Protokół nr XLVI/14 z dnia 30 września 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLVI/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 września 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1130

 

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1500


I.CZĘŚĆ

W pierwszej części sesji Rady gościli w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych, gdzie zostali zapoznani z realizacją projektu  „Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych”.

II. CZĘŚĆ o godz. 1230    -   sala narad Rady Miejskiej  przy ul. Zdrojowej 27.

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                      - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
3. Wiktor Gucz                                   - nieobecność usprawiedliwiona
4. Maciej Turoń                                 - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 8 września 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Dolnośląskiego. Członkowie Kapituły przyznali tytuły Liderów w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, m.in. w dziedzinie gospodarki, przedsiębiorczości, turystyki, infrastruktury oraz rolnictwa. Przyznano również główne tytuły: Gminy, Miasta, Powiatu, Wójta, Burmistrza oraz Starosty Roku.
Decyzją Kapituły Plebiscytu gmina Kudowa-Zdrój otrzymała od Euro-Partner Corporation certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań najlepszych miast Unii Europejskiej, a tytuł Burmistrza Roku otrzymał Czesław Kręcichwost – Burmistrz Kudowy-Zdrój. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 19 września 2014 r. w Sali Koncertowej Polskiego Radia Wrocław.
Przewodnicząca Rady w swoim imieniu oraz w imieniu radnych złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta.
Burmistrz Miasta poinformował, że certyfikat Euro-Partner Corporation, który otrzymała gmina jest wydawany przez Ministerstwo Gospodarki. Certyfikat upoważnia władze samorządowe miasta do używania znaku i nazwy eurogmina na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno – reklamowych oraz pieczęciach  urzędowych miasta.  Jest to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale dla wszystkich mieszkańców gminy, pracowników Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i wszystkich spółek gminy.  Jest to efekt kilkunastoletniej ciężkiej pracy wielu ludzi.
Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że  18 września br.  podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Warszawie, burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost - został wyróżniony odznaką honorową "Za zasługi dla turystyki" przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok ,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• uchylenia uchwały Nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy – Zdroju dla terenu Brzozowie,
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2014 roku,
• uchwalenia korekty na 2015 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015,
• rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
• zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
• przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2014 – 2020”.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Radna E.Marecka – Szydło  w imieniu Klubu Radnych „My dla Kudowy” zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej dyskutowano na temat zapisów tego projektu. Uchwała ta nadaje Burmistrzowi Miasta oraz kierownikom jednostkek organizacyjnych do udzielania ulg.  Członkowie Komisji wystąpili do pani Skarbnik z prośbą, aby w projekcie uchwały umieścić  zapis, który będzie pozwalał Radzie Miejskiej mieć  wgląd w decyzyjność. Projekt uchwały  przedstawiony  Radzie pełną decyzyjność składa w ręce Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych, a o udzielonych ulgach radni będą się dowiadywać post factum. Radni wnioskowali, aby tak skonstruować uchwałę, aby  Rada miała wgląd komu, na jaki cel i na jakiej podstawie ulgi zostały udzielone.
Pani Skarbnik poinformowała, że proponuje, aby w § 4 uchwały dodać punkt 6 w następującym brzmieniu: „Umorzenie należności, o których mowa w ust. 2 wymaga zaciągnięcia opinii Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w przypadku gdy kwota należności jest wyższa niż 3.000 ,00 zł.”
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnej E.Mareckiej - Szydło z pytaniem, czy w związku z propozycją przedstawioną przez Panią Skarbnik podtrzymuje swój wniosek, czy go wycofuje.
Radna E.Marecka – Szydło w związku z propozycją przedstawioną przez Panią Skarbnik wycofała zgłoszony wniosek o   wycofanie z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z  pkt. 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z  pkt. 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali wniosek Burmistrza Miasta o wycofanie z  pkt. 1 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady  odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok ,
• określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
• określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
• uchylenia uchwały Nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy – Zdroju dla terenu Brzozowie,
• uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2014 roku,
• uchwalenia korekty na 2015 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015,
• rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
• zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
• przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2014 – 2020”.
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddała go pod głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali zmieniony porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

I.Biernacik  - Skarbnik  Gminy poinformowała, że obowiązek przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze wynika z ustawy o finansach publicznych. Ma ona na celu zapoznanie radnych z tym jak kształtuje się budżet po pierwszym półroczu i czy nie ma zagrożeń.
Dochody po zmianach zostały zaplanowane w kwocie 39.874.463,90 zł.  Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wyniosła 16.317.054,43 zł co stanowi 41 % wykonania planu, w tym dochody bieżące wyniosły 14.892.587,38 zł, a dochody majątkowe 1.424.467,05 zł.
Wydatki po zmianach zostały zaplanowane w kwocie 41.672.302,90 zł.  Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku wyniosła 17.198.708,92 zł, co stanowi 41,27 % wykonania planu.
Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
1. wydatki bieżące w kwocie 14.836.463,36 zł stanowią 48,26 % wydatków ogółem    w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 514.265,83 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 2.362.245,56  stanowią  21,62 % wydatków ogółem.
Wynik budżetu na planowaną kwotę niedoboru – 1.797.839,00 zł  wykonano na kwotę           - 881.654,49 zł co stanowi 49,04%. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  wynosi 56 124,02 zł  co stanowi 23,45%, natomiast  różnica  między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi planowana była ujemna i jest ujemna i wynosi  - 937 778,51 zł co stanowi 46,03%.
Przychody zaplanowane w kwocie  2.997.839,00 zł wykonano w kwocie  1.792.854,41 zł co stanowi  59,80%.
a) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: planowano 2.600.000,00 zł  wykonano 1.395.015,27 zł co stanowi  53,65%
z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano 2.600.000,00 zł  wykonano  600.000,00 zł   co stanowi 23,08%
b) spłata udzielonych pożyczek planowano 40.000,00 zł wykonano 40.000,00  zł co stanowi100,00%
c) z innych źródeł planowano 357.839,00 zł wykonano  357.839,14 zł co stanowi  100,00%
Na planowane rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł nie wydatkowano nic, ponieważ zaplanowane są spłaty w dwóch bankach z terminem  wpłaty na dzień 30 grudnia 2014r. stad 0 wykonania.
Przewodnicząca Rady  odczytała uchwałę nr III/182/2014 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 września 2014 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku została podjęta jednogłośnie.

Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok 

Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zmniejszenie planu  dochodów o kwotę 2.593.021,00  oraz zmniejszenie planu  wydatków o kwotę  593.021,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
* dział 020 – zwiększa się o 42.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych (sprzedaż drewna z cięć przygodnych),
* dział 600 – zmniejsza się o 4.723,00 zł dochody z tytułu dotacji z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie Kudowa-Zdrój ( przeliczenie kwoty dotacji z 2013 roku  wg wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w 2014 roku). Zmniejsza się o 2.125.493,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn.  „Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III” w związku z wydłużonym okresem oczekiwania na realizację wypłat z czeskiego Ministerstwa Finansów.
* dział 630 – zmniejsza się o 7.728,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn.  „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” (dostosowanie do kwot poprzetargowych) . Zmniejsza się o 87,00 zł  dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn.  „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” (dostosowanie do kwot poprzetargowych) Zwiększa się o 14.234,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn.  „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego  w Kudowie-Zdroju - etap IV” (ujęcie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku).
* dział 700 – w związku z mniejszym niż planowano dochodami ze sprzedaży gruntów zmniejsza się plan dochodów o 420.000,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu odpłatności za wyceny nieruchomości (przy sprzedaży lokali mieszkalnych) o 25.000,00 zł.
* dział 756 – zwiększa się o 6.551,00 zł (do kwoty 41.551,00 zł) dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za 2013 rok zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.23.2014.AZ z dnia 29.08.2014 roku.
* dział 801 – zwiększa się o 12.037,00 zł dochody uzyskane przez Zespół Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego w tym 281,00 zł z tytułu odpłatności za wydanie duplikatów świadectw, 4.335,00 zł z tytułu  świadczonych usług, 1.083,00 zł z tytułu odsetek, 6.338,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych.
  Zmniejsza się o 37.000,00 zł dochody w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt w przedszkolu i za wyżywienie.
Wprowadza się dochody w kwocie 5.500,00 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty środków na wypłatę nagrody Kuratora dla nauczyciela gimnazjum.
   Zmniejsza się o 296.544,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn.  „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie” ( dostosowanie do kwot poprzetargowych i zmniejszenie  dofinansowania do 80,26 %).
* dział 853 – zmniejsza się o 50.000,00 zł dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w związku z brakiem  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  środków na ten cel,
* dział 900 – zmniejsza się o 65.759,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego  w 2013 roku pn.  „Ochrona wód dorzecza rzeki Metuji w Kudowie-Zdroju i Nachodzie”  (dostosowanie do kwot faktycznie uzyskanych).
 Zmniejsza się o 15.000,00 zł plan dochodów w tytułu dofinansowania z WFOŚiGW  programu likwidacji azbestu w związku z odstąpieniem od opracowania programu w 2014 roku.
 Zmniejsza się o 15.000,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW  nasadzeń w Parku Zdrojowym w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w 2014 roku. Zmniejsza się o 8.000,00 zł dochody z tytułu odpłatności za usługi koszenia terenów zielonych.
 Zmniejsza się o 25.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (  przewidywane dochody kształtują się  na niższym niż  planowano poziomie).
 Zmniejsza się o 5.000,00 zł dochody z tytułu opłaty  produktowej (przewidywane dochody kształtują się  na niższym niż  planowano poziomie).
 Wprowadza się dochody w kwocie 420.000,00 zł uzyskane w związku ze sprzedażą udziałów w spółce Invest-Park Sp. z o.o. dla Województwa Opolskiego.
* Dział 921 – zmniejsza się o 10.000,00 zł dochody z tytułu usług świadczonych przez Referat Promocji Kultury i Sportu w związku z koordynacją imprez kulturalnych. Zmniejsza się o 10.731,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego w 2013 roku pn.  „Let`s dance czyli muzyczne lato na Pograniczu” (dostosowanie do kwot faktycznie uzyskanych).
* dział 926 – zmniejsza się o 18.000,00 zł dochody z tytułu usług dostawy gazu na potrzeby ogrzewania budynku szkoły przy ul. Głównej 43 (niewykorzystywanie budynku dla celów szkolnictwa ponadgimnazjalnego  oraz przejęcie z dniem 01.09.2014 roku obiektu przez gminę).  Zmniejsza się o 8.278,00 zł dochody z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego w 2013 roku pn.  „W zdrowym ciele zdrowy duch – współpraca transgraniczna młodzieży szkolnej na Pograniczu Kłodzkim” (dostosowanie do kwot faktycznie uzyskanych). Zwiększa się o 4.000,00 zł dochody z tytułu usług sponsorskich podczas zawodów sportowych na „Orliku” świadczonych na rzecz  firmy Twentebelt   Sp. z o.o.

Wydatki:
* dział 010 – zwiększa się o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych w związku z realizacją zadania pn. „Odtworzenie rowów melioracyjnych przy ul. Brzozowie”,
* dział 020 – wprowadza się wydatki 30.000,00 zł na odnowienie drzewostanu w lasach komunalnych w tym 10.000,00 zł na zakup sadzonek i 20.000,00 zł na sadzenie sadzonek. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 20.000,00 zł w związku z przyjęciem interpretacji, że czynności zalesiania nie stanowią wydatków inwestycyjnych.
* dział 600 – zmniejsza się o 4.723,00 zł wydatki związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej na terenie gminy (dostosowanie do wysokości uzyskanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego).
 Zmniejsza się o 7.000,00 zł wydatki na zakup materiałów związanych z oznakowaniem pionowym. Zmniejsza się o 12.000,00 zł wydatki na ubezpieczenia dróg gminnych.
 Wydatki inwestycyjne na drogi gminne zwiększa się o 98.000,00 zł w tym dla zadania:
 - „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” – zmniejszenie o 35.000,00 zł
 - „Modernizacja mostu- ul. Słone” – zmniejszenie o 20.000,00 zł (odstąpienie od realizacji zadania w 2014 roku),
 - „ Modernizacja schodów łączących ul. Zdrojową z ul. Buczka w Kudowie-Zdroju” – zwiększenie o 13.000,00 zł (koszty nasadzenia zieleni ) ,
 - „Modernizacja ul. Kombatantów” – zmniejszenie o 10.000,00 zł (dostosowanie do kwot poprzetargowych),
 - „Modernizacja ul. Kościelnej” – zwiększenie o 5.000,00 zł (dostosowanie do kwot poprzetargowych oraz uwzględnienie kosztów nadzoru z ramienia Urzędu Miasta),
 - „Przebudowa mostu ul. Kościuszki (koło hotelu St.George) – zwiększenie o 35.000,00 zł (zwiększenie zakresu przebudowy),
 - Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Nad Potokiem od skrzyżowania ul. Fredry do wjazdu na teren Twentebelt” – kwota 90.000,00 zł (nowe zadanie),
 - „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część miasta z drogą wojewódzką nr 387” – zwiększenie o 20.000,00 zł  uwzględnienie w wydatkach niekwalifikowalnych kosztów nowych nasadzeń drzew i wyposażenia w nowe kosze uliczne).
 Zmniejsza się o 101.782,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia  drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim – etap III” zł (dostosowanie do kwot poprzetargowych).
* Dział 630 – zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki związane z zakupem towarów do Punktu Informacji Turystycznej. Zmniejsza się o 3.721,00 zł wydatki na opłaty czynszowe za pomieszczenia Punktu Informacji Turystycznej. Zmniejsza się o 22.000,00 zł wydatki na składki członkowskie, w związku z wystąpieniem gminy ze Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.
 Zmniejsza się o 8.749,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” zł (dostosowanie do kwot poprzetargowych). Zmniejsza się o 1,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju - wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska” zł ( zaokrąglenia).
* Dział 700 – zwiększa się o 223.000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego w tym: zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 20.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup energii ( zmiana sposobu ogrzewania na ul. Łąkowej) o 85.000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) o 85.000,00 zł, zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (spłata zaległych zobowiązań z tytułu zaliczki na koszty utrzymania i wynagrodzenia zarządcy) o 100.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na inwentaryzację budynków o 29.000,00 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 132.000,00 zł w tym: nowe zadanie w zakresie zmiany sposobu ogrzewania w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 45 – 38.000,00 zł, przebudowa lokali w budynku przy ul. Głównej 17 w związku z koniecznością przeprowadzenia lokatorów z budynku przy ul. Łąkowej 18 – 40.000,00 zł, pokrycie nieplanowanych wydatków związanych z budową studni głębinowej dla mieszkańców budynku przy ul. Pstrążnej 27, budowa schodów zewnętrznych przy budynku ul. Główna 38 itp. – 82.000,00 zł, zmniejszenie udziału gminy w pracach modernizacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o 28.000,00 zł.
 Zwiększenie o 25.000,00 zł wydatków związanych z wyceną nieruchomości i przygotowaniem audytów energetycznych (również zwiększenie po stronie dochodów).
 Zmniejszenie o 225.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie  pn. „Uzbrojenie działek położonych na tzw. 17 ha” (do wysokości faktycznych potrzeb).
* dział 710 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmniejsza się o 1.500,00 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych (dostawa wody i ubezpieczenia majątkowe).
* dział 750 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu prowizji z tytułu poboru opłaty uzdrowiskowej w związku z przejęciem funkcji inkasentów przez osoby prawne, dla których prowizja ujmowana jest w § 4300. Zmniejsza się o 15.213,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zmniejszenie odpłatności za dostęp do internetowej bazy aktów prawnych). Zmniejsza się o 780,00 zł wydatki inwestycyjne związane z budową schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem (do wysokości faktycznych wydatków), zmniejsza się o 123,00 zł wydatki na zakup urządzenia zabezpieczającego styk sieci z internetem ( do wysokości faktycznych wydatków), wprowadza się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na instalację monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Miasta.
 Zmniejsza się o 396,00 zł wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowych wezwanych przez Burmistrza do stawienia na komisje lekarskie (do wysokości faktycznych wydatków). Zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki na promocję gminy w związku z planowaną akcją promocyjną w telewizji ogólnokrajowej.
* dział 754 – z planu wydatków inwestycyjnych wykreśla się zadanie pn. „Termomodernizacja  remizy strażackiej w Kudowie-Zdroju” na kwotę 42.000,00 zł. Wprowadza się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej - OSP Czermna” na kwotę 12.000,00 zł. Wprowadza się wydatki w kwocie 3.000,00 zł z tytułu udzielania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kudowie-Czermnej na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego (zakup współfinansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej). Z planu wydatków inwestycyjnych wykreśla się zadanie pn. „Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego” na kwotę 20.000,00 zł.
* dział 757 – zmniejsza się o 35.000,00 zł na obsługę zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w związku z  mniejsza niż przyjęto do wyliczeń stawką WIBOR 3M stanowiącą podstawę wyliczenia oprocentowania.
* dział 801 – w zakresie szkolnictwa podstawowego zwiększa się o 30.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej (większa niż planowano liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015), zwiększa się o 11.600,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do obsługi sekretariatu w szkole podstawowej w budynku  przy ul. Buczka 9, zwiększa się o 9.000,00 zł wydatki na zakup materiałów w związku z zakupem nowego wyposażenia sekretariatu w budynku przy ul. Szkolnej 8 ( ze środków wypracowanych przez szkołę), zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych w związku z pobytem grupy studentów przeprowadzających badania lekarskie uczniów. W zakresie wychowania przedszkolnego zwiększa się o 135.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki (większa niż planowano liczba dzieci), wprowadza się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na remont dachu budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. 1 Maja 16. W zakresie szkolnictwa gimnazjalnego zwiększa się 48.000,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla niepublicznego gimnazjum      (większa niż planowano liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015), zwiększa się o 20.755,00 zł wydatki związane z kosztami pełnego zatrudnienia pracownika obsługi  (przeniesienie części wydatków z rozdziału 92601), wprowadza się wydatki w kwocie 5.500,00 zł w związku z przyznaniem nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela gimnazjum,  zwiększa się o 3.037,00 zł wydatki na zakup materiałów w związku z zakupem nowego wyposażenia sekretariatu w budynku przy ul. Szkolnej 8 ( ze środków wypracowanych przez szkołę).
 Zmniejsza się o 281.690,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju” zł (dostosowanie do kwot poprzetargowych i zmiany wysokości dofinansowania).
* dział 851 – zwiększa się o 25.000,00 zł wydatki związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
* dział 852 – zmniejsza się o 110.000,00 zł wydatki z tytułu  opłat za umieszczenie mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej. Zmniejsza się 50.000,00 zł wydatki z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na zakup usług opiekuńczych. Zmniejsza się o 10.000,00 zł wydatki na dowóz żywności z Banków Żywności.
* dział 854 – zmniejsza się o 2.500,00 zł wydatki związane z realizacją porozumienia z Gminą Tuchola w zakresie wakacyjnej wymiany młodzieży szkolnej. Zmniejsza się o 4.243,00 zł wydatki związane z organizacją półkolonii w okresie wakacyjnym. Zmniejsza się o 2.541,00 zł wydatki na stypendia Rady Miejskiej ( do wysokości przyznanych stypendiów).
* dział 900 – zmniejsza się o 16.845,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej w tym o 10.845,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup odkurzacza do liści. Zmniejsza się o 145.000,00 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w tym o 65.000,00 zł na zakup usług remontowych ( poprzetargowe obniżenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego) i o 80.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy nowych punktów oświetleniowych i modernizacji istniejących. Zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki związane z promowaniem selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych.  
* dział 921 – zmniejsza się o 40.000,00 zł wydatki na organizację imprez kulturalnych. Zmniejsza się o 21.641,00 zł wydatki na udzielenie dotacji dla Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizacje projektu pn. "Muzea wiejskie" ( dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków). Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 7.500,00 zł na zakup instrumentu muzycznego, który zostanie przekazany  dla Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.   
* dział 926 – zmniejsza się o 20.755,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem pracownika obsługi (przeniesienie do rozdziału 80110). Zmniejsza się o 17.000,00 zł wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (zakup energii i ubezpieczenia majątkowe). Zmniejsza się o 37.210,00 zł wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

I Biernacik - Skarbnik  Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.Przepisy art. 59 ust 2 i 3 ww. ustawy zawierają delegację dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego  do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach ,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu  lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, a także do postanowienia  o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa wyżej, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust 1 ustawy.  W gminie Kudowa Zdrój przez okres ostatnich lat  obowiązywała uchwała  nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie:  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały związana jest ze  zmianą dotychczas obowiązującego porządku prawnego w zakresie zasad udzielania pomocy publicznej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 traktatu do pomocy „de minimis” obowiązywało do dnia 31.12.2013 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-o miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia tj. do dnia 30.06.2014 r.  Od dnia  01.07.2014 r. obowiązuje  rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Aby sprostać nowym regulacjom prawnym dotyczącym przyznawania pomocy publicznej  konieczne jest podjęcie przez gminy  nowych uchwał z uwzględnieniem nowych zasad udzielania pomocy publicznej.Projekt uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz 404 ze zm.), został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów który zgłosił na piśmie swoje zastrzeżenia co do  przejrzystości przyznawanej pomocy. W przedmiotowej uchwale uwzględniono uwagi w/w organu dotyczące doprecyzowania sytuacji w których wystąpi pomoc de minima oraz zgodnie z zaleceniem UOKIK-u ograniczono termin obowiązywania uchwały do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis tj.  do dnia 30.06.2021 r.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

I.Biernacik   - Skarbnik  Gminy poinformowała, że stosownie do art. 6 l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach Rada Miejska zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością uwzględniającą interes wszystkich stron. Przesunięcie terminu płatności opłaty z 25 dnia danego miesiąca  na 15 dzień następnego miesiąca ma na celu usprawnienie rozliczeń z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy – Zdroju dla terenu Brzozowie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/290/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowy – Zdroju dla terenu Brzozowie została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ul. Kościuszki 10, obręb Czermna  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2014 roku

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2014 roku  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2015 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie uchwalenia korekty na 2015 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata  2012 – 2015  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

 Radna E.Marecka-Szydło – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała skargę pana R.Ducha której w sprawie  wadliwej polityki zbywania lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa- Zdrój oraz nieefektywnego pozyskiwania środków  na remonty budynków mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój oraz opinię Komisji. Komisja Rewizyjna po szczegółowym zbadaniu skargi uznała ją za bezzasadną

• Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.      
 • Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zwolnienia obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2014 – 2020”.

W związku z tym, że projekt w/w uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej  i radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały  Przewodnicząca Rady poddała go po  głosowanie.

Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Kudowie-Zdroju na lata 2014 – 2020” została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    


Ad.2)

Radna A.Mróz zgłosiła uwagę, aby sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta obejmowało tylko okres między sesjami, a nie jak czasami się zdarza za okres dłuższy.
W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionego im sprawozdania Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali radni: G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    

 

Ad.3)

Zgłoszono następujące wnioski:

1. Radna G.Janiszewska wnioskowała o zwiększenie ilości koszy na psie odchody np. wzdłuż ul. Zdrojowej. Radna uważa, że jest ich za mało na terenie całego  miasta.
2. Burmistrz Miasta  zwrócił się do radnych z wnioskiem, aby zastanowić się nad nazewnictwem ulic na osiedlu domów jednorodzinnych, które powstaje na terenie tzw. 17 ha.  Proponuje, aby zastanowić się czy będzie kontynuowane nazewnictwo ulic z osiedla przy ul. Nad Potokiem, czy też będzie to coś nowego.

Burmistrz Miasta poinformował, że odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami w okręgach wyborczych. Pierwsze z mieszkańcami osiedla przy ul. Łąkowej i przyległych ulic odbędzie się 1.10.2014 r. o godz. 1800 w Centrum Handlowych „Arka”. Kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla Fabrycznego odbędzie się 03.10.2014 r. o godz. 1700 w Centrum Integracji Społecznej.
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem dotyczącym dalszych losów pracowni gastronomicznej znajdującej się w budynku przy ul. Głównej 43. Czy pracownia zostaje?
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że zawarto ze Starostwem Powiatowym porozumienie odnośnie dalszego wykorzystywania  sali gastronomicznej, która powstała w ramach projektu unijnego realizowanego przez Starostwo. Ustalono, że Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju przez okres roku będzie tę salę wynajmowała od gminy Kudowa-Zdrój.  Szkoła Turystyczna będzie ponosiła opłaty za media. Szkoła będzie tam  organizowała zajęcia dla swoich uczniów np. z Kudowy-Zdroju czy Dusznik-Zdroju.   
Radna A.Mróz zwróciła się z pytaniem co  będzie po wygaśnięciu trwałości projektu, czy sala gastronomiczna wraz z urządzeniami przejdzie na własność gminy. Czy jest taka perspektywa.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i to Starostwo jest odpowiedzialne za kontynuację działań i trwałość projektu. Po zakończeniu projektu urządzenia znajdujące się w sali gastronomicznej nie przechodzą na własność gminy.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o trwałość projektu to nie jest problem gminy,  czas pokaże. Należy zaczekać na zakończenie projektu i wtedy zobaczymy co będzie dalej.  Należy zrobić wszystko, aby tego nie zmarnować.
A.Kanecki – Z-ca Burmistrza poinformował, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy dziewięcioma burmistrzami  ościennych gmin.  Jest to Porozumienie Samorządowe Gmin Ziemi Kłodzkiej – Szczytna, Lądek - Zdrój, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Stronie, Gmina Kłodzko, Miasto Kłodzko, Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój.   Ideą tego porozumienia jest to,  aby samorządy, które podpisały to porozumienie  były reprezentowane w Radzie Powiatu Kłodzkiego.  Każda z gmin zgłasza po dwóch reprezentantów. Z gminy Kudowa-Zdrój zgłoszono panią M.Ozierańską i pana M.Biernackiego.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy przedstawiła zabranym informację dot. systemu stypendialnego jaki obowiązywał w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVI/14 z dnia 30 września 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2014 09:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż