Protokół nr XLI/14 z dnia 07 maja 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XLI/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 07 maja 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1300


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1415

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Maciej Turoń                                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Bolesław Ziemienek                    - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała pod głosowanie  wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.

Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,   T.Żulińska.     

 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.
2. Wolne wnioski – zapytania.


Ad.1)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój
Głos zabrała pani I.Biernacik – Skarbnik Gminy, która poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy dotyczy wyrażenia przez Radę Miejską zgody na zaciągniecie zobowiązania w postaci leasingu operacyjnego na zakup ciągnika rolniczego z osprzętem (kosiarka) na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej. 

Na salę obrad przybyła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Burmistrz Miasta poinformował, że zaistniała potrzeba zakupu nowego ciągnika, ponieważ ten, którym dysponuje wspólnie gmina i KZWiK sp. z o.o. jest już w niezbyt dobrym stanie technicznym. Silnik nie nadaje się już do remontu. KZWiK sp. z o.o. poinformowała,  że może przejąć od gminy ciągnik, kupi nowy silnik i będzie z niego korzystać. W związku z tym jeżeli  Rada Miejska wyrazi na to zgodę zostanie zakupiony ciągnik ZETOR, do którego zostanie zakupiona kosiarka i pług.
Pani I.Bierncik poinformowała, że  jeżeli chodzi o wartość sprzętu, która byłaby  przedmiotem leasingu jest ona szacowana na ok. 170.000 zł brutto natomiast  koszty obsługi szacowany jest na kwotę 20.000 zł. 
W związku z tym  proponuje się wprowadzenie  limitu wydatków w kwocie 190.000,00 zł. Limity  wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:
2014 – 42.000,00 zł
2015 – 42.000,00 zł
2016 – 42.000,00 zł
2017 – 42.000,00 zł
2018 – 22.000,00 zł.
Radny M.Mrowiec zwrócił się z pytaniem, czy ciągnik został już wybrany.
Burmistrz Miasta poinformował,  że przedstawiciele gminy odwiedzili kilku dealerów, którzy zajmują się sprzedażą takiego sprzętu. Oglądali ciągniki o mocy co najmniej  75 koni mechanicznych. Wybrany został ciągnik ZETOR, do którego zostanie zakupiona kosiarka i pług.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko,  Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zwiększenie planu dochodów o kwotę  1.755.827,00 zł i zwiększenie planu  wydatków  o kwotę o 2.113.666,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
• dział 600 – przyznana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pomoc rozwojowa w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFRR) w kwocie 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Kombatantów”,
• dział 630 – zwiększa się planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE o 254.743,00 zł w związku ze zwiększeniem poprzetargowym kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska”. Wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 16.332,00 zł z tytułu odszkodowania za wymycie podczas ulewnych deszczy żwirowych alejek w Parku Zdrojowym,
• dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 121.220,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod” w  tym dochody bieżące  w kwocie 75.620,00 zł w tym środki z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w kwocie 67.660,00 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 7.960,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 45.600,00 zł w  tym środki z budżetu UE w kwocie 40.800,00 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 4.800,00 zł,
• dział 801 – wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 1.263.532,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju” – refundacja ze środków budżetu środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wydatki:
• dział 600 – zwiększa się o 10.571,00 zł wydatki związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej (koszty obsługi administracyjnej) wykazywane dotychczas w rozdziale 75023. Zmniejsza się o kwotę 27.247,00 zł wydatki związane z prowadzeniem „Akcji zima”, w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami (łagodna zima). Zwiększa się wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja ul. Kombatantów” o kwotę 20.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztorysu. Wprowadza się zadanie  inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Buczka na odcinku od HM km 4+13,00 do wjazdu na drogę tymczasową do 17 ha”  na kwotę 140.000,00 zł.  Zmniejsza się o 42.000,00 zł wydatki na zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta”,
• dział 630 – zwiększa się wydatki o kwotę 363.971,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie-Zdroju – wzmocnienie atrakcyjności turystycznej uzdrowiska”  związku ze zwiększeniem  kosztów projektu  w wyniku przeprowadzonych przetargów. Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 16.332,00 zł z przeznaczeniem na naprawę alejek żwirowych w Parku Zdrojowym,
• dział 750 – zmniejsza się wydatki o 10.571,00 zł z tytułu  obsługi administracyjnej porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie utrzymania drogi wojewódzkiej, które winny być ujęte w rozdziale 60013. Wprowadza się wydatki w kwocie 127.600,00 zł na realizację projektu pn. „Promocja Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w tym 79.600,00 zł na wydatki bieżące (gadżety i kalendarze promocyjne) i 48.000,00 zł na wydatki majątkowe (budowa witaczy),
• dział 757 – zmniejsza się o 30.000,00 zł z wydatki na obsługę długu publicznego w związku z utrzymującym się niskim wskaźnikiem WIBOR 3M, według którego nalicza się  oprocentowanie z tytułu udzielonych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych,
• dział 801 – zmniejsza się o 3.500,00 zł z wydatki na realizację zadania pn. „Wyposażenie sali dydaktycznej do nauki języka obcego w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w celu utworzenia multimedialnej pracowni językowej”. Zwiększa się o 1.536.510,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkól Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju” w tym 1.486.510,00 zł jako wydatki kwalifikowalne współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  i 50.000,00 zł jako wydatki niekwalifikowalne związane z wyłączeniem powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza (stołówka),
•  dział 900 – zmniejsza się o 30.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju”. Wprowadza się wydatki w kwocie 42.000,00 zł z tytułu leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego z osprzętem (kosiarka).
W wyniku w/w zmian w budżecie gminy powstał niedobór  w kwocie 357.839,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, które pozostały rozliczenia 2013 roku.
 Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

Ad.2)

Radna E.Marecka-Szydło w imieniu mieszkańców ul. Okrzei zwróciła się z pytaniem, czy przewiduje się  sprzedaż lub dzierżawę terenu tzw. starego parkingu dla autobusów, a jeżeli tak to w jakiej formie.  Część mieszkańców obawia się, że jeżeli ten teren zostanie sprzedany to zostanie zamknięta ul. Okrzei.
Burmistrz Miasta poinformował, że nie ma propozycji i rozmów na temat pozbawienia komunikacji autobusowej placu do parkowania. Ponadto poinformował, że teren ten nie jest przeznaczony do sprzedaży.
Pani.I.Biernacik poinformowała, że były kiedyś rozmowy na temat wydzierżawienia tego terenu na parking i na rozmowach się skończyło.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, co Burmistrzowi Miasta na dzień dzisiejszy wiadomo na temat budowy tzw. dwóch wież. Czy będą budowane, czy nie będą budowane?
Burmistrz Miasta poinformował, że nic mu na ten temat nie wiadomo.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy zostało już podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta a  Starostwem Powiatowym w Kłodzku  dot. przekazania  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że takie porozumienie nie zostało jeszcze podpisane. Stwierdził, że jeśli miałby podpisać porozumienie to najpierw chciałby zapoznać radnych z jego treścią.
Radna T.Żulińska poinformowała, że było naprawiane pobocze w stronę Brzozowia. W tej chwili na drodze jest bardzo dużo ostrych kamieni, które stwarzają zagrożenie.
Radna G.Janiszeska poinformowała, że zgłosił się do niej jeden z mieszkańców ul. Fabrycznej, który bardzo dba o środowisko, informując, że na terenie ogródków jest bardzo dużo śmieci ok. 2 przyczep.  Trzeba się zastanowić nad tym problemem, są to koszty dla miasta.
Burmistrz Miasta stwierdził, że posprzątanie tych śmieci i koszty z tym związane są po stronie  ogródków działkowych.
Radny W.Gucz poinformował, że  zgłosił telefonicznie  Przewodniczącej  Rady, iż do dnia dzisiejszego nie zostało złożone sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.  Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje przewodniczącego i komisję do złożenia sprawozdania do 30 stycznia, a takiego sprawozdania radni nie usłyszeli. Jest to naruszenie ustawy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że radny telefonicznie 30.04.2014 r.  zgłosił jej dwie sprawy.  Pierwsza to, że nie pracuje Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna i druga, że nie pracuje Komisja Rewizyjna, ponieważ nie było posiedzeń tych Komisji. Podczas tej rozmowy poinformowała radnego, że w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej i można ten temat poruszyć na posiedzeniu. Ponadto w międzyczasie sprawdziła i okazało się, że  Komisja  Rewizyjna miała swoje posiedzenie  w kwietniu. Natomiast pytanie dot. nie złożenia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności za 2013 r. słyszy po raz pierwszy.
Radny W.Gucz stwierdził, że pytają go o to mieszkańcy. Są mieszkańcy, którzy czytają protokoły z sesji Rady Miejskiej które są umieszczone w BIP.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawdzi, czy to sprawozdanie  zostało przygotowane, jeżeli jest to zostanie odczytane.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że Komisja Rewizyjna nie ma posiedzeń. Posiedzenie,  o którym mówiła Przewodnicząca Rady dot. rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta przez jednego z mieszkańców. Radna stwierdziła, że musi się zgodzić z tym co zostało powiedziane, generalnie Komisja Rewizyjna się nie spotyka. Nie jest  to tajemnicą i można sprawdzić kiedy  obywały się posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawdzi to i porozmawia z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta, dlaczego nie odpowiada na pisma. W dniu 03.03.2014 r. w imieniu mieszkańców budynków przy ul. Fabrycznej 6 i 8, ul. Wojska Polskiego napisał pismo dot. dojazdu do śmietnika oraz uszkodzonego chodnika. Minęły dwa miesiące i nie otrzymał żadnej odpowiedzi, a mieszkańcy pytają o w/w sprawy.  Radny stwierdził, że nie będzie Burmistrzowi przypominał ile czasu ma zgodnie z kpa na udzielenie odpowiedzi mieszkańcowi. Również nasz Statut mówi o tym ile czasu Burmistrz Miasta ma na interpretacje.
Burmistrz Miasta stwierdził, że przyjął uwagi zgłoszone przez  radnego W.gucza.
Radna A.Grzegorzewska w imieniu mieszkańców ul. Tkackiej zwróciła się z pytaniem, czy po stronie nieparzystej będą również zrobione dojścia, dojazdy  tak jak po stronie parzystej. Natomiast  w imieniu mieszkańców ul. Fabrycznej zwróciła się z  pytaniem, czy będą remontowane klatki schodowe.
Burmistrz Miasta poinformował, że na ul. Tkackiej po stronie nieparzystej nie będą wykonywane dojścia i dojazdy. Jeśli chodzi o ul. Fabryczną to jest to wyłącznie wola wspólnot mieszkaniowych. Można zainicjować spotkania z mieszkańcami, Gmina może zadeklarować swój wkład, ale żeby cokolwiek zrobić musi być podjęta uchwała wspólnoty mieszkaniowej. 
Radny W.Gucz poinformował, że na ul. Fabrycznej 9 przy budynku obróbki, które były wykonane przy drzwiach nie wyglądają najlepiej, one się sypią.
Burmistrz Miasta poinformował, że jest zapisane i zostanie to poprawione w ramach gwarancji.
Radny T.Szełęga poruszył sprawę protestu mieszkańców budynku przy ul. Zdrojowej 16 dot. budowy domu jednorodzinnego. Radny stwierdził, że ludzie ci zostali wprowadzeni w błąd przez inwestora, który mówił, że będzie to mały budynek, a będzie to piętrowy dom. Inwestor ten lekceważy mieszkańców. Radny poinformował, że był w Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie uzyskał informację, że Starostwo Powiatowe wydało pozwolenia na budowę. Radny stwierdził również, że nie wie czy jest to teren Spółdzielni.
Burmistrz Miasta poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wydała zgodę na zajęcie chodnika, bo jest to własność Spółdzielni. Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do pani Sekretarz o przedstawienie radnym informacji na temat realizacji tej inwestycji.
B.Kopeć Sekretarz Gminy poinformowała, że poza protestem, o którym mówił radny T.Szełęga, mieszkańcy już od jakiegoś czasu próbowali dowiedzieć się od gminy, kto i na jakiej zasadzie otrzymał tam pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe,  grunt jest własnością inwestorów. Gmina zainteresowała się tym jak wyglądała cała  procedura w momencie, kiedy mieszkańcy zaczęli być zaniepokojeni tym, że   to jednak nie będzie obiekt parterowy, tylko obiekt wyższy. Kilka tygodni temu rozmawiała z przedstawicielką mieszkańców, którą poinformowała jak sprawa wygląda. Jeżeli mieszkańcy chcą coś osiągnąć to należy wniosek w tej  sprawie  skierować do organu  właściwego, czyli do Starostwa Powiatowego. Protest, o którym mówimy został skierowany do wiadomości Burmistrza Miasta. Gmina graniczy z tą nieruchomością od strony drogi gminnej. Trudno powiedzieć jak rozwinie się sytuacja.  Pani Sekretarz stwierdzała, że  była zaskoczona, że  w momencie kiedy doszło do realizacji inwestycji naraz wszyscy mieszkańcy, którzy podpisali zgodę są oburzeni, że nie wiedzieli o co chodzi. Spytała osób, które przyszły  imieniu mieszkańców czy czytały dokument, który podpisali. Państwo powiedzieli, że część nie czytała, część czytała i z dokumentu wynikało, że będzie tam wykonany drobny remont i doprowadzona będzie sieć kanalizacyjna i wodna do tego obiektu. Tak naprawdę z tych wypowiedzi wynikało, że  przyszła sąsiadka to podpisali, żeby nie robić kłopotu. W konsekwencji okazało się, że podpisali niewiadomo co. Teraz w Starostwie Powiatowym jest dokument, w którym kilkadziesiąt  osób, które są sąsiadami, wyraża zgodę na to, żeby tego typu obiekt powstał. Wszystkie proceduralne sprawy są załatwione. Jeżeli jest ostateczna decyzja będzie  bardzo trudno wznowić postępowanie, albo stwierdzić jej nieważność. Jeżeli mieszkańcy będą mieli  argumenty do zmiany decyzji to Starostwo Powiatowe musi  je uwzględnić. 
Burmistrz Miasta poinformował, że ta inwestycja była przygotowywana perfekcyjnie. Nikt o zakresie  tej inwestycji nie wiedział, dopiero w momencie kiedy ktoś zaczął grodzić zrobił się szum.  Niestety faktem jest, że około  40 osób podpisało dokument wyrażający zgodę na budowę.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy te ok. 40 osób może decydować o takiej inwestycji.
Burmistrz Miasta poinformował, że dokument wyrażający zgodę na przeprowadzenie tych prac najpierw podpisali mieszkańcy – właściciele, a dopiero później Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd  nie mógł  nie akceptować tego co podpisali właściciele lokali mieszkalnych.
Pani Sekretarz  stwierdziła, że Starostwo powinno w obecnym stanie zbadać sprawę, a gmina będzie się temu przyglądać, ponieważ wywołało to duże emocje mieszkańców. 
Radny T.Szełęga zwrócił się z pytaniem, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa na prawo  zabronić podłączenia się do swoich mediów.
Burmistrz Miasta stwierdził, że decyzja w sprawie podłączenia do mediów należy do Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radna Z.Wolińska poruszyła sprawę nieporządku na nieruchomości  przy ul. 1 Maja  - teren przy zabytkowej dzwonnicy.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie może nic zrobić, jest to prywatna własność. Gmina wysłała zgłoszenie do nadzoru budowlanego.
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy tereny przy boisku na Czermnej przewidziane są do sprzedaży.
Burmistrz Miasta poinformował, że przygotowywana jest procedura sprzedaży dwóch działek  położonych miedzy boiskiem a gródkami działkowymi. 
Radny M.Olejarz zwrócił się z pytaniem, czy w ogłoszeniu o sprzedasz tych działek będzie znajdowała się informacja mówiąca o tym, że tam znajduje się boisko do piłki nożnej.
Burmistrz Miasta poinformował, że będą zapisane warunki gdzie mają być przeniesione kontenery (kontenery zostaną przeniesione na podwyższenie) i jak będzie przebiegać droga.
Radny W.Gucz zaapelował do Burmistrza Miasta o zmuszenie właścicieli cegły ułożonej przy ul. Fabrycznej 7 do jej usunięcia. Ponadto zwrócił się również o usunięcie cegły nieznanego właściciela, która znajduje się pomiędzy budynkiem nr 8 a 10.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy gmina ma wpływ na to, aby korty tenisowe były czynne już od maja. Już drugi rok podczas majowego weekendu korty są nieczynne.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie ma na to żadnego wpływu. 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XLI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLI/14 z dnia 07 maja 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż