Zarządzenie nr 164/08


Zarządzenie nr 164/08
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2008 roku


w sprawie: założeń do projektu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2009 r.


Na podstawie § 1 uchwały nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach ( Dz.U nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się co następuje:


§1.


W pracach nad opracowaniem projektu budżetu na 2009 rok należy stosować następujące zasady:
1) zapewnić środki na realizację zadań własnych, powierzonych i zleconych gwarantujących statutowe funkcjonowanie miasta,
2) zapewnić realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i Strategii Rozwoju Miasta, wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz innych programów,
3) zapewnić realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
4) przy ustalaniu propozycji wysokości stawek podatkowych należy zastosować wskaźniki wzrostu w wysokości 4,2 %,
5) uwzględnić udzielanie pomocy de minimis na warunkach określonych uchwałą nr VII/44/07 z 30 marca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa-Zdrój,
6) ująć w projekcie budżetu dotacje dla instytucji kultury,
7) ująć w projekcie budżetu dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli,
8) zapewnić środki na:
        a) spłatę zobowiązań wobec wykonawcy krytego basenu,
        b) spłatę zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczkowych i kredytowych, a także na ich obsługę,
        c) rezerwy związane ze wzrostem cen usług budowlano-montażowych.


§2.


Założenia do projektu budżetu na 2009 rok:
   a)  wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto -  5 %
   b) podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 975 zł  ( 37,5 % od kwoty 2.600 zł )
   c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli  - 2.510 zł (  110 % kwoty bazowej – 2.282 zł - , określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej)
d)   odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzenia wstępnej kalkulacji należy przyjąć kwotę 780 zł na osobę.
e)  Ostateczna wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostanie określona w planach finansowych po zebraniu aktualnych informacji dotyczących wysokości pobieranych przez byłych nauczycieli emerytur i rent oraz ogłoszeniu wysokości kwot bazowych stanowiących podstawę do naliczania odpisu.
 f)  narzuty na płace obliczane wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym
  g) przyjęcia wskaźnika planowanej inflacji na poziomie 2,9 %.
  h) stypendia za wyniki w nauce w rozdziale 85415 w kwocie 10 zł na jednego ucznia w szkołach podstawowych i 15 zł na jednego ucznia w szkołach gimnazjalnych.


§3.


Przy zgłaszaniu zadań dotyczących remontów i inwestycji należy przedłożyć pełną informację o zakresie stanu przygotowań do ich realizacji ( opracowany projekt techniczny, posiadane zezwolenia itp.)


§4.


Jednostki, które są administratorami budynków powinny zaplanować wszystkie wydatki związane z utrzymaniem obiektu, w tym również kwoty na ewentualne odśnieżanie, okresowe przeglądy techniczne, konserwacje terenów zielonych itp.


§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz
Czesław KręcichwostUzasadnienie:
Konieczność określenia założeń budżetowych wynika z uchwały nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 164/08
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.11.2008 09:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż