Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.721.15.2014
Kudowa Zdrój, dnia 03-12-2014

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz
o przedłużeniu terminu składania ofert

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-11-2014 pod numerem 247835-2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907) Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój informuje że, w związku z koniecznością zwiększenia o 3 pozycje liczby punktów oraz zaktualizowania łącznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Kudowa-Zdrój zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:


W CZĘŚCI III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

I.    Ustęp 1.4 pkt 9 i 10 cz-III SIWZ otrzymują brzmienie:
1.4.    UWARUNKOWANIA i SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE
9)    Ilość pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie gminy Kudowa - Zdrój:
a)    Pojemniki o pojemności   110 l    1134 szt.
b)    Pojemniki o pojemności   120 l      267 szt.
c)    Pojemniki o pojemności   240 l      195 szt.
d)    Pojemniki o pojemności  1100 l  300 szt.

10)    Liczba punktów do gromadzenia odpadów zmieszanych (altanki, miejsca ustawienia pojemników) – 1225. Wykaz adresów/lokalizacji punktów gromadzenia odpadów zmieszanych na  terenie gminy Kudowa-Zdrój,  stanowi załącznik nr  3 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)

II.    Załącznik nr 3 do OPZ „WYKAZ ADRESÓW/LOKALIZACJI PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

LP.

ADRES

Ilość pojemn.

Poj.  pojemn.

Rodzaj

1223

KOŚCIUSZKI JAWORSKI SKLEP

1

120

N

1224

PNGS – Błędne Skały

5

1100

N

1225

PNGS – Parking YMCA

3

1100

N


III.    Załącznik nr 8 do OPZ „WYKAZ ADRESÓW/LOKALIZACJI PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH NA TERENIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ” zostaje uzupełniony o następujące pozycje:

LP.

ADRES

RODZAJ*

256

KOŚCIUSZKI JAWORSKI SKLEP

N

257

PNGS – Błędne Skały

N

258

PNGS – Parking YMCA

N


W CZĘŚCI I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:
  • W związku z wprowadzeniem zmian w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:
    IV.    Ust. 14 otrzymuje brzmienie:
    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 11.12.2014 r.  do godz. 12.00 oznakowanej w następujący sposób:

    < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r. Nie otwierać przed dniem 11.12.2014 r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13)  w dniu 11.12.2014 r.  o godz. 12.15.

SPROSTOWANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH


V.    Prostuje się oczywiste omyłki pisarskie jak:
Datę zatwierdzenia SIWZ z 24.11.2015r. na 24.11.2014r oraz zapis zawarty w ust. 1.3.1.c i 1.3.2.c  CZĘŚCI III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący częstotliwości odbioru przez Wykonawcę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon z „jeden raz w czasie trwania umowy (jesienią 2014r.) na „jeden raz w czasie trwania umowy (wiosną 2015r.)

VI.    Powyższe zmiany są wiążące odpowiednio dla całej treści SIWZ


Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Kopeć

Wyk. w 1 egz. AP/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ oraz o przedłużeniu terminu składania ofert - IFE/ZP.721.15.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:03.12.2014 14:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:03.12.2014 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 91