Protokół nr II/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 08 grudnia 2014 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1330

Przewodnicząca Rady Miejskiej  otworzyła II sesje Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym przywitała mieszkańców oraz gości przybyłych na sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15  radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza  Wyborczego w Wałbrzychu Pana Macieja Ejsmonda:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez burmistrza miasta wybranego w głosowaniu ponownym. 

Następnie zgłosiła wniosek  o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad następujących punktów:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju,
• powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
2. Wolne wnioski i zapytania.

W związku z tym, że  nie zgłoszono innych wniosków co do zmiany porządku obrad, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o rozszerzenie  porządku obrad.

Przy obecności 15 radnych na sali wniosek przyjęto jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad następujących punktów:

1. Podjęci uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju,
• powołania stałych Komisji Rady Miejskiej.
2. Wolne wnioski i zapytania.

został przyjęty  jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Gminy ustaliła porządek obrad II sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 08.12.2014 r.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani J.Szełędze – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, która przedstawiła zebranym sprawozdanie  z prac Komisji, a następnie wręczyła nowo wybranemu burmistrzowi miasta zaświadczenia o wyborze na stanowisko burmistrza miasta.
W/w sprawozdanie  stanowi łącznik do niniejszego protokołu.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady poprosiła zebranych o  powstanie. Odczytała rotę ślubowania:

„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności   prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i  pomyślności mieszkańców miasta.”
Po czym burmistrz Piotr Maziarz wypowiedział zdanie „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu  Cz.Kręcichwostowi, który pogratulował nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta zwycięstwa w wyborach oraz życzył wielu sukcesów pracy. Jako mieszkaniec Kudowy-Zdroju i radny Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego wyraził wolę i zobowiązał się do pomocy w kontynuowaniu tego co zostało rozpoczęte i realizowaniu nowych pomysłów. Złożył również gratulacje nowo wybranym radnym. 
Następnie wraz z Z-cą Burmistrza A.Kaneckim wręczyli  nowo wybranemu  Burmistrzowi Miasta panu P.Maziarzowi  łańcuch – symbol władzy Kudowy-Zdroju.  A.Kanecki odczytał i wręczył Burmistrzowi Miasta list gratulacyjny. Pan Cz.Kręcichwost poinformował, że gmina Kudowa-Zdrój w Narodowym Programie  Modernizacji Dróg Lokalnych otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Kościelnej wraz z budową parkingu przy obu cmentarzach.”  Poinformował również, ze gmina Kudowa-Zdrój otrzymała w roku bieżącym certyfikat Eurogminy. Certyfikat Euro-Partner Corporation, wydawany jest przez Ministerstwo Gospodarki. Jest to potwierdzenie, że gmina Kudowa-Zdrój w województwie dolnośląskim, w Polsce spełnia wymagania najlepszych miast Unii Europejskiej. Certyfikat upoważnia władze samorządowe miasta do używania znaku i nazwy eurogmina na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno – reklamowych oraz pieczęciach  urzędowych miasta. Ponadto wręczył Burmistrzowi Miasta Egzemplarz „Strategii rozwoju miasta partnerskiego Kudowa-Zdrój – Nachod  na lata 2014 – 2024”.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu P.Pawełczykowi, który podziękował Burmistrzowi Miasta za to, że wygrał mimo, że okoliczności wokół niego były absolutnie niesprzyjające. Zawsze urzędująca władza ma przewagę we wszystkich mediach, we  wszystkich wystąpieniach. Pan P.Maziarz mino, że  był osobą prywatną, mimo wielu trudności i kłopotów domowych, osobistych potrafił  na tyle skrzyknąć stowarzyszenia, organizacje, grupy środowiskowe  wokół Kudowy, że doszło do przewagi. To nie jest jeden głos jest to dosyć duża przewaga. Ten człowiek  w ciągu ostatnich kilku lat pociągnął za sobą spora grupę mieszkańców. To nie byli funkcjonariusze Urzędu Miasta, to nie byli ludzie związani z jednostkami Urzędu Miasta, to nie byli nauczyciele itd. To nie byli ludzie powiązani  z istniejącą władzę. To byli ludzie, którym zależało na dobru tego miasta. To budował, stworzył pan P.Maziarz małymi kroczkami wbrew okolicznościom, które mu nie sprzyjały.  Uważa, że to może stanowić Jego zaplecze w działaniu na przyszłość, bo wbrew temu co otrzymał od burmistrza Cz.Kręcichwosta i burmistrza A.Kanackiego, wbrew  informacjom zawartym w tych dokumentach mamy wszyscy świadomość, że nowa strategia finansowa Kudowy może być rozumiana inaczej. Jest to dług Kudowy, potężny dług Kudowy jest balastem burmistrza P.Maziarza.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu kpt. P.Piekarskiemu komendantowi Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, który złożył P.Mziarzowi gratulacje w związku z wyborem na stanowisko burmistrza jednocześnie życząc sukcesów zawodowych.
Ponadto wręczył panu Cz.Kręcichwostowi – byłemu burmistrzowi  miasta podziękowania za długoletnią współpracę.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Sadowskiemu – Prezesowi Stowarzyszenie Obywatelskiego „Kudowiane”, który i imieniu Stowarzyszenia pogratulował panu P.Maziarzowi  wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta. Jako Stowarzyszenie liczą na to, że Burmistrz Miasta będzie  dynamicznie realizował program, który napisał,  i dzięki któremu wygrał wybory. W tym programie są pewne elementy, które muszą być dynamicznie realizowane np. walka z bezrobociem. Trzeba dążyć do tego żeby ściągnąć do Kudowy inwestorów, którzy będą przyczyniać się do powstania nowych miejsc pracy. Ważną kwestią  jest również budownictwo komunalne, ponieważ od ponad dwudziestu lat w Kudowie nie zbudowano żadnego mieszkania dla młodych ludzi. Stowarzyszenie Kudowianie będzie wspierało Burmistrza Miasta w działaniach, ale jak będzie taka potrzeba, będzie również recenzentem pewnych działań.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani M.Stachnik, która złożyła panu P.Maziarzowi  gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta oraz wyraziła  zdanie  „nie zaniechać tego co już jest,  a rozwijać dalej”.
Glos zabrał Przewodnicząca Rady, która w imieniu swoim oraz wszystkich radnych złożyła na ręce Burmistrza Miasta P.Maziarza gratulacje oraz życzyła owocnej i konstruktywnej współpracy.
Następnie głos zabrał Burmistrz P.Maziarz, który podziękował za ciepłe słowa, które zostały do niego skierowane, za życzenia. Zadeklarował chęć współpracy i zapewnił, że taka współpraca będzie. Stwierdził, że ma świadomość iż otrzymał wielki kredyt zaufania, któremu towarzyszy mocny mandat. Złożył obietnicę, że nie zawiedzie mieszkańców  Kudowy-Zdroju, tych, którzy na niego glosowali, a także i tych, którzy wybierali innych kandydatów. Chce pracować sumiennie i rzetelnie dla dobra naszej małej ojczyzny i wszystkich jej mieszkańców bez wyjątku. Wykorzysta swoją wiedzę i doświadczenie, które nabył pracując w samorządzie. Wiele się nauczył do czego w pewnej mierze przyczynił się ustępujący Burmistrz Miasta. Dwanaście lat pracy w samorządzie pozwoliło mu nie tylko na naukę, ale również na podejmowanie samodzielnych decyzji, poruszenie się na różnych szczeblach samorządu oraz aktywne uczestnictwo w pracach i przedsięwzięciach, które miały na celu poprawę życia Kudowy, a przede wszystkim kreowanie niezależnych wizji kierowania miastem. Ostatnie cztery lata wiele go nauczyły, przyjrzał się strukturom miasta i problemom mieszkańców Kudowy-Zdroju z innej perspektywy,  z tzw. dołu jako Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego „CIives Patriae”. Taka praca jest niesamowicie ważna, daje bowiem  pewien dystans, pokazuje inną  perspektywę, uczy pokory i prawdziwego obcowania z ludźmi oraz słuchania ich i otwierania się na ich sprawy. Myśląc o przyszłości o Kudowy – Zdroju starał się stworzyć konstruktywny plan  oparty na  rozmowach z mieszkańcami, analizie i potrzeb i możliwości. Ufa, że wraz z mieszkańcami Kudowy jest w stanie rozpocząć pewien  proces zmian, tym bardziej, że pracują nad tym już od kilku lat. Program obywatelski został wspólnie opracowany. Będzie bazował na swojej wiedzy, doświadczeniu, długoletniej pracy w samorządzie oraz na ludziach kompetentnych i pracowitych, których w naszej gminie  nie brakuje. Pragnie zadbać o to, aby  nie tylko tu, ale i później żyło się dobrze nie tylko nam oraz następnym pokoleniem.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 20 min. Przerwę w obradach.

Ad.3)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju
Poinformowała zebranych, że proponowane jest utrzymanie wynagrodzenia w takiej wysokości jaka była dotychczas. Przez ostatnie 8 lat wynagrodzenie burmistrza miasta nie ulegało zmianie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

J.Karandziej zwrócił się z prośbą o podanie wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta.
Przewodniczaca Rady poinformowała, że wysokość wynagrodzenia wynosi 10.000 zł. Tak jak powiedziała wcześniej od 8 lat wynagrodzenie burmistrza miasta nie ulegało zmianie i obecny burmistrz będzie otrzymywał  uposażenie na tym samym poziomie.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie ze Statutem Gminy Kudowa-Zdrój każdy radny  może być członkiem najwyżej dwóch Komisji  stałych Rady Miejskiej. Projekt uchwały został przygotowany na podstawie ankiet, które radni złożyli do biura Rady oraz rozmów telefonicznych z radnymi, którzy po przemyśleniu zdecydowali, że chcą pracować w innych Komisjach niż podali w ankietach.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Komisji Rewizyjnej zgłosiło się 6 osób. Zgodnie ze  Statutem Gminy Komisja Rewizyjna może liczyć 5 członków w tym przedstawicieli Klubów Radnych.  Na poprzedniej sesji otrzymała informacje o  związaniu czterech Klubów Radnych. W związku z tym do Komisji Rewizyjnej z ramienia Klubu Radnych „My dla Kudowy”  zgłoszono radnego D.Kandefera, z ramienia Klubu Radnych „Nasza Kudowa” zgłoszono radną M.Midor-Burak, z ramienia Klubu Radnych „Rozwój Miasta Kudowy-Zdrój”  zgłoszono radnego M.Kiecę, z ramienia Klubu Radnych „Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój”  zgłoszono radnego M.Turonia.
Pozostaje  2  radnych tj. J.M.Fabrycka i B.Ziemianek, spośród których należy wybrać radnego, który wejdzie w skład komisji.
Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że  w dnu dzisiejszym na jej ręce wpłynęła od radnej J.M. Fabryckiej  rezygnacja z członkowstwa w Klubie Radnych  „Nasza Kudowa”. j Rada będzie głosować jawnie nad każdą osobą, która zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnej J.M.Fabryckiej na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali za w/w kandydaturą głosowało  8 radnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego B.Ziemienka  na członka Komisji Rewizyjnej.
Przy obecności 15 radnych na sali za w/w kandydaturą głosowało  7 radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wyniku przeprowadzonego głosowania  większością głosów w skład Komisji Rewizyjnej powołana została radna J.M.Fabrycka.
W związku z tym, że wybrano Komisję Rewizyjna i nie znalazł się w niej radny B.Ziemianek Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy radny nie zgodziłby się na pracą w Komisji Spraw Społecznych.
Radny B.Ziemianek nie wyraził zgody.
Radny T.Szełęga stwierdził, że Komisja Spraw Społecznych na bardzo wiele pracy i dwie osoby po prostu nie są w stanie realizować planu pracy.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jedyne co może powiedzieć to,  to że zgodnie ze Statutem Gminy każdy radny  może być członkiem najwyżej dwóch Komisji  stałych Rady Miejskiej.
W związku z tym, że radny B.Ziemianek nie został powołany do Komisji Rewizyjnej radny M.Turoń zawnioskował, aby radny określił się w której Komisji chce pracować, ponieważ w tej sytuacji jest tylko w Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej.
Radny B.Ziemianek wyraził wolę pracy w Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że jeśli jest taka potrzeba, jeżeli chodzi o Komisję Spraw Społecznych to  prosi o przeniesienie z Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej do Komisji Spraw Społecznych.
Radny M.Kieca stwierdził, że są cztery Kluby Radnych. Komisja Spraw Społecznych jest rzeczywiście jednym z ważniejszych „ciał” Rady Miejskiej.  Rolą radnych jest służenie Kudowie. Radny zaproponował, aby Przewodniczący każdego Klubu Radnych wyznaczył jedną osobę do pracy w Komisji Spraw Społecznych.  Wie, że Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna jest ważna Komisją, ale w przypadku kiedy Komisja liczy 14 osób  prace też będą utrudnione w takim dużym gronie. Ograniczając skład Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej po jednej osobie z Klubu nie zostanie zaburzona równowaga sił. Można w ten sposób zasilić Komisje, które są bardzo istotne.
Radna S.Bielawska stwierdziła, że popiera radnego M.Kiecę i  reprezentuje Klub Radnych „Rozwój Kudowy-Zdrój” w Komisji Spraw Społecznych.
Radny M.Olejarz odnosząc się do wypowiedzi radnego M.Kiecy stwierdził, że  należałoby zastanowić się nad zmianą Statutu Gminy. Należałoby zastanowić się nad ograniczeniem ilości członków we wszystkich Komisjach Rady.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy poza radną S.Bielawską wyraża wolę przeniesienia się do innej Komisji.
Radni nie wyrazili takiej woli.
Ustalono, że należy przystąpić do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój. Należy zaproponować minimalną i maksymalna ilość członków wszystkich Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, a następnie poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.


Ad.4)

Radny M.Kieca w imieniu Klubu Radnych „Rozwój Kudowy-Zdrój” złożył na ręce Przewodniczącej Rady pisemny wniosek dot. dopuszczenia do głosu poza przewidzianym porządkiem obrad mieszkańca miasta na  sesji Rady Miejskiej w dniu 1.12.2014 r. i braku właściwej reakcji ze strony Przewodniczącej Rady. Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała w/w wniosek.
Przewodnicząca Rady odnosząc się do w/w wniosku stwierdziła, że pan J.Karadziej zadał pytanie, czy może zabrać głos i ten glos został mu udzielony. Radna T.Żulińska udzieliła panu J.Karandziejowi odpowiedzi na zadanej jej pytanie.
Radny M.Kieca stwierdził, że w jego ocenie, sytuacja powinna wyglądać inaczej. Uważa, że  Pani Przewodnicząca po tym jak pan J.Karandziej się odezwał  powinna była odebrać mu głos.  Zdaniem radnego powaga sesji została naruszona. Kolejna rzecz dzisiaj też miała miejsce sytuacja, kiedy pan J.Karandziej bez udzielenia mu głosu zadał pytanie. Pan J.Karandziej nie jest członkiem Rady Miejskiej, nie jest uczestnikiem sesji.  Statut Gminy mówi wyraźnie, kto na sesji może zabrać głos. Radny stwierdził, że na dzisiejszej sesji, kiedy pan J.Karandziej zapytał o wysokość zarobków Burmistrza Miasta Pani Przewodnicząca nie udzielała mu głosu.  Każdy mieszkaniec  ma możliwość przeczytania protokołu z sesji Rady Miejskiej. Sesja nie jest od tego, aby odpowiadać na pytania na pytania zadawane przez mieszkańców podczas sesji.  Ze Statutu wynika, że uczestnikami sesji są radni, ewentualnie sekretarz gminy, skarbnik gminy lub osoby zaproszone na sesję.  Przewodnicząca Rady ma prawo udzielić głosu, ale dzisiaj tego głosu panu J.Karandziejowi nie udzieliła. Jego zdaniem Przewodnicząca Rady odpowiadając na pytanie panu J.Karandziejowi  naruszyła powagę sesji.
Radny stwierdził, że  sytuacja, która miała miejsce na sesji 1.12.2014 r. dotknęła go osobiście. Pytanie zadane przez pana J.Karandzieja wg. niego było kuriozalne, co ono miało wnieść dla dobra Kudowy. Jego zdaniem nic.
Radna S.Bielawska zwróciła uwagę, że pytania od publiczności nie zostały ujęte w porządku obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w Statucie Gminy jest zapis mówiący, że przewodnicząca/przewodniczący może udzielić głosu w każdym momencie trwania sesji.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że sesja nie powinna być jarmarkiem i na pewno nim nie będzie.   Stwierdził, że radny M.Kieca mówił tak donośnym głosem, że poczuł się tak  jakby  wraz z panią Przewodniczącą był o coś oskarżony. Sesje  będą prowadzone zgodnie  z wszelkimi regułami.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu J.Karandziejowei, który stwierdził, że mieszkańcy Kudowy mają prawo  wiedzieć co się dzieje na sesji.
Radny M.Kieca stwierdził, że  nie odbiera mu prawa głosu, ale są pewne zasady, które należy przestrzegać.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu K.Stolarzowi, który stwierdził, że  należy skończyć z robieniem tajemnicy z niektórych rzeczy. Jego zdaniem pani Przewodnicząca popełniła błąd  w momencie kiedy  nie podała wysokości wynagrodzenia burmistrza miasta.
Przewodnicząca Rady zamknęła  dyskusję. Stwierdziła, że  jej  zamiarem nie było  uczynienie z sesji Rady Miejskiej jarmarku ani Hyde Parku. Bardzo poważnie traktuje swoją funkcję w Radzie Miejskiej.
Radny M.Kieca zwrócił się  z wnioskiem o rozważenie możliwości zmiany oznakowania osiedla przy ul. Zdrojowej. W ostatnim tygodniu paliło się mieszkanie i straż pożarna miała problem ze znalezieniem właściwego numeru klatki schodowej. Jest to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców.
W trakcie dyskusji ustalono, że kwestę oznakowania osiedla przy ul. Zdrojowej należy  rozwiązać wspólnie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do 15 grudnia Komisja Rewizyjna musi przedstawić  plan pracy Komisji na 2015 r. W związku z tym, że plan pracy Rady jest napięty proponuje, aby plany pracy pozostałych komisji zostały uchwalone do 31.01.2015 r.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr II/14 z dnia 08 grudnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2014 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż