Protokół nr XLV/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLV/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 14 sierpnia 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1145

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Mirosław Olejarz                          - nieobecność usprawiedliwiona
3. Mariusz Oleśko                             - nieobecność usprawiedliwiona
4. Maciej Turoń                                 - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XLII/14 z dnia 28.05.2014 r., nr XLIII/14 z dnia 11.06.2014 r. i nr XLIV/14 z dnia 23.06.2014 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
• zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego,
• skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej – Region Dolny Śląsk przy Kłodzki Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku na Uchwałę nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa – Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjanych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki,
• przekazania środków finansowych dla Policji.
3. Wolne wnioski – zapytania.

Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XLII/14 z dnia 28.05.2014 r. , nr XLIII/14 z dnia 11.06.2014 r. i nr XLIV/14 z dnia 23.06.2014 r.

 

Przy obecności 11 radnych na sali w/w protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały  przyjęte  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

B.Kopeć  - Sekretarz  Gminy poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 11.08.2014 r. projekt uchwały został szczegółowo omówiony. Dyskutowano nad nim długo, pytano dlaczego ta uchwała została radnym zaprezentowana  w tej chwili. Pani  Sekretarz poinformowała, że przesłanką do przedstawienia radnym projektu uchwały jest to, że należy zmienić podstawę prawną. Uchwała z 2012 roku ma w podstawie prawnej ordynację wyborczą, a wszedł w życie kodeks wyborczy i to jest formalna zmiana. W podsumowaniu dyskusji, która miała miejsce podczas wspólnego posiedzenia Komisji wspólnie  ustalono, że jeżeli chcielibyśmy  zmienić granice obwodów głosowania dla mieszkańców ul. Słone należy mieć wiedzę, czy delegatura Krajowego Biura Wyborczego uzna możliwość  podzielenia okręgu wyborczego tak, aby mieszkańcy  mogli głosować w dwóch obwodach  głosowania. Zobowiązała się, że po powrocie z urlopu będzie w kontakcie z  delegaturą Krajowego Biura Wyborczego i przedstawi radnym informację na ten temat. Jak poinformowała radnych na posiedzeniu Komisji jest jeszcze czas, aby ewentualnie  uchwałę z dzisiejszej sesji  (jeżeli radni ją podejmą) zmienić, jeżeli delegatura nie będzie tego kwestionowała. Jest na to czas do końca września br. Kodeks wyborczy pozwala na dokonanie zmian  najpóźniej 45 dni przed data planowanych wyborów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta następującą ilością głosów:

za było                  - 8 radnych
przeciw było         - 3 radnych
wstrzymało się     - 0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz.

Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy stałych obwodów  głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta większością głosów.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego

B.Kopeć  - Sekretarz  Gminy poinformowała, że Starostwo znalazło się w takiej samej sytuacji jak gmina. Podział na okręgi wyborcze został dokonany  uchwałą Rady Powiatu w 2002 r. i tez w podstawie prawnej jest ordynacja wyborcza. Dla legalności wyborów  samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, ze przed tymi wyborami trzeba  zmienić uchwały, które były podjęte pod rządami przepisów ordynacji wyborczej w ten sposób, aby wprowadzić do podstawy prawnej tych uchwał kodeks wyborczy. Jest to zmiana  czysto formalna.   Pismem z dnia 24 lipca  2014 r. Starostwo Powiatowe w Kłodzku  w zwróciło  się z prośbą  o wyrażenie przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju opinii w sprawie  połączenia gmin: Duszniki – Zdrój, Szczytna, Lewin Kłodzki i Kudowa-Zdrój w jeden okręg wyborczy dla potrzeb wyborów do Rady Powiatu Kłodzkiego.  Zgodnie z przedstawionym podziałem w/w gminy tworzyć będą jeden okręg wyborczy,  z którego wybieranych będzie 4 radnych. Zgodnie z art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia opinii rad tych gmin, w związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej – Region Dolny Śląsk przy Kłodzki Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku na Uchwałę nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa – Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjanych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki

B.Kopeć  - Sekretarz  Gminy poinformowała, że sprawę dot. skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej – Region Dolny Śląsk przy Kłodzki Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku na Uchwałę nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa – Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjanych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Radni nie zgłosili żadnych pytać dot. w/w projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie skargi Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej – Region Dolny Śląsk przy Kłodzki Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku na Uchwałę nr XL/278/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa – Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjanych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

I.Biernacik   - Skarbnik  Gminy poinformowała, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Zgodnie z zapisami uchwały  gmina przekaże kwotę 800 zł na fundusz wsparcia Policji prowadzony przy Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla 2 policjantów z Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju.  
Radna E.Marecka –Szydło zwróciła się z pytaniem, czy jest szansa na przyszłość ustrzec się przed przydzielaniem takich nagród. Radni w ubiegłym roku wyrazili zdanie, że więcej nie będą podejmować uchwały w sprawie środków na nagrody, ponieważ oczekiwania w stosunku do kudowskiej policji są  inne. Teraz w celu wyższym każdy radny zagłosuje wg własnej opinii. Radna stwierdziła, że wg niej brakuje nam konsekwencji w wymaganiu tego czego radni oczekują od pracowników Komisariatu Policji w Kudowie-Zdroju.
Burmistrz Miasta poinformował, że ocena pracy Komisariatu Policji za rok ubiegły nie była najlepsza. W roku bieżącym postanowiono na posiedzeniu Kierownictwa, że odbędą się kolejne spotkania z Komendantem  Komisariatu Policji na temat poprawy jakości pracy. Burmistrz Miasta stwierdził, ze z tych spotkań wyniósł obietnice, natomiast czy efekty będą trudno powiedzieć. Ponadto poinformował, ze w ubiegłym tygodniu odbyło się z Z-cą Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku w obecności Prezesa firmy K-2, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i ustalono pewne nowe systemy funkcjonowania tych służb w Kudowie-Zdroju. Złożone gminie  deklaracje  spowodowały, że w tym roku jeszcze raz postanowiono Radzie przedstawić w/w projekt uchwały.
Radna A.Mróz przypomniała, ze na którymś ze spotkań pan Komendant poinformował radnych, że będą w mieście patrole rowerowe, które poprawią skuteczność działań  policji. Z tego co dowiedzieli się radni nie ma chętnych do tych patroli chociaż wszystko co do tego potrzeba jest przygotowane.  Radna zwróciła się z pytaniem czy jest coś wiadome w tej sprawie.
Burmistrz Miasta stwierdził, że nie  zna informacji w tej sprawie.
Radny W.Gucz stwierdził, że współpraca  z Komisariatem Policji w Kudowie-Zdroju jest jałowa. Komisja Gospodarczo – Ekonomiczna zgłaszała wnioski i propozycje, ale niestety nic z tego nie wynika. Zgłaszano, że wzorem lat poprzednich powinny być w mieście informacje dot. dzielnicowych – nie zrealizowano tego, a od spotkania minęło ponad pół roku. Komisja wnioskowała o to aby Komisariat Policji w Kudowie poprzez Komendę Powiatową wystąpił do Inspektoratu Transportu Drogowego,  do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  o postawienie fotoradaru od strony granicy przed  wjazdem na osiedle przy ul. Łąkowej co poprawiłoby bezpieczeństwo.
Burmistrz Miasta poinformował, że  odbyły się wizje lokale, przygotowano odpowiednie propozycje. Jest szansa,  że fotoradar za wjazdem na osiedle przy ul. Łąkowej zostanie ustawiony na odcinku drogi, o którym mówił radny W.Gucz.


Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     


Ad.3)

Zgłoszono następujące wnioski i zapytania:

1. Radny W.Gucz wnioskował, aby na bazie pracowni gastronomicznej przy ul. Głównej 43 prowadzić szkolenia i kursy zawodowe, na które szkoła może otrzymać subwencję.
2. Radna E.Marecka  zgłosiła  wniosek,  aby zastanowić się jak rozwiązać problem osób pijących alkohol na ławkach przy ul. Zdrojowej naprzeciw sklepu Tesco oraz w altance na terenie Parku Zdrojowego. Sprawą powinna zająć się Policja  i Straż Miejska.
Burmistrz Miasta poinformował, że na dzień dzisiejszy zaplanowane jest kolejne spotkanie Komendantem Komisariatu Policji i Strażą Miejską i będzie na ten temat rozmawiał.
3. W związku z pytaniem radnego W Gucza  dot. budynku przy ul. Kościelnej 21 i wykupu lokali mieszkalnych w tym budynku  należy ustalić termin  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, na którym będzie poruszony temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  zablokowanej ze względu na nowe przepisy związane z  programem Natura 2000 oraz  zmiany Statutu Uzdrowiska.
4. Radna E.Marecka  zgłosiła  ponownie wniosek o budowę chodnika przy ul. 1 Maja – od skrzyżowania ul 1 Maja z ul. Turystyczną.  Jest tam  wzmożony ruch samochodowy, turystyczny i jest bardzo niebezpiecznie. Należy rozważyć możliwość współpracy z zarządcą drogi i partycypacji w kosztach budowy chodnika.
      Burmistrz Miasta poinformował, że budowa chodnika została w tym roku zgłoszona do Programu Wojewódzkiego do Urzędu Marszałkowskiego.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLV/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2014 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż