Protokół nr XLVII/14 z dnia 30 października 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLVII/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 października 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1200

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1550

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                         - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
3. Maciej Turoń                                   - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.

 

1. Wręczenie Nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XLV/14 z dnia 14.08.2014 r. , nr XLVI/14 z dnia 30.09.2014 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”,
• zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój,
• oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
• ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
• przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Ad. 1)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przedstawił sylwetki nagrodzonych osób i wręczył przyznane nagrody w dziedzinie  gospodarki, kultury, sztuki i lokalnego życia społecznego następującym osobom: Janowi Birke, prof. dr hab. Bogdanowi Sujakowi, prof. dr hab. Janowi Rzońcy, Bogusławowi Burgerowi, dr Józefowi Świrskiemu, Zespołowi Szkół Społecznych im. Stanisława Moniuszki, Nieformalnemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Klika” im. Teresy Karch, Kudowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Wandzie Moroz, Krzysztofowi Wróblowi. Markowi Maciejewskiemu, Bohdanowi Mikołajowi Krzemińskiemu, Bogusławowi Buksakowi, Dariuszowi Mielcowi.
Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przyznał ponadto nagrody  nieobecnym na sesji Rady Miejskiej: Joannie Piotrowskiej – Iwanow, Grażynie Bróż i Bogusławowi Gorczyńskiemu.


Ad.2)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XLV/14 z dnia 14.08.2014 r. , nr XLVI/14 z dnia 30.09.2014 r.

 Salę obrad opuścił radny W.Gucz.

Przy obecności 11 radnych na sali w/w protokoły nr XLV/14 z dnia 14.08.2014 r. , nr XLVI/14 z dnia 30.09.2014 r.  z sesji Rady Miejskiej zostały  przyjęte  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.3

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”

Na salę obrad wrócił radny W.Gucz. Na sali obecnych jest 12 radnych.

Głos zabrała pani E.Hendler – Bolechała, która  poinformowała, że Program współpracy gminy Kudowa Zdrój z organizacjami pozarządowymi został opracowany zgodnie z wymogami art. 5a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.
Aktywna działalność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Kudowa-Zdrój jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną i opracowany Program współpracy pozwoli na włączenie organizacji pozarządowych w tworzenie polityki rozwojowej  gminy z poszanowaniem zasad demokracji. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano kwotę 1500.000 zł.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” została podjęta jednogłośnie.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój
B.Kopeć  - Sekretarz  Gminy poinformowała, że uchwałą nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 04 kwietnia 2014  roku w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki  Gmina przejęła  prowadzenie szkół wymienionych w tej uchwale.  Stąd zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kudowa-Zdrój w załączniku nr 4, w którym znajduje się wykaz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa- Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój

Pani U.Karpowicz  poinformowała, że uchwała stanowi realizację art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym który stanowi, że Burmistrz, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem decyzji o lokalizacji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Wyniki analizy Burmistrz, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, przekazuje co najmniej raz w okresie kadencji Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Kudowy-Zdroju – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych” została pozytywnie  zaopiniowana  przez  Miejską  Komisję  Urbanistyczno-Architektoniczną  w  Bielawie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Głos zabrała B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że radni zwrócili słusznie uwagę, że w treści uchwały  w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa- Zdrój umknęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.  W związku z tym zaproponowała, aby wprowadzać stosowny zapis do projektu uchwały, odczytać ją ze zmienionym zapisem i jeszcze raz przegłosować.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt  uchwały Rady Miejskiej zmiany Statutu Gminy Kudowa- Zdrój
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa- Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany Statutu Gminy Kudowa- Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zmniejszenie planu  dochodów i planu  wydatków o kwotę  5.500,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:

Dochody:

* dział 801 – zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych (środki przekazane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela gimnazjum), które zgodnie z § 9 uchwały budżetowej zmniejszą wykonanie wydatków (zmiany dokonuje się po uzgodnieniu z RIO i Kuratorium Oświaty).

