Protokół nr XLIII/14 z dnia 11 czerwca 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLIII/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 11 czerwca 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1430


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1510

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                      - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Ad.1)

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  oba projektu uchwał związane są z rozstrzygnięciem przetargu na leasing operacyjny dot. zakupu ciągnika wraz kosiarką tylno-boczną. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Jedna firmy PEKAO LEASING SP. Z O.O. z Warszawy na kwotę 225.530,24 zł  - ciągnik  NEV HOLLAND T4.75, kosiarka KUHN TB18. Druga firma Konsorcjum firm. Lider: EUROPEJSKI Fundusz Lasingowy s.a. z Wrocławia i  M.S. AGRO Mirosław Szmidt  Złocieniec– na kwotę 340.164,34 zł – ciągnik LANDINI ALPINE DT 80 TIER 3, kosiarka MEAAT TLM-180. W związku z tym, że obie oferty przekraczają kwoty, które zostały założone w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Zaplanowana w budżecie gminy  na ten cel kwota wynosiła 190 000,00 zł a potrzebna jest 225.533 zł i zwiększenie to wynika z  parametrów technicznych jakie były określone w przetargu. Pani Skarbnik poinformowała, że ciągnik  NEV HOLLAND będzie kosztował 162.360 zł  kosiarka 36.285 zł. Sprzęt łącznie kosztować będzie  198.645 zł, natomiast  430,50 zł kosztować będzie rejestracja a kwota 26.454,90 zł to koszt leasingu w ciągu 4 lat.  Jest to tańsza oferta, którą  chce wybrać gmina.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy ciągnikiem tym będzie można również odśnieżać, czy będzie możliwość zamontowania pługu.
Burmistrz Miasta poinformował, że będzie taka możliwość.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy było robione rozeznanie jakie są  koszty eksploatacyjne, ponieważ jeżeli ciągnik  brany jest w leasing to gmina będzie zobowiązana do serwisowania.
Pani Skarbnik poinformowała, że w warunkach przetargu zapisanych jest 12 miesięcy serwisowania całego sprzętu, czyli gwarancja na wszystko jest na okres 1 roku.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.     


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  dokonanie zmian w planie wydatków. Zmiany w  palnie wydatków przedstawiają się następująco:
• dział 900 – dokonuje się przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej kwoty 2.974,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację zadania pn. „Leasing operacyjny ciągnika rolniczego z osprzętem na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej” objętego limitem z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana wysokości wydatków wynika z  faktu  złożenia w postępowaniu przetargowym oferty przewyższającej kwoty ujęte w WPF.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.   

  

Ad.2)

 

Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem jak miasto jest zabezpieczone w surowicę przeciwko jadowi żmii. 
Pani Skarbnik stwierdziła, że należałoby się dowiedzieć, gdzie dostępna jest surowica i przygotować ogłoszenie dla mieszkańców i gości przebywających w Kudowie—Zdroju.
Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1.07.2014 r. stwierdzającym nieważność uchwały  Ne XL/281/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku.
Pani Sekretarz poinformowała, że przygotowywany jest nowy projekt uchwały, który zostanie przedstawiony radnym nie wcześniej niż we wrześniu, ponieważ wymaga on zaopiniowania przez odpowiednie instytucje tj. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Powiatowego Lekarza Weterynarii itp.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Stowarzyszenia Obywatelskiego Kudowianie w sprawie naruszenia przez gminę ustawy o gospodarce nieruchomościami -  bezprzetargowe wydzierżawienie działki przy schodach położonych przy ul. Zdrojowej.  Ponadto odczytała pismo Starostwa Powiatowego w Kłodzku dot. ustanowienia sztandaru Powiatu Kłodzkiego.

 


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLIII/14 z dnia 11 czerwca 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 09:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż