Konrad Buss 28.10.2014 10:52 wersja do wydruku

Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

Znak sprawy: IFE/ ZP.271.14.2014
Kudowa-Zdrój, 27.10.2014r. 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-10-2014 pod numerem 216685-2014 na poszczególne części zamówienia wybrane zostały następujące oferty:

Cześć nr 1.  Oferta nr 2.  USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski, ul. Brzozowie 23,
57-350 Kudowa-Zdrój, cena oferty brutto: 113 544,00 zł.
Cześć nr 2.  Oferta nr 3.  „ONRY” FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Henryk Fugowski, ul. T. Kościuszki 162,
57-350 Kudowa-Zdrój, cena oferty brutto: 166 600,00 zł.
Cześć nr 3.  Oferta nr 3.  „ONRY” FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Henryk Fugowski, ul. T. Kościuszki 162,
57-350 Kudowa-Zdrój, cena oferty brutto: 198 352,00 zł.
Cześć nr 4.  Oferta nr 3.  „ONRY” FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA Henryk Fugowski, ul. T. Kościuszki 162,
57-350 Kudowa-Zdrój, cena oferty brutto: 163 072,00 zł.
Cześć nr 5.  Oferta nr 2.  USŁUGI  DROGOWE, ROLNICZE I LEŚNE Jakub Kowalski, ul. Brzozowie 23,
57-350 Kudowa-Zdrój, cena oferty brutto: 92 340,00 zł.
Cześć nr 6.  Oferta nr 3.  ŚCINKA Drewna Hodowla i Pielęgnacja Lasu Przemysław Zając , ul. Jakubowice 22,
57-350 Kudowa-Zdrój , cena oferty brutto: 161 814,00 zł.

UZASADNIENIE WYBORU:
W niniejszym postępowaniu ważne oferty wpłynęły od 3  Wykonawców w tym w cz. nr 1 - 1 oferta,  w cz. nr 2 - 1 oferta w cz. nr 3 - 1 oferta w cz. nr 4 - 1 oferta w cz. nr 5 - 1 oferta w cz. nr 6 - 1 oferta. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferty dla każdej z części zamówienia uznane zostały za najkorzystniejsze.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:POUCZENIE:
Ponieważ na każdą części zamówienia złożono tylko po jednej ofercie jak również nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz ust. 2 pkt. 3  ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, lub drogą elektroniczną, po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.)  na czynności wymienione ww. przepisie przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost
   

Wyk. w 1 egz. MK/MK


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IFE/ ZP.271.14.2014 "Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg..."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Konrad Buss
Data publikacji:28.10.2014 10:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Konrad Buss
Data aktualizacji:28.10.2014 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 27