Protokół nr XL/14 z dnia 04 kwietnia 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XL/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 04 kwietnia 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1000


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1330

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych gości zaproszonych oraz mieszkańców.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:
1. Mariusz Oleśko                            - nieobecność usprawiedliwiona
2. Maciej Turoń                                - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:
1. Stan przygotowania realizacji  inwestycji w 2014 roku.
2. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXIX/14 z dnia 31.01.2014 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki,
• przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2013,
• przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku,
• zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
• trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Wolne wnioski – zapytania.

Radny W.Gucz imieniu  Klubu Radnych „My dla Kudowy” oraz swoim  zgłosił uwagi do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój dot. kompetencji Rady jeśli chodzi o  informacje publiczne. Uchwała wg. nich jest źle skonstruowana i w związku z tym wnoszą o jej wycofanie z porządku obrad. Ponadto w związku z projektem uchwały przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki radny stwierdził, że radni nie wiedzą czy  zostało zawarte porozumienie. Ani Komisja  Oświaty, Kultury  i Sportu, ani Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna takiego porozumienia nie widziała i radni nie znają jego treści.  Aby rozpatrywać tak poważną sprawę radni powinni znać treść porozumienia.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zgadza się z wnioskiem radnych o wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój. Skoro jest dużo wątpliwości to należy projekt uchwały wycofać z porządku obrad.  Natomiast jeżeli chodzi o przejęcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przez gminę Kudowa-Zdrój od organu prowadzącego tj. Starostwa Powiatowego w Kłodzku stwierdził, że nie ma zagrożeń i nie ma potrzeby, aby kolejne miesiące dyskutować na temat przejęcia placówki. Uważa, że porozumienie, które będzie przedmiotem kolejnych spotkań  organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych a gminą nie jest przeszkodą  i żadnym  zagrożeniem, które uniemożliwiłoby podjecie w/w uchwały.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała go pod głosowanie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza oraz Klubu Radnych „My dla Kudowy” w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska, B.Ziemianek,  T.Żulińska.     

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza oraz Klubu Radnych „My dla Kudowy” w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
za było                 -  4 radnych
przeciw było       -  8 radnych
wstrzymało się   -  0 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowali: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, M.Olejarz,  Z.Wolińska.     
Przeciw głosowali: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, Ł.Rachuba, T.Szełęga, B.Ziemianek,  T.Żulińska.   
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. 


Następnie Przewodnicząca Rady odczytała zmieniony porządek obrad:
1. Stan przygotowania realizacji  inwestycji w 2014 roku.
2. Uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal” oraz w konkursie na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXIX/14 z dnia 31.01.2014 r.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki,
• przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2013,
• przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku,
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
• trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
6. Wolne wnioski – zapytania.


Ad.1)

A.Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich przedstawiła i omówiła prezentację dot. inwestycji w gminie Kudowa-Zdrój w 2014 roku. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na salę obrad przybyła radna A.Mróz. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.

Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że przygotowanie przedstawionych przez panią A.Potoczną planowanych inwestycji wymaga ogromnej pracy. W przygotowaniu inwestycji udział bierze zespół pracowników referatu IFE oraz referatu finansowego. Wszystkie inwestycje przygotowywane są  przez pracowników Urzędu Miasta, pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek gminnych.
Uzupełniając wypowiedź pani A.Potocznej Burmistrz Miasta dot. rekultywacji składowiska odpadów stwierdził, że ze względu na olbrzymi koszt i dostępne na ten cel niestety niewielkie środki,  postanowiono zadanie to realizować etapami. Dzięki znakomitej współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej udało się na to zadanie uzyskać 85% dofinansowania. Gmina stara się w pierwszej kolejności realizować zadania, na które można uzyskać dofinansowanie, ponieważ jest to najbardziej korzystne. Są to zadania współfinansowane nie tylko z Unii Europejskiej, ale także zadania współfinansowane np.  z budżetu państwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego czy też innych programów. Ważna sprawą jest przygotowywana Strategia Rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa-Nachod. Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że Strategia pozwoli na realizację wielu ważnych dla rozwoju  Nachodu i Kudowy inwestycji.  W planie jest m.in. utworzenie w byłym Domu Kultury przy ul. Głównej centrum kulturalno – oświatowo - rozrywkowe.
Inwestycje, o których była mowa wymagają często udziału innych jednostek naszego miasta. I tak np. na ul. Buczka od ubiegłego roku Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wydal ogromne środki na wymianę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej porządkując przez to gospodarkę wodno-ściekową. Burmistrz Miasta omówił ponadto realizację zadania związanego z wykonaniem kogeneracji na obiekcie Basen Wody Świat. Będzie to  nowa oferta turystyczna i promocyjna  naszej spółki. Należy dbać o finanse spółki, ponieważ w Kudowie budowany jest obecnie 9 basen i konkurencja jest duża.
Radny W.Gucz stwierdził, że  do realizacji jest 14 zadań. Wśród nich są zadania dość kosztowne. Zadania te były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczo- Ekonomicznej w dniu 20.03.2014 r. Radni nie znają kosztów realizacji tych zadań. W sytuacji kiedy miasto zmuszone było wydać obligacje na 19 mln zł każdy milion się liczy. Radny zwrócił się z prośbą, aby w momencie kiedy zostanie zrobiony bilans, podać radnym informację ile to będzie kosztować.
Burmistrz Miasta stwierdził, że informacja, o którą prosi rady W.Gucz zawarta jest w budżecie gminy na rok 2014. Nie zostało powiedziane jakie są oszczędności po wykonanych przetargach i podpisanych umowach. Korzystając z obecności tylu mieszkańców naszego miasta  stwierdził,  że nie ma potrzeby straszenia mieszkańców czarnym scenariuszem bankructwa gminy.
Burmistrz poinformował, że w roku 2013 przeprowadzono tzw. konsolidację zadłużenia gminy. Unia Europejska stworzyła możliwość uzyskania przez Polskę w latach 2014 - 2020 106,5 mld euro. Są to ostatnie tak duże środki, które można otrzymać. Aby uzyskać środki trzeba się naprawdę do tego przygotować i włożyć w to ogrom pracy. Pieniądze dostają ci, którzy są dobrze przygotowani, ci którzy zaryzykowali i przygotowali dokumentację i ci, którzy potrafią udowodnić, że potrafią zrealizować zadania, na które uzyskają dofinansowanie.
Konsolidacja kredytów spowodowała, że banki, w których gmina zaciągnęła kredyty uwierzyły, że gmina posiada taki potencjał, tak przygotowaną dokumentację i przygotowaną nowa strategię finansową, że Bank PKO zdecydował się na kupno długów gminy w formie obligacji. Koszty obligacji nie są większe jak kredyt, który gmina miała spłacić w ciągu 5 lat.
I.Biernacik poinformowała, że wszystkie inwestycje przedstawiona przez panią A.Potoczną znajdują się w budżecie gminy na 2014 r. z wyjątkiem dwóch zadań tj. modernizacji ul. Kościelnej i ul. Kombatantów, które będą wprowadzone uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy, która będzie głosowana na dzisiejszej sesji. Zadania te będą sfinansowane z oszczędności na zadaniach, na które już zostały przeprowadzona przetargi.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że gmina jest dobrze przygotowana  do realizacji inwestycji w 2014 roku. Złożyła podziękowania Burmistrzowi Miasta, pani A.Potocznej  i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy przygotowują wnioski o dofinansowanie. Wyraziła nadzieję, że wszystkie przedstawione projekty zostaną zrealizowane.

 

Ad.2)

Pani U.Faroń-Bielecka przedstawiła wyniki  VIII  konkursu na „Wystrój świąteczny budynków, witryn i balkonów w Kudowie-Zdroju”.  Komisja w składzie: Urszula Faroń-Bielecka, Elżbieta Sawicka, Maryla Ozierańska, Elżbieta Klepka-Solawa, Andrzej Kanecki, Maciej Turoń, Wojciech Duś, i Konrad Buss po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą obiekty, które wyraziły zgodę na udział w konkursie lub same zadeklarowały udział w konkursie, przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach:

Kategoria - firma:
1. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy im. Kubusia Puchatka
2. Zbaj  - Zygmunt Gancarz
3. Zagroda w Starym Młynie – Edward Gorczyński
4. Restauracja „Stylowa” – Agnieszka i Dariusz Krasowscy
5. Restauracja „Cafe Domek” – Iwona i Mariusz Zębik

Kategoria -  balkon:
1. Urszula i Włodzimierz Herman
2. Halina Kondracka
3. Jan i Maria Bąk
4. Edyta i Marcin Breszko
5. Krzysztof Szablewski

Kategoria – dom mieszkalny:
1. Bronisława i Jerzy Kopernok
2. Piotr Jasiński
3. Andrzej Szczepański
4. Stanisława i Kazimierz Całka
5. Piotr Gałecki

Kategoria - witryna:
1. Sklep „Agmar” Iwona Wnuk
2. Sklep Decoria – Grzegorz Matecki
3. Kwiaciarnia „Ismena” – Irena Chabierska
4. Retro  – Wojciech Korzeniowski
5. Apteka „Pod Lwem”  – Stefan Żebrowski

Kategoria - hotel:
1. Willa Scaliano – Danuta Kubicka-Adamiec
2. Buenos Aires – Czesław Kwit
3. Orion A – Grażyna Szpila
4. Willa Lawenda – Wojciech Hutny
5. Polonia – Renata Maślanka

Przewodnicząca Rady oraz Burmistrza Miasta wręczyli w/w laureatom konkursu statuetki,  symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe.

Przed wręczeniem nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej miasta Kudowa-Zdrój „Mój dom na medal” głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował, że do Urzędu Miasta w ustanowionym i ogłoszonym terminie tj. od 01 stycznia 2014 do 15 lutego 2014  wpłynęło 10 zgłoszeń.
Decyzją komisji konkursowej Komisja w składzie :
1) Przewodniczący: Czesław Kręcichwost – Burmistrz Miasta:
2) Zastępca przewodniczącego: Andrzej Kanecki – Z-ca burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju:
3) Członek Łucja Rachuba – Przewodnicząca Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju;
4) Członek: Mariusz Oleśko – Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
5) Członek: Urszula Karpowicz – inspektor miejski ds. architektury i budownictwa ;
6) Członek: Aneta Potoczna – Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich

I miejsce -   nie zostało przyznane

II miejsce zajmuje:
Nieruchomość  przy ul. Kościuszki 74 – Renata Drąg
Nieruchomość przy ul. Słonecznej 20 – Państwo Piotr Zięba, Anna Grobelska Głowacka, Zofia Polek

III miejsce zajmuje:
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 6
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 10
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 11.

Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli w/w laureatom konkursu pn.: „Mój Dom na Medal” symboliczne czeki oraz dyplomy okolicznościowe.

Następnie Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania i wręczyła upominki  nauczycielom kudowskich szkół: Elżbiecie Wakiw, Agnieszce Stwetretschce, Dariuszowi Stwetretschce, Dorocie Kluce-Dubaniewicz, Annie Baczmańskiej, Damianowi Baczmańskiemu oraz  Monice Kandefer, którzy podczas tegorocznych ferii zimowych jeździli z dziećmi i młodzieżą do Zieleńca opiekując się nimi i ucząc ich jazdy na nartach. Czynili to jako wolontariusze.  

Sale narad opuścił radny T.Szełega. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.

 

Ad.3)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXIX/14 z dnia 31.01.2014 r.

Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokół nr XXXIX/14 z dnia 31.01.2014 r. z sesji Rady Miejskiej został  przyjęty  jednogłośnie.

Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Ad.4)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który odczytał uzasadnienie do projektu w/w .  Od 2012 roku Powiat Kłodzki oraz Gmina Kudowa-Zdrój prowadziły rozmowy oraz analizy związane z ewentualnym przejęciem zadania Powiatu Kłodzkiego w postaci prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój. Zdecydowano, że z dniem 1 września 2014 r. należy dokonać przejęcia przez Gminę Kudowa – Zdrój do prowadzenia następujące szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Lompy w Kudowie – Zdroju, Technikum w Kudowie – Zdroju, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kudowie – Zdroju oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kudowie – Zdroju, położone przy ul. Zdrojowej 22 a, 57-350 Kudowa – Zdrój. Powiat Kłodzki w związku z brakiem naboru do ww. szkół (na rok szkolny 2013/2014 zorganizowano tylko jedną klasę LO – 23 uczniów i ta tendencja się utrzymuje) oraz wysokimi kosztami utrzymania 2 nieruchomości w Kudowie-Zdroju widzi konieczność przeprowadzenia działań reorganizacyjnych wystąpiło z inicjatywą przekazania do prowadzenia przez Gminę Kudowa-Zdrój wyżej wymienionych szkół. Bez względu na to czy Gmina Kudowa-Zdrój przejmie obowiązek prowadzenia szkół Powiat Kłodzki planuje zwolnienie 7 nauczycieli. W okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Powiat Kłodzki przekaże Gminie Kudowa-Zdrój subwencję za te miesiące. Od 01 stycznia 2015 roku Gmina Kudowa-Zdrój będzie otrzymywała na ww. szkoły subwencję już bezpośrednio. Powiat Kłodzki zawrze porozumienie z Gminą Kudowa – Zdrój w celu przekazania jej składników majątkowych oraz stanu kadrowego na dzień 31 sierpnia 2014 r. (na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy) ZSOiZ w Kudowie- Zdroju. Za zobowiązania zespołu wobec pracowników i osób trzecich, powstałe w okresie do 31 sierpnia 2014 r. odpowiada Powiat Kłodzki. Dotychczas funkcjonujący Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2014 roku. Przekazanie szkół Gminie Kudowa - Zdrój stworzy możliwości bardziej racjonalnego zarządzania oświatą na jej wszystkich poziomach. Gmina Kudowa-Zdrój podejmując decyzję o przejęciu szkół wychodzi naprzeciw rodzinom naszego miasta, a co za tym idzie młodym ludziom – uczniom - dając możliwość kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w swoim mieście, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na przejazdy czy pobyt w internacie. Następnie stwierdził, że nie można wszystkiego kalkulować pieniędzmi. To  są  nasze dzieci, to jest nasza  młodzież, to są  mieszkańcy Kudowy-Zdroju. Jego zdaniem każda inna decyzja byłaby niekorzystna.
Radna E.Marecka-Szydło stwierdziła, że nie ma wyższej wartości niż dobro dzieci i młodzieży tego miasta. W projekcie uchwały i w uzasadnieniu do uchwały  jest zapis „Przejecie prowadzenie szkół odbędzie się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kudowa-Zdrój a Powiatem Kłodzkim”. Radni nie  maja żadnego pojęcia czego dotyczy to porozumienie. Pani Sekretarz i pani Skarbnik były świadkami, kiedy zadawała pytanie na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej, które dotyczyło punktu związanego z przejęciem mienia w postaci budynków, przejęcia zobowiązań i wszystkich innych elementów, które przedstawione są w projekcie uchwały. Stwierdziła, że próbuje się skłonić albo przekonać do tego, że radni mają na wiarę i nie wie z czego płynące przeświadczenie zagłosować za tą uchwałą. Radna stwierdziła, że chciałaby posiadać minimalną wiedzę, czego dotyczy porozumienie. Po raz kolejny powtarza nie ma wyższej wartości niż dobro dzieci, które się w Kudowie uczą i które będą się tu uczyły i nie będą musiały dojeżdżać. Radna stwierdziła, że chciałaby się dowiedzieć czegokolwiek na temat porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą. Tylko tego  dotyczą jej wątpliwości,  jeżeli  będzie musiała zagłosować nie posiadając  tej wiedzy to prawdopodobnie wstrzyma się od głosu, chociaż nie jest to żadne rozwiązanie.
Radny W.Gucz stwierdził, że mamy w Starostwie trzech radnych. Ci radni na pewno debatowali na ten temat. Jest na sali obecny członek Zarządu Powiatu pan K.Baldy. w związku z tym radny  zwrócił się z pytaniem jakie postanowienia zapadły, co radni zrobili dla naszego miasta.
Radny M.Olejarz stwierdził, że radni nie są absolutnie przeciwni sprawie przejęcia przez gminę Zespołu Szkół. Chodzi o to, żeby pracować na podstawie dokumentów, a nie na słowie powiedzianym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Pani E.Ubuk i pani B.Kopeć wytłumaczyły dlaczego nie ma jeszcze porozumienia pomiędzy Starostwem a gminą.
E.Ubik poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu członkowie Komisji zostali zapoznani z treścią porozumienia. Poinformowała wtedy członków Komisji, że jeden z punktów porozumienia jest jeszcze uzgadniany. Natomiast na wspólnym posiedzeniu Komisji treść porozumienia nie była omawiana, została przekazana informacja, że nadal trwają negocjacje ze Starostwem.
Radna A.Mróz – Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu poinformowała, że rzeczywiście  pani E.Ubik zapoznała członków Komisji z projektem porozumienia (nie z końcowym efektem).  Powiedziała, że są pewne kwestie do omówienia, dopracowania i ostateczna forma  porozumienia miała być przedstawiona na wspólnym posiedzeniu Komisji. Nie doszło jednak do tego.
E.Ubik stwierdziła, że nie przedstawiono ostatecznego projektu porozumienia, ponieważ jak wcześniej poinformowała nie wypracowano jeszcze wspólnego stanowiska. Natomiast uchwała ta jest uchwałą intencyjną o woli przejęcia prowadzenia szkół. Porozumienie jest odrębnym dokumentem, które jest zawierane pomiędzy Burmistrzem Miasta a Zarządem Powiatu.
B.Kopeć stwierdziła,  że ma wspólnym posiedzeniu Komisji  poinformowała radnych i nie spotkało się to z  jakąś dyskusją, że uchwała intencyjna jest pierwszym krokiem. W momencie podjęcia  uchwały intencyjnej organy wykonawcze, czyli Burmistrz i Zarząd Powiatu  przystępują do negocjowania porozumienia. Do negocjacji przystąpiono wcześniej - równolegle, ponieważ strony nie chciały tracić czasu. Trzymając się procedury legitymację do negocjowania treści porozumienia strony mają  dopiero po podjęciu przez Rady Powiatu Kłodzkiego i Radę Miejską stosownych uchwał. Stąd może to nieporozumienie, gdzie radni uważają, że warunkiem podjęcia uchwały intencyjnej jest zapoznanie się z treścią porozumienia. Podjęta uchwała tak naprawdę jest glejtem do działania w postaci uzgadniania treści porozumienia.
Głos zabrał K.Baldy członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który poinformował, że 02.04.2014 r. Rada Powiatu Kłodzkiego upoważniła Zarząd do technicznego prowadzenia rozmów na temat przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.  Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę intencyjną o woli przekazania szkoły do prowadzenia. W kompetencjach Zarządu Powiatu Kłodzkiego, a więc organu wykonawczego jest dokonanie technicznego przekazania majątku, czyli przekazanie nieruchomości, ruchomości, konwalidacji wszystkich umów, które szkoła przejęła, spraw pracowniczych itd. jest to tylko i wyłącznie kompetencja Zarządu Powiatu Kłodzkiego a nie organów stanowiących jakimi są poszczególne Rady. Tak naprawdę  od 03.04.2014 r. powinny rozpocząć  się wspólne rozmowy dot. kwestii technicznych czyli wypracowania porozumienia. Porozumienie zawarte będzie pomiędzy zarządem Powiatu Kłodzkiego (Zarząd Powiatu musi przyjąć to porozumienia na kolejnych swoich posiedzeniach) a Burmistrzem  miasta Kudowy-Zdroju. Nie ma innych możliwości formalnoprawnych żeby tego dokonać. Porozumienia nigdy nie były i nie są uzgadniane z rada, czyli organem uchwałodawczym. Mając na uwadze przejrzystość  pewnych rzeczy, jeżeli komisje sobie tego zażyczą i będą chciały mieć wgląd do treści porozumienia to zostanie ono przedstawione. Nie jest żadną tajemnicą co takie  porozumienie będzie zawierało. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu  porozumienie będzie dopiero przyjęte, aczkolwiek nie wiadomo czy będzie podpisane przez drugą stronę, ponieważ jak wiadomo porozumienia i wszelkiego rodzaju umowy muszą być uzgodnione i musi być do tego wola dwóch stron. Kolejna rzecz, Rada Powiaty Kłodzkiego 02.04.2014 r. podjęła uchwałę w sprawie przekazania wszystkich  nieruchomości w postaci darowizny, które wchodziły i wchodzą w skład Zespołu Szkół, łącznie z budynkiem przy ul. Głównej 43.  Jest to dość istotna sprawa jeżeli chodzi o strategię  rozwoju miasta i planami związanymi z utworzeniem tam centrum kultury. Jest to dość istotna rzecz dla miasta, którą zrobił, aby ta nieruchomość nie została sprzedana, a była wykorzystywana na cele gminy. I to jest jasno zapisane w uchwale – na zadania własne gminy nie wskazując konkretnych zadań. Darowizna polega na tym, że jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana niezgodnie z intencją darowizny należy zwrócić nieruchomość właścicielowi. Zatem Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę bardzo ogólną i  dającą  możliwość Radzie Miejskiej dysponowania tą nieruchomością na cele własne gminy. Jeżeli chodzi o to co zrobili radni powiatowy pan K.Baldy poinformował, że zainwestowano w tę szkołę 500.000 zł. Kwota ta  została przeznaczona na remonty jakich w tej szkołe nie było od 50 lat jak szkoła powstała. Wykonano odwodnienie budynku, sanitariaty. Wykonano bardzo ważne rzeczy po to, aby przekazać ja w stanie bardzo dobrym. Przekazana zostanie gminie cała dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły. Należy stwierdzić, że przy istniejącym niżu demograficznym, jedynym organizacyjnym i  rozsądnym działaniem jest przekazanie tej szkoły gminie i połączenie w jeden zespół  szkół pod jednym organem prowadzącym. Dwa lata temu Starostwo przekazało szkołę w Stroniu i należy stwierdzić, że to się sprawdza.  Nie ma  innej możliwości dla szkół, które są oddalone od dużych centów edukacyjnych takich jak Nowa Ruda, Kłodzko czy Bystrzyca. Dla tej szkoły praktycznie nic się nie zmieni, pozostają  nadal liceum,  technikum, szkoła zawodowa i szkoła dla dorosłych. Kudowa-Zdrój jest najdalej oddalonym od dużych ośrodków, miejscem edukacji ponadgimnazjalnej. Chcąc mieć szkolnictwo ponadgimnazjalne w Kudowie jest to jedyna rozsądna decyzja. Pan K.Baldy zwrócił się do radnych z prośbą o pozytywne  podejście do tej sprawy.
Radna A.Mróz stwierdziła, że na pierwszym spotkaniu dotyczącym przekazania przez Starostwo a przejęcia przez gminę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zawodowych padła graniczna data 28 lutego. Powiedziano, że najpóźniej do 28 lutego ma być podpisane porozumienie. Dlatego też zwracała się z pytaniem do pani Sekretarz, czy zorganizować spotkanie z panią dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zawodowych. Do dzisiaj takiego  porozumienia nie ma, członkowie Komisji Oświaty widzieli jego projekt.
K.Baldy stwierdził, że przypominając sobie spotkania to ta graniczna data 28 lutego a w zasadzie 20 lutego była rozpatrywana w kontekście likwidacji szkół. Jest to ustawowy wymóg zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Dyskutowano, czy nastąpi przejęcie wszystkich szkół, czy którąś należy zlikwidować. Ta data padła tylko i wyłącznie z tego punktu widzenia. Żeby Powiat Kłodzki mógł zlikwidować którąś ze szkół musiałby podjąć działania formalnoprawne do  20 lutego. W trakcie spotkań padła deklaracja o przejęciu wszystkich szkół, zatem nie było potrzeby podejmowania uchwał o likwidacji. Działania, które są prowadzone zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie wymagają tej granicznej czyli  daty 20 lutego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że los dzieci i młodzieży jest dla wszystkich rzeczą najważniejszą  i istotną, natomiast oddzielną sprawą są procedury. Nie bez powodu sesja Rady Miejskiej została zwołana na 04 kwietnia. Sesja planowana była na 28.03.2014r. i miała być poprzedzona sesją Rady Powiatu. W związku z tym, że sesja Rady Powiatu Kłodzkiego odbyła się 02 kwietnia to sesja Rady Miejskiej została zaplanowana na 04 kwietnia. Ten dzień przerwy potrzebny był żeby prowadzić rozmowy dot. ostatecznej wersji porozumienia. Zanim porozumienie zostanie podpisane radni zapoznają się z jego treścią.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki została podjęta następującą ilością głosów:

za było                 -       9 radnych
przeciw było        -        0 radnych
wstrzymało się     -       3 radnych.

Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     
Wstrzymali się  radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, , M.Olejarz,
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przejęcia przez Gminę Kudowa-Zdrój prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych dotychczas przez Powiat Kłodzki została podjęta większością głosów.  

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2013
Głos zabrała pani K.Oczkowska, która poinformowała, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządzenia raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i przedłożenia go radzie gminy do dnia 31 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy raport.
W załączniku do projektu uchwały rozpisane zostały zadania, które zostały zrealizowane w 2013 roku na terenie naszego miasta. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2013  została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
Głos zabrała pani E.Hendler-Bolechała, która poinformowała, że obowiązek przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa - Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).
Sprawozdanie pokazuje sfery aktywności społecznej organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych na terenie naszej gminy. Gmina Kudowa-Zdrój w 2013 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzieliła wsparcia z budżetu w wysokości 152.000,00 zł. Wszystkie środki zostały rozdysponowane  pomiędzy organizacje i wszystkie zostały przez nie wykorzystane. W ramach przyznanych dotacji 18 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zrealizowało 19 zadań. Były to zadania realizowane w czterech zakresach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014

Salę obrad opuścił radny W.Gucz. Na sali obrad obecnych jest 11 radych.

Głos zabrał pan S.Jakubiec, który poinformował, że obowiązek uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa – Zdrój w 2014 roku wynika z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856). Program został przesłany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku, Koła Łowieckiego „Granica” z siedzibą w Szczytnej oraz do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Okręgu Wrocław.  Program obowiązywał będzie do 31.12.2014 r. Ponadto poinformował, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój był w 2013 r.  przedmiotem kontroli. Zgodnie z protokołem kontroli należy stwierdzić, że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  realizowany jest w naszej gminie wzorowo.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2014 roku została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.     

 

Na salę obrad powrócił radny W.Gucz. Na sali obrad obecnych jest 12 radnych.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zmniejszenie planu dochodów i wydatków  o kwotę 519.736,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 600 – wprowadza się dochody w kwocie 46.000,00 zł z tytułu wpłat środków na realizację zadania pt: „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część Miasta z drogą wojewódzką” przez partnerów zadania zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 410.515,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację w/w zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w związku ze zmniejszeniem  kosztów zadania w wyniku przeprowadzonego przetargu,
- dział 630 – zmniejsza się dochody o kwotę 134.386,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej dotyczące projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” w związku ze zmniejszeniem  kosztów zadania w wyniku przeprowadzonych przetargów, a tym samym zmniejszeniem wartości projektu,
- dział 750 – wprowadza się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu współfinansowania kosztów lokowania produktu turystycznego w postaci pokazania atrakcji turystycznych Kudowy-Zdroju oraz oferty Spółki Akcyjnej Uzdrowiska Kłodzkie w audycji pt. ”Zimowy Przewodnik” w programie telewizyjnym TVN 24 zgodnie z zawartym porozumieniem,
- dział 758 – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 222.484,00 zł,
- dział 801 – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 dostosowano wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dział 853 – wprowadza się dochody w kwocie 18.487,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej dotyczące projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej na obszarze wsparcia w Kudowie-Zdroju– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia”,
- dział 900 – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 95.574,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1-go Maja oraz jego aktywizacja kulturalna" w związku z otrzymaniem zaliczki w 2013 roku. Wprowadza się dochody w kwocie 266.444,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej dotyczących projektu pn. „Rewitalizacja osiedla przy ul. Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej – etap II”
Wydatki:
- dział 600 – zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł wydatki związane z prowadzeniem „Akcji zima”, w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami (łagodna zima). Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego północno-zachodnią część Miasta z drogą wojewódzką” o kwotę 756.000,00 zł w związku z mniejszym niż zakładano wynagrodzeniem wykonawcy w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wprowadza się zadanie  inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Kombatantów”  na kwotę 300.000,00 zł oraz zadanie pn. „Modernizacja ul. Kościelnej”  na kwotę 150.000,00 zł,
- - dział 630 – zmniejsza się wydatki o kwotę 160.000,00 zł na realizację projektu pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis” w tym wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,00 zł a wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem  kosztów projektu  w wyniku przeprowadzonych przetargów. Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 29.152,00 zł z przeznaczeniem na naprawę alejek żwirowych w Parku Zdrojowym,
- dział 754 – zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Brzozowie,
- dział 926 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.888,00 zł do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na podwyższenie wartości udziałów w spółce Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.  

   

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że realizując zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu m.in. kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, co reguluje art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.). Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim złożył wniosek o przekazanie poprzez „Fundusz Wsparcia Straży Granicznej” środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu materiałów pędnych do samochodów służbowych Placówki  Straży Granicznej w Kłodzku. Straż Graniczna oprócz realizacji priorytetowych zadań tj. ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego i kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, prowadzi działania ukierunkowane za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w gminie Kudowa-Zdrój. Funkcjonariusze pełnią służby patrolowe, kontrolują stan techniczny pojazdów z kontrolą czasu pracy kierowców włącznie na terenie gminy. Intensyfikacja podejmowanych działań wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, które z uwagi na istniejącą sytuację budżetową nie znajdują pełnego pokrycia w środkach przeznaczonych w budżecie na funkcjonowanie Straży Granicznej. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone na zakup paliwa dla środków transportu zdecydowanie poprawią mobilność funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, co przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu gminy.
W uchwale XXXVIII/271/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014 ujęto  w planie wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy 2.000 zł w Rozdziale 75406 „Straż Graniczna”.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przekazania środków finansowych Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska.    
Głos zabrał pan P.Piekarski, który  złożył podziękowanie za wsparcie finansowe. Wzorem lat ubiegłych kiedy  następuje zwiększone zapotrzebowanie na bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Kudowa-Zdrój, funkcjonariusze Straży Granicznej wspierają działania koordynowane przez Komendanta  Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Policji.  Środki finansowe przeznaczane są na zakup paliwa.

 

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz.U z 2004 roku nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jest kluczową regulacją dla funkcjonowania polskiego systemu oświaty, który reguluje również zakładanie szkół i placówek przez różne podmioty, w tym dotowanie ze środków publicznych szkół , placówek i przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Na skutek nowelizacji z dnia 13 czerwca 2013 roku właściwe dotowaniu przepisy art. 80 i art. 90 uległy zmianom. Zmienione przepisy dotyczą ustalenia podstawy naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz doprecyzowują przeznaczenie dotacji podmiotowej przez prywatne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy na rzecz przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych  przez osoby fizyczne  lub osoby prawne nie będące samorządami terytorialnymi. Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy zobowiązana jest określić tryb udzielania i rozliczania dotacji dla określonych typów i rodzajów przedszkoli (i form wychowania przedszkolnego) a także szkół podstawowych i gimnazjów. Rada uwzględnia tutaj określoną ustawowo „podstawę obliczania dotacji", a także określa „zakres danych, które powinien zawierać wniosek o udzielanie dotacji". W przypadku udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego podstawą obliczania dotacji są wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy. Zmianie uległ również termin przekazywania dotacji za grudzień , który ustawowo został określony na 15 grudnia.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska     

 

Ad.5)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój

Radny M.Mrowiec zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji ze spotkania z przedstawicielami Grupy Rajdowej Kudowa Rally, która organizuje próby sportowe na terenie parkingu będącego własnością Centrostalu. Czy spotkanie miało związek  z protestami dot. zakłócania  spokoju.
Radny W.Gucz poruszył sprawę Zarządzenia Burmistrza Miasta dot. umorzenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kwocie ponad 6.000 zł. Są sytuacje kiedy mieszkańcy występują z wnioskami o wydzierżawienie działek np. na ogrody. Dochodzi do sytuacji takich, że po jakimś czasie mieszkańcy zwracają się wnioskiem o udzielenie ulgi w opłatach. Radny stwierdził, że jego zdaniem należałoby przygotować jakieś analizy np. kto ustawicznie chce korzystać z gruntów, a jednocześnie kto ustawicznie występuje o udzielenie ulgi.
Burmistrz Miasta nawiązując do wypowiedzi radnego M.Mrowca  stwierdził, że postanowił sprawdzić, czy próby sportowe na terenie parkingu będącego własnością Centrostalu odbywają się w sposób zorganizowany, czy ktoś w sposób przypadkowy robi sobie rajdy, czy stwarza się jakieś zagrożenie. Okazało się, że tzw. ślizgawki organizuje grupa ok. 50 osób. Spotykają się zimą co drugą niedzielę. W związku z tym, że w bieżącym roku zima była łagodna to tzw. ślizgawki odbywały się na suchym betonie na terenie, którego właścicielem jest Centrostal. Jest to zorganizowana grupa, mają regulamin, statut. O organizacji prób sportowych (ślizgawek) zawiadomili komisariat policji, natomiast szkoda, że nie zawiadomili o tym gminy. Jest to grupa ludzi, którzy zorganizowali kilka zbiórek dla chorych dzieci, uczą kierowców bezpiecznej jazdy itp. Burmistrz Miasta stwierdził, że jest to bliskie sąsiedztwo z parkiem zdrojowym, ale nie można ludzi od wszystkiego i wszędzie przeganiać i mówić, że  nie wolno, bo jest hałas.
Natomiast, jeżeli chodzi o sprawę poruszoną przez radnego W.Gucza, Burmistrz Miasta poinformował, że na swoich  posiedzeniach Kierownictwo często ma dylemat przy rozpatrywaniu tego typu podań. Każda decyzja opatrzona jest błędem obiektywizmu. Natomiast  może  należy zastanowić się nad propozycją radnego i przygotować analizę, o której mówił.
Głos zabrała pani I.Biernacik, która stwierdziła, że sprawa, którą poruszył radny W.Gucz dot. użytkowania wieczystego gruntu. Czyli nie chodzi tu o dzierżawę, którą można rozwiązać. W tym przypadku ktoś w latach poprzednich nabył grunt na wieczyste użytkowanie, jest jego użytkownikiem. W tym przypadku dot. to sytuacji gdzie grunt został oddany w użytkowanie wieczyste pod działalność gospodarczą. Osoba ta zawiesiła działalność gospodarczą i nie ma żadnych dochodów.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój. 
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, A.Grzegorzewska, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, Z.Wolińska,  B.Ziemianek, T.Żulińska     

 

Ad.6)

Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy pytają o to z kim zawarto umowę na prowadzenie, nadzorowanie strategii finansowej gminy na lata 2013 -2030. Czy jest to pracownik Urzędu Miasta, czy może ktoś zatrudniony na umowę zlecenie.
Głos zabrała pani I.Biernacik, która poinformowała, że w Zarządzeniu Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia nowej strategii finansowej gminy Kudowa-Zdrój na lata 2013 – 2030 jest zapisane, że pracownikiem odpowiedzialnym z realizację jest Skarbnik Gminy.
Radny W.Gucz zwrócil się z pytaniem, czy pan Z.Stabiszewski wykonuje w tej chwili coś dla Urzędu Miasta.
Pani I.Biernacik poinformowała, że nie, umowa panem Z.Stabiszewskim się skończyła.
Następnie głos zabrał pan K.Baldy, który podziękował za podjecie przez Radę Miejską uchwały intencyjnej przekazania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Kudowie-Zdroju. 
Jest radnym powiatowym z okręgu od Szczytnej do Kudowy-Zdroju i chciałby powiedzieć co zrobił przez lata kadencji. Poinformował, że zakończono inwestycję bardzo ważnej drogi powiatowej między Lewinem a Oleśnicą po stornie czeskiej. Jest to dość istotny element komunikacyjny, transgraniczny, także dla Kudowy-Zdroju. Bardzo ważną rzeczą, którą zakończono w obecnej kadencji jest remont drogi powiatowej z Zieleńca do Dusznik-Zdroju. Jest to droga strategiczna jeśli chodzi o rozwój ośrodków narciarskich. Kolejną rzeczą, która jest obecnie realizowana jest wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi powiatowej Duszniki-Zdrój – Łężyce – Karłów - bardzo istotnej drogi jeżeli  chodzi komunikację z naszym   przepięknym Parkiem  Narodowym Gór Stołowych. To co już się stało faktem to remont linii kolejowej. Inwestorem był Urząd Marszałkowski, ale wspólnie z Burmistrzem Miasta często  walczyli, żeby PKP PLK w ogóle przystąpiło do tej inwestycji.  Udało się także wywalczyć kolejny remont tej linii kolejowej w planach finansowych PKP PLK. Jak wszyscy wiedzą linia ta na odcinku od Dusznik-Zdroju do Kłodzka nadal jest w bardzo złym stanie. Remont tej linii zapisany został w planach finansowych oraz w Programie Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.
Radny M.Olejarz poruszył sprawę  dot. znaku ograniczenia prędkości na drodze nr 8 w kierunku Dusznik-Zdroju. Zwrócił się z pytaniem po co budowano drogę dwupasmową skoro ogranicza się prędkość do 50 km/godz. Jest to absurd, czy można coś w tej kwestii zrobić.
Pan K.Baldy  i Burmistrz Miasta stwierdzili, że jest to droga krajowa i będą  w tej sprawie interweniowali.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy  Starostwo Powiatowe przewiduje remont czy modernizację drogi nr 385.
Burmistrz Miasta poinformował, że droga nr 385 jest drogą wojewódzką tak jak ul. Zdrojowa i ul. 1 Maja. Remont całej drogi od Radkowa do skrzyżowania ul. Zdrojowej z droga nr 8 wpisany jest do memorandum Polska-Czechy.  Wyraził nadzieję, że ta inwestycja zostanie zrealizowana.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 21 kwietnia przyjedzie do Kudowy pociąg relacji Kudowa-Zdrój - Warszawa. Prowadzone są znów jakieś remonty na linii kolejowej i stąd wątpliwości. 
Burmistrz Miasta stwierdził, że  będzie dwa miesiące przerwy, ponieważ trzeba wyremontować most pomiędzy Kudową-Zdrój a  Lewinem. Została już uruchomiona komunikacja zastępcza. Połączenie Warszawa – Katowice – Kudowa zostanie uruchomione po zakończeniu w/w remontu. Najważniejsze jest to, że linia kolejowa jest remontowana.
Radny W.Gucz  zwrócił się z pytaniem czy istnieje  możliwość uruchomienia połączenia Kudowa-Zdrój – Wrocław.

Salę obrad opuściła radna E.Marecka-Szydło. Na sali obrad pozostało 11 radnych.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgłoszono już wniosek o uruchomienie takiego połączenia, ale realizacja wymaga  czasu. Ponadto zwróciła się z pytaniem jakie są losy budynku położonego przy ul. Fabrycznej 15.
Pan K.Baldy poinformował, że  nieruchomość została wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Sosince, która poinformowała zebranych, iż była wieloletnim pracownikiem liceum ogólnokształcącego w Kudowie-Zdroju. Stwierdziła, że jest zaniepokojona stanem naszego szkolnictwa średniego. Nie będzie oceniać, czy perspektywa przejęcia przez gminę tego szkolnictwa jest właściwa. Uważa, że należałoby rozważyć możliwość rozszerzenia nowych kierunków szkolnictwa średniego, półwyższego a nawet wyższego., aby całą młodzież z powiatu kłodzkiego i nie tylko ściągnąć do Kudowy. Zwróciła się również z pytaniem czy będzie nabór do klas pierwszych i jak będzie on wyglądał.
Pan K.Baldy stwierdził, że jego zdaniem przekazanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  gminie Kudowa-Zdrój jest  jedyną słuszną decyzją i szansą aby tę szkołę utrzymać. Niż demograficzny spowodował, że jest problem z naborem na trzy pierwsze klasy szkól ponadgimnazjalnych.  Jeżeli chodzi o organizację szkoły to nic się nie zmienia. Dalej będzie prowadzony nabór, Powiat Kłodzki przygotowuje arkusz organizacyjny. Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską arkusz organizacyjny będzie przygotowywany w porozumieniu z nowym  organem prowadzącym od 1 września.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że do 30 kwietnia należy złożyć w biurze Rady Miejskiej oświadczenie majątkowe w 2 egzemplarzach. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XL sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XL/14 z dnia 04 kwietnia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż