Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP/271.15.2014
Kudowa Zdrój, dnia 28-11-2015r.

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH z TERENU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ w terminie od 01-01-2015 do 30-06-2015 roku. 3.1. ZAKRES USŁUGI -cykliczne odbieranie wszystkich odpadów komunalnych (zmieszanych i posegregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój, -transport odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych z pojemników brązowych odebranych z nieruchomości i przekazanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, -transport odpadów posegregowanych z nieruchomości i przekazanie ich do punktu doczyszczania zlokalizowanego przy ul. Fredry 8 w Kudowie-Zdroju. Rozładunek surowców wtórnych przez Wykonawcę powinien następować w miejscach gromadzenia poszczególnych frakcji na terenie w/w punktu. -kontynuacja wdrożonej w gminie i od 6 lat prowadzonej przez Zamawiającego na terenie nieruchomości zamieszkałych, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w część III SIWZ, -cykliczne odbieranie załadunek i transport odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w gminie Kudowie-Zdrój przy ul. Fredry 8 do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, -odbiór i transport odpadów zebranych podczas tzw. wystawki oraz przekazanie ich do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w Kudowie Zdrój przy ul. Fredry 8 w przypadku wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon, a do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, -likwidacja dzikich wysypisk i transport odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. do punktu przeładunkowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Zawiszów 5, 58-100 Świdnica zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Sierpowej, Usługa winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: -ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), -ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), -ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm), -Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. -uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXV/169/12 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa- Zdrój oraz uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXII/222/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. ze zm. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczonymi na stronie:
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3625&idmp=6&r=r
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=4092&idmp=6&r=r
-oraz postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2014 Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i ciągłego świadczenia usługi winien dysponować: -pojazdem dostosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych (25 % dróg gminnych o stopniu nachylenia do 12 % w tym drogi o szerokości 3m) umożliwiającym manewrowanie podczas dojazdu do punktów gromadzenia odpadów oraz -pojazdem dostosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240, i 1100 litrów, którego gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów). Zamawiający informuje, że stawia do dyspozycji Wykonawcy dwa pojazdy w tym: -1 pojazd marki IVECO DAILY 35C15 przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym o ładowności 800 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 3490 kg, o nr rej. DKL 7FJ5. Rok produkcji: 2009 -1 pojazd marki IVECO CROSS 20S przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności 11500 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 26000 kg o nr rej. DKL 4KF9. Rok produkcji: 2010 (Pojazd niedostosowany do odbioru odpadów z terenów górzystych i trudno dostępnych), zakupione w ramach projektu pn.: Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój - Nachod współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Dysponowanie w/w pojazdami będzie się odbywało na podstawie odrębnie spisanej umowy użyczenia (bezpłatnej), której wzór stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Ze względu na okres trwałości projektu Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania w/w pojazdów wyłącznie do realizacji przedmiotowego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część III SIWZ - Opis przedmiotu. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji opisanego przedmiotu zamówienia w okresie od 01-01-2015 do 30-06-2015 wraz z wkalkulowanym ryzykiem Wykonawcy, związanym z przyjętą formą rozliczenia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Forma wadium. 1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu; - poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają: -zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.,o odpadach (Dz.U.2013.21)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wiedzy i doświadczenia, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług, co najmniej jednej usługi na odbiór odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości) trwającej co najmniej 6 miesięcy, obejmującej swym zakresem odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w systemie workowym wraz z elektroniczną rejestracją kodów kreskowych na workach. oraz załączy dowody, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług wykonywanych (t.j. świadczeń okresowych lub ciągłych - rozpoczętych, a nie zakończonych) na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie ich zrealizowana część. Oznacza to, że tylko okres tej części może być przez Wykonawcę wykazywany na poczet wymaganego, dla celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, okresu trwania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin (w przypadku, gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości)
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: 1. Bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Kudowa-Zdrój lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Kudowa-Zdrój, do którego posiada tytuł prawny - spełniającą wymogi zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Nr 122). 2. Wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Nr 122), tj: a) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników typu 110, 120, 240, 1100 litrów umożliwiającym odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z trudno dostępnych terenów górzystych przy uwzględnieniu faktu, że drugi z wymaganej, minimalnej liczby pojazdów do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jaką Wykonawca winien dysponować, stanowi postawiony do dyspozycji Wykonawcy przez Zamawiającego: pojazd marki IVECO CROSS 20S przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych o ładowności 11500 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 26000 kg o nr rej. DKL 4KF9 Rok produkcji: 2010 (Pojazd niedostosowany do odbioru odpadów z terenów górzystych i trudno dostępnych) b) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 120, 240 i 1100 litrów, którego gabaryty nie mogą przekraczać wymiarów bram wjazdowych do hal, w których następować będzie wyładunek posegregowanych odpadów tj. 3,50 m wysokości i 2,90 m szerokości jak również muszą umożliwiać wyładunek odebranych odpadów w sposób uwzględniający obniżoną wysokości hal wynoszących: hala nr 1 - 3.35 m, hala nr 2 - 3.40 m - mierzonych od posadzki do dolnego pasa kratownicy (wiązara dachowego - elementu konstrukcyjnego dachów) przy uwzględnieniu faktu, że drugi z wymaganej, minimalnej liczby pojazdów do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, jaką Wykonawca winien dysponować, stanowi postawiony do dyspozycji Wykonawcy przez Zamawiającego: pojazd marki IVECO DAILY 35C15 przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym, o ładowności 800 kg, o dopuszczalnej masie całkowitej 3490 kg, o nr rej. DKL 7FJ5. Rok produkcji: 2009 c) Co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej. UWAGA! Powyższy wykaz pojazdów jest informacją dla wykonawców, która wynika z wymagań ukształtowania terenu i utrudnień w manewrowaniu pojazdami ze względu na szerokości dróg dojazdowych do posesji oraz rozmieszczenie miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych, wymiarów obiektów, w których następować będzie wyładunek selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz rodzaju pojazdów, które Zamawiający oddaje do dyspozycji Wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

   Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1. Cena - 80
•    2. Czas na realizację zgłoszonej reklamacji - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji proporcjonalnie do wywołanego skutku, jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, c) dokonania zmian w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy nie skutkujących zmianą zakresu przedmiotu zamówienia ani wysokością wynagrodzenia tj. zmiana ilości opróżnianych pojemników, zmiana ilości punktów odbioru odpadów na nieruchomościach, zmiana łącznej przewidywanej masy odpadów komunalnych w zakresie +/- 5%, wzrost liczby gospodarstw objętych systemem workowym do 10 %. d) dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych określonych w załączniku nr 2 do umowy - Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z odpowiadającym im dostosowaniem treści załączników do opisu przedmiotu zamówienia. e) Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zmiany wzorów załączników nr 9 i 10 w zakresie układu oraz niezbędnych informacji podlegających rejestracji w celu dostosowania do obowiązujących w tym zakresie przepisów lub usprawnienia prowadzonej sprawozdawczości.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 08.12.2014 r. do godz. 12.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kudowa-Zdrój w I półroczu 2015r. Nie otwierać przed dniem 08.12.2014 r. do godz. 12.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 08.12.2014 r. o godz. 12.15.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28-11-2015


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (zip 282.69 KB)
 • 2. (pdf 733.47 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - usługi - IFE/ZP/271.15.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:28.11.2014 15:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:28.11.2014 15:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 87