Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


Znak sprawy: IFE/ZP/271.15.2014
Kudowa-Zdrój, 15.12.2014

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn.: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-11-2014 pod numerem 247835-2014 wybrana została Oferta nr 1 firmy Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.


UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca. Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. cena oferty (80%) oraz czas realizacji reklamacji (20%), ww. oferta, jako ważna uznana została za najkorzystniejszą gdyż uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

cena oferty

czas realizacji reklamacji

1

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8,

57-350 Kudowa-Zdrój

80

20

100


Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Kopeć

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP/271.15.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:15.12.2014 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:15.12.2014 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 23