ON i Pb 95) w obrębie łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 2. W przypadku nie zakupienia gwarantowanego limitu 60% litrów szacowanego paliwa Zamawiający przedłuży niniejszą umowę do czasu wykorzystania gwarantowanego limitu 60%, przy zachowaniu stałej marży/upustu Wykonawcy. W przypadku braku zgody Wykonawcy na przedłużenie, umowa wygasa z dniem 31.12.2015r., a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 07.01.2015 r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu wyposażonego w silniki spalinowe dla Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w 2015 r. Nie otwierać przed dniem 07.01.2015 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 07.01.2015 r. o godz. 13.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-12-2014r.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 487.05 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - dostawy - IFE/ZP.721.16.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:29.12.2014 14:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:29.12.2014 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 77