Protokół nr I/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR I/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 01 grudnia 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  -  1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI –  1520

 

Wiktor Gucz  radny Senior nowo wybranej Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otworzył I sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, jednocześnie dziękując za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

Radny Senior serdecznie powitał  wszystkich przybyłych na sesję Rady Miejskiej.

W związku z nieobecnością przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w imieniu Komisji pan Piotr Schab i Wiceprzewodniczący Komisji pogratulował zgromadzonym radnym sukcesu wyborczego i wyręczył nowo wybranym radnym VII kadencji zaświadczenia  Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzające wybór na radnego.

Przed  przystąpieniem  do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 Radny Senior poinformował, ze ślubowanie będzie odbywało się w następujący sposób -   odczytam rotę ślubowania, a następnie odczytam z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo "ślubuję" lub zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Radny Senior odczytał rotę ślubowania radnych, która brzmi:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Następnie radny senior W.Gucz odczytał imiona i nazwiska radnych, którzy kolejno wypowiadali słowo "ślubuję" lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowali:
Sylwia Bielawska  - „ślubuję”
Bogusław Buksak - „ślubuję”
Joanna Monika Fabrycka „ślubuję”
Wiktor Gucz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Damian Kandefer – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Mariusz Kieca –  „ślubuję”
Bogusław Kluka – „ślubuję”
Elżbieta Marecka – Szydło - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Marta Midor - Burak –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Anna Mróz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Mirosław Olejarz  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Tadeusza Szełęga  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Maciej Turoń  – „ślubuję”
Bolesław Ziemianek - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Teresa Żulińska - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

 Radny Senior  pogratulował w/w i stwierdził,  że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Następnie radny Senior poinformowała zebranych, że radni przystąpią do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju .
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza  Wyborczego w Wałbrzychu Pana Macieja Ejsmonta.

Proponowany porządek obrad Państwo radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję. Następnie radny Senior odczytał Postanowienie nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I-szej sesji nowo wybranych rad gmin oraz  proponowany  w nim porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Wybór przewodniczącego oraz ewentualnie wiceprzewodniczących rady.
4. Złożenie ślubowania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 16 listopada 2014 r.

Radny Senior poinformował, że w naszej gminie w I turze wyborów nie został wybrany burmistrz miasta. W związku z czym zgłosił wniosek  o wycofanie z porządku obrad  ustalonego przez Komisarza Wyborczego pkt. 4 – złożenie ślubowania przez wójta  (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 16 listopada 2014 r.
Następnie radny Senior poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 15 radnych na sali wniosek  o wycofanie z porządku obrad  ustalonego przez Komisarza Wyborczego pkt. 4 – złożenie ślubowania przez wójta  (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w głosowaniu przeprowadzonym dnia 16 listopada 2014 r. został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Następnie radny Senior odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego rady z krótką charakterystyką kandydatów.
6. Wybór przewodniczącego rady i podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju.
7. Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady z krótką charakterystyką kandydatów.
8. Wybór wiceprzewodniczącego rady i podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy – Zdroju.
9. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Senior podał pod głosowanie w/w porządek obrad.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

 

Punkty 1, 2, 3   porządku obrad zostały zrealizowane.

 

Ad.4
Radny Senior W.Gucz zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia głosowań tajnych.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby :
- radny M.Olejarz zgłosił kandydaturę radnej Anny Mróz,
- radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnego Macieja Turonia
- radna Am.Mróz zgłosiła kandydaturę radnego Bogusława Buksaka.
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej -radną Annę Mróz.

 

Ad.5)
Radna Anna Mróz  zaproponowała kandydaturę radnej Elżbiety Mareckiej – Szydło na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Radna poprzedniej  kadencji Rady Miejskiej. Piastowała kluczowe funkcje była wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej i wiceprzewodniczącą Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej.  Była również Przewodnicząca Klubu Radnych „My dla Kudowy”. Wywiązywała się z tych obowiązków właściwie i uważa, ze godnie będzie sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Radny Maciej Turoń  zaproponował kandydaturę radnej Teresy Żulińskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.  Radna w poprzedniej kadencji była Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, wielokrotnie prowadziła sesje, reprezentowała Radę Miejską na zewnątrz. Jej doświadczenie i wiedza pozwalają na to żeby  była Przewodniczącą Rady obecnej kadencji.

W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów radny senior W.Gucz zamknął listę kandydatów.
Następnie  zwrócił się do radnej Elżbiety Mareckiej - Szydło z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady. Radna Elżbieta Marecka – Szydło wyraziła  zgodę.
Następnie  zwrócił się do radnej Teresy Żulińskiej z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady. Radna Teresa  Żulińska  wyraziła  zgodę.

 

Ad.6)
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
Wydano 15 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat, na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna A.Mróz odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

 Radny Senior ogłosił  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna A.Mróz  odczytała protokół nr 1/14 Komisji Skrutacyjnej z dnia 1 grudnia 2014 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącej Rady Kudowy-Zdroju wybrano panią  Elżbietę Marecką – Szydło.

Radny senior złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej i życzył owocnej pracy.
Następnie odczytał  uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

za było                   -   10 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się      -  5 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Turoń.
Wstrzymali się radni: M.Kieca, S.Bielawska T.Szełęga, , B.Ziemianek, T.Żulińska.

Radny Senior stwierdził, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju została podjęta większością głosów.
Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady i poprosił Przewodniczącą Rady o dalsze prowadzenie obrad.

Nowo wybrana Przewodnicząca Rady E.Marecka-Szydło przejęła funkcję prowadzącego obrady.

 

Ad.7)
Przewodnicząca Rady zgłosiła kandydaturę radnego Wiktora Gucza na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Jest to radny Senior, radny który będzie pracował  w Radzie Miejskiej trzecią kadencję.  Pracował bardzo aktywnie, uczestniczył w życiu Rady, podejmował wiele działań,  bardzo często zgłaszał wnioski, zwracał uwagę na rzeczy, których innym nie udało się zauważyć.
Radny W.Gucz poinformował, że ma 73 lata. Pracuje już trzecią  kadencję Rady Miejskiej.  Ma dwa zawody tj. technik budowy  dróg i mostów kolejowych, w którym przepracował 15 lat oraz inż. Mechanik. W Kudowie-Zdrój mieszka od roku 1980.
Radny M.Kieca zgłosił kandydaturę radnej Teresy Żulińskiej na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, która jak wiemy była radną dwóch kadencji. W poprzedniej kadencji była Wiceprzewodniczącą Rady i wywiązała się z tego bardzo dobrze. Ponadto działa w Stowarzyszeniu Nasza Szkoła, dzięki któremu szkoła w Słonem nadal funkcjonuje.  Dodatkowo odwołał się do radnych  żeby uwzględnić wolę mieszkańców, którzy wybrali członków Rady Miejskiej stosunkiem głosów  8 do 7. Zwrócił się z prośbą, aby nie bagatelizować drugiej strony. Duża część mieszkańców  liczy na to, żeby podział stanowisk był sprawiedliwy. Dlatego też odwołuje się do radnych o poparcie kandydatury radnej T.Żulińskiej.
Radna A.Mróz przypomniała, że w 2006 r. wprowadzony był zwyczaj, że  stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady  było powierzane seniorowi. Cztery lata temu niektórym radnym było przykro kiedy niestety ten zwyczaj został zaniechany. Wtedy na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady  trafiła inna osoba. Radni widzieli na tym stanowisku właśnie pana W.Gucza z racji tego, że już wtedy był seniorem. Radni chcieliby wrócić do tego zwyczaju. Być może stanie się to tradycją.
Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego Wiktora Gucza z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Wiktor Gucz  wyraził  zgodę. Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnej Teresy Żulińskiej  z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radna Teresa  Żulińska  Kanecki  wyraziła zgodę.

 

Ad.8)
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
Wydano 15 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat, na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna A.Mróz odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.

 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę a Komisję Skrutacyjną poprosiła o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna A.Mróz  odczytała protokół nr 2/14 Komisji Skrutacyjnej z dnia 1 grudnia 2014 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Kudowy-Zdroju wybrano pana Wiktora Gucza.

Radni przystąpili do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:

za było                   -  9 radnych
przeciw było         -   0 radnych
wstrzymało się     -   6 radnych

Za podjęciem uchwały głosowali radni: B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, B.Kluka,  E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak, A.Mróz, M.Olejarz,  M.Turoń.
Wstrzymali się radni: S.Bielawska, M.Kieca, T.Szełęga, M.Turoń,  B.Ziemianek, T.Żulińska.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju została podjęta większością głosów.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu parni Ł.Rachubie poprzedniej Przewodniczącej Rady, która pogratulowała radnej E.Marekiej-Szydło wyboru na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnemu  W.Guczowi wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie wręczyła Przewodniczącej Rady symbol władzy Kudowy-Zdroju (łańcuch) jednocześnie życząc wytrwałości, sukcesów w pracy dla dobra mieszkańców naszego miasta. Z-ca Burmistrza A.Kanecki w imieniu swoim, Burmistrza Cz.Kręcichwosta pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy pogratulował wszystkim radnym wygranych wyborów życząc jednocześnie owocnej pracy. Pogratulował także radnej E.Marekiej-Szydło wyboru na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnemu  W.Guczowi wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Ad.9)
Radny M.Turoń w imieniu 4 radnych  zgłosił utworzenie Klubu Radnych „Teraz Mieszkańcy Kudowy-Zdrój”. Poinformował, że jest Przewodniczącym Klubu a w jego  skład wchodzą: radny T.Szełęga, radny B.Ziemianek i radna T.Żulińska. Radny M.Turoń złożył na ręce Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych.
Radny M.Olejarz zgłosił utworzenie Klubu Radnych „My dla Kudowy” w składzie: radny D.Kandefer – Przewodniczący Klubu oraz członkowie: radna E.Marecka-Szydło, radna A.Mróz i radny M.Olejarz. Radny M.Olejarz złożył na ręce Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych.
Radny B.Buksak zgodnie z zapisami Statutu Gminy zgłosił utworzenie Klubu Radnych „Nasza Kudowa” w składzie: radna J.M.Fabrycka, W.Gucz, M.Midor – Burak i B.Buksak – Przewodniczący Klubu. Radny B.Buksak złożył na ręce Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych.
Radny M.Kieca w myśl § 103 pkt. 2 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój zgłosił utworzenie Klubu Radnych „Rozwój Kudowy-Zdrój”  w składzie: radna S.Bielawska, radny B.Kluka i M.Kieca – Przewodniczący Klubu. Radny M.Kieca złożył na ręce Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych.
Przewodnicząca Rady  poinformowała,  że  chciałby jako radna zaproponować działanie, które ma na celu zatrzymanie jakichkolwiek  sprzedaży, dzierżawy, zmian dzierżaw i tym podobnych działań do czasu kiedy urząd obejmie nowo wybrany burmistrz miasta. 
W związku z tym na podstawie § 30 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, § 2 ust. 2 Postanowienia nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I-szej sesji nowo wybranych rad gmin  oraz zapisu art. 20 pkt. 1a ustawy o samorządzie gminnym zgłosiła wniosek o wprowadzanie zmiany do porządku obrad i przegłosowanie apelu, oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie wstrzymania i wydzierżawiania nieruchomości gminnych do czasu zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza miasta.
Radny M.Kieca  zwrócił się z pytaniem czy taki apel ma moc prawną.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że  Rada Miejska może zawsze uchwalać apele, oświadczenie, deklaracje czy też postanowienia, jeżeli radni uznają, że będzie to narzędziem do osiągnięcia jakiegoś celu.
Przewodnicząca  Rady poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie na podstawie § 30 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój, § 2 pkt. 2 Postanowienia nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I-szej sesji nowo wybranych rad gmin  oraz zapisu art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie porządku obrad, o przegłosowanie apelu, oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie wstrzymania i wydzierżawiania nieruchomości gminnych do czasu zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza miasta.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie wstrzymania i wydzierżawiania nieruchomości gminnych do czasu zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza miasta.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, B.Buksak, J.M. Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, M.Kieca, B.Kluka, E.Marecka – Szydło, M.Midor - Burak , A.Mróz, M.Olejarz,  T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Radny M.Kieca zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość, aby ustalić jeden dzień w tygodniu, w którym  będą odbywały się sesje Rady Miejskiej, aby ułatwić radnym kwestie związane ze zwolnieniem z pracy.
Rady  W.Gucz stwierdził, że grudzień będzie bardzo obfity w sesje i posiedzenia Komisji ze względu na to, że trzeba będzie uchwalić budżet gminy na 2015 rok. Trudno jest ustalić datę, czy konkretny dzień. Jednakże od głosów, które słychać od mieszkańców posiedzenia będą odbywały się w godzinach popołudniowych, żeby mieszkańcy mogli przyjść wysłuchać i również zgłaszać swoje wnioski.
B.Kopeć - Sekretarz Gminy stwierdziła, że teoretycznie można zaproponować taki dzień, ale jest bardzo dużo różnych wydarzeń, które burzą ten porządek. Pani Przewodnicząca i Rada zastanowią się nad przedstawioną propozycją. Czas pokaże jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Jeżeli chodzi o popołudniowe godziny  prowadzenia sesji to decyduje o tym Rada, a  przede Przewodnicząca jako osoba organizująca prace Rady.
Głos zabrała I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która pogratulowała radny wyboru. Ponadto przekazała radnym projekt budżetu gminy na 2015 r. i zwróciła się z prośbą, aby praca nad budżetem w tygodniu od 08 do 12.12.2014 r. ze względów rodzinnych odbywała się w godzinach popołudniowych. 
Głos zabrała B.Kopeć Sekretarz Gminy, która poinformowała radnych, że zostaną im przekazane druki oświadczeń majątkowych. Radni mają obowiązek złożyć swoje pierwsze oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach  w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Oświadczenia należy złożyć do biura Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu panu J.Karandziejowi, który stwierdził, że słyszał pogłoski, że pani T.Żulińska obiecała, że  jak wybory wygra pan P.Maziarz to zrezygnuje z funkcji radnego.    Zwrócił się do radnej T. Żulińskiej z pytaniem czy jest to prawda.
Radna T. Zulińska poinformowała, że nigdy nikomu  takiej obietnicy nie składała.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady I sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Elżbieta Marecka-Szydło

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr I/14 z dnia 01 grudnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2014 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż