Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

IFE/ZP.721.15.2014
Kudowa Zdrój, dnia 01-12-2014


INFORMACJA o zmianie treści SIWZ

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-11-2014 pod numerem 247835-2014


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r., poz. 907) Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W CZĘŚCI I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW:

-    Ust. 17.2. Opis kryterium – „Czas na realizację zgłoszonej reklamacji” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Maksymalną ilość punktów w kryterium „Czas na realizację zgłoszonej reklamacji” otrzyma oferta z najniższym czasem, przy czym czas poniżej 2 godzin przyjęty zostanie jako 2 godziny.”

Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.


Z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Kopeć
Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści SIWZ z dn. 01.12.2014 - IFE/ZP.721.15.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:01.12.2014 15:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:01.12.2014 15:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 79