Gmina Kudowa-Zdrój
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51


IFE/ZP.271.12.2014
Kudowa-Zdrój, 30-07-2014

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1,2  Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju-etap II” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-06-2014 pod numerem 124379-2014 w poszczególnych częściach zamówienia wybrane zostały następujące oferty:
  1. w Cześć nr 1. Przebudowa systemu grzewczego z budową kotłowni gazowej w budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju: Oferta nr 2.  ADIX ADAM SOCIŃKI, ul.Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój. Cena oferty brutto: 450 000,00 zł.
  2. w Część nr 2. Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku ZSP przy ul. Szkolnej w Kudowie-Zdroju:  Oferta nr 4.  Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”  s.c. Maria i Jan Szarek, ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój. Cena oferty brutto: 756 450,00 zł.

UZASADNIENIE WYBORU:

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 4 Wykonawców. Kierując się kryterium oceny ofert przedstawionym w SIWZ tj. najniższa cena oferty, ww. oferty jako ważne uznane zostały za najkorzystniejsze.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert:

Nr oferty

Nr części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

w PLN

1

1

PPH "JKB" S.J. J. Kielar,

J. Pałac, B. Wiącek,

 ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica

774 900,00

2

1

ADIX ADAM SOCIŃKI,

ul. Okrzei 2A,

57-350 Kudowa-Zdrój

450 000,00

3

2

Usługi Ogólnobudowlane

Sławomir Sobczak, 

ul. Kościuszki 110B,

57-350 Kudowa-Zdrój

916 350,00

4

2

Firma Handlowo-Usługowa

„SZAREK”  s.c. Maria i Jan Szarek

ul. Okrzei 23,

57-350 Kudowa-Zdrój

756 450,00POUCZENIE:
Na podstawie Art. 94. ust. 2 pkt. 3 ustawy zawarcie umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego może nastąpić przed upływem 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną po wypełnieniu formalności wymaganych przed podpisaniem umowy określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 180. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) wniesienie odwołania do Prezesa Izby przysługuje tylko na czynności wymienione ww. przepisie.

Z up. Burmistrza
Andrzej Kanecki
Z-ca Burmistrza


Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty - IFE/ZP.271.12.2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:30.07.2014 11:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:30.07.2014 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 27