Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ ZP.271.14.2014

Kudowa Zdrój, dnia 14.10.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kudowa-Zdrój: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661926, faks 074 8661351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie gminy Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016, a w szczególności: odśnieżanie, posypywanie nawierzchni materiałem szorstkim (kruszywo o uziarnieniu 1-4mm), zapewnianym przez Wykonawcę na własny koszt w trakcie trwania umowy, utrzymywanie drożności ulicznych kratek ściekowych oraz wykonywanie dodatkowych rowków spustowych w czasie odwilży, doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego po zakończeniu akcji zima polegające na usunięciu zalegających pozostałości materiału szorstkiego z dróg i poboczy oraz wywiezienie ich z terenu dróg w terminie do 30 kwietnia każdego roku, kończącego sezon, posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Akcja zima prowadzona będzie od 01 listopada 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku oraz od 01 listopada 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku, tj. łącznie 362 dni po 181 w każdym, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części Zakres rzeczowy zamówienia w podziale na części z uwzględnieniem maksymalnych limitów godzinowych wykonywanych czynności na dobę w okresach zimowego utrzymania dróg: Część nr 1 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - BRZOZOWIE: 1. Odcinek ulicy Brzozowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 8 do granicy z RCZ; 2. Odcinek ul. Brzozowie prowadzący do posesji nr 3,5,7 przy ul. Słone; 3. Odcinek od nr 2 do 6, dalej od 9 przez 23 do ośrodka Miranda; 4. Odcinek od nr 13 w kierunku sklepu i kościoła do nr 25 oraz do nr 18a przez 27 do 24; 5. Odcinek od nr 18a przez 20 do 22; 6. Odcinek od nr 41a do 44; 7. Odcinek od posesji nr 12a do 10.; . Kilometraż dróg - 5,8 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 5,5 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 30 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 996 godz. [Standard ZUD - III]. Część nr 2 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - DROGA NA KARŁÓW: 1. Odcinek drogi od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z droga na Łężyce; . Kilometraż dróg - 6,5 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 5 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 50 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 850 godz. [Standard ZUD - V]. Część nr 3 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - CZERMNA-PSTRĄŻNA: 1. Odcinek ul. Kościuszki od Pomnika Trzech Kultur do końca nawierzchni asfaltowej ul. Pstrążnej na wys. budynku nr 1; 2. Odcinek dojazdowy ul. Kościuszki do posesji nr 75a; 3. Odcinek dojazdowy ul. Kościuszki do posesji nr 148; 4. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 28a do 34a; 5. Odcinek od skrzyżowania przy ul. Pstrążna 27 w kierunku nr 36 do 35; 6. Odcinek od wjazdu przy posesji ul. Pstrążna 22a do numeru 18b. ; . Kilometraż dróg - 6,5 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 6,5 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 50 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 1012 godz. [Standard ZUD - III]. Część nr 4 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - PSTRĄŻNA-BUKOWINA: 1. Odcinki ulic: Pstrążna - Bukowina - od skrzyżowania ul. Pstrążna 27 do budynku przy ul. Bukowina 11; . Kilometraż dróg - 3 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 5 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 40 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 832 godz. [Standard ZUD - III]. Część nr 5 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - OSIEDLE MONIUSZKI: 1. Odcinki ulic: Sikorskiego, Turystyczna, Spacerowa, Leśna, Wczasowa; . Kilometraż dróg - 3,5 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 4 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 40 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 810 godz. [Standard ZUD - III]. Część nr 6 - ZIMOWE UTRZYMANIE wybranych odcinków DRÓG W KUDOWIE-ZDROJU W SEZONACH 2014/2015 I 2015/2016 - KUDOWA-JAKUBOWICE: 1. Odcinek ul. Jakubowice - od mostu na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja do budynku przy ul. Jakubowice 10; 2. Odcinek dojazdowy do posesji ul. 1 Maja nr 78; 3. Odcinki dojazdowe do posesji nr 1,12,13,14,21,22,23 przy ul. Jakubowice; . Kilometraż dróg - 3,75 km. Zakładany limit czasowy w godz. /dobę przeznaczony na realizację zadań - 5 godz. Zakładany limit czasowy w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe - 40 godz. Łączny limit godzin na realizację zadań w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 - 1086 godz. [Standard ZUD - III]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SIWZ - Opis przedmiotu. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami BHP i warunkami zawartej umowy oraz będzie obejmował wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania umowy a w szczególności: koszty paliwa, odśnieżania, posypywania, czyszczenia, dojazdów, zapewnienia materiału szorstkiego i posiadania ubezpieczenia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.61.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia w tym wśród głównych usług Wykonawca wykaże, że wykonał i/lub wykonuje co najmniej 1 usługę (usługa mogła być realizowane w ramach jednej umowy lub kilku umów) polegającą na zimowym utrzymaniu dróg, trwającą nieprzerwanie, przez co najmniej 4 miesiące w jednym sezonie zimowym, oraz załączy dowody, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. Wykonawca dysponuje minimum 1 odrębnym zestawem sprzętowym do odśnieżania i posypywania dróg na każdą z części zamówienia, o którą się ubiega oraz minimum 1 osobą do obsługi ww. zestawu, posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych zgodnie z prawem o ruchu drogowym. Każdy zestaw sprzętowy musi składać się minimum z jednego pojazdu (ciągnika) z pługiem do odśnieżania dróg oraz minimum 1 (współpracującego z nim lub samojezdnego) rozrzutnika do likwidowania śliskości. Ww. sprzęt winien zapewniać wykonanie usługi w terenie górzystym. 
  • 2. Ponadto dla Części nr 2 ( droga na Karłów) oraz Części nr 3 ( Czermna -Pstrążna) i Części nr 4 (Pstrążna - Bukowina) w związku z częstszym występowaniem intensywnych opadów śniegu oraz ze względu na specyfikę ww. terenów tj. wysokogórskie drogi z licznymi zakrętami nad skarpami zabezpieczonymi barierami drogowymi, ograniczającymi możliwość składowania śniegu na poboczu, wykonawca winien dysponować dodatkowo, co najmniej jednym pługiem typu wirnikowego o wydajności minimum 10 m3/min, umożliwiającego usunięcie śniegu poza bariery drogowe. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował, co najmniej 1 pługiem tego typu bez względu na liczbę części, o które się ubiega. W takiej sytuacji ten sam pług może zostać wykazany w każdej z części, o które się ubiega. 
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Na podstawie § 1.4 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający określa, że usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa wyżej i złożenia dowodów czy zostały one lub są wykonywana należycie dotyczy jedynie usług wystarczających do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny spełnienia znajduje się w pkt. 5.1.2 SIWZ. Zamawiający nie żąda informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  •  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z pkt. 5.2 SIWZ. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wraz z określeniem warunków zmian: 1. Zmiana terminu realizacji proporcjonalnie do czasu występowania nw. warunków: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) warunków pogodowych wymuszających konieczność prowadzenia, zaprzestania lub przedłużenia zimowego utrzymania w celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania przejezdności dróg w tym wystąpienie warunków zimowych przed dniem 1 listopada 2. W przypadku ciągłych opadów śniegu w celu utrzymania przejezdności dróg, zamawiający przewiduje wydłużenie zakładanych limitów czasowych w godz./ dobę przeznaczonych na realizację zadań oraz limitów czasowych w godz. / sezon na sprzątanie pozimowe, z uwzględnieniem konsekwencji finansowych do wyczerpania kwoty określonej w § 3, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z osobą prowadzącą nadzór nad przebiegiem akcji zima. Brak zgłoszenia faktu do koordynatora akcji zima i jego zgody na wydłużenie czasu pracy ponad normę, nie będzie honorowane przy zapłacie. Wyrażenie zgody nie wymaga formy aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj.: Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, (Biuro Obsługi Klienta pok. Nr 5) do 22.10.2014r. do godz. 13.00 oznakowanej w następujący sposób: < NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO> Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój wraz z dopiskiem: Oferta w przetargu na zadanie- Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 (Część nr ..........). Nie otwierać przed dniem 22.10.2014 r. do godz. 13.15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój; 57-350 Kudowa-Zdrój; ul. Zdrojowa 24; (pok. 13) w dniu 22.10.2014 r. o godz. 13.15..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.10.2014r


Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • 1. (pdf 598.71 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - IFE/ ZP.271.14.2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.10.2014 14:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:14.10.2014 14:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 93