Wydatki:

* dział 010 – zmniejsza się o 6.900,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych w związku z uzyskaniem z Powiatowego Biura Pracy refundacji poniesionych wydatków,
* dział 600 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zakup w licytacji komorniczej działki drogowej nr 438/81 na terenie byłego KZPB ( zakończenie postępowania komorniczego wobec „Bud-Rem” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe).
* dział 750 – zwiększa się o 23.000,00 zł wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (większe niż planowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, co wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych pracowników).
* dział 801 – zmniejsza się 5.500,00 zł wydatki związane z wypłatą nagrody (wraz z pochodnymi)  przyznanej przez Kuratora Oświaty, na które uzyskano refundację środków.
* dział 852 – zmniejsza się 8.000,00 zł wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
* dział 854 – zwiększa się o 8.000,00 zł wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień-grudzień 2014 roku (wymagany wkład gminy w wysokości 20% kosztów zadania).
* dział 900 – zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju”. Zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników utrzymania zieleni miejskiej w związku z wykonywaniem przez tych pracowników prac związanych z utrzymaniem drogi wojewódzkiej sfinansowanych ze środków dotacji z Województwa Dolnośląskiego.
 Zmniejsza się o 31.100,00 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w związku z uzyskaniem z Powiatowego Biura Pracy refundacji poniesionych wydatków.
* dział 926 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego – etap I” .

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  w przedstawionej uchwale w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zaproponowane zostały stawki podatkowe, zwaloryzowane o ww. wskaźnik tj. 0,4 % w stosunku do stawek podatkowych obowiązujących w 2014 r. Jest to maksymalny  wzrost, który wynika  z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W uchwale przewidziane są podobnie jak w ubiegłym roku, zwolnienia dla:
- nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych,
- nieruchomości zajęte na potrzeby pomocy społecznej,
- nieruchomości zajętych na działalność kulturalną.
Zastosowano preferencyjną stawkę podatku dla:
- gruntów dzierżawionych na ogródki przydomowe,
Od 2015 roku wprowadza się również preferencyjną stawkę dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. z 2007 roku Dz. U. nr 59 poz. 404 ze zm.) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przesłał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ww. nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących zasad przejrzystości pomocy określonych w projekcie.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska
 
• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że Prezes Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. złożył do Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do 31.12.2015 r. W trakcie postępowania sprawdzającego Burmistrz ustalił, że wniosek określa wymagane ustawą: zakres świadczonych usług oraz warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. Wstępne plany ekonomiczno-finansowe Spółki na rok 2015, pozwalają wnioskować, że  zastosowanie dotychczas obowiązujących stawek i cen zapewni uzyskanie niezbędnych przychodów, które umożliwią pokrycie uzasadnionych kosztów świadczenia usług, realizację nowych inwestycji wymienionych w planie wieloletnim oraz pozwolą na utrzymanie dotychczasowego poziomu świadczonych usług.

Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska

 

Ad.4)

Przewodnicząca Rady przestawiła sprawozdanie dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, burmistrza miasta, z-cę burmistrza, sekretarza, skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.  Poinformowała, że  Burmistrz Miasta pismem z dnia 24.10.2014 r. przekazał na jej ręce informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r.  złożonych na jego ręce. Oświadczenia majątkowe złożyły osoby zobowiązane  w myśl art. 24h ust. 3 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym. W złożonych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, które skutkowałby  koniecznością podjęcia dalszych  działań.   Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta  zostały przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu. Oświadczenia majątkowe zostały umieszczone w Biuletynie  Informacji Publicznej.  Oświadczenia majątkowe radnych  zostały  złożone w wymaganym terminie i przekazane Urzędowi Skarbowemu w Kłodzku.  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku przekazał informacje z analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na koniec 2013 roku. W wyniku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono osób, które nie złożyły oświadczenia majątkowego oraz osób, które złożyły je po terminie.  Stwierdzono liczne drobne nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych.  Ze względu na fakt, że otrzymana informacja opatrzona jest klauzulą „tajemnic skarbowa” nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych przekaże radnym indywidualnie w celu uniknięcia błędów przy wypełnianiu następnych oświadczeń majątkowych.
Radny W.Gucz w związku z prowadzoną budową na ul. Fabrycznej pomiędzy budynkami nr 7 i 9 zwrócił się z pytaniem, czy konserwator zabytków wyraża zgodę na budowę piętrowego budynku handlowo-mieszkaniowego – teren ten podlega konserwatorowi zabytków. Ponadto zwrócił się z pytaniem, czy przed rozpoczęciem robót dokonano sprawdzenia geologicznego gruntu.  Został tam wykonany bardzo głęboki wykop,  w którym stoi woda. Jest okres jesienno – zimowy, woda będzie zamarzać. Zagrożenie może być  takie, że  budynek przy ul. Fabrycznej 7 stojący w odległości 3 m od wykopu może ulec uszkodzeniu. Radny zwrócił się  z pytaniem, czy na jego telefoniczny  wniosek do Burmistrza Miasta coś w tej sprawie ustalono.  Ponadto radny poinformował, że mieszkańcy budynków nr 7 i 9 przy ul. Fabrycznej mają żal  do Burmistrza Miasta, ponieważ kiedy likwidowano ich komórki było zapewnienie, że w tym miejscu nic nie powstanie, a w tej chwili buduje się tam piętrowy budynek.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie jest w stanie w chwili obecnej odpowiedzieć na pytania radnego W.Gucza. Sprawy te  po posiedzeniu Komisji przekazała mu pani Skarbnik.
Głos zabrał radny M.Oleśko, który poinformował, że pytania te radny W.Gucz zadał na posiedzeniu Komisji. Obecna na posiedzeniu Komisji pani U.Karpowicz poinformowała radego W.Gucza, żeby z tymi pytaniami zwrócił się do Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ponadto radny M.Oleśko stwierdził, że nie był to wniosek tylko informacja, radnego W.Gucza, że zgłaszają się  do niego mieszkańcy według,  których dzieje się coś niedobrego. Burmistrz Miasta nie jest w stanie stwierdzić, czy tam dzieje się coś niedobrego.
Radny W.Gucz stwierdził,  że dla dobra miasta  Burmistrz  powinien zwrócić się do Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą  żeby ocenił, czy jest zagrożenie czy też nie ma zagrożenia.
Burmistrz Miasta poinformował, że w ciągu 2 godzin od telefonu radnego W.Gucza obejrzała to pani  U.Karpowicz i powiedziała, że inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
Radny W.Gucz stwierdził, że działa w imieniu mieszkańców i zgłasza ich obawy.
Radny M.Olejarz w związku z prowadzonymi robotami drogowymi na ul. Kościuszki zwrócił się z prośbą o wyegzekwowanie porządku na  posesjach położonych wzdłuż tej ulicy. Dziko rosnące krzaki po prawej stronie drogi zostały przycięte. Radny zaproponował, aby rozważyć całkowite ich wycięcie.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z prośbą, aby pracownicy koszący teren cmentarza komunalnego zwracali uwagę na zabezpieczanie pomników, pomniki powinny być przykrywane lepiej zabezpieczane.  Po koszeniu pomniki są obklejone trawą i jest to bardzo trudno wyczyścić.
Burmistrz Miasta stwierdził, że gmina w ogóle nie powinna kosić trawy na cmentarzu. Ponadto poinformował, że każdorazowo przed koszeniem trawy na cmentarzu jest informacja o tym fakcie oraz prośba o zabezpieczenie pomników. Niestety ludzie tego nie robią.
Przewodnicząca Rady  zwróciła się z prośbą do Prezesa KZWiK sp. z o.o. aby zwrócić uwagę pracownikom na zabezpieczenie pomników.
K.Kierończyk Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że pracownicy spółki kosili trawę na cmentarzu raz. Ponadto podtrzymuje zdanie, że spółka nie powinna kosić trawy na cmentarzu. Niestety za pierwszym razem nie udało się skosić trawy bez zabrudzenia pomników. Natomiast drugi raz kosiła trawę firma z zewnątrz, która jest do tego przystosowana i okazało się, ze też nie udało się tego zrobić bez zanieczyszczenia pomników.
Spółka będzie się starała robić to jak najlepiej.
Burmistrz Miasta poinformował, że stosowane są  przy koszeniu płyty i ekrany, które jednak nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć.
Radna T. Żulińska złożyła podziękowanie za wykoszenie i uporządkowanie dwóch  działek, położonych przy ścieżce rowerowej przy ul. Słone.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLVII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVII/14 z dnia 30 października 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2014 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż