Protokół nr XLVIII/14 z dnia 14 listopada 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLVIII/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 14  listopada 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1435


Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wiktor Gucz                                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                           - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
2. Podziękowania dla  radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju VI kadencji.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
• ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• nadania drodze kategorii drogi gminnej,
• nadania nazw ulic położonych w Kudowie-Zdroju.
4. Sprawozdanie z prac Komisji  za 2014 r.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do przedstawionego porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie zmienionej uchwałą nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r.. Ponadto zwrócił się z wnioskiem, aby ze względów formalnych projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój głosowany był przed projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusje nad porządkiem obrad poddała pod głosowanie w/w niosek Burmistrza Miasta.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
2. Podziękowania dla  radnych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju VI kadencji.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2015 rok,
• ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• nadania drodze kategorii drogi gminnej,
• nadania nazw ulic położonych w Kudowie-Zdroju,
• zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie zmienionej uchwałą nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r.
4. Sprawozdanie z prac Komisji  za 2014 r.
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali w/w porządek obrad został  przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad. 1)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przedstawił sylwetki nagrodzonych osób i wręczył przyznane nagrody w dziedzinie  gospodarki, kultury, sztuki i lokalnego życia społecznego następującym osobom: Grażynie Bróż  i Barbarze Dziubińskiej.
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przyznał ponadto nagrody  nieobecnym na sesji Rady Miejskiej: Zofii Murańskiej – Łężnej  i Bogusławowi Gorczyńskiemu.

 

Ad.2)

Głos zabrała Przewodnicząca Rady, która stwierdziła, że mijająca VI kadencja była kadencją bardzo udaną. Rada nie bała się podejmować trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Decyzji mających na rozwój, dobro  miasta jego mieszkańców oraz naszej wspólnej przyszłości. Przez cztery lata Rada potrafiła pracować  zgodnie czasami spierając się wewnętrznie nad wypracowaniem merytorycznie najlepszych rozwiązań. Udawało się ponad wewnętrznymi podziałami budować zgodę dla dobra uzasadnionych oczekiwań mieszkańców. Rada potrafiła wyznaczać właściwe kierunki zrównoważonego rozwoju miasta. Przy znaczącym udziale środków europejskich gmina zrealizowała takie projekty jak rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego etap III, odnowienie schodów na Górze Parkowej,  remont widokowej Altany Miłości, zagospodarowanie Małego Parku przy sanatorium Polonia, modernizacja Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Pstrążnej, rozbudowanie polsko – czeskich tras rowerowych. Poprawiono dostęp do kudowskich atrakcji turystycznych, poprzez modernizację ulic: Zdrojowej, Jana Pawła II, Chrobrego, część Kościuszki, Buczka, Kombatantów, Brzozowie (część przygraniczna) i Słone na lewym brzegu rzeki. Zmodernizowano ul. Cisową, Świerkową, Dębową na osiedlu „Nad Potokiem”. Wzmocniono infrastrukturę służącą rekreacji i aktywności fizycznej takiej jak kompleks boisk sportowych „Orlik”, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Buczka. Marchlewskiego i Słone, place zabaw przy ul. Marchlewskich, Buczka, Kościuszki czy Skate Park. W pełni zrewitalizowano zabytkowe osiedle poprzemysłowe  przy ul. Fabrycznej. Powstało nowe osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Nad Potokiem. Jedna z ostatnich inwestycji to wprowadzenie solanki w kudowskim Aquaparku, modernizacja szkolnego gabinetu stomatologicznego, uruchomienie gminnego Centrum Integracji Społecznej ze świetlicą dla dzieci i pracownią komputerową dla mieszkańców, a w ostatnich miesiącach termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej.  Wcześniej zmodernizowano teren przed szkołą przy ul. Szkolnej wraz z budową windy dla niepełnosprawnych, przebudowano dach.
W Brzozowiu odprowadzono wody opadowe przy zamkniętym składowisku odpadów w ramach trwającego procesu rekultywacji. Przy ul. Brzozowie dokonano modernizacji świetlicy środowiskowej, uruchomiono cykl spotkań dla polskich i czeskich dzieci. W Słonem wybudowano cmentarz komunalny.
Dzięki dobrej współpracy gminy z mieszkańcami osiedla przy ul. Tkackiej zrealizowano przedsięwzięcia  termomodernizacyjne  budynków mieszkalnych. Podobnie jest na ul. Łąkowej, ale tutaj modernizacja trwa i zostanie zakończona w 2015 roku.
Realizując inwestycje wykorzystywano możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Udział finansowy środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych w kosztach całkowitych przedsięwzięć wynosił średnio 50%.
Wymienione wcześniej przedsięwzięcia z jednej strony znacznie obciążały budżet miasta, z drugiej zmieniały oblicze gminy i uczyniły ją kurortem na wysokim poziomie. Przedsięwzięcia samorządu są akceptowane i rozwijane przez mieszkańców. Pomyślna przyszłość  miasta to efektywna strategia i umiejętna jej realizacja.  Co ważne  w ostatnim okresie opracowano realizację Strategii Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod 2014 – 2024. Założenia dokumentu trafnie wpasowują się w społeczno - gospodarcze potrzeby naszych miast. Realizowanie założeń Strategii w przyszłości  zaowocuje rozwojem na wielu płaszczyznach życia naszych społeczności lokalnych.  Wierzy, iż współpraca obu partnerskich miast będzie kontynuowana, a podjęte inicjatywy będą służyły obywatelom obu krajów i obu miastom.
Nie da się wykonywać prac samorządowych bez współpracy, bez koordynacji i bez wzajemnej pomocy i uzupełniania. W minionej kadencji współpraca była bardzo dobra. Przewodnicząca Rady  podziękowała radnym, każdemu z osobna i wszystkim wspólnie jako zespołowi za pracę i zaangażowanie w sprawy naszego miasta, za pracę w Komisjach i na sesjach, w organizacjach i stowarzyszeniach, na rzecz dobra mieszkańców. Życzyła wszystkim radnym, którzy ubiegają się  o ponowny wybór powodzenia w wyborach i ponownej reelekcji.
Szczególne podziękowania skierowała do Burmistrza Miasta pana Cz. Kręcichwosta za konstruktywną współpracę w minionej kadencji. Udało się przez te cztery lata  wspólnie,  w zgodzie, w porozumieniu i w przyjaźni  wiele spraw dla naszego miasta rozwiązać, spraw trudnych niekiedy i niełatwych.  Następnie Przewodnicząca Rady odczytała i wręczyła Burmistrzowi Miasta podziękowania za dwudziestoletnią, odpowiedzialną pracę gospodarza naszego miasta.
Przewodnicząca Rady podziękowała również  za współpracę Wiceburmistrzowi Miasta panu A.Kaneckiemu, Sekretarzowi Gminy pani B.Kopeć. Skarbnikowi Gminy pani I.Biernacik oraz B.Stasiak.
Szczere podziękowania Przewodnicząca Rady skierowała ponadto do dyrektorów i  kierowników jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, służb, inspekcji, straży, oświaty, zdrowia, kultury, nadleśnictwa, opieki, Honorowych Obywateli naszego miasta, pracownikom  Urzędu Miasta, którzy wykonywali mrówczą pracę na rzecz mieszkańców  i gminy Kudowa-Zdrój .
Tylko w takim  współdziałaniu mogliśmy rozwijać to miasto, służyć  i wspomagać jego mieszkańców.
Podsumowując pracę Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady przedstawiła krótką charakterystykę statystyczną. W okresie od 1 grudnia 2010 r. do 14.11.2014 r. Rada Miejska odbyła łącznie 48 posiedzeń, podczas których podjęto 333 uchwały.
W całej kadencji odbyło się  36 wspólnych posiedzeń Komisji, podczas których omawiano projekty uchwał na sesje Rady Miejskiej, nowe wymogi prawne gospodarowania odpadami komunalnymi, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, dokonano prezentacji różnego rodzaju projektów, omawiano budżety gminy i politykę podatkową  na dany rok, nową strategię finansową gminy, przejęcie przez gminę Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, radni uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Edukacja i  informowanie w zakresie postępowania z odpadami”, wizytowano punkt selektywnej zbiórki odpadów. Jedno z pierwszych wspólnych posiedzeń poświęcone było restrukturyzacji Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej. Dwukrotnie na wspólnym posiedzeniu Komisji obecni byli mieszkańcy, których interesowały sprawy działek i podatków. Komisje zapoznały się w Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013 – 2017, z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania P{problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta  Kudowa-Zdrój. Omawiano zmiany do  ustawy o systemie oświaty i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do trzech lat. Na wspólnym posiedzeniu Komisji zapoznawano radnych z pismami otrzymanymi od Burmistrza Miasta, różnych instytucji, od mieszkańców, stowarzyszeń, Klubu Radnych „My dla Kudowy”. 
W tym roku komisje Rady Miejskiej odbyły następującą ilość posiedzeń:
- Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna – 16 posiedzeń,
- Komisja Oświaty Kultury i Sportu – 17 posiedzeń,
- Komisja Spraw Społecznych – 29 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna – 9 posiedzeń,
- Komisja Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska – 6 posiedzeń.
W trakcie kadencji komisje zgłosiły do Burmistrza Miasta 130 wniosków – w tym większość została zrealizowana, a część przekazano i przyjęto do bieżącej realizacji.
Następnie Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli radnym podziękowania składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego miasta życzyli radnym dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Następnie Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli podziękowania dyrektorom i  kierownikom jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, prezesom spółek gminnych, przedstawicielom służb mundurowych, inspekcji, straży, oświaty, zdrowia, kultury, nadleśnictwa, opieki społecznej, stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie miasta za życzliwość jakiej doświadczali, za pomoc i wsparcie a także za profesjonalizm tak ważny w realizacji wspólnych zadań, za owocną współpracę z samorządem Kudowy - Zdroju.
Głos zabrał pan B.Burger, który  podziękował radnym VI kadencji, za realizację spraw zapoczątkowanych wiele lat temu, za zgłoszenie wielu nowych inicjatyw. Działo się w Kudowie-Zdroju wiele i za to na ręce Przewodniczącej Rady  składa  podziękowania. Natomiast  jeżeli chodzi o Burmistrza Miasta to należy stwierdzić, że kończy się pewna epoka w Kudowie. Uważa, że czas w Kudowie liczy się  na czas przed Cz.Kręcichwostem i za Cz.Kręcichwostem. Jak będzie po Cz.Kręcichwoście – zobaczymy. Życzę Kudowie i Kudowianom, aby było jak najlepiej.
B.Burger złożył Cz. Kręcichwostowi podziękowania za to, że był „kołem zamachowym”, liderem tego wszystkiego co się przez 20 lat w Kudowie realizowało, podziękował za pomoc niesioną mieszkańcom naszego miasta, o której się dzisiaj  nie mówi. Wyraził również nadzieję, że Cz.Kręcichwoist jako radny wojewódzki nigdy  nie zapomni o Kudowie i zawsze sprawy naszego miasta będą mu bliskie. Powinien być dumny z tego co się w Kudowie stało z Jego inicjatywy, ale często również dzięki   bardzo wielu ludziom, z którymi współpracował. To jest przecież sześć kolejnych Rad Miejskich. Wspierali Burmistrza w różnych działaniach urzędnicy magistratu, kudowscy przedsiębiorcy, mieszkańcy Kudowy. Dzięki temu co się wydarzyło przez te lata Kudowa z roku  1990 a Kudowa z roku 2014 to zupełnie inne miasta.
Następnie  podziękowania Przewodniczącej Rady oraz Burmistrzowi Miasta w imieniu Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II złożyli pani B.Dziubińska, pan Jerzy Łukasik, pani B.Paś i pani M.Lewnadowska-Buksak, w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego im. Kubusia Puchatka podziękowania złożyły pani M.Krawczyk i pani K.Mężyńska,  Pani  R.Maślanka i pan M. Gancarczyk  w imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Uzdrowisk Kłodzkich  S.A. Grupa PGU  złożyli na ręce Burmistrza  Miasta podziękowania za ponad dwudziestoletnią współpracę. Pani U.Faroń-Bielecka w imieniu swoim i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej złożyła podziękowania Przewodniczącej Rady, całej Radzie  Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta. Pan T.Szesłega i pan M.Okeśko złożyli podziękowania Burmistrzowi Miasta w imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi. 


Ad.3

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2015 rok 

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.  

   

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

Głos zabrała pani E.Ubik, która  poinformowała, że w związku ze zgłoszonymi na wspólnym posiedzeniu Komisji  wątpliwościami dot. zapisu paragrafu 12 w/w uchwały, proponuje się  zmianę jego treści. Po zmienia zapis par. 12 otrzymuje brzmienie: „ Nauczyciele, za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy otrzymują inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.   

  

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go pod  głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.   

  

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.   

  

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania drodze kategorii drogi  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazw ulic położonych w Kudowie-Zdroju

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania nazw ulic położonych w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie zmienionej uchwałą nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r.

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie zmienionej uchwałą nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska. 

     

Ad.4)

Radna E.Marecka-Szydło  zgłosiła wniosek, aby sprawozdania z prac Komisji za rok 2014 nie były odczytywane, tylko złożone na ręce Przewodniczącej Rady.
Przewodnicząca Rad poddała po głosowanie w/w wniosek.
Przy obecności 13 radnych na sali wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radna A,Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radny M.Oleśko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej, radny T.Szełęga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych złożyli sprawozdania z prac Komisji za 2014 rok na ręce Przewodniczącej Rady i stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z prac Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska, której Przewodniczącą jest radna Ł.Rachuba stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny M.Turoń odczytał sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2014 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.5)

Zgłoszono  następujące wnioski:
* Radna G.Janiszewska wniosek o rozważenie poprawy stanu technicznego schodów przy ul. 1 Maja  (schody do byłej masarni),
* Radny M.Turoń – wniosek o naprawę złamanej barierki (od strony krawężnika) koło kina,
* Radny M.Mrowiec  wniosek o naprawę barierki przy ścieżce rowerowej po stronie polskiej.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVIII/14 z dnia 14 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2014 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż