Protokół nr XLII/14 z dnia 28 maja 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLII/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 28 maja 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1100


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1510

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik                      - nieobecność usprawiedliwiona
2. Anna Mróz                                    - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Gospodarka mieszkaniowa gminy. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XL/14 z dnia 04.04.2014 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• nadania nazwy stadionowi w Kudowie – Zdroju,
• zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
• zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie,
• likwidacji drogi gminnej, 
• zmiany Uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa – Zdrój,
• rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
• przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2013,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Sprawozdanie z prac Komisji  Rewizyjnej za 2013 r.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
7. Wolne wnioski – zapytania.


Radny W.Gucz zwrócił się  z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Projekt uchwały wymaga głębszej  analizy, ponieważ  znalazły się tam jednostki jak Hotel Verde Montana oraz  Hotel Adam&Spa jako sanatorium. Radni nie wiedzą jakie świadczenia te jednostki oferują, jak zostało to formalnie załatwione.
Burmistrz Miasta zaproponował aby w porządku obrad pozostawić punkt dot. zmian Statutu Uzdrowiska. Uchwały można nie podejmować, ale proponuje, aby na ten temat odbyła się szeroka dyskusja skoro jest niedosyt i za mała wiedza na ten temat.
Radny M.Olejarz w imieniu Klubu Radych poparł wniosek radnego W.Gucza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój z uwagi na to, że na ostatnim posiedzeniu wspólnym  wszystkich Komisji Rady Miejskiej nie było pani U.Karpowicz i radni na ten tama w ogóle nic nie wiedzą. Radny uważa, że najpierw należałoby to przedyskutować w ramach Komisji.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że rozumie stanowisko Burmistrza Miasta, ale chciałaby również, aby zrozumiane było stanowisko radnych dot. nie podejmowania w/w uchwały. Niemniej jednak jeżeli z uwagi na zaproszonych gości należałoby się na tym tematem pochylić i dyskutować to jest za tym, aby to zrobić. Trzeba się tylko zastanowić nad formalnym zapisem mówiącym o tym, że odbędzie się dyskusja, ale uchwała nie będzie podejmowana.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek radnego W.Gucza w sprawie wycofania  z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.

Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek Burmistrza Miasta, aby w pkt. 3 porządku obrad odbyła się dyskusja na temat  zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.

Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Gospodarka mieszkaniowa gminy. 
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XL/14 z dnia 04.04.2014 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• nadania nazwy stadionowi w Kudowie – Zdroju,
• dyskusja nt. zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój,
• zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie,
• likwidacji drogi gminnej, 
• zmiany Uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa – Zdrój,
• rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój,
• przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2013,
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Sprawozdanie z prac Komisji  Rewizyjnej za 2013 r.
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
7. Wolne wnioski – zapytania.

 

Ad.1)

 

Pani A.Jakubowska-Kort Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przedstawiła zabranym informację dot. stanu gospodarki mieszkaniowej gminy Kudowa-Zdrój  w latach 2011 – 2014. która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie głos zabrał A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta, który zwrócił uwagę na  aspekt gminy, która służy temu, żeby zaspakajać potrzeby mieszkaniowe mieszkańców naszego miasta.  Trzeba brać pod uwagę tych, którzy starają się o przydział mieszkania, ale także tych, którzy mają mieszkania. Lokali mieszkalnych w zasobach gminnych jest niemało bo 562. Wymagają one sporych  nakładów pracy i sporych  nakładów finansowych. O tych mieszkańców należy dbać w szerokim tego słowa znaczeniu. Trzeba zwrócić uwagę na koszty utrzymania tych mieszkań. A.Kanecki szczególnie podkreślił działania, które zostały przeprowadzone na osiedlu przy ul. Łąkowej. Działania te polegały na termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz całkowitej zmianie systemu ogrzewania. Trzy budynki zostały całkowicie zmodernizowane natomiast kolejne się do tego przygotowują. Wysiłek mieszkańców, którzy początkowo podchodzili do tego  z przerażeniem  bardzo się opłacił.  Trzeba pomagać mieszkańcom, w działaniach mających na celu obniżanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonych termomodernizacji pozwalają na spłacanie przez mieszkańców zaciągniętych na ten cel kredytów. Ważną sprawą jest również sprawa opomiarowania wszystkich lokali gminnych (zamontowanie wodomierzy). Bardzo dużo zostało już zrobione, do opomiarowania pozostało tylko ok. 15 gminnych lokali mieszkalnych. Jest to kolejny przykład pomocy dla mieszkańców w obniżeniu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Omówił również zakres prac remontowych w budynku przy ul. Głównej 17, który jest tzw. budynkiem hotelowym. Zostało wymienione pokrycie dachowe, natomiast wewnątrz budynku jest ogromny zakres robót do wykonania. Wymieniona zostanie instalacja elektryczna, każdy lokal będzie opomiarowany i każdy lokator  będzie wiedział za co płaci.   Ze względu na skomplikowany system instalacji wodnej w tym budynku, trudny do rozdziału postanowiono zastosować system kart czipowych, który pozwoli stwierdzić ile wody zużyła dana osoba. Trzeba jak najwięcej pomagać mieszkańcom w tym, aby koszty utrzymania lokali mieszkalnych były jak najmniejsze. Szczególną uwagę należy zwrócić też na bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego tak ważne są przeprowadzane corocznie przeglądy przewodów kominowych,  instalacji elektrycznej, instalacji gazowej jak również przeglądy budowlane i prowadzenie tzw. książek obiektów. Każdy budynek mieszkalny  w gminie (budynki wspólnot mieszkaniowych i budynki będące w zasobie gminy) jest ubezpieczony.
 Pan A.Kanecki stwierdził, że wielki szacunek należy  się tym mieszkańcom, którzy zdecydowali się na zaciągniecie kredytów na modernizację budynków. Tak jak wspomniała pani A.Jakubowska-Kort zaciągnięto już 42 kredyty na rożnego rodzaju modernizację na łączną  kwotę 4,5 mln zł. Są to ogromne pieniądze, które pozwalają mieszkańcom żyć bezpiecznej, taniej i bardziej komfortowo.
Radny W.Gucz poinformował zebranych, że z dużym zmartwieniem przyjął wiadomość, ze nie rozpocznie się budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi na osiedlu przy ul. Łąkowej.  Na dzień dzisiejszy wg listy osób oczekujących na mieszkanie mamy 21 osób bez zameldowania, czyli są to osoby bezdomne. Przydzielono w tym roku tylko kilka mieszkań, a w sumie oczekuje na mieszkanie 40 rodzin. Jest to duża ilość. Jak widać z przedstawionego sprawozdania od  1990 r. gmina nie wybudowała żadnego budynku, a to odbija się w kosztach eksploatacji tych budynków, ponieważ ich stan jest niestety zły.  Można powiedzieć, że należy się chwała mieszkańcom, którzy wzięli się za rewitalizację w sensie swojego udziału. Jest to bardzo duży udział. Należy tutaj podziękować Referatowi Gospodarki Mieszkaniowej, ich praca jest bardzo trudna. Często kontakt z mieszkańcem niezadowolonym, który nie ma gdzie mieszkań jest  przykry.
Radna G.Janieszewska w nawiązaniu do wypowiedzi dot. budynku przy ul. Głównej 17  zwróciła się z pytaniem, czy po zakończeniu prac remontowych będzie możliwość wykupu lokali mieszkalnych.
Pani A.Jakubowska-Kort stwierdziła, że specyfika tego budynku jest wyjątkowa. Jest tam  tylko kilka mieszkań samodzielnych wyposażonych we wszystkie pomieszczenia, które są potrzebne do życia tj. pokoje,  łazienka, toaleta, kuchnia.  Większość lokali mieszkalnych są to lokale z pomieszczeniami wspólnego użytku. Po zakończeniu prac remontowych będzie można wprowadzić zwyżkę do stawki bazowej czynszu. Nie  będzie to pewnie duża kwota, ale będzie to konieczne, ponieważ wynika to z wieloletnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.  Trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, czy lokale w tym budynku będą przeznaczone do sprzedaży, będzie to pewnie przedmiotem wielu dyskusji. Na razie nie ma planów z tym związanych.
Głos zabrał radny T.Szełęga – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, który poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z informacją dot. stanu gospodarki mieszkaniowej stwierdziła, iż została ona przygotowana przejrzyście i dokładnie. Informacja wskazuje drogę do dalszych przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych zasobu naszej gminy. Komisja uważa, że budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi poprawi sytuację mieszkaniową. W imieniu Komisji Spraw Społecznych podziękował Kierownikowi Ref. Gospodarki Mieszkaniowej, pani Skarbnik oraz Burmistrzowi Miasta za tak szczegółowe przygotowanie informacji dot. stanu gospodarki mieszkaniowej naszej gminy.
Głos zabrał Burmistrz  Miasta, który stwierdził, że przyjmując wieloletni program gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy kierowano się kilkoma warunkami, które należało uwzględnić przy planowaniu wydatków oraz przedsięwzięć zwianych z prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej. Z przedstawionego przez panią A.Jakubowską-Kort  widać  jaki jest wiek budynków mieszkalnych. Budynków do rozbiórki tak naprawdę nie ma. W związku z tym wybrano następujący wariant. Budynki czy lokale mieszkalne  których stan techniczny jest bardzo zły i naprawy przewyższają zdecydowanie korzyść jaką można z tego tytułu uzyskać były przeznaczane do sprzedaży. Było to poprzedzone wnioskiem do   Komisji Spraw Społecznych poprzedniej i obecnej kadencji o wyrażenie zgody na sprzedaż tych nieruchomości. Sprzedaż następowała tylko po wyrażeniu zgody przez Komisję.
Burmistrz Miasta podziękował radnym za to, że  uwzględnili te ekonomiczne uzasadnienia pozwalające uzyskać gminie środki na remont substancji mieszkaniowej jaką posiada.
Kolejny element uwzględniony w wieloletnim programie dotyczy niepłacenia przez mieszkańców czynszu. Był okres kiedy zaległości i długi w stosunku do mieszkańców i mieszkańców w stosunku do Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o.  urosły  niebotycznie. Dług przekraczał 2 mln zł. W 2012 r. zapłacono z budżetu gminy 1,5 mln zł zobowiązań byłych Zakładów Użyteczności Publicznej.
Najtrudniejszym  elementem była mentalność ludzi, którzy po prostu nie płacili czynszu. W celu zmiany tej sytuacji  wprowadzono program „Praca za czynsz”. Okazało się, ze tendencja wzrostu zadłużenia została zatrzymana a wręcz o kilkanaście tysięcy złotych obniżona. Zadłużenie sięgało kwoty ponad 700.000 zł w momencie przejęcia gospodarki mieszkaniowej z MZUP-u. Teraz jest w granicach 670.00 zł, ale jak widać w przedstawionym materiale  mieszkańcy odrobili zaległości na kwotę 200.000 zł.
Ważnym elementem jest również to, że zatrzymano wydatki związane z rosnącymi cenami energii elektrycznej i gazu. To co zaczęło się na osiedlu przy ul. Tkackiej uważa za wielki sukces. Mieszkańcy  osiedla przy ul. Tkackiej pokazali, że można spróbować oszczędzać na  mediach w postaci zużycia energii elektrycznej i gazu. Najlepszy system przekonujący ludzi to taki, że się płaci za to co się bierze. Widać teraz, że w Ref. Gospodarki Mieszkaniowej  spadły wydatki na media a wzrosły wydatki na remonty. Gmina poszła w tym  kierunku, aby wykonywać remonty. Tak jak powiedział radny W.Gucz bez mieszkańców  gmina sama nie wykonałaby tych   prac termomodernizacyjnych i związanych ze zmianą systemu ogrzewania.
Burmistrz Miasta stwierdził, że chciałby żeby budynek z mieszkaniami socjalnymi został wybudowany jeszcze w tym roku. Jednak zobowiązania, które są w zakresie gospodarki mieszkaniowej powodują, że ta budowa nie zostanie w roku bieżącym rozpoczęta. Harmonogram podpisany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisany do 2017 r. jest bardzo bezpieczny.
Radny W.Gucz skierował wniosek do Burmistrza Miasta, aby przy tworzeniu budżetu gminy na dany rok nie wpisywać pozycji, które później są wykreślane. Taką pozycją była właśnie budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi. Stwierdził, że członkowie Komisji Spraw Społecznych informują mieszkańców, że będzie taki budynek będzie budowany.  Radny stwierdził, że należy zachować więcej ostrożności przy budowaniu budżetu gminy, żeby później nie było pretensji w stosunku do radnych.
Burmistrz Miasta stwierdził, że też chciałby aby budżet realizowany był zgodnie z jego zapisami, ale  problem polega na tym, że budżet po stronie dochodów realizowany jest zdecydowanie wolniej niż po stronie wydatków oraz  żądań i oczekiwać mieszkańców.

Salę obrad opuścił radny M.Oleśko. Na sali pozostało 12 radnych.

 

Ad.2)

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XL/14 z dnia 04.04.2014 r. 
Przy obecności 12 radnych na sali protokół z sesji Rady Miejskiej nr XL/14 z dnia 04.04.2014 r.  został  przyjęty jednogłośnie. 
Za przyjęciem protokołu  głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.3)

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy stadionowi w Kudowie – Zdroju
Przewodnicząca Rady odczytała wniosek, który skierowała do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania nazwy stadionowi w Kudowie – Zdroju imienia Zdzisława  Świderskiego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie nadania nazwy stadionowi w Kudowie – Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Dyskusja nt. zmian Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.

Głos zabrała pani U.Karpowicz, która odczytała przedstawiony radnym projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój wraz z uzasadnieniem. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na salę obrad wrócił radny M.Oleśko. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

 Statut Uzdrowiska jest dokumentem niezbędnym dla sprawnego działania uzdrowiska. Ma za zadanie zagwarantować prowadzenie na terenie gminy gospodarki w sposób zachowujący walory lecznicze terenu, w szczególności leczniczych surowców naturalnych. Zmiana Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój  wynika z następujących powodów:
• rozszerzenia kierunków leczniczych dla uzdrowiska Kudowa-Zdrój o kierunek leczniczy  otyłość, zgodnie z Decyzją Nr 33a Ministra Zdrowia z dnia 18.03.2014 r. – zmiana dot. § 6  obowiązującego Statutu Uzdrowiska, gdzie poniżej wszystkich kierunków leczenia, które były w poprzednim Statucie dopisuje się pkt. 8  otyłość,
• zmiana właściciela obiektów uzdrowiskowych – jest to zmiana w załącznikach nr 1 do uchwały, czyli w wykazie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego o określonym funkcjonowaniu w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Nastąpiła zmiana nazwy związana z przekształceniem  Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich  w Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, poprawiony został także adres Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego z ul. Zdrojowej 34 na ul. Zdrojową 36c, pojawił się w tym załączniku obiekt Sanatorium Uzdrowiskowe Verde Montana jako sanatorium z tego względu, że obiekt ten uzyskał status sanatorium.
• aktualizacja wykazu obiektów prowadzących działalność leczniczą, związaną z uzdrowiskiem zgodnie z opracowaniem  - „Aneks – uzupełnienie operatu uzdrowiska Kudowa-Zdrój. Kierunek leczniczy: otyłość” – jest to zmiana w zał. nr 3. Wykaz ten dotyczy obiektów, które nie posiadają statusu sanatorium natomiast  mają status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i prowadzą działalność leczniczą bądź związaną z uzdrowiskiem.
Burmistrz Miasta zwrócił się z pytaniem co było powodem, że przedstawiono radnym taki projekt uchwały.
Pani U.Karpowicz poinformowała, że najistotniejszym powodem aktualizacji Statutu Uzdrowiska było uzyskanie decyzji Ministra Zdrowia odnośnie rozszerzenia kierunków leczniczych  dla naszego uzdrowiska o otyłość. Poprzednia zmiana Statutu Uzdrowiska miała miejsce w 2012 roku. Od tamtego czasu zmienił się status obiektów jak i też przybyły nowe obiekty świadczące działalność, które zostały ujęte w  aneksie do operatu uzdrowiska. Aneks ten był załącznikiem do wniosku do Ministra Zdrowia o rozszerzenie kierunków lecznictwa. W poprzednim operacie uzdrowiskowym opracowany w 2010 roku te obiekty też były, ale nie zostały wpisane na listę obiektów uzdrowiskowych.  W roku bieżącym obiekty te również znalazły się  w operacie z konkretnym opisem prowadzonej działalności i zostało to przyjęte w decyzji Ministra Zdrowia, która mówiła o rozszerzeniu kierunków leczniczych i opierała się na operacie uzdrowiskowym. W związku z czym oprócz aktualizacji samej treści Statutu odnośnie kierunków leczniczych zaproponowała także aktualizację załączników, zgodnie ze stanem faktycznym zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia, a opisanym w aneksie do operatu uzdrowiska. Stąd w załączniku nr 1 i 3 do Statutu Uzdrowiska pojawiły się zmiany, które przedstawiła wcześniej.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że  sprawa jest bardzo oczywista. To co przedstawiła pani U.Karpowicz tzn. całą interpretację i przyczyny zmiany Statutu Uzdrowiska przedstawiła również bardzo dokładnie pani Sekretarz na wspólnym posiedzeniu Komisji, kiedy były omawiane materiały na sesję. Chodzi o dopisanie otyłości, zmiany nazw obiektów ze względu na reorganizację firm. Te wszystkie rzeczy są dla radnych bardzo oczywiste i zrozumiałe. Nie budzi to żadnej wątpliwości i jest jak najbardziej uzasadnione. To co przynajmniej radnych zrzeszonych w Klubie Radnych My dla Kudowy sprowokowało, żeby wstrzymać podjęcie tej uchwały jest fakt, że pojawiają się na tej liście obiekty, które w momencie powstawania były obiektami czysto hotelowymi. Radni nie mają żadnych uwag do  obiektów, które świadczą od zawsze usługi typowo lecznicze, uzdrowiskowe, sanatoryjne, ponieważ one takimi  były i takimi powstawały. Na dzień dzisiejszy uważa, że Verde Montana czy Adam&Spa są i były w zamyśle powstawania obiektami stricte hotelowymi. Radna stwierdziła, że wie, iż każdy z obiektów powiększa bazę swoich usług. Warunkiem dobrego funkcjonowania jest  zaoferowanie szerokiej oferty rekreacyjnej. To co budzi opór radnych to to, że ze względu na zaistniałą sytuację, która pozwala zarejestrować obiekt jako obiekt sanatoryjny, jest ewidentna strata dla budżetu miasta w postaci podatku od nieruchomości, który nie wpłynie. Przez wiele lat  obiekty te, które miały stworzyć miejsca pracy miały ulgi i były  zwolnione z płacenia podatku. Tak to funkcjonowało, taka była podjęta uchwała i nikt tego nie neguje. Ulgi te się skończyły i dzisiaj pojawia się furtka pt. robimy z hotelu sanatorium.  Punkt widzenia radnych jest taki, że jest to ewidentna strata dla budżetu gminy, a ciągle powtarzamy, że na wszystko mamy za mało pieniędzy. Jeżeli jest jakakolwiek decyzyjność po stronie władz gminy, to uważa, że należałoby  mieć na to wpływ.  Dzisiaj mówi się, że te obiekty  mają być sanatoriami i z tym się nie godzi, ponieważ jest to strata dla gminy. W hotelu Kudowa, gdzie świadczone są usługi lecznicze (zabiegi) a którego nie ma w w/w wykazie jest tablica informująca, że hotel ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, takiej informacji nie ma ani w hotelu Verde Montana ani w Adam&Spa. Radna stwierdziła, że wątpliwość  i dyskusja odnośnie tej uchwały to jest właśnie ten aspekt. Radni nie zgadzają się z tym, że ma to być obiekt sanatoryjny, to powstawało jako hotel. Jeżeli gmina ma jakikolwiek wpływ na to, to powinna zrobić wszystko żeby nie pomniejszać źródła swoich dochodów.
Rady W.Gucz poinformował zebranych, że pozwolił sobie zadzwonić do sanatorium uzdrowiskowego Verde Montana i zapytał, czy jest tam przychodnia, czy jest lekarz, pomoc pielęgniarska. Uzyskał odpowiedź, że nie ma.  Spytał również jak się odbywa leczenie i planowanie zabiegów. Uzyskał odpowiedź, że przyjeżdża klient i mówi jakie chce mieć zabiegi. W jego odczuciu nie jest to sanatorium to jest po prostu hotel, który spełnia warunki  spa. Radny sierdził, że rodzi się pytanie, czy te obiekty tj. hotel Verde Montana  i Adam&Spa  znajdują się w strefie A uzdrowiska.  Radni nie widzieli żadnych dokumentów, które sankcjonują umieszczenie tych dwóch hoteli w wykazie placówek sanatoryjnych, leczniczych. Dlatego też radni chcieliby na posiedzeniu Komisji rozmawiać o tym, radni chcą mieć pełną przejrzystość. Radny stwierdził, że przecież w ślad za tymi dwoma obiektami mogą pójść następni. Gmina na tym  traci dochody w tytułu podatku od nieruchomości i to jest  przyczyna obaw radnych.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani  Elżbiecie Pawłowskiej  przedstawicielowi Zespółu Szkół przy Sanatorium Jagusia poinformowała, że Uzdrowiska Kłodzkie S.A. bardzo długi czas zabiegały o rozszerzenie kierunków lecznictwa o otyłość  w Kudowie-Zdroju  i poniosły bardzo duże koszty z tym związane. Aby taki wpis był możliwy Uzdrowiska Kłodzkie musiały wprowadzić różnego rodzaju zabiegi,  które pozwolą pozyskiwać pacjentów z tego rodzaju problemem zdrowotnym. Te zabiegi zakończyły się pozytywnie – 18.03.2014 r. otyłość wpisano jako profil leczniczy. Jest to bardzo ważne dla Uzdrowisk Kłodzkich, ponieważ w tej chwili remontowany jest obiekt sanatoryjny Jagusia, w którym przyjmowane będą dzieci. Głównym profilem tego szpitala będzie właśnie leczenie otyłości. Być może inne rzeczy budzą zastrzeżenia radnych to wydaje  się, że jeżeli nie dzisiaj to może w najbliższych czasie  bardzo zasadnym jest wprowadzenie odpowiedniego zapisu  dot. leczenia otyłości do Statutu Uzdrowiska.  Jest to bardzo ważne dla Uzdrowisk Kłodzkich, dotychczas nie można  było przyjmować osób z tym problemem zdrowotnym. Były przyjmowane dzieci, których  otyłość wynikała  z zaburzeń endokrynologicznych. Zwróciła się z prośbą, aby jak najszybciej, a najlepiej jeszcze na tej sesji podjąć stosowną uchwałę.
Radny M.Olejarz w nawiązaniu do w/w wypowiedzi stwierdził, że radni nie mają żadnych uwaga co do działalności sanatorium Jagusia. Radni wiedzą jaka jest  specyfika pracy tej placówki i wiedz ą jak bardzo jest ona potrzebna. Wszyscy widzą ile dzieci tam przebywa i widzą jak bardzo ważna jest to dziedzina leczenia. Wszyscy wiedzą doskonale o tym , że tam faktycznie odbywa się leczenie, że status  tego obiektu i całych Uzdrowisk Kłodzkich polega na tym, że  są to  obiekty lecznicze, ale nie można mówić o tym, że  w Hotelu Verde Monta i Adam&Spa prowadzi się działalność leczniczą.  Radny stwierdził, że Uzdrowiskom Kłodzkim bardzo zależy na prowadzeniu stosownego zapisu do Statutu Uzdrowiska. Jeżeli chodzi o ten aspekt tj. wprowadzenie otyłości jako kierunku lecznictwa w Kudowie-Zdroju to uważa, że można dzisiaj taką uchwałę podjąć wyłączając Hotel Verde Montana i Adam&Spa.
 Pani  E. Pawłowska stwierdziła, że  nie chciałaby niczego narzucać, ponieważ radni podjęli decyzję o wycofaniu tej uchwały z porządku,  ale jest to dla Uzdrowisk Kłodzkich bardzo ważna sprawa. W niedługim czasie  przyjeżdżają do sanatorium dzieci i jest z tym duży problem, ponieważ brak wpisu w Statucie Uzdrowisko spowoduje, że nie będą mogli przyjmować na leczenie dzieci z otyłością.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że biorąc  pod uwagę w/w wypowiedzi  należy zastanowić się nad tym kiedy będzie kolejna sesja.  Trzeba podyskutować na Komisjach jak będzie wyglądała forma tej uchwały. 
Radna E.Marecka-Szydło  stwierdziła, że jest ostatnią osobą, która chciałaby powstrzymać dobre działania obiektu Jagusia, niemniej jednak  konsekwencją tego, że wycofano z porządku obrad ten projekt uchwały  to, że Rada w tej chwili  nie może jaj podjąć. Radna nawiązując do swojej wcześniejszej wypowiedzi stwierdziła, że nie ma nic do obiektu sanatoryjnego, który funkcjonuje i  prowadzi taką działalność. Olbrzymią radością napawa ją fakt, że sanatorium Jagusia będzie świadczyć tego typu usługi. Bardzo ceni to co robią Uzdrowiska Kłodzkie w tym kierunku. Problem polega na tym, że radni nie wiedzieli o tym, że tak bardzo zależy Uzdrowiskom na terminie wprowadzenia odpowiedniego zapisu w Statucie Uzdrowiska. Nie miała takiej wiedzy i czuje się niekomfortowo. Nie wie też na ile niepodjęcie tej uchwały będzie skutkowało tym, że przyjęcie dzieci na leczenie będzie musiało być przesunięte.
Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem, czy konieczne jest uchwalanie dzisiaj załączników, które budzą tyle emocji. Czy jest możliwość podjęcia uchwały bez tych załączników, ponieważ to się na bieżąco zmienia.
U.Karpowicz stwierdziła, że należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gmina ma wpływ na tworzenie się obiektów sanatoryjnych. Gminie nie wolno ograniczać sposobu czy zamiaru  prowadzenia działalności na naszym terenie. Jeżeli są obiekty, które spełniają wymagania  i te wymagania zostały usankcjonowane przez organ do tego upoważniony to gmina może tylko i wyłącznie uznać taką decyzję. W przypadku sanatorium tworzenie ich związane jest z tym, że należy spełnić warunki wynikające z ustawy o uzdrowiskach oraz z rozporządzeń do tej ustawy, które mówią o tym jakie wymagania są stawiane obiektom sanatoryjnym. Jeśli chodzi  o obiekty typowo  sanatoryjne muszą się one znajdować w strefie A uzdrowiska, czyli to co jest związane ściśle z leczeniem uzdrowiskowym  musi się w tej strefie znaleźć i to jest zał. nr 1 do uchwały  - wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Może są  to drobne różnice stylistyczne, ale są one bardzo istotne, ponieważ  one wynikają z ustawy. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to są m.in. sanatoria i te obiekty mają możliwość uzyskać status obiektu leczniczego i tam są kierowani również kuracjusze i z tego co się orientuje wtedy jest refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast zał. nr 2 do uchwały  zawiera wyszczególnienie obiektów, które zostały nazwane obiektami prowadzącymi działalność leczniczą związaną z uzdrowiskiem. Są to obiekty, które są jakby poza ustawą uzdrowiskową natomiast w naszym mieście występują i  w coraz większej ilości uzdrowisk takie obiekty się pojawiają, ponieważ te uzdrowiska zmieniają swój charakter. Oprócz działalności czysto leczniczej pojawia się też działalność, jak to radni nazwali  rekreacyjna czy spa i te obiekty również prowadzą  działalność jako obiekty NZOZ czyli obiekty niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. I te budynki zostały wpisane w zał. nr 3 do Statutu. Te obiekty pojawiły się w tym załączniku na podstawie aneksu do operatu uzdrowiska, nie są to obiekty, które pojawiły się tam przypadkowo. Pani U.Karpowicz poinformowała, że starała się uzyskać potwierdzenie od podmiotów prowadzących  te obiekty, czy rzeczywiście taka działalność jest prowadzona. Jak można zauważyć w załączniku nr 3 nie ma Hotelu St.George, ponieważ nie uzyskała potwierdzenia, ze ta placówka na status NZOZ-u. Są tylko te placówki, które mają status NZOZ-u. Dlaczego Hotel Verde Montana znalazł się  w wykazie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego? Tak jak słusznie zauważyła radna E.Marecka-Szydło  ten obiekt budowany był jako hotel i taką główną nazwę posiada, natomiast w 2012 r. obiekt ten uzyskał wpis do księgi rejestrowej jako obiekt sanatoryjny. Wpisu dokonał Wojewoda Dolnośląski. Na podstawie tego wpisu jest możliwość wprowadzenia tego obiektu do załącznika  nr 1 do Statutu Uzdrowiska. Załączniki do Statutu Uzdrowiska zostały opracowane w swojej pierwotnej formie w 2009 r. przy uchwalaniu pierwszego Statutu Uzdrowiska. Wówczas obowiązywało rozporządzenie, które mówiło o tym jak powinien wyglądać wzorcowy statut uzdrowiska. Te załączniki były wymagane na podstawie tamtego rozporządzenia i w związku z czym zostały opracowane . Przez ostatnie lata budziły mniej lub więcej dyskusji, więc nie były  aktualizowane. Te obiekty działały cały czas, ale nie wprowadzano ich do zał. nr 3 do Statutu. W tej chwili z racji tego, że pojawiły się w operacie uzdrowiska, zostały zatwierdzone decyzją Ministra Zdrowia  uważała, że warto zaktualizować również ten załącznik nr 3 i wpisać obiekt Verde Montana da załącznika, w którym wymienione są sanatoria, ponieważ  taki status formalnie posiada niezależnie od tego jak prowadzi swoją działalność.  Odnośnie prowadzenia działalności  i spełniania wymagań dla sanatoriów, które są określone w rozporządzeniu,  organem który może kontrolować takie obiekty jest naczelny lekarz uzdrowiska. Można się do niego zwrócić z prośbą o wyjaśnienie, czy te wymagania dla sanatoriów w tym obiekcie są spełnione.
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się z pytaniem, czy cały obiekt jest objęty działalnością sanatoryjną, ponieważ z wpisu rejestrowego nie wynika jaka część obiektu jest objęta tą działalnością.
Pani U.Karpowcz poinformowała, że nie jest w stanie tego stwierdzić, dlatego sugeruje, aby skontaktować się z lekarzem naczelnym uzdrowiska, który powinien mieć  dane odnośnie liczby łóżek przeznaczonych na działalność  sanatoryjną i spełnienia wymagań, które wynikają z rozporządzenia.
Radny W.Gucz stwierdził, że należy przerwać te dyskusję i kontynuować ją na posiedzeniu komisji.
Burmistrz Miasta zaproponował dokonanie zmiany w porządku obrad,  co jest zgodne z prawem  i wprowadzić ponownie projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój, ale uwzględniającej tylko wprowadzenie otyłości jako kierunku leczniczego.
Radny M.Mrowiec zaproponował, aby w celu rozwiązania wszelkich wątpliwości zaprosić na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej czy wspólnego posiedzenia właścicieli tych obiektów i porozmawiać na ten temat.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta  o wprowadzenie projekty uchwały w sprawie  zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój uwzględniającej tylko wprowadzenie otyłości jako kierunku leczniczego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek Burmistrza Miasta  w sprawie wprowadzenia do  porządku obrad projektu uchwały  w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój (projekt obejmujący tylko wprowadzenia otyłości jako kierunku leczniczego).

Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Następnie B.Kopeć Sekretarz Gminy  odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w uchwała  została przyjęta jednogłośnie.
Za podjęciem uchwały głosowali: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Salę obrad opuścili radni: A.Grzegorzewska i  M.Oleśko. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie

Na salę obrad wróciła radna A.Grzegorzewska. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych

Pani U.Karpowicz poinformowała, że w/w  uchwała  spowoduje  zmianę  załącznika  graficznego  do  uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie.  W w/w załączniku graficznym zostały  określone  granice  terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na  fakt, że  dla dz. nr 223 obr. Brzozowie  obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą NR XXXIII/211/2001 Rady  Miejskiej   Kudowy-Zdroju z dnia 22 listopada 2001 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu  usług  turystyki,  w Kudowie  Zdroju, w  Obrębie Brzozowie, na działce nr 223 AM-15, a właściciel działki złożył wniosek o utrzymanie obowiązujących  ustaleń mpzp, po analizie złożonego wniosku, Burmistrz Miasta stwierdził, że  zasadne  jest wyłączenie dz. 223 obr. Brzozowie z  zakresu  opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XX/133/12 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej  
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy. która poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji. Ponadto poinformowała, że działka nr 340/7 (AM-2) o pow.324m2, położona w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa - Zdrój stanowi drogę gminną. Przedmiotowa droga położona jest między nieruchomościami gminnymi. Likwidacja w/w drogi pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenów będących własnością gminy Kudowa - Zdrój a jednocześnie nie naruszy interesów innych podmiotów w zakresie dojazdu do ich nieruchomości. Zarząd Powiatu Kłodzkiego Uchwałą nr 67/2014 z 11 marca 2014r. zaopiniował pozytywnie pozbawienie kategorii przedmiotowej drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa – Zdrój
Głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy. która poinformowała, że projekt w/w uchwały szczegółowo omówiła na wspólnym posiedzeniu Komisji. Ponadto poinformowała, że W § 4 ust. 3 Uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zamieszczono zapis, którego brzmienie nie odpowiada treści art. 68 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami, a mianowicie Rada Miejska Kudowy – Zdroju poprzez użycie sformułowania „ lub” dopuściła stosowanie bonifikaty tak do ceny sprzedaży lokalu jak i – odrębnie - od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej. Tymczasem z przepisu art. 68 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami wprost wynika, że cena sprzedaży nieruchomości zawiera w sobie również pierwszą opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej.  Mając na uwadze powyższe należało dokonać zmiany w/w uchwały poprzez skreślenie zapisu nie odpowiadającego brzmieniu art. 68 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/274/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie..
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska. 

Salę obrad opuściła  radna E.Marecka - Szydło. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Głos zabrał radny  M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który odczytał skargę mieszkańca Gminy Kudowa-Zdrój na Burmistrza Miasta skierowaną do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz przedstawił  stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2013
Głos zabrała pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, która poinformowała, że  zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej, który wszedł w życie z dniem 03.05.2011 r. ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81 poz. 440), gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej Gminy Kudowa-Zdrój, określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kudowa - Zdrój  za rok 2013 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój 
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany w WPF obejmują:
1) zmiany w przepływach pieniężnych i kwocie długu
 wprowadzono zmiany dotyczące 2014 roku mające na celu zachowanie korelacji z uchwałą budżetową w zakresie kwoty dochodów,  wydatków wynikające z uchwały Rady Miejskiej,
2) zmiany w zakresie przedsięwzięć
- zmieniono limity realizacji zadania pn. „Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi” w związku z podjęciem decyzji o przesunięciu terminu rozpoczęcia prac budowlanych na 2015 rok. Limity zobowiązań po zmianach kształtują się następująco:
2014 – 0 zł ( zmniejszenie o 100.000 zł)
2015 – 990.000 zł ( zwiększenie o 100.000 zł)
2016 – 360.000 zł.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę  2.125.493,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 600 – do planu dochodów wprowadza się środki z budżetu UE w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 2.125.493,00 zł na realizację projektu pn. "Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III" ( 85% dofinansowania).

Wydatki:
• dział 600 – wprowadza się do planu wydatki na realizację projektu pn. "Czesko-polskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap III" w kwocie 2.500.581,00 zł planowane do realizacji w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zmniejsza się o 210.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja mostu ul. Słone” w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne,
• dział 700 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „ Prace modernizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – udział gminy” w związku z mniejszymi niż zakładano wydatkami na spłatę zobowiązań kredytowych wobec wspólnot mieszkaniowych. Zmniejsza się o 100.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi” w związku z przesunięciem terminu prac budowlanych na 2015 rok. Zmniejsza się o 25.000,00 zł wydatki na nagrody w konkursie „Mój dom na medal” w związku z nieprzyznaniem przez jury konkursowe I nagrody,
• dział 851 – zmniejsza się o 27.500,00 zł z wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii a zwiększa się o 45.600,00 zł wydatki inwestycyjne realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy ul. Kombatantów w Kudowie-Zdroju ( zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami),
• dział 900 – zmniejsza się o 15.000,00 zł wydatki na czyszczenie kratek ulicznych w związku ze zmniejszeniem częstotliwości czyszczenia z dwóch do jednego razu w roku. Zmniejsza się o 13.188,00 zł wydatki na opróżnianie koszy ulicznych w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na ten cel.
Burmistrz Miasta stwierdził, że  tylko dzięki wspaniałej współpracy z miastem Nachod udało się doprowadzić do tego, że modernizacja ul. Kościuszki będzie kontynuowana. Zmodernizowany będzie kolejny odcinek od jednego z budynków tzw. „dwunastu apostołów”  za pomnik Trzech Kultur.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że bardzo się cieszy, iż udało się zdobić środki na modernizację ul. Kościuszki, ale ma nadzieję, że budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi nie będzie odkładana wiecznie w czasie, że pieniądze na ten cel się znajdą i ten projekt będzie zrealizowany.
Burmistrz Miasta poinformował, że budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku.
Radny W.Gucz stwierdził, że ma wątpliwości czy w dziale 900 należało zmniejszać wydatki na czyszczenie kratek ulicznych. Widać w mieście co dzieje się po ulewach, czy jednorazowe czyszczenie kratek w ciągu roku wystarczy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że środków na czyszczenie kratek ulicznych w budżecie gminy wystarczy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni:  A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska.     

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój

Radny M.Turoń zwrócił się z pytaniem w jaki sposób naliczane są stawki za dzierżawę gruntów, ponieważ przyglądając się sprawozdaniu z prac Burmistrza Miasta należy stwierdzić, że są one różne. Czy różnica zależy od umiejscowienia, czy przeznaczenia terenu oddanego w dzierżawę?
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że trzeba przede wszystkim popatrzeć na przeznaczenie gruntu. Jeżeli jest to działka jako ogród przydomowy to stawki są minimalne. Jeżeli chodzi o stawki dzierżawy gruntów pozostałych to  inne stawki są na cele usługowe, handlowe inne są stawki na Pstrążnej, inne są stawki w centrum miasta czy w Czermnej. Jest stosowne zarządzenie Burmistrza i jednocześnie stosowane jest również metoda indywidualnych stawek. Jeżeli wiać, że w jakimś miejscu z zarządzenia wychodzą naprawdę duże kwoty, a wiadomo jakie przedsięwzięcie będzie tam realizowane, wtedy takie stawki są stosowane. Chodzi też o zachowanie porządku.  Można dokonać analizy i przygotować stosowaną informację.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czego dotyczy zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń medycznych.
Burmistrz Miasta poinformował, że dotyczy to szczepień dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Program ten jest realizowany już kolejny rok.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem ile osób obecnie pracuje w ramach ponownie  uruchomionego programu  „Praca za czynsz” i.
Burmistrz Miasta poinformował, że obecnie pracuje 6 osób.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój. 
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń,  Z.Wolińska, B.Ziemianek, T.Żulińska

 

Ad.5)

 

Radny M.Turoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zebranym sprawozdanie z prac Komisji  Rewizyjnej za 2013 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.6)

 

Salę obrad opuścił radny M.Turoń. Na sali obecnych jest 10 radnych.

Pani M.Miliszewska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.7)

 

Radny W.Gucz poinformował, że został zobowiązany  przez Stowarzyszenie Obywatelskie Kudowianie do odczytania pisma  od pani Renaty Sobczyńskiej – Dyrektora ds. Komunikacji  Spółki Zdrojowa – Invest. Jest to spółka, która ma budować hotele w Kudowie-Zdroju. Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W związku z tym, że Stowarzyszenie Obywatelskie  Kudowianie nie zgada się z treścią w/w pisma w dniu 26.06.2014 r. wystąpiło z ponownym pismem  do Spółki Zdrojowa-Invest w sprawie koncepcji budowy Hotelu Dwóch Wież w Kudowie-Zdroju.
Radny odczytał w/w pismo. Które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny W.Gucz stwierdził, że już dwukrotnie pytał Burmistrza Miasta co z budową tzw. Dwóch Wież. Usłyszał, że nie będą absolutnie budowane. Z w/w pisma wyraźnie wynika, że inwestor będzie budował.
Radny M.Mrowiec stwierdził, że spotkał się z bardzo ostrą reakcją, wypowiedzią na temat budowy tzw. Dwóch Wież. Powiedziano mu wprost, że coś się ukrywa, że nie mówi się wszystkiego, ze nie mówi się całej prawdy o budowie tego obiektu. W związku z tym radny zwrócił się z pytaniem jak to jest, czy będzie to budowane, czy jest to oddalone w czasie.
Burmistrz Miasta poinformował, że  tak jak na jednej z poprzednich sesji powiedział – nic się nie dzieje z tzw. Dwoma Wieżami. Natomiast czy rzeczywiście się coś dzieje? Burmistrz Miasta poinformował, że od dwóch lat nic się nie dzieje. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował, że Stowarzyszenie Kudowienie złożyło w tej sprawie doniesienie do Prokuratury. Sprawa jest obecnie badana przez prokuraturę. Cała dokumentacja  została przekazana Prokuraturze, dochodzenie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.  Ostatnie spotkanie dot. budowy  Dwóch Wież odbyło się w kwietniu 2012 r. w Urzędzie Konserwatora Zabytków Oddział W Wałbrzychu w obecności przedstawicieli Zdrojowa-Invest oraz jego i pani U.Karpowicz. Na spotkaniu tym pani Konserwator wyraźnie powiedziała, że nie ma mowy o budowaniu czegoś takiego co pokazali sobie 2 czy 3 lata temu na stronie internetowej. Ponadto ten projekt w ogóle nie mieści się w zapisach  planu miejscowego w Kudowie-Zdroju – chodzi m.in. o wysokość obiektu. Taka inwestycja została wyraźnie  odrzucona przez Konserwatora Zabytków dwa lata temu.  Ponadto ostatnia korespondencja jaka w tej sprawie jest pochodzi jeżeli dobrze pamięta z maja 2012. Była to zgoda wydana przez Starostę Kłodzkiego na badania geologiczne potrzebne do  sprawdzenia, czy w ogóle można zagłębiać  się tym terenie nie robiąc szkody temu wszystkiemu co jest bogactwem Kudowy-Zdroju. To w czym uczestniczyła gmina jest dostępne w postaci dokumentów,  które są do wglądu w każdej chwili. Gmina nic nie ukrywa. Burmistrz Miasta stwierdził, że na wiedzę  jaką posiada tzw. Dwie Wieże przynajmniej w takiej formie o jakiej się mówi na pewno nie będą budowane.
Radny W.Gucz stwierdził, że pismo spółki Zdrojowa – Ivest jest z dnia 09.05.2014 r. czyli bardzo aktualne. Pismo wyraźnie mówi, że odłożono problem w czasie.
Radna G.Janiszewska w imieniu mieszkańców ul. Fabrycznej 13 zwróciła się z prośbą o umieszczenie w altanach przy parku 50+  koszy na śmieci oraz o ustawienie dwóch ławek przy budynku.
Burmistrz Miasta poinformował, że w związku z tym, że jest to zrealizowane w ramach projektu unijnego, który jest monitorowany,  raczej  nie ma możliwości  zrobienia czegokolwiek co jest niezgodne z projektem. Jednak wychodząc naprzeciw Gmina zwróci się z pytaniem, czy bałaby taka możliwość.
Ponadto poinformował, że podjęto decyzję o pomalowaniu klatek schodowych w budynkach przy ul. Fabrycznej.
Radna G.Janiszewska  poinformowała, że mieszkańcy prosili również, aby  rozważyć możliwość ustawienia trzepaka na dywany przy ul. Fabrycznej oraz poprawienie estetyki słupków na pranie.
Radny W.Gucz poinformował, że z wielką przykrością przyjął informację o skierowaniu  do Prokuratury przez Stowarzyszenie Kudowianie sprawy  dot. budowy salonu fryzjersko-kosmetycznego przy schodach n ul. Zdrojowej. Z tego wynika, że niestety nie tylko Burmistrz Miasta, ale również radni będą wzywani i  będą tłumaczyć jakie stanowisko w tej sprawie zajmowali.
Pani Sekretarz poinformowała, ze gmina otrzymała jednostronnie podpisane przez Starostwo Powiatowe porozumienie w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkolnictwa ponadgimnazjalnego prowadzonego dotychczas przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Zgodnie ze złożoną obietnicą przed podpisaniem przez Burmistrza Miasta zapoznała radnych z  jego  treścią.

Salę obrad opuścił radny M.Olejarz. Na sali narad obecnych jest 9 radnych.

A.Kanecki – Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że 23.06.2014 r. o godz. 18 w sali konferencyjnej Teatru Dr. J.Čižka w Nachodzie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój 2014 – 2024”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewqodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLII/14 z dnia 28 maja 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż