Protokół nr XXXIX/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku

 

PROTOKÓŁ NR XXXIX/14
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 31 stycznia 2014 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI      -    1000


GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     -    1110

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, po czym powitała przybyłych na sesję radnych gości zaproszonych oraz mieszkańców.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 12 radnych.

Radni nieobecni:
1. Anna Grzegorzewska                   - nieobecność usprawiedliwiona
2. Maciej Turoń                                   - nieobecność usprawiedliwiona
3. Bolesław Ziemianek                       - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXXV/13 z dnia 28.10.2013 r., nr XXXVI/13 z dnia 06.11.12.2013 r., nr XXXVII/13 z dnia 28.11.2013 r., nr XXXVIII/13 z dnia 30.12.2013 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
• zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok,
• zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa- Zdrój,
• ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywania na lata 2014 – 2020,
• podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020,
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radny M.Olejarz poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej dyskutowano na temat remontu schodów prowadzących od ul. Zdrojowej do Hotelu Kudowa. Radni nie uzyskali pełnych informacji i odpowiedzi na zapytanie radnego W.Gucza odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego. Stwierdził, że radni zastanawiają się jak to zrobić, aby ten punkt nie został wpisany do  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy – chodzi o wprowadzenie do budżetu gminy kwoty 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji w/w schodów. Radni chcieliby pochylić się nad tym problemem i  jeszcze  na ten temat porozmawiać.
Radny W.Gucz stwierdził, że podjął ten temat na posiedzeniu Komisji ze względu na to, że wg zapewnień Burmistrza Miasta wykonawca tej  inwestycji zobowiązał się wykonać remont schodów. Jednak w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy znajduje się zapis dot. wprowadzenie do budżetu gminy kwoty 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji przedmiotowych schodów.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zmian w budżecie jest wiele i w związku z tym, proponuje, aby dyskusja na ten temat odbyła się w momencie kiedy Rada przystąpi do realizacji punktu 2 obrad, czyli podjęcia uchwał. 
Burmistrz Miasta uważa, że w związku z tym, że na  ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji była dyskusja na temat wykorzystanie terenu po byłych schodach z ul. Zdrojowej do ul. Buczka, nie ma potrzeby, aby z porządku obrad wycofywać projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Stwierdził, że proponuje, aby radni na piśmie sformułowali swoje  wnioski czy też wątpliwości, ponieważ nic się nie zmieniło od czasu kiedy na ten temat rozmawiano w ubiegłym roku przez trzy kwartały. Było powiedziane, że dwie części schodów wykonują przyszli dzierżawcy, natomiast środek, który nie jest przedmiotem dzierżawy wykona gmina z własnych środków. I w tej materii nic się nie zmieniło. Proponuje , aby przyjąć do budżetu kwotę 12.000 zł,  natomiast  ostateczna dyskusja z radnymi wyjaśni czego dotyczy ta kwota.
Radny  M.Olejarz stwierdził, że to nie jest tak, że wnioski nie zostały sprecyzowane. Na wspólnym posiedzenie Komisji wnioski zostały sprecyzowane i chodzi chyba o rozbieżność w  informacji. Radni uzyskali informację, że w związku z tym, że gmina nie ma środków na wyremontowanie przedmiotowych schodów to remont będzie po stronie przyszłych inwestorów (dzierżawców). Stąd zrodziła się  wśród radnych wątpliwość, dlatego też radny W.Gucz chciał uzupełnić jego wcześniejszą wypowiedź. Jest  tutaj rozbieżność informacji, schody miały być remontowane przez przyszłych inwestorów. Taka była informacja i wg niego wszyscy radni zrozumieli to w ten sposób.
Radny M.Mrowiec stwierdził, że rozumie, iż dwie części schodów mają być remontowane przez przyszłych inwestorów, a jedna część przez gminę. Zwrócił się z pytaniem, czy kwota 12.000 zł jest to  kwota na wykonanie  projektu remontu części środkowej schodów, czy całości.
Burmistrz Miasta ponowił swój wniosek, aby przyjąć do budżetu kwotę 12.000 zł i zobowiązał się, że na spotkaniu z radnymi wyjaśni to co  zostało ustalone w ubiegłym roku.  Uważa, że  albo uchwała zostanie wycofana z porządku obrad, albo będzie omawiana w takim zakresie jak została przedstawiona radnym
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad i poddała go pod głosowanie.
Przy obecności 12 radnych na sali porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem porządku obrad głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

Ad.1)

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z sesji Rady Miejskiej nr XXXV/13 z dnia 28.10.2013 r., nr XXXVI/13 z dnia 06.11.12.2013 r., nr XXXVII/13 z dnia 28.11.2013 r., nr XXXVIII/13 z dnia 30.12.2013 r.

 

Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokoły z sesji Rady Miejskiej zostały  przyjęte  jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołów głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

Ad.2)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok
Głos zabrała pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy, która poinformowała, że  projekt uchwały zakłada  zwiększenie    planu dochodów i wydatków  o kwotę  o 271.720,00 zł. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco:
Dochody:
- dział 700 – wprowadza się dochody z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 95.445,00 zł dotyczące projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" realizowanego w 2013 roku,
- dział 754 – wprowadza się dochody z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej w kwocie 161.275,00 zł dotyczące projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen", którego realizacja przesunęła się na 2014 rok,
- dział 801 – wprowadza się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu darowizny z Fundacji Polska Miedź przeznaczonej na wyposażenie sali dydaktycznej do nauki języka obcego w ZSP w celu utworzenia multimedialnej pracowni językowej
Wydatki:
- dział 020 – wprowadza się wydatki w kwocie 1.117,00 zł  z tytułu zapłaty podatku VAT  od darowizny drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych,
- dział 600 – zmniejsza się o 6.133,00 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji schodów łączących ul. Zdrojową z ul. Buczka,
- dział 754 – wprowadza się wydatki związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen" w kwocie 209.736,00 zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 189.736,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł na przeprowadzenie szkoleń strażaków,
- dział 801 – wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 w Kudowie-Zdroju. Wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone na urządzenie multimedialnej pracowni językowej w Zespole Szkół Publicznych.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2013 rok została podjęta następującą ilością głosów:

za było                 -       8 radnych
przeciw było        -       4 radnych
wstrzymało się     -      0 radnych

Za głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, M.Mrowiec, M.Oleśko, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     
Przeciw głosowali radni: W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, M.Olejarz,
Uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok została podjęta większością głosów.  

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa- Zdrój
Głos zabrała pani B.Kopeć - Sekretarz Gminy, która stwierdziła, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. Ponadto poinformowała, że    stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady miejskiej w sprawach majątkowych gminy należy określenie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Przedstawiony projekt uchwały określa zasady udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości lokalowych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługujące najemcom. Zaproponowane w treści projektu uchwały bonifikaty oraz przewidziana możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty  mają zachęcić najemców lokali do ich wykupu na własność. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Radny W.Guc stwierdził, że nie zna dokładnie zapisów uchwały z 2000 roku w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy. Stwierdził, że przy wykupie lokali za obniżoną cenę istnieje możliwość spekulacji wykupionymi mieszkaniami i to się w naszej gminie zdarzyło. Najemca wykupił mieszkanie przy zastosowaniu ulgi i bardzo szybko je sprzedał. Radny zwrócił się z pytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia do projektu uchwały odpowiedniego zapisu, aby w przyszłości takich sytuacji uniknąć.
B.Kopeć poinformowała, że  te kwestię reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, gdzie jest zapisany zakaz obrotu nieruchomością nabytą z bonifikatą  przez okres 5 lat. Jeżeli przed tym okresem ktoś takiej transakcji dokona (gmina ma dostęp do aktów notarialnych) to osoba ta jest wzywana do zwrócenia udzielonej bonifikaty.
Salę obrad opuścił radny M.Oleśko.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa- Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     


• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywania na lata 2014 – 2020
Na salę obrad wrócił radny M.Olesko. Na sali obecnych jest 12 radnych.
Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które  w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Warunkiem przyznania takiej pomocy bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Poinformowała, że był pewien problem z tą uchwałą,  jest po rozmowie z naszym  nadzorem prawnym, który nie ma pewności, czy uchwała będzie przedmiotem rozstrzygnięcia, czy też nie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  dożywania na lata 2014 –2020 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020

Głos zabrała pani B.Kopeć, która poinformowała, że prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekroczył kryterium dochodowego, które na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł  (813 zł),  dla osoby w rodzinie 456zł  (684 zł).
W latach 2006 – 2013 obowiązywała ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005r., która umożliwiała przyznawanie nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Ustawa   o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obowiązywała do 31 grudnia 2013r.  Od 01 stycznia 2014r. ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zastąpiła uchwała Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221) oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. Wskazówki MPiPS do uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 zawierają również informację, iż osobom lub rodzinom, którym udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej nie żąda się zwrotu wydatków za udzieloną pomoc. Podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania oraz brak żądania zwrotu za udzieloną pomoc ograniczy zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z rodzin              o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej bezrobociem, niezaradnością opiekuńczo – wychowawczą, chorobą lub niepełnosprawnością. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014 – 2020 została podjęta jednogłośnie.
Za głosowali radni: W.Biernacik, W.Gucz, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, M.Olejarz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, Z.Wolińska,  T.Żulińska.     

 

Ad.3)

• Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój
Radny W.Gucz wnosząc uwagi do przedstawionego radnym sprawozdania z prac Burmistrza  Miasta stwierdził, że Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna nie jest informowana o pewnych umorzeniach. Umorzeń tych dokonano na kwotę ok. 83.000 zł Jest to kwota znaczna, która pozwoliłaby na dokonanie różnych inwestycji czy remontów. Radni nie żądają imiennego wykazu osób, którym umorzono opłaty, ale żądają informowania z jakiego powodu dokonuje się umorzeń np. choroba czy inne zdarzenia losowe. Te sprawy powinny być indywidualnie omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczo—Ekonomicznej odpowiedzialnej za finanse gminy.  Identycznie powinno być z umorzeniami dot. podatków. Komisja piwna być na bieżąco informowana o takich sprawach. Radny poinformował, że  nie będzie głosował za przyjęciem sprawozdania, ponieważ jest niedoinformowany.
Radny M.Mrowiec stwierdził, że na st. 12 sprawozdania jest zapis mówiący z jakiego powodu i na jaką kwotę dokonano znacznej  części umorzeń opłaty z tytułu czynszu i świadczeń za lokale mieszkalne. W każdym  sprawozdaniu przedstawiana jest informacja dot.
wysokości umorzeń, nie są jednak ze względu na ochronę danych osobowych podawane nazwiska.
Radny W.Gucz stwierdził, że radny M.Mrowiec mówi zupełnie  o czymś innym. Radny uważa, ze sprawy dotyczące umorzeń powinny być na Komisji  wyjaśniane. Nie w sensie kto, ale w sensie dlaczego.
Burmistrz Miasta stwierdził, że rozumie  wątpliwości  i brak doinformowania radnego W.Gucza i rozumie to co chciał przekazać radny M.Mrowiec. Stwierdził, że nie jest ani jego, ani skarbnika zamiarem ukrywanie czegokolwiek. Gmina musi stosować się do ustawy, która zobowiązuje gminę do przestrzegania zasad związanych z ordynacją podatkową. Burmistrz Miasta  nie może udzielić radnym pewnych informacji, ponieważ ma obowiązek zachowania tajemnicy. Poinformował, że rozmawiał z pracownikami referatu gospodarki mieszkaniowej i Panią Skarbnik na temat bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej niektórych mieszkańców. Żeby np. zatrzymać lawinę zwolnień, umorzeń z tytułu niepłacenia za dostawę wody należy prowadzić pewien system. Od jakiegoś czasu montowane są wodomierze, które mają w sposób jednoznaczny określić kto za co płaci. 
I.Biernacik poinformowała, że jeżeli chodzi o umorzenia to nie rozmawia się o tym pierwszy raz. W ustawie o finansach publicznych wyraźnie zapisane jest co jest informacją publiczną, do czego zobowiązana jest gmina i jakich informacje  gmina może udzielać. Informacja, która wynika z ustawy o finansach publicznych polega na tym, że do 31 maja po zakończeniu danego roku ma być wywieszona informacja dotycząca udzielonych ulg. Jeżeli chodzi o umorzenia są to kwoty, które nie przekraczają 500,00 zł, natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców to mają być wymienione  wszystkie ulgi, które zostały im udzielone. Ponadto stwierdziła, że nie mieliśmy do tej pory mechanizmu, który nakładałby na nią obowiązek przekazywania Komisji Gospodarczo - Ekonomicznej  jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie. Przekazywała radnym informacje, które można było przekazać, natomiast nie może przekazać  danych osobowych. Nie wypracowano takiego systemu i dlatego radni nie powinni mieć pretensji, że o pewnych rzeczach nie są informowani.
Największą pozycję, jeżeli chodzi o umorzenia cywilno – prawne są to umorzenia należności czynszowych. W 2013 r.  umorzeń z tego tytułu udzielono 53 dłużnikom na łączną kwotę 151.000 zł, w tym, 12 dłużnikom na kwotę 78.000 zł i były to umorzenia z powodu zgonu najemcy, 9  dłużnikom umorzono  zaległości na kwotę 40.000 zł z powodu trudnej sytuacji życiowej – pobyt z Zakładzie Karnym, pobyt w zakładzie opieki społecznej, dobrowolne przeniesienie się do lokalu socjalnego po wyroku eksmisyjnym. Odsetki po spłacie należności głównej zostały umorzone 5 dłużnikom na łączną kwotę 4.760 zł. Natomiast umorzenie opłat za wodę (przypadki gdzie np. jeden lub dwa  lokale  z budynku były nieopomiarowane i różnica wynikająca z liczników była naliczana najemcom tych lokali) było 27 na kwotę 27.000 zł.  Natomiast  jeżeli chodzi o umorzenia podatkowe to taka informacja zawsze znajduje się  w sprawozdaniu z wykonania budżetu, które radni otrzymują.
Radny W.Gucz stwierdził, że  to co powiedział wynika m.in. z pytań kierowanych do radnych przez mieszkańców.  Jako radny jest zobowiązany do udzielania mieszkańcom pewnych informacji, które nie są informacjami naruszającymi ustawę o danych osobowych. Są pytania mieszkańców, dlatego radni też pytają i oczekują bardziej bieżących informacji nt. umorzeń.
Radny M.Olejarz stwierdził, że może tak jak powiedziała pani Skarbnik należałoby  na kolejnej Komisji, wypracować pewien mechanizm przekazywania informacji dot. udzielanych ulg i umorzeń i wtedy sprawa będzie jasna i klarowna.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój. 
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie przyjęcia sprawozdania a prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdój podjęta nastepująca ilością głosów:

za było                    -        11 radnych
przeciw było           -         0 radnych
wstrzymał   się       -         1 radny
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: W.Biernacik, G.Janiszewska, E.Marecka-Szydło, M.Mrowiec, A.Mróz, Ł.Rachuba, T.Szełęga, M.Turoń, Z.Wolińska, B. Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymał się radny: W.Gucz.

 

Ad.4)
Radny W.Gucz zgłosił wniosek mieszkańców ul. Fabrycznej mieszkających w byłych biurach KZPB  o postawienie chociaż jednej lampy solarnej, ponieważ jest tam bardzo ciemno. Ponadto mieszkańcy zwracają uwagę na warunki środowiskowe związane z funkcjonowaniem sąsiadującego  zakładu.  
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawa ta została załatwiona po spotkaniu z mieszkańcami na osiedlu Fabrycznym. Spotkań z mieszkańcami tego budynku odbyło się już kilka. Odbyły się również spotkania z Prezesami spółek funkcjonujących na terenie byłego KZPB. Prezes KZWuiK sp. z o.o. zobowiązała się do uporządkowania placu, który znajduje się między budynkiem fabrycznym a budynkiem mieszkalnym. Pracownicy zieleni uporządkowali cały teren zielony łącznie z rozpoczęciem przekładania kostki brukowej.
Radna G.Janiszewska stwierdziła, że wspólnoty  mieszkaniowe remontujące swoje budynki na pewno są informowane gdzie mogą wywozić gruz, czy starą dachówkę. Poinformowała, że remontuje się budynek na ul. Bocznej, gdzie była zrywana dachówka i eternit. Całość pokrycia  dachowego została wywieziona w stronę ogródków działkowych.  Zwróciła się z prośbą o interwencję w tej sprawie.
A.Kanecki poinformował, że o tej sprawie gmina wie i zostanie to uporządkowane w pierwszym tygodniu lutego.
Ponadto poinformował, że w dniach 15 – 16.02.2014 r. nadawany będzie z Kudowy-Zdroju program  TVN 24 „Wstajesz i ferie”.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina  złożyła w sekretariacie technicznym w Ołomuńcu projekt na kontynuację remontu nawierzchni ul. Kościuszki – etap III. Ponadto gmina przygotowuje się do złożenia wniosku  na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II. Burmistrz Miasta poinformował również, że we wrześniu zostanie złożony wniosek na wykonanie remontu ul. Kościelnej łącznie w wykonaniem  parkingu i dojazdem do drogi krajowej  nr 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  XXXIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXXIX/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2014 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